На підставі цієї інформації Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад готують проекти рішень про відповідні місцеві бюджети.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На підставі цієї інформації Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад готують проекти рішень про відповідні місцеві бюджети.Згідно зі статтею 76 Бюджетного кодексу України, проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної ради схвалюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної ради.

Разом з ним до відповідної Ради подаються:

1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту місцевого бюджету;

б) оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів місцевого бюджету внаслідок наданих Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;

3) проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об’єднує бюджети села, селища, міста районного значення;

4) показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;

5) перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

6) інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;

7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються комісії з питань бюджету Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради);

8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація або виконавчий орган відповідної місцевої ради.

Рішенням про місцевий бюджет визначаються:

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого бюджету в наступному бюджетному періоді і місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій;

3) доходи місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) фінансування місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету за бюджетною класифікацією з обов’язко-вим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

7) розмір оборотного залишку коштів місцевого бюджету;

8) додаткові положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету.

Порядок внесення, розгляду та прийняття рішення про місцевий бюджет врегульовано нормами регламентів відповідних місцевих рад, які, як правило, мають відповідні глави чи іншим чином відокремлені частини присвячені зазначеним питанням. Наприклад, відповідно до пункту 2.3.2. Регламенту Чернівецької обласної ради проекти обласного бюджету вносяться в обласну раду головою обласної державної адміністрації не пізніше як за місяць до їх розгляду на пленарному засіданні ради. Згідно зі статтею 73 Регламенту Львівської обласної ради V демократичного скликання відповідно до наданих чинним бюджетним законодавством повноважень головне фінансове управління обласної державної адміністрації організовує і координує роботу всіх учасників бюджетного процесу з формування проекту обласного бюджету на наступний бюджетний період. А відповідно до статті 74 цього ж Регламенту, проект рішення про обласний бюджет на наступний бюджетний період, розроблений головним фінансовим управлінням, з усіма необхідними матеріалами до нього подається через виконавчий апарат ради для обговорення у постійних комісіях не пізніше, як за десять днів до його розгляду на пленарному засіданні ради та протягом дня надається депутатам обласної ради.

Особливість правового статусу постійних комісій полягає в тому, що вони, будучи робочими органами ради, яка їх створила, не являють собою самостійну систему органів. Вони підлеглі тільки відповідному представницькому органу, йому підзвітні і перед ним відповідальні. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Однак, відповідно до статті 6 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” і п. 13. статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” за рішенням обласної, Київської і Севастопольської міських рад голови постійних комісій з питань бюджету можуть працювати на постійній основі.

Відповідно до пункту 2.3.3. Регламенту Чернівецької обласної ради Голова ради направляє проект обласного бюджету для попереднього розгляду і підготовки висновків постійним комісіям ради. Проект обласного бюджету розглядається в усіх постійних комісіях ради за участі представників обласної державної адміністрації.Постійні комісії не пізніш як за два тижні до розгляду питання на пленарному засіданні ради подають свої висновки щодо проекту постійній комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій, яка здійснює узагальнення пропозицій і зауважень до проекту і готує висновок щодо поданого документу.

А відповідно до частини другої статті 74 Регламенту Львівської обласної ради V демократичного скликання постійні комісії ради на спільних засіданнях обговорюють сформований проект обласного бюджету на наступний рік, вносять зауваження та пропозиції і подають їх у постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Згідно ж статті 75 цього ж Регламенту засідання постійних комісій з питань формування бюджету відбувається у присутності начальника головного фінансового управління і представників постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Постійні комісії ради призначають доповідачів для участі в роботі постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку і передають свої поправки разом з окремою думкою членів комісії до проекту бюджету в постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Постійна комісія з питань бюджету і в першому і в другому випадку узагальнює пропозиції і зауваження до проекту бюджету і готує висновок щодо поданого документу. Разом з тим, стаття 78 Регламенту Львівської обласної ради V демократичного скликання встановлює, що головне фінансове управління обласної державної адміністрації враховує пропозиції і поправки, підтримані постійною комісією з питань бюджету і соціально-економічного розвитку, і протягом двох днів вносить відповідні зміни для розгляду проекту обласного бюджету на наступний бюджетний рік на засіданні президії обласної ради. На засіданні президії обласної ради з інформацією про проект обласного бюджету виступає начальних головного фінансового управління і голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Після обговорення інформації про проект обласного бюджету на наступний бюджетний період президія ради ухвалює рішення про винесення цього питання на розгляд сесії. Пленарне засідання, на якому планується розгляд бюджету, призначається після затвердження закону про Державний бюджет України на наступний рік.

Найбільш детально порядок розгляду проекту бюджету на пленарному засіданні обласної ради визначений Регламентом Чернівецької обласної ради, відповідно до якого на пленарному засіданні рада заслуховує доповіді посадових осіб обласної державної адміністрації з питань виконання програми економічного і соціального розвитку та обласного бюджету і внесених проектів програми та бюджету, співдоповіді голови постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій, відповіді на запитання депутатів. Під час обговорення питання надається слово для виступу представникам інших постійних комісій за їх рішенням, а також всім бажаючим депутатам, до прийняття рішення про припинення обговорення. Після обговорення доповідачам надається можливість виступити із заключним словом.

Регламенти деяких місцевих рад передбачають прийняття рішення про місцевий бюджет за процедурою двох читань. Наприклад, згідно статті 79 Регламенту Львівської обласної ради V демократичного скликання головне фінансове управління протягом двох тижнів доопрацьовує проект бюджету відповідно до рішення ради і подає доопрацьований проект у раду на друге читання. Для ознайомлення з проектом бюджету депутатам дається не менше п’яти робочих днів. У ці дні пленарні засідання не проводяться. Друге читання починається з доповіді начальника головного фінансового управління або особи, яка виконує його обов’язки. Після обговорення доповіді в установленому Регламентом порядку ухвалюється рішення про прийняття обласного бюджету. Рішення про обласний бюджет підлягає голосуванню в цілому, якщо внаслідок внесених до нього змін чи доповнень зменшується сума надходжень до бюджету або зростає сума видатків з нього. Рішення про місцевий бюджет приймається простою більшістю голосів від загального складу ради. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської, селищної, міської ради включається відповідний голова, якщо він брав участь у пленарному засіданні ради[4]. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські (міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядкування), районні ради затверджують відповідні бюджети як за доходами, так і за видатками. Міська (міста районного підпорядкування), селищна, сільська рада затверджує бюджет у загальній сумі доходів і видатків. Бюджетний кодекс України встановлює граничні строки затвердження місцевих бюджетів. Так, бюджет Автономної Республіки Крим, обласні і районні бюджети, міські (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) бюджети для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти на наступний бюджетний період затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної чи міської ради не пізніше ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України. Міські (міст районного значення) бюджети, районні у містах (якщо такі створено), селищні та сільські бюджети бюджети для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти на наступний бюджетний період затверджуються відповідно рішеннями міської, районної в місті, селищної або сільської ради не пізніше ніж у двотижневий термін після затвердження районного чи міського (міст Києва і Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи міста обласного значення) бюджету.

Рішення про місцевий бюджет, прийняте на пленарному засіданні місцевою радою, оформлюється працівниками апарату в строк, встановлений її регламентом. Цей строк обчислюється з моменту закінчення засідання. Після відповідного оформлення в апараті представницького органу рішення надається головуючому для підписання. Підписання нормативно-правового акта полягає у скріпленні головуючим своїм підписом у встановлений строк його тексту. Підписання нормативно-правового акта представницького органу місцевого самоврядування – свідчення його офіційності. Згідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” рішення ради підписує: сільської, селищної, міської – відповідний голова або в певних випадках – секретар ради; районної у місті, районної, обласної ради – її голова або, в певних випадках, - його заступник.

Виконання місцевих бюджетів здійснюється виконавчими органами, які здійснювали їх розробку та подання у відповідну раду. В основу виконання покладено казначейське обслуговування місцевих бюджетів. Звітність про виконання місцевих бюджетів визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України.

Місцеві бюджети затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева радаприводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із закономпро Державний бюджет України.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад або сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом) забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів. Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Казначейське обслуговування місцевих бюджетівздійснюється органами Казначейства України відповідно до БКУ.

Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником місцевого фінансового органу. До затвердження розпису місцевого бюджету керівником місцевого фінансового органу затверджується тимчасовий розпис місцевого бюджету на відповідний період. Керівник місцевого фінансового органу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.

Місцевий фінансовий орган за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету. Податки і збори (обов'язкові платежі) та інші доходи місцевого бюджету визнаються зарахованими до місцевого бюджету з дня зарахування відповідно на єдиний казначейський рахунок та рахунки, відкриті в установах банків державного сектору згідно з частиною другою цієї статті, і не можуть акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

До прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду відповідного бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії. У разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат місцевого бюджету застосовуються норми цієї статті та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.008 с.)