Становлення і . . . аудиту в УкраїніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Становлення і . . . аудиту в УкраїніОднією з причин . . . розвитку аудиту в Україні є те, що вона . . . багатьох століть була поневолена іншими державами. Рівень розвитку аудиту значною . . . залежав від розвитку . . . сил і . . . відносин цих країн.

Західні землі до . . . Першої світової війни входили до складу . . імперії, а потім – Польщі. Поневолення Західних земель України панською Польщею дещо . . . розвиток аудиту. Польща порівняно з . . . імперією у розвитку промисловості була . . . Контроль за збереженням панських маєтків . . . певні наглядачі. Проте їх діяльність мала чим нагадувала роботу . . . Розвиток аудиту в центральних, східних, південних регіонах був адекватним його розвитку в . . ., оскільки ці регіони входили до складу . . . імперії.

Слова для довідок: сповільнити, Австро-Угорська імперія, виробничий, розвиток, здійснювати, аудитори, продуктивний, закінчення, Росія, міра, Російська імперія, гальмування, протягом, відсталіший, початок.

Завдання. Відредагуйте нижчеподані речення. Які норми порушено в них?

Аудиторські послуги можуть подаватися у формі аудиторських перевірок та зв’язаних з ними експертиз, консультацій по питаннях бухгалтерського обліку. Аудиторська фірма являється головною структурною одиницею аудиторської служби. Прибуток від аудиторської діяльності оподатковується згідно діючого законодавства. Аудит проводиться на основі договору між аудитором і замовником. При створенні аудиторської фірми необхідно визначити мету і задачі діяльності фірми.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 26

Зразки текстів

I. Конституція України

Стаття 24

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, зокрема надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

II. Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації, держави, запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства (3 Національної доктрини розвитку освіти).

III. Що значить бути вихованим?

 

Вихована людина ... Якщо про вас скажуть таке, вважайте, що удостоїлися похвали. Так що ж таке вихованість? Це не тільки хороші манери. Це щось більш глибоке в людині. Бути вихованим - значить бути уважним до іншого, делікатний, тактовним, скромним. Мені видається, що таким був артист Художнього театру Василь Іванович Качалов. Він неодмінно запам'ятовував всі імена та по батькові людей, з якими зустрічався. Він поважав людей і завжди цікавився ними. При ньому кожна жінка почувала себе привабливою, гідної турботи. Всі відчували себе в його присутності розумними, дуже потрібними. Одного разу пізно ввечері Василь Іванович побачив два дивні жіночі фігури. Це виявилися сліпі, які заблукали. Качалов негайно запропонував їм свої послуги, провів до трамвая, допоміг сісти у вагон. Корені цього вчинку не просто в знанні хорошого тони, а в щирості і доброти до людей. Значить, вся справа у думках і починаннях. А знання норм поведінки тільки допомагає прояву внутрішньої доброти і людяності. (За С. Гіацинтовою)

IV. Нинішній стан розбудови незалежної України характеризують складні процеси розбудови її економіки. Час показав, що подолати кризові явища в суспільно-економічному житті нашої держави лише політичними методами без докорінних змін в економіці неможливо. Об’єктивною потребою є прискорене формування ринкової інфраструктури та перехід до ринкових методів господарювання. Важливою складовою ринкових відносин є фінансові. Пов’язані з формуванням та використанням грошових фондів держави та коштів суб’єктів господарювання, вони охоплюють усі фази процесу відтворення: виробництво, розподіл, обмін і споживання. Тому спроба осмислити реалії, описати поняття і терміни фінансової справи відповідає потребам сьогодення, має свою безперечну науково-практичну актуальність (Загородній А., Вознюк Г., Смовженко І. Фінансовий словник. - 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів, 1997).

V. Над чорною землею прокинувся світ. Не ясним, сонячним оком глянув він на неї після похмурої дощової ночі, а повіяв туманом, дихнув важкою парою. Закурилася земля, задиміла; пішов дощ, дрібний та тихий, мов крізь сито засіяв; стрепенулися темні ліси і, розправляючись, підставляли своє загоріле листя під дрібні дощові краплі; зраділа зелена трава і підняла свої гострі листочки вгору (Панас Мирний).

ТЕКСТИ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ

Текст 1

Компания стремится к тому, чтобы быть лучшим застройщиком на всем острове. Компания пользуется уважением благодаря устойчивому качеству и эффективному бюджету на рынке, где она работает. Компания предлагает дома в индивидуальном стиле, построенные по вашим требованиям на больших частных участках.

Наша миссия – всегда предоставлять дома исключительного качества, используя технологические инновации с такими системами, как стальные каркасы, что продлевает срок эксплуатации и сейсмоустойчивость. Можно упомянуть использование технологии двойной изоляции для улучшенного сохранения энергии при нагревании и охлаждении и защиту от влаги всей недвижимости, что исключает любое попадание влаги.

Многие жилищные комплексы нашей компании были выполнены на самом высоком уровне, но особенно компания гордится объектами в Катикасе, в Тала и в «Сикрет Вэли».

Текст 2

Краткосрочные выплаты вознаграждения работникам включают в себя такие пункты:

(a) зарплаты, оклады и взносы в фонд социального обеспечения;

(b) краткосрочные оплачиваемые отсутствия (такие как оплачиваемый ежегодный отпуск и оплачиваемый отпуск по болезни), когда отсутствия планируются в течение двенадцати месяцев после окончания периода выполнения работником соответствующих услуг;

(c) часть прибыли и премии, выплачиваемые в течение двенадцати месяцев после окончания периода выполнения работником соответствующих услуг; а также

(d) неденежные вознаграждения (такие как медицинское обслуживание, предоставление жилья, автотранспорта и бесплатных или субсидируемых товаров или услуг) данным работникам.

Учет краткосрочных выплат вознаграждения работникам обычно ведется простым методом, так как актуарные расчеты не требуются для вычисления обязательств или затрат, кроме того, здесь отсутствует вероятность актуарной прибыли или актуарного убытка. Более того, обязательства по краткосрочным выплатам вознаграждения работникам не дисконтируются.

 

Текст 3

Как планируется, российская добыча нефти достигнет свыше 8,4 тысяч баррелей в сутки в 2003 году, а к концу года приблизится к 8,8 тысячам баррелей в сутки. Такой рост скорее обусловлен деятельностью местных российских нефтяных компаний (часто работающих с западными компаниями по предоставлению услуг нефтяного промысла), чем значительными прямыми инвестициями западных нефтяных компаний. Большая часть роста добычи припадает на центр российской нефтяной промышленности в Западной Сибири, что, в свою очередь, в большой степени обязано возрождению старых нефтяных залежей и использованию усовершенствованной модели коллектора, направленному бурению, гидравлическому разрыву пласта и западной философии управления коллектором. Результат получился ошеломляющим.

 

Текст 4

На первый взгляд, может показаться, что красивым людям легче

достичь привлекательного имиджа, а с ним и успеха. Практика доказывает, что у преуспевающих людей могут быть недостатки во внешности: кривые, короткие ноги, лысая голова, черные, прокуренные зубы, длинный или слишком короткий нос, — но все это не мешает им быть счастливыми и уникальными на производстве и в семье. Они наслаждаются своими достижениями, не завидуют достижениям других, не замыкаются на личных проблемах, они вовлечены в жизнь общества.

Однако встречаются люди, которые хотят и обладают правильными чертами лица, но не имеют привлекательного имиджа. Они не достигают желаемых результатов в служебной карьере, у них всегда не хватает денег. Им же всегда кто-то мешает работать, жить, что-то препятствует их счастью. Жизнь им кажется бессмысленной.

Текст 5

Одежда должна в подсознании окружающих ассоциироваться с той социальной группой, к которой общество относится позитивно, и, наоборот, не ассоциироваться с той группой, к которой негативное от-ношение. Имидж проявляется в умении одеваться, опрятности одежды и обуви. Менеджер должен быть чисто выбритым, аккуратно подстри-женным и причесанным независимо от того, идет ли он на прием, в гос-ти или находится на работе. Перед тем как выйти на улицу, следует проверить, все ли в порядке во внешнем облике, туалете, не измят ли костюм, не перекошен ли галстук, на месте ли все пуговицы, в порядке ли обувь, соответствует ли она одежде. Стиль одежды деловой женщины — консервативный; в одежде, используемой на службе, — сдержанная цветовая гамма. Лучше всего подходит пиджак в мужском стиле, жакет, юбка, несколько блузок.

 

Текст 6

В производственном коллективе между сотрудниками складываются различные отношения, в том числе и нравственности. Вследствие этого

имидж коллектива попадает в зависимость от личных качеств: честности, порядочности, преданности делу. В коллективе могут формироваться и безнравственные стереотипы жизнедеятельности. Вследствие этого следует четко определить, что понимается под нравственным и безнравственным. Если эти понятия употребляются в смысле несоответствия с конкретными представлениями о добре и зле, то эффективность работы коллектива и нравственность сближаются, имея четкие и однозначные критерии. Эффективность нравственна тогда, когда противостоит неэффективности. Лишь тогда, когда человеческая судьба становится самоцелью, а отношения между людьми служат этому идеалу, нравственность, обеспечивающая условия для создания имиджа коллектива, получает свою конкретную реализацию и для эффективности деятельности.

 

Текст 7

Невозможно добиться позитивного имиджа, если менеджеру и подчиненным не ясны цели. Чтобы найти подход в деловом общении с подчиненными, побудить их лучше трудиться, воспитать квалифицированного специалиста, менеджер ставит перед коллективом социально значимую цель. В совместной деятельности коллектив определяет пути к достижению этой цели. Стремление к созданию позитивного имиджа, к общественному признанию побуждает личность к пополнению своих знаний и умений, накоплению опыта, что обусловливает работу по реализации цели с большей отдачей, учит людей пониманию и сотрудничеству.

Особое значение в создании оптимального климата в коллективе имеет личная ответственность за порученное дело. Ответственность менеджера и подчиненных выступает как форма проявления долга, как осознание социальной значимости личного поведения в связи с требованиями коллектива, учетом конкретных условий проявления этих требований, непосредственных и предстоящих задач, стоящих перед сотрудниками.

Текст 8

Демократический стиль в производственном коллективе создаёт условия для тесного взаимодействия работников, способствует возникновению благоприятной нравственно-психологической обстановки, ориентирующей на сотрудничество, а не на слепое подчинение одних работников другим, оптимально использует способности и знания личности для повышения имиджа коллектива, а значит, и учреждения в целом. В таком коллективе продвижение по службе основано на том, какой вклад вносит каждый человек в достижение поставленных целей.

 

Текст 9

В данном договоре «Программное обеспечение» будет означать машиночитаемое программное обеспечение и связанные файлы в XXX (в дальнейшем обозначенный («XXX»)) медиа-пакете и/или веб-сайт, а также любое изменение версии, обновление и другие копии таких программ и файлов. Термин «продукт» будет означать Программное обеспечение, аппаратные компоненты, руководство для пользователей и другие текстове и графические материалы, сопутствующие Программному обеспечению.

 

Текст 10

Автомобиль, созданный вручную, а не выпущен серийно. Действительно индивидуальный четырехдверный автомобиль, который выглядит даже лучше, чем Вы себе представляли, предлагает изысканный, удобный дизайн, одинаково удобный для всех пассажиров. Вы попадете в мир редкой ручной работы, где идентичный деревянный шпон сочетается с безупречной необработанной шкурой и характерным для XXX искусственным интеллектом. В сочетании с рядом передовых технологий, которые предоставляют идеальные возможности для вождения. Место, где новые стандарты комфорта вызывают только положительные эмоции. Здесь находится душа самого захватывающего из всех купе в мире. Получайте удовольствие от самых разных путешествий.

 

Текст 11

Важной составляющей имидж коллектива является оптимальная нравственно-психологическая атмосфера в нем которая зависит от стиля взаимодействий людей друг с другом. В литературе различаются три основных стиля взаимодействий менеджера с сотрудниками: директивный (авторитарный), попустительствующий (либеральный) и демократический. При директивном стиле отношений в коллективе действия совершаются как бы под диктовку, всякая инициатива подавляется, личности не дают возможности самореализоваться в работе. Попустительствующий стиль возникает при полном равнодушии к выполняемой деятельности, поручениям. Человек не заинтересован в результатах своего труда.

Текст 12

Известный швейцарский педагог — гуманист И.Г.Песталоцци утверждал, что человек становится по сущности человеком благодаря своей духовной и внутренней жизни. Только вследствие этого он становиться самостоятельным, свободным и живим в согласии с миром. Имидж виртуозов оркестра Владимира Спивакова создается благодаря выдающейся исполнительной деятельности и акциям добра и милосердия. Международный благотворительный фонд В. Спивакова за восемь лет своего существования стал духовным центром для более восьмисот особ одаренных детей — музыкантов России, стран СНГ, Греции, США, которые получают его стипендии. Триста пятьдесят этих вундеркиндов уже успели стать лауреатами международных конкурсов и фестивалей. Около двух тысяч получили материальную помощь, около ста жизней талантливых людей спасены сложными операциями, на которые фонд выделил деньги. Успешно прошли двести художественных выставок, сто концертов детей — солистов с «Виртуозами Москвы», выпущены записи концертов, детям подарены музыкальные инструменты, двести мастер — класса проведены маэстро Спиваковым.

Текст 13

Рекомендательное письмо

Уважаемый Юрий Антонович!

Я получил Ваше письмо с просьбой дать объективную рекомендацию господину Савельеву Илье Степановичу, который ходатайствует о должности заместителя начальника отдела внешнеэкономических связей в Вашей фирме.

Господина Савельева я знаю с 2004 года, т.е. с того времени, как он начал работать в нашем объединении. Бесспорно, Илья Степанович – человек чуткий, отзывчивый, инициативный, пользуется авторитетом среди коллег. Однако, к сожалению, я не могу взять на себя ответственность дать высокую оценку его профессиональным качествам. Тем более, что должность, которую он хочет занять, достаточно ответственная и требует большого опыта в нашей сфере и навыков общения с зарубежными партнёрами, которых у господина Савельева, к сожалению, нет. Полагаю, что, пройдя определенный курс подготовки, он смог бы справиться с функциональными обязанностями, к выполнению которых на данный момент он, наверное, не готов.

Искренне сожалению, если этим письмом я разочаровал Вас. Однако, принимая во внимание наше многолетнее сотрудничество и понимая важность выбора кандидатуры на должность заместителя начальника отдела внешнеэкономических связей, считаю своим долгом дать Вам правдивую информацию.

С уважением _____________

подпись

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.009 с.)