Середньорічний залишок оборотних коштівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Середньорічний залишок оборотних коштівОс=О123…+О12/12

О123,..О12-середньомісячні залишки оборотних коштів

Ос=1/2 О123…+О12+1/2O12 /n -1

Обсяг вивільнених або додатково залучених коштів

ΔОс= Рп/360 х (Тб-То)

Тб- середня тривалість 1го обороту оборотних коштів в базовому році.

То- середня тривалість 1го обороту оборотних коштів в звітному році

Загальна матеріалоємність

М= Мз/Q

Мз-загальна сума матеріальних витрат

Q-обсяг виготовленої продукції

Матеріаловіддача

Мв= Q/М

М- загальна матеріалоємність

Коеф.використання окремих видів матеріалів

Квн=∑Ni x Мі / Мзаг

Ni-обсяг випуску продукції іго виду

Мі-чиста вага або площа одиниці готової продукції іго виду

Мзаг –загальні витрати матеріалу на випуск продукції

Норматив власних оборотних коштів у виробничих запасах

Нвз=Д х Здн

Д-денна потреба у визначеному виді матеріальних ресурсів; Здн-норма запасів у днях

Денна потреба у матеріальних ресурсах

Д =Мо/360

Мо –загальна потреба у матеріальних ресурсах

11. Загальна потреба у матеріальних ресурсах

Мо=∑Ni х qi

Ni –обсяг випуску продукції

qi - маса або площа 1деталі іго виду

12. маса або площа 1деталі іго виду

qi= Мі/Квм

Мі- чиста вага деталі або виробу

Квм- коеф. використання матеріалу

Норматив власних оборотних коштів у виробничих запасах

Нвз = Зпот+ Зстр +Зтр

Зпот-поточний запас

Зстр-страховий

Поточний запас

Зпот =Д х Тпост

Д -денна потреба у матеріальних ресурсах

Тпост- період постачання матеріл. ресурсу у днях

Страховий запас(мінімальний)

Зстр=Д х Тзр.пост.

Тзр.пост. –період зриву поставки (є половиню поточного)

Матеріальний запас

Змах= Змін+0,5 Зпот

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві

Ннзв= Ср х Тц хКнв/360

Ср-собівартість річного випуску продукції

Тц-тривалість циклу виготовлення продукції,дні

Кнв-коеф. наростаючих витрат

Коефіцієнт наростаючих витрат

Кнв= М+0,5С11

М- сума матеріальних витрат на виробництво одного виробу

С1-поточні витрати на виготовлення продукції

Кнв= С0+0,5Сn/C0 +Cn

С0-одноразові витрати на початковому циклі виготовл. продукції

Cn- поточні витрати на виготовлення продукції

Норматив оборотних коштів у залишках готової продукції

Нгп=Пс х Здн

Пс-одноденний випуск продукції

Здн- норма запасу готової продукції в днях

Норматив оборотних коштів у витратах майбутні періодів

Нвмп = Рп+Рпл-Рпоч

Рп-залишки коштів на початок періоду

Рпл- сума витрат, які необхідно здійснити у плановому періоді

Рпоч- сума для майбутнього погашення витрат за рахунок собівартості продукції

Задача 1.

Визначити ефективність використ. оборотних коштів(коеф. оборотності і період обороту), якщо відома, що залишки оборотних коштів на під-ві склали станом на 1 січня 200тис.грн, на 1 квітня-250 тис.грн, на 1 липня-230тис.грн, на 1 жовтня-160тис.грн, на 31 грудня-180тис.грн. Обсяг випуску продукції за звітний період 1900000грн.

Коб.=Рп/Oс

Рп=1900000

Ос=1/2 200+250+230+160+1/2 180/5-1=207.5

Коб=1900000/207.5=9.1

Тоб=360/Коб.

Тоб=360/9,1=39.5

Задача 2Чиста вага деталі виготовленої зі сталі 100кг, норма витрат сталі 115кг, випуск 5000виробів у рік. Постачання сталі здійснюється 1раз у квартал, транспортний запас-3дні. Визначити розмір виробничого запасу і коеф. використання сталі.

Нвз=Д х Здн

Квикорист.=чиста вага деталі/норматив витрат= 100/115=0,87

Д =Мо/360

Мо=115 х 5000=575000

Д=575000/360=1,59

Зпот =Д х Тпост

Зпот=1,59 х 90=143,73

Зстр=Д х Тзр.пост.

Тзр.пост=71,865

Зстр=1,59 х 71,865=114,26

Задача 3

Випуск продукції за рік склав 100000 одиниць, собівартість виробу 160грн, ціна виробу на 25% перевищує його собівартість, середньорічний залишок оборотних коштів 1000000грн, тривалість виробничого циклу 7днів, коеф.наростання витрат у незавершеному виробництві 1. Ннзв= Ср х Тц хКнв/360

Ннзв=100000 х 160 х 7 х /360=311111,1

Коб.=Рп/Oс=100000 х 160 х 0,25 +160/1000000=20

Кз= Oс/Рп=1000000/20000000=0,05

Тоб=360/20=18

 

Виробнича потужність

1. виробнича потужність групи однакових технічних устаткувань

Ni=ai*Tp*mi

Ni-виробнича потужність;

аі- продукти і-го устаткування

Тр-річний фонд часу роботи устаткування

мі-середньорічна кількість і-го устаткування.

2. Ni=( Тр* мі)/ti

ti- трудомісткість виготовленої одиниці продукції

3. Ni=(Феф*С*Квн)/Тшт

Феф-ефективний фонд часу олбаднання

С-кількість верстатів, які є на підприємстві

Квн- коефіцієнт виконання норми

Тшт- норма часу на обробку одиниці продукції

Дійсний фонд роботи обладнання

Тд=Тн*(1-Ччр/100)*Nоб

Тн-номінальний фонд часу роботи олбаднання

Ччр-частка витрат часу на ремонт обладнання

Nоб-кількість одиниць обладнання в цеху

Номінальний фонд

Тн=(Тк-ВС)*S*tзм

Тк- календарний фонд(365 днів)

ВС- вихідні та святкові дні

S-режим роботи цеху

tзм- тривалість зміни

Виробнича потужн.в умовах потокового виробництва

Ni= Тд/r

Тд- дійсний фонд роботи обладнання

r- потокова лінія

Виробнича потужність при неперервному виробництві

Ni=((365*24)/tпл)*q

tпл-час виконання однієї операції

q- обсяг вихідного готового продукту за один захід

Вихідна потужність

Nвих=Nвх+-Nотз+-Nр+-Nас+-Nв

Nвх- вхіна вироб.потужність

Nотз- зміна виробничої потужності впродовж розрах.періоду внаслідок орг.тех.заходів

Nр- нарощення вироб.потуж. шляхом реканстр.або модернізації

Nас- зміна виробн.потужності внаслідок зміни асортименту

Nв-зменшення виробничої пот.через її вибуття

Середньорічна виробнича потужність

Nср= Nвх+Nм*п1/12+Nр*п1/12-Nл*п2/12

Nмп1- потужність, яка народжується в процесі модернізації

n1-кількість місяців викор. нарощення потужності

Nр- потужність, що вводиться в дію в результаті виконання робіт

Nл- потужн., яка ліквідується внаслідок зняття з в-тва устаткування застаріл.

n2- кількість місяців,коли застар.устаткуван. не буде прцювати

10. Nср= Nвх+(Nвв+tвв)/12-(Nвиб*tвиб)/12

Розрахункова кількість обладнання

Ср=N* Тшт/ Феф* Квн

N- кількість деталей

Феф-ефективний фонд часу олбаднання

Квн- коефіцієнт виконання норми

Тшт- норма часу на обробку одиниці продукції

Коефіцієн завантаження

Кз= Ср/Спр

Задача 1.

У цеху працює 20 верстатів, норма часу на обробіток 0,55 норма/год (шт), режим роботи цех двозмінний, тривалість зміни -8год., номінальний фонд робочого часу 230 днів за рік, а регламент.простого обладнання 4%. Визначити виробничу потужність цеху.

Тн=(Тк-ВС) *S*tзм

Тн=230-2*8=3680

Тд=3680(1- 4/100)*20=70656

Ni= Тд/r=70656/0,55=128465,5

Відповідь: 128465,5

Задача 2.

Визначити Вироб.потужн.цеху, якщо відомо, що кварт.65 робочих днів, на токарних верстатах 5000 детал.А, норма часу 0,75 год/шт + 6250 дет.Б, норма часу 1,4 год/шт. Перевиконання норм планується на 25%, втрата часу на ремонт 6%, у цеху 10 верстатів, тривалість зміни 8,2 год., цех працює у 2 зміни.

Кз=потрібний фонд часу/ефектив.фонд часу робот.облоднання

Потр.фонд часу=(5000*0,75+6250*1,4)/1,25=10000 год

Ефект.фонд роб.обл.=65*10*8.2*2*0.94=10020,4 год

Кз=(10000/10020,4)*100%=99%

Відповідь:99%

Задача 3.

Розроблено 3 варіанти розміщення підприємства з різними потужностями, враховуючи, що нормативний коефіцієнт 0,15. визначити оптимальний проект:річна потужність 2000, 4000, 3000 тис.т., сумарні капіталовкладення 960, 1125, 895 тис.грн., собівартість річного обсягу продукту: 1100000, 1848000, 1220000 грн., середній радіус перевезень: 86, 74, 90 км.перевед.витрати 2,2 грн/км, 1,82, 1,48

Транспортні витрати

Тр= 86*2,2=189,2(перше підприємство)

74*1,82=134,68

90*1,48=133,2

Собівартість однієї продукції

С=1100000:2000=550

1748000:4000=437

1220000:3000=406,66

Впр=С+Т+Е+К

Впр=550+189,2+0,15*960000=144739,2

437+134,68+0,15*1125000=169321,68

406,6+133,2+0,15*895000=134789,8

Відповідь; провівши розрахунки ми визначили, що найменші витрати у 3 проекті тобто оптимальний проект – 3.

 

Трудові ресурси

Коефіцієнт вибуття К в.=(Чзаг./Ч)*100%

Чзаг. - загальна кількість звільнених за відповідний період

Ч – середньооблікова чисельність за цей самий період

Кофіцієнт прийомуКп.=(Чп./Ч)*100%

Чп. – число прийнятих на роботу працівників за відповідний період

Ч – середньооблікова чисельність за цей самий період

Коефіцієнт плинності Кпл.=(Чзв./Ч)*100%

Чзв. – число звільнених за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни або з інших причин не пов*язаних з виробництвом

Ч – середньооблікова чисельність за цей самий період

Економія робочого часу за рахунок зниження плинності Ечас.=Чзв.*t

Чзв. – число звільнених за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни або з інших причин не пов*язаних з виробництвом

t- втрати часу у зв*язку із плинністю, тобто час на заміщення необхідною робочою силою одного робітника

Додатковий випуск продукції за рахунок зниження плинності Qдод.=Ечас.*Впл.

Епл. - економія робочого часу за рахунок зниження плинності

Впл. – планований виробіток на одного працівника

Виробіток В= Q/Тж

Q – обсяг виробленої продукції

Тж. – затрати живої праці на випуск відповідного обсягу продукції

Трудомісткість Т=Тж./ Q

Q – обсяг виробленої продукції

Тж. – затрати живої праці на випуск відповідного обсягу продукціїПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.01 с.)