Поняття результативності та ефективності публічного адміністрування.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття результативності та ефективності публічного адміністрування.Результативність управлінняце міра точності управління, яка характеризується досягненням очікуваного стану об'єкта управління, мети управління або рівнем наближення до неї. Вона пов'язана з виробничими, технологічними та управлінськими процесами, конкретними проблемами і способами їх розв'язання У подібному трактуванні поняття "результативність управління" характеризується результатом, ефектом, що досягається суб'єктом управління завдяки його впливу на об'єкт управління.

Ефективність управління може бути визначена як "повне досягнення реальної та соціально-корисної конкретної управлінської мети за мінімальних витрат ресурсів та управлінської енергії в оптимальний термін з урахуванням обставин зовнішнього та внутрішнього характеру".Виходячи з трактування поняття ефективності, ефективність управління— це результат, зістав­лений із затратами на його досягнення (вони включають не лише прямі витрати на систему управління, а й витрати на ре­алізацію управлінських рішень).

 

Органи самоорганізації населення.(ОСН)

ОСН — це специфічні утворення, що поєднують у собі риси як органу публічної влади, так і громадської організації.ОСН — це представницький орган, що створюється жителями, які на законних підставах проживають на території селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення".

ОСН міста можна поділити на три групи: 1 ОСН населених пунктів. До них відносяться селищні комітети. Ці комітети створюють жителі селищ, що перебувають в адміністративних межах населенного пункту, у нашому випадку, міста. 2 ОСН районів у містах, жителі яких утворюють територіальну громаду, яка, проте, не виступає самостійним суб'єктом місцевого самоврядування. Так для міста Миколаєва відсутність районних рад дає можливість створити районні комітети самоорганізації населення; 3 ОСН, що створюються частиною жителів населеного пункту, - будинкові, вуличні, квартальні комітети, а також комітети мікрорайонів.

Згідно із статєю 3 Закону України "ОСН" їх основними завданнями є: -створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України; - задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг; - участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

 

Білет №24

Критерій результативності публічного адміністрування.

Під критеріями розуміють найбільш загальну кількісну характеристику результатів управлінської праці.Критерії результативності це міра точності управління, яка характеризується досягненням очікуваного стану об'єкта управління, мети управління або рівнем наближення до неї. Розрізн такі показника резуль-ті:

1. Показник кінцевих ефектів (ПКЕ)- відображає зміни стану цільової групивнаслідок діяльності органу виконавчої влади (ОВВ). Він може виражати як кількісну так і якісну оцінку стану сфери впливу (ОВВ).

2. Показник безпосередніхї результатів (ПБР) – він становить кількісний результат діяльності ОВВ, відображає характеристики ОВВ, тобто суб’єкту управління. Ці характеристики станов управлін вплив, що може виявлятись у вигляді наданих послуг, виконанні робіт чи полягати в реалізації встановлених процедур, забезпечення ділових процесів.

3. Показник використання ресурсів (ПВР)- відображає технологію у процесі створення безпосереднього результату діяльності ОВВ та заданих бюджетних обмежень і для досягнення цільових значень. Дані показ охоплюють усю різноманітність найменувань показника результативності і відбивають властиві ОВВ складові управління й об’єкту управління.

 

Головне призначення ПА

ПУ як системне суспільне явище представляє собою багатогранну діяльність 3-х гілок влади та органів МС в межах їх повноважень, які мають форми та механізми впливу на всі сфери та процеси життєдіяльності с-ства.Сутність ПА як системного суспільного явища розкривається цілісністю необхідних внутрішніх зв’язків і залежностей, які знаходять відображення в законах управління та суспільного розвитку. Потреба узгодження дій з метою одержання людиною бажаного результату діяльності зумовила появу управління. У цьому контексті управління — це цілеспрямований вплив, необхідний для узгодженої спільної діяльності людей. Управління є складним і універсальним суспільним феноменом. Розвиток суспільства, окремих його сфер не можливий без встановлення і реалізації певного набору законів, правил, норм, алгоритму його поведінки в цілому і його складових зокрема. Процес впливу на соціум є предметом вивчення науки управління.Управління є необхідною функцією суспільного життя. Його мета полягає в організації спільної діяльності людей, їх окремих груп та організацій, забезпеченні координації і взаємодії між ними, а його суть — у здійсненні керуючого впливу на певні об'єкти.

 

Білет №25

Критерій ефективності публічного адміністрування.

Критерії ефективності – становлять собою сторони, ознаки, прояви управління, аналізуючи які можноа визначити рівень і якість управління, відповідальність потребам і інтересам суспільства.Бувають такі критерії:

1. Кр., конкретної соц ефектив діяльності кожного державного органу, управлінського рішення, дій, - необхідність цих критеріїв в тому, що комплексна і соціальна ефективність є наслідками конкретної соц ефектив.

2. Кр., спеціальної соціал ефективності державного управління – висвітлює організацію і функціон держуправління підприємствами (державних органів, що здійсн управлін);

3. Кр., комплексної соціальної структури- визначає стан і соц роль указаної системи суспіл життедіяльності.. Він є узагальнюючим, характериз активність керуючої та керованоїпідсистем в організаційній єдності. Соціальний ефект виникає завдяки раціонал організації сіб’єктів управління, оптимальному функціонуванню керованих об’єктів;

4. Кр., індивідульної соц ефектив– оцінюється ефективність посадових осіб органів державного управління. Посадова особа, як індивідуальний представник державного органу, наділений відповідаольністю, компетенцією і здійснює від свого імені діял.

 

Загальний закон соціального управління

СУ функціонує в соц.. середовищі і для нього головним є людський фактор.Ознаки СУ: виникає там де є спільна д-сь людей, призначення-здійснення регулюючого впливу на поведінку учасників спільної д-сті, ф-ї СУ реалізуються урамках соц..відносин, є різновидом людської д-стя. Громадське управління- не підкріплюють примусовою силою держави.Головною ідеєю що громадського що СУ є реалізація воєвиявлення народу.

Закон відповідності організаційної й національної культуриЗавжди й усюди соціальне управління зводять до того, що певним людям довіряють виконання певної справи, а для цього необхідно точно зна­ти, що робити й хто саме підходить для виконан­ня певної роботи.Закон відповідності соціальних ролей і соціальних функційЗасади цього законусформулював ще Конфу-цій, який свої уявлення про суспільство й державу базував на ідеї особистісних відносин і стверджу­вав, що майбутнє подібне до минулого, за яким і слід іти Закон доцільного відбору й періодичної «прополки» елітнихгрупФормування кадрового потенціалу управління починається зі складання професійно-кваліфіка­ційних моделей посад, які визначають загальні й спеціальні вимоги до керівника, його права та обов'язки. Закон ціннісно-ситуативного управлінняБазові цінності, як зазначалось, існують одно­часно в кожному соціумі й циклічно домінують у ньому на відповідних етапах розвитку. Можна стверджувати, що домінування тієї чи іншої базової цінності пов'язане зі ступенем зрілості членів соціуму.

 

 

Білет №26Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.01 с.)