Вибори органів місцевого самоврядуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вибори органів місцевого самоврядуванняПосадовою особою МС є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища.Вибори депутатів міських рад проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками кандидатів у депутати (далі — виборчі списки) від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному окрузі, межі якого збігаються з межами міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.Вибори депутатів районних у містах рад проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного району у місті.Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм. Громадяни України, які належать до відповідної територіальної громади і мають право голосу, можуть шляхом самовисування або через республіканські, обласні, районні, районні у містах, міські організації політичних партій та їх виборчі об'єднання — блоки брати участь у висуванні кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, роботі виборчих комісій, проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів та в інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.

 

Білет №21

Нормативно-правова база антикорупційної діяльності.

Правовою основою протидії корупції є: Конституція України; Конвенція ООН проти корупції; Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією; Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією; Стамбульський план дій боротьби з корупцією. Організації економічного співробітництва та розвитку,Указ Президента України «Про Концепцію подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності».ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції» 2009 року зосереджено на механізмах, спрямованих на запобігання виникненню корупції.Зазначені Закони змінюють загальнодержавний підхід до розуміння корупції та антикорупційних заходів, містять низку новел, правових інститутів, які невідомі вітчизняним правовим традиціям, а тому потребують додаткового пояснення.В Україні, на перший погляд, система антикорупційного законодавства створена. Вона містить багато нормативно-правових актів: як базових для всіх сфер соціального життя, так і тих, предметом яких є окрема галузь національної економіки чи певна сфера суспільних відносин. Крім законів України, існує низка підзаконних нормативно-правових актів. Проте, всі вони приймалися у різні часи, різними органами, у ряді випадків – спонтанно, безсистемно, без належного наукового обґрунтування, через що і виникають колізії та протиріччя.Проблеми, котрі виникають у застосуванні антикорупційного законодавства України можна розділити: - ті, які обумовлені недостатньою чіткістю та однозначністю законодавчих формулювань;- ті, що викликані необґрунтованістю, а інколи й помилковістю його положень.

 

Місцеві референдуми

Однією з форм здійснення МС є місцеві референдуми.

Місцевий референдум — форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування.Місцевий референдум є найвищою нормативною формою безпосереднього волевиявлення територіальної громади щодо вирішення питань місцевого значення. Його організація і проведення поки що регламентується Законом України «Про всеукраїнський та місцеві рефередуми» Місцевий референдум може проводитися з питань місцевого значення, якими можуть бути, наприклад, прийняття, зміна чи скасування рішень з питань, що відносяться до відання місцевого самоврядування, прийняття актів, які визначають зміст рішень рад та їх виконавчих органів. Що стосується питань найменування, перенайменування населених пунктів, створення і ліквідації районів, встановлення і зміни кордонів районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, то згідно з Конституцією ці питання віднесені до компетенції Верховної Ради України, хоч вони обов’язково вирішуються з урахуванням думки населення відповідної громади.Предметом місцевого референдуму не можуть бути питання, віднесені законом до відання органів державної влади. У місцевому референдумі мають право брати участь громадяни України, які досягли віку 18 років і постійно проживають на території відповідної громади. Не мають права голосу недієздатні. Підготовка і проведення місцевого референдуму здійснюється за рахунок місцевого бюджету. Стадіїреферендного процесу: 1) призначення місцевого референдуму; 2) підготовка і проведення місцевого референдуму; 3) голосування і визначення підсумків референдуму; 4) опублікування і введення в дію рішень, ухвалених місцевим референдумом.

 

Білет №22

Фактори запобігання проявами корупції: політичний, нормативно -правовий, організаційний, економічний, кадровий, морально-психологічний.

Чинники успішної протидії корупції це: відкритість влади, прозорість та зрозумілість процедур прийняття державних рішень, дієві механізми контролю за діяльністю державних органів з боку громадянського суспільства, незалежність засобів масової інформації.Діяльність із запобігання і протидії корупції ґрунтується на принципах: - верховенства права; - законності; - комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів; - пріоритетності запобіжних заходів; - відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; - забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, - відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним правопорушенням.Одним із основних механізмів запобігання корупції є запровадження добору висококваліфікованих кадрів на публічній службі, які б одночасно відповідали вимогам доброчесної поведінки.Механізмом, спрямованим на запобігання поширення корупції, є створення єдиних засад формування державної антикорупційної політики. Цей напрямок забезпечуватиме спеціально уповноважений орган (особа) з питань антикорупційної політики, який відповідатимеза:- формування державної антикорупційної політики;- реалізацію антикорупційної стратегії;- координацію діяльності центральних органів виконавчої влади з цих питань;- проведення антикорупційної експертизи.

 

Загальні збори громадян.(ЗЗГ)

ЗЗГ як форма їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення скликаються за місцем проживання громадян (збори мешканців під`їзду, будинку, кварталу, вулиці, мікрорайону, міста в цілому) для обговорення або вирішення питань міського життя. У випадках, коли організаційно й технічно неможливо провести загальні збори громадян, можуть скликатися збори (конференція) представників громадян від відповідних територіальних утворень.ЗЗГ скликаються за місцем проживання громадян (мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку та іншого територіального утворення) для обговорення питань місцевого значення. ЗЗГ за місцем проживання проводяться з метою:-обговорення та подання пропозицій з питань, які мають важливе значення для даної внутрішньоміської територіальної громади;- заслуховування звітів та повідомлень посадових осіб місцевого самоврядування про їх роботу;- прийняття рішень про проведення на громадських засадах робіт з благоустрою, охороні громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам'ятників історії і культури, наданню допомоги соціально незахищеним учасникам громади;-прийняття рішень про створення цільових позабюджетних фондів про внески та добровільні пожертви на громадські потреби учасників громади.

 

 

Білет №23Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.01 с.)