Сутність і види податків, їх функції. Елементи системи оподаткуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сутність і види податків, їх функції. Елементи системи оподаткуванняПодаток – це обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до податкового законодавства. Податок як фінансову і економічну категорію характеризують такі ознаки: примусовий характер (обов’язковість), безеквівалентність – означає, що частку відчужуваного доходу (прибутку) держава не відшкодовує індивідуальному платнику в адекватному розмірі товарами чи послугами, відсутність цільового використання, законодавча регламентація, однаковий підхід до всіх платників, Функції податків. До основних функцій податків відносять: 1) фіскальна - пов’язана з формуванням джерела державних доходів; 2) розподільча - полягає в перерозподілі доходів платників у відповідності з прийнятими в суспільстві критеріями доцільності і соціальної справедливості; 3) регулююча - суть полягає у впливі податків на різні сторони діяльності платників. Елементи податку: Платник (суб’єкт) податку - юридична або фізична особа, на яку згідно законодавства покладено обов’язок сплачувати податки і збори. Об’єкт оподаткування - майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти. Ставка податку - розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування. Гранична ставка податку - максимальний або мінімальний розмір ставки за певним податком. Відносна ставка податку - ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування. База оподаткування - фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування. Джерело сплати податку - дохід платника, з якого сплачується податок. Базовий податковий (звітний) період - період, за який платник податків зобов’язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів. Строк сплати податку - період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов’язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством.

Класифікація податків

Податки класифікують за такими ознаками: 1. За економічним змістом об’єкта оподаткування: - податки на доходи, - податки на споживання, - податки на майно, - податки на різні дії, - інші податки. 2. За рівнем встановлення: - загальнодержавні,- місцеві. 3. За формою оподаткування: - прямі,- непрямі. 4. За способом стягнення: - розкладні - окладні. 5. За порядком використання: - загальні,- спеціальні. 6. За платниками податків: - податки з юридичних осіб, - податки з фізичних осіб, - податки змішаного складу. 7. За ступенем врахування фінансового стану платника: - реальні,- особисті.

Податкова система України. Принципи побудови системи оподаткування в Україні

Система податків України — це сукупність передбачених податковим законодавством України загальнодержавних та місцевих податків , принципів, форм і методів їх встановлення, зміни, скасування, обчислення та сплати. Податок — це обов'язковий, індивідуальний, безвідплатний платіж, який сплачують до бюджету фізичні та юридичні особи у порядку, встановленому податковим законодавством України. Принципи побудови системи оподаткування: обов’язковість — впровадження норм щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених на підставі достовірних даних про об’єкти оподаткування за звітний — забезпечення однакового підходу до суб’єктів господарювання (юридичних і фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів); соціальна справедливість — це забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення стабільність — забезпечення незмінності податків і зборів (обов’язкових платежів) і їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року; економічна обґрунтованість — встановлення податків і зборів (обов’язкових платежів) на підставі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей з урахуванням потреби досягнення збалансованості витрат бюджету з його доходами; рівномірність сплати — встановлення строків сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), з огляду на необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету для фінансування витрат; компетенція — встановлення і скасування податків і зборів (обов’язкових платежів), а також пільг їх платникам; доступність — забезпечення зрозумілості норм податкового законодавства для платників податків.

Податкова політика

Податкова політика - це діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків. Саме через податкову політику держави відбувається становлення і розвиток податкової системи держави. Основними принципами податкової політики є фіскальна і економічна ефективність, соціальна справедливість. Принцип фіскальної ефективності передбачає наступні елементи: достатність доходів, мінімізацію видатків на збирання доходів і запобігання ухиленню від сплати платежів до бюджету, еластичність (або гнучкість) податкової системи, рівномірне розподілення податків між адміністративно-територіальними одиницями.

Податкова служба і податкова робота

Державна податкова служба (ДПС) - це служба, на яку держава поклала обов'язки і відповідальність за організацію збирання податків і неподаткових платежів. До складу органів державної податковими служби входять відповідні спеціальні підрозділи з боротьби із податковими правопорушеннями (податкова міліція). Податкова робота — це діяльність держави, її органів, платників податків у процесі правового регламентування, нарахування, сплати та зарахування податків і податкових платежів, а також контролю за своєчасністю та повнотою їх надходження до бюджету. Основою податкової роботи є правове регламентування порядку встановлення і справляння податків і зборів. Функцію прийняття законодавчих актів у податковій сфері здійснюють вищі органи державної влади. Підготовкою законопроектів з питань оподаткування в Україні займаються Кабінет Міністрів України та Державна податкова адміністрація України, приймає закони Верховна Рада України.

Права і обов’язки працівників податкової служби та платників податків

Права платників податків згідно зі ст. 10 Закону України «Про систему оподаткування» Права платників податків згідно зі ст. 1036 проекту Податкового кодексу України 1. Надавати державним податковим органам документи, які свідчать про право на пільги з оподаткування у порядку, визначеному законами України. 2. Отримувати та ознайомлюватись з актами перевірок, що проводились державними податковими органами. 3. Оскаржувати в установленому законом порядку рішення державних податкових органів та дії їх посадових осіб. 1. Користуватися податковими пільгами за наявності підстав і в порядку, встановленому Кодексом та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування. 2. Одержувати відстрочки, розстрочки платежів 11. Вимагати від органів державної податкової служби та їх посадових осіб додержання податкової таємниці та конфіденційної інформації. Обов’язки платників податків згідно зі ст. 9 Закону України «Про систему оподаткування» Обов’язки платників податків згідно зі ст. 1037проекту Податкового кодексу України 1. Вести бухгалтерський облік, складати звітність щодо фінансово-господарської діяльності та. 2. Надавати органам державної податкової служби та іншим державним органам декларації, бухгалтерську звітність. 3. Сплачувати належні суми податків і зборів (обов’язкових платежів) у терміни, встановлені законом.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.004 с.)