ДОКУМЕНТНА ЛІНГВІСТИКА ЯК ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНА ДИСЦИПЛІНАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДОКУМЕНТНА ЛІНГВІСТИКА ЯК ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНА ДИСЦИПЛІНАМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять із дисципліни

«ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА»

для студентів

за напрямом підготовки 6.020105

«Документознавство та інформаційна діяльність»

 

 

Полтава 2013

 

ПЕРЕДМОВА

Метою і завданням навчальної дисципліни «Лінгвістичні основи документознавства» є формування системи знань про специфіку структурної та змістової організації текстів службових документів; умінь моделювати та редагувати тексти службових документів різних жанрів відповідно до певної комунікативної ситуації.

Предметомнавчальної дисципліни є теоретико-методологічні засади документної лінгвістики; основні поняття аналізу тексту в документній лінгвістиці; лексико-стилістичні норми текстів документів; лінгвістичні норми текстів документів.

Вимоги до знань та вмінь.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

− норми української літературної мови;

− мовні одиниці;

− стилі сучасної української літературної мови та їх засоби;

− характерні ознаки офіційно-ділового, наукового та публіцистичного стилів;

− вимоги до оформлення текстових документів та їх реквізитів;

− особливості графічного оформлення складових частин текстових документів.

Студент повинен уміти:

− користуватися орфографічними, орфоепічними, графічними, лексичними, фразеологічними, морфологічними, синтаксичними, пунктуаційними, стилістичними нормами;

− складати і правильно оформлювати різні види документів;

− аналізувати тексти документів;

− редагувати тексти і особливості оформлення.

Зв’язок з іншими дисциплінами – пов’язана з такими дисциплінами як «Українська мова ( за професійним спрямуванням), «Документознавство», «Діловодство», «Архівознавство».

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1-2

ДОКУМЕНТНА ЛІНГВІСТИКА ЯК ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНА ДИСЦИПЛІНА

Тестовий вхідний контроль знань з української мови.

Підготуватися до контрольного диктанту.

Теоретичний блок

1. Історичні витоки документної лінгвістики.

2. Місце документної лінгвістики в системі мовознавчих наук.

3. Традиційні та нові напрями лінгвістичних досліджень.

4. Методи лінгвістичного дослідження тексту документа.

Практичний блок

Виконайте вправи

Вправа 1.Перепишіть слова, вставляючи замість крапок потрібні літери. Перевірте себе за «Словником іншомовних слів».

Проц...сія, конц...пція, пр...т...нзія, ест...тика, р...п...титор, комп...т...нтний, д...пон...нт, р...акція, ар...ал, ...тюд, гал...р...я, б...н...фіс, ...ф...рний, поліетил...н, мод...ль, кор...спонд...нція, г...роїка, г...н...тика, ...йфорія, с...кція, д...л...гат, орі...нтир, ноб...ліст, фл...гматик, еквівал...нт, ...ксп...рим...нт, фі...ста, р...ф...рат, лот...р...я, ...кз...мпляр, д...пр...сія, ...кстр...мальний, р...глам...нт, ...ретик.

Вправа 2.Відредагуйте словосполучення.

З іншого боку до теми підходить, з точки зору вимог закону, вирішення стосунків, завідувач відділом, відзив на кореспонденцію, відпуск товарів, вклад у розробку, виступати з докладом, баланс доходів і видатків, раціоналізаторська ініціатива.

Вправа 3.Дані слова та словосполучення запишіть українською мовою, пригадавши правила правопису іншомовних слів.

Информационное общество, имиджмейкер, стереотип, создатель имиджа, производственный коллектив, служебная карьера, эффективное образование, внешние и внутренние аспекты.

Вправа 4. Дібрати відповідники до даних слів.

П’єдестал, офтальмолог, дантист, реанімація, інтерв’ю, агітація, ідея, інтер’єр, портьєра, дискусія, акт, ательє, фотографування, бюро, гравюра, космос, рефрижератор.

Відповідники: думка, суперечка, розмова, умовляння, вчинок, майстерня, внутрішність, дереворит, завіса, підніжжя, зйомка, стіл, всесвіт, оживлення, льодовня, зубний лікар, очний лікар.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції. Мова та етика ділового спілкування: Навч. пос./ Н.Ботвина – К., 2000.

2. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова/ М.Г.Зубков – 4-те вид., доповнене. – Х., 2003.

3. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування/ З.Мацюк, Н.Станкевич. – К., 2005.

4. Поберезська Г.Г., Волинець Г.М. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності / Г.Г.Подберезька, Г.М.Волинець – К. : Знання, 2008. – 351 с.

5. Сучасна українська літературна мова. Навчальне видання — К.: Вища школа, 1997.

6. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2000.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Теоретичний блок

1. Трактування тексту у науковій літературі.

2. Основні категорії тексту, його ознаки та функції.

3. Текст і дискурс як лінгвістичні одиниці.

4. Класифікація текстів у документній лінгвістиці.

5. Закони текстотворення.

Практичний блок

Виконайте вправи

Вправа 1.Прочитайте висловлювання. Подумайте, чи можна вважати таку тематичну добірку речень текстом. Обґрунтуйте свою думку.

1. Друг – це людина, яка знає про вас все – і все одно любить вас (Дж.Аулер). 2. Дружба – це коли можна раптово приїхати до людини й поселитися в неї (Д. Самойлов). 3. Безкорислива дружба можлива тільки між людьми з однаковим прибутком (П. Гетті. 6. Ніколи не робіть висновок про людину за її друзями: в Іуди вони були бездоганні. (П. Валері).

Вправа 2. Типові мовні звороти, що вживаються в автобіографії та резюме, запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

На протязі, підвищення в посаді, урядові винагороди, робота по сумісництві, за закінченню, поступити в, приймати участь, працюю в якості юриста, написати свою власну автобіографію, працюючи на даній посаді, вдосконалив знання по роботі, по обслуговуванню.

Вправа 3. Напишіть міні-твір, епіграфом до якого слугували б слова де Монтеня: «Людині потрібно два роки, щоб навчитися говорити, і шістдесят років, щоб навчитися тримати язик за зубами». Побудуйте текст таким чином, щоб яскраво вираженою була впливова функція тексту.

Вправа 4.Запишіть слова українською мовою, поясніть їх правопис.

Коллектив, брутто, грипп, атташе, шоссе, босс, ванна, сумма, аккорд, иммигрант, гроссмейстер, шасси, хобби, Андорра, баллон, Ницца, бонна, ирреальный, комиссия, иммунитет, исследование, инновация.

Підготуватися до модульної контрольної роботи

ЛІТЕРАТУРА

1. Бабенко Л. Г. Лингвистический анализ текста. Теория и практика: учебник; практикум / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. – М., 2005.

2. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М., 2006.

3. Єщенко Т.А. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посіб. / Т.А. Єщенко. − К., 2009.

4. Загнітко А.П. Лінгвістика тексту. Теорія і практикум : наук.-навч. посіб. / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2006.

5. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова/ М.Г.Зубков – 4-те вид., доповнене. – Х., 2003.

6. Ковалик І. І. Методика лінгвістичного аналізу тексту: навч. посіб. / І.І.Ковалик, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ. – К., 1984.

7. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту / М. Крупа. – Тернопіль, 2005.

8. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування/ З.Мацюк, Н.Станкевич. – К., 2005.

9. Поберезська Г.Г., Волинець Г.М. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності / Г.Г.Подберезька, Г.М.Волинець – К., 2008.

10. Різун В. В., Мамалиґа А. І., Феллер М. Д. Нариси про текст: Теоретичні питання комунікації і тексту/ В.В.Різун, А.І.МАмалиґа, М.Д.Феллер. – К., 1998.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4-5

ФОНЕТИЧНІ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ

Теоретичний блок

1. Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови.

2. Характеристика звуків української мови ( голосні, приголосні( дзвінкі, глухі, сонорні); наголошені і ненаголошені голосні).

3. Основні правила вимови голосних і приголосних звуків.

4. Склад. Наголос. Фразовий наголос. Інтонація. Мелодика. Пауза.

5. Графіка сучасної української літературної мови. Алфавіт.

6. Уподібнення приголосних звуків.

7. Спрощення в групах приголосних.

8. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків.

9. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків.

10. Порушення правил української літературної вимови.

Практичний блок

Вправа 1.Запишіть слова за алфавітом.

Холодно, вишенька, сад, відліт, здогад, жайворонок, удруге, лицар, переліт, зранку, сад, питання, відступ, радощі, щастя, ліс, листопад, зерно, жар, вівчар, цукор, шланг, чисто, доверху, щітка, віз, хороше, степ, палац, яблуня, футляр.

Вправа 2. Перепишіть, вставляючи літери е або и. Обґрунтуйте написання кожного слова.

З…рно, в…селка, пал…ць, трав…нь, кам…ня, дзв…нить, вогн…ще, сел…ще, ключ…к, п…р…на, бр…ніти, тр…мтіти, тр…мати, пр…зидія, пр…ємний, довірл…вий, вит..рти, промов…стий, зб…рати, пож…рати, кр…нич…нька, біляв…нький, довж…на, товщ…на, Ольж…н, непр…краш…ний, заверш…ний, дрозд…ня, зображ…ння, плем…на, вид…во, мар…во, довж…л…зний, мислит…ль, сем…ро, ч…кати.

Вправа 3. Перепишіть слова й поставте пропущені букви.

Порош...к, запорош...ний, ч...твертий, ч...тири, стеж...чка, стеж...к, пш...ниця, верш...к, верш...чок, ж...нитися, ж....натий.

Вправа 4. Від поданих власних назв утворіть прикметники за допомогою відповідних суфіксів. Поясніть, в яких групах прикметників відбувається чергування приголосних, а в яких не відбувається.

Кременчук, Золотоноша, Черкаси, Кривий Ріг,Таганрог, Карабах, Донецьк, Лейпциг, Воронеж, Запоріжжя, Острог, Франція, Люксембург, Норвегія, Санкт-Петербург, Галич, Калуга, Сиваш, Балхаш, Дамаск, Інгуш, Волга, Казбек, Генуя, Гонконг, Забайкалля, Карпати, Словакія.

Вправа 5.Вставте пропущені букви.

Звіс...но, скатер...ка, асистен...ський, влас...ний, хвас...ливий, контрабандис...ський, аген...ство, радіс...ний, зліс...ний, заїз...ний, контрас...ний, учас...ник, їж...жу, диригент...ський, щас...ливий, ус...ний, страс...ний, щотиж...невий, студен...ський, студен...ство, очис...ний, якіс...ний, буреві...ник, п’я...десят.

ЛІТЕРАТУРА

1. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія: Навч. посібник. – К., 1999.

2. Горпинич В. А. Русско-украинский орфоэпический словарь / В.А.Горпинич – К.,1992.

3. Жовтобрюх М.А. Приголосні в українському усному літературному мовленні / М.А. Жовтобоюх // Закономірності розвитку українського усного літературного мовлення. ― К., 1965. ― С.75― 84.

4. Наконечний М. Ф. Орфоепічні норми та їх значення // Сучасна українська літертурна мова. Вступ. Фонетика / за ред. І. К. Білодіда/ М.Ф.Наконечний — К., 1969.

5. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я. Плющ, Г.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін.; За ред. М.Я. Плющ. – 4-те вид., стер. – К., 2003.

6. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія/ Н.І. Тоцька — К., 1981.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6-7

Теоретичний блок

1. Поняття орфоепії. Основні норми української літературної вимови.

2. Вимова голосних і приголосних звуків.

3. Вимова слів іншомовного походження.

4. Наголос та його функції.

5. Засоби милозвучності мови.

6. Правила скорочень у текстах документів.

7. Порушення правил української літературної вимови.

Практичний блок

Вправа 1.Вставте потрібну букву.

Ро...жарений, сміє...ся, бе...журний, ро...шарування, прині...ши, не му...ся, не порі...ся, ...шити, б’є...ся, ...жінкою, змиє...ься, бе...шумний, ро...шукати, ма...ч, ...жувати, зустріне…ся, на дорі...ці, покликан…я, безсмерт...я, повноліт…я, повніст...ю, весіл...я, навман...я, узбереж...я, вічніст...ю, роздоріж...я, папорот…ю, дерт...ю, радіомовлен...я, засил...я, ател..є, безчест…я, ніч...ю, безліч...ю, шерст..ю, затвердін...я, дин...я.

Вправа 2. Поставити наголос у словах.

Документ, запитання, кілометр, аргумент, асимілятор, асигнування, навчання, завдання, пізнання, фарфор, чотирнадцять, зокрема, гуртожиток, корисний, феномен, діалог, монолог, сільськогосподарський, завдання, виховання, виняток, випадок, незліченний, навчання, досягнення, добробут, людяність.

Вправа 3. Поставити наголос в однозвучних словах, визначити його функцію. У необхідності для з’ясування значення слів скористатися тлумачним словником.

Виступав Богдан Петро і Михайленко Богдан, зайшли Максименко Іван Максимович і Максимович Галина Іванівна; випрасувана білизна, білизна снігу; правило правопису, швець тримає правило; виборна кампанія, виборна картопля; людська шана, людське ставлення; прошу поради, прошу заспокоїтись.

Вправа 4. Вставте букву г або ґ.

…оробенятко, ..умка, ..уля, ..орщик, ..рунт, ..орох, ..азда, ..осподар, ..отувати, ..удзик, ..анок, ..валт, ..удзь, ..уральня, ..ніт, ...остювати, ..ердан, ..острий, ..отовність, а..рус, за..адка, ..отель, ..отівка, ..ілка, ..ості, ..роном, до..ляд, ..аздиня, ..умор, ва..а, під..рунтя.

Вправа 5. Запишіть, розкриваючи дужки, поясність уживання у-в.

Зараз ти ростеш, (у, в)се (у, в) тобі грає, але (у, в) твоєму підлітковому віці людина (у, в)же повинна і замислюватись над собою, над своїми вчинками. Сьогодні ти підліток, завтра дорослий. А яким ти йдеш (у, в) свою дорослість? Чи таким тебе Батьківщина жде? Ти ж її син, подумай! (О. Гончар).

 

ЛІТЕРАТУРА

7. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія: Навч. посібник. – К., 1999.

8. Горпинич В. А. Русско-украинский орфоэпический словарь / В.А.Горпинич – К.,1992.

9. Жовтобрюх М.А. Приголосні в українському усному літературному мовленні / М.А. Жовтобоюх // Закономірності розвитку українського усного літературного мовлення. ― К., 1965. ― С.75― 84.

10. Наконечний М. Ф. Орфоепічні норми та їх значення // Сучасна українська літертурна мова. Вступ. Фонетика / за ред. І. К. Білодіда/ М.Ф.Наконечний — К., 1969.

11. Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. – К., 1985.

12. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я. Плющ, Г.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін.; За ред. М.Я. Плющ. – 4-те вид., стер. – К., 2003.

13. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія/ Н.І. Тоцька— К., 1981.

14. Український правопис: 4-е вид., випр. й доп. – К., 2004.

15. Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. посіб./ С.В.Шевчук – К., 2011.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8-9

Теоретичний блок

1. Поняття про орфографію.

2. Основні принципи та правила українського правопису.

3. Правила вживання м’якого знака.

4. Правила вживання апострофа.

5. Правила вживання великої літери.

6. Правила переносу, графічних скорочень.

Практичний блок

Вправа 1. Вставте, де потрібно, м’який знак або апостроф.

Зійди в травні на Тарасову гору. І тебе зачаруют… співом солов…ї. Ці птахи тут особливі. В народі кажут…, що це єдине місце в Україні, де живе 12 видів солов…їв. Вони сюди ніби злетілися в гості до Тараса Шевченка. Як тіл…ки спаде надвечір…я, солов…ї тут змагают…ся своїм хистом. З кожного гаю лине своя полум…яна пісня. І над Тарасовою горою звучить багатоголосий пташиний хор. Слухають зачаровано цю солов…їну хвалу Кобзареві і Дніпро, що в…ється в підгір…ї, і широке українс…ке поле, і вся Україна!( О.Гончар).

Вправа 2.Записати спочатку слова з апострофом, а потім ті, що пишуться без нього.

Зв…язок, тьм…яні, реп…яхи, Солов…йов, арф…яр, пор…ядок, бур…яни, п…єдестал, духм…яна.

Вправа 3.Аргументуйте постановку м’якого знака або його відсутність.

Мід…, голуб…, с…огодні, куз…ня, ц…вях, кров…, ніч…, віл..но, т…мяний, змаж…, вес..няний, стан..те, тр..ох, міц.., тон…ший, сіл…с..кий, Сибір…, їдал..ня, Хар…ків, Гор..кий, барабан…щик, прал..ня,вір…те, пал..ці, навчают..ся, смієт..ся, мален…кий, чорнесен..кий, різ..бяр, кін…чик.

Вправа 4.Перепишіть, розкриваючи дужки; букви, де треба, замініть великими.

1. Земле (ш)евченкова, (з)емле (ф)ранкова, ниво, завіяна щастям- добром, вічна твоя соловейкова мова, вічна розмова (д)ністра із (д)ніпром. (Д.Павличко.) 2. Народжує (а)нтеїв земля. (Л.Забашта.) 3. Прийдешні (с)ократи до суті ітимуть крізь сутінь. (Б. Олійник.) 4. За свічадо було б мені (о)ко (м)орське1 поміж гір, а за стелю — небес голубі і бездонні намети. (Л.Забашта.)

Вправа 5.Запишіть правильний варіант переносу слів.

Безкраїй, віддаль, найкращий, Марія, описати, академія, ґудзик, саджу, ходжу, раджу, бійка, стійкий, війна, кільце, сім’янин, техмінімум, ЗІЛ-11, Дніпро, РТС, сестра, видавництво, ЛАЗ-105.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова / О.Т.Волох ― К. ,1986.

2. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та ін. Сучасна українська

3. літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. ― К., 1997.

4. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови/ М.А.Жовтобрюх, Б.М.Кулик – К., 1972.

5. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова/ М.Г.Зубков – Х., 2002.

6. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. – К., 1990.

7. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів/ Л.М.Паламар, Г.М.Кацавець – К., 2000.

8. Українська мова: Енциклопедія / Редкол. Русанівський В.М., Тараненко О.О. (співголови), Зяблюк М.П. та ін. ― К. , 2000.

9. Український правопис. – К., 2002.

10. Ющук І.П. Українська мова / І.П. Ющук. ― К.,2004.

11. Януш Я.В. Основні правила українського правопису/ Я.В.Януш. – К., 2000.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10-11

Теоретичний блок

1. Правила правопису складних слів.

2. Складні випадки правопису числівників, займенників, прислівників.

3. Правила правопису слів іншомовного походження.

Практичний блок

Вправа 1. Перепишіть прислівники, знявши риску, поясніть їх правопис.

Час/від/часу, з/гори, на/ходу, на/початку, до/побачення, до/дому, де/небудь, без/відома, на/бік, на/четверо, на/ прощання, на/силу, чим/дуж, до/пари, на/весні, на/совість, рік/у /рік.

Вправа 2. Розкрийте дужки, напишіть не і ні з прислівниками разом чи окремо. Обґрунтуйте свій вибір.

(Ні)трохи, (ні)защо, (ні)звідки, (ні)туди (ні)сюди, (ні) так (ні) сяк, (ні)коли, (не)дуже, (не)задовго, (не)вдовзі, (не)влад, (не)далеко, (не)даремно, (не)багато, (не)інакше, (не)навмисно, (ні)чогісінько, (ні)яково, (не)одноразово.

Вправа 3. Запишіть, знімаючи риску. Поясність правопис займенників.

Аби/хто, аби/що, аби/який, де/хто, де/що, де/який, де/чий, хто/небудь, що/небудь, який/небудь, чий/небудь, скільки/небудь, будь/хто, будь/у/кого, будь/який, казна/що, хтозна/кому, казна/в/чому.

Вправа 4. У поданих нижче реченнях є помилки в словосполученнях іменників з числівниками, знайдіть і виправте ці помилки. Виправлені речення перепишіть.

1. Через пару днів 1 Травня. 2. Найкращі діти нашого загону влітку доглядали сорок три теляти. 3. «Петре Івановичу, – звернувся головуючий до вчителя, – скажіть будь ласка, пару слів». 4. У нашому молодіжному загоні тридцять п’ять дівчат.

ЛІТЕРАТУРА

1. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова / О.Т.Волох ― К. ,1986.

2. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та ін. Сучасна українська

3. літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. ― К., 1997.

4. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови/ М.А.Жовтобрюх, Б.М.Кулик – К., 1972.

5. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова/ М.Г.Зубков – Х., 2002.

6. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. – К., 1990.

7. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів/ Л.М.Паламар, Г.М.Кацавець – К., 2000.

8. Українська мова: Енциклопедія / Редкол. Русанівський В.М., Тараненко О.О. (співголови), Зяблюк М.П. та ін. ― К. , 2000.

9. Український правопис. – К., 2002.

10. Ющук І.П. Українська мова / І.П. Ющук. ― К.,2004.

11. Януш Я.В. Основні правила українського правопису/ Я.В.Януш. – К., 2000.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 12-13

Теоретичний блок

1. Поняття про лексику та лексикологію.

2. Групи лексики сучасної української мови (омоніми,синоніми, антоніми, пароніми, терміни, фразеологізми).

3. Слово – основна одиниця мови. Ознаки слова. Функції слова.

4. Склад лексики сучасної української літературної мови з погляду її стилістичного вживання.

5. Основні типи словників.

Практичний блок

Вправа1.Доберіть синоніми до наведених слів. Складіть із ними словосполучення.

Земля, любити, радити, похід, виставка, вогонь, великий, край, колір, червоний.

Вправа 2. Поясніть значення даних паронімів.

Адрес — адреса, вправа — управа, сильний — силовий, компанія — кампанія, інтелігентний — інтелігентський, редакційний — редакторський, продуманий — придуманий, ідеальний — ідеалістичний, реальний — реалістичний, матеріальний — матеріалістичний, проблемний — проблематичний, музичний — музикальний, агітаторський — агітаційний.

Вправа 3. Доберіть до іменника прикметник, що стоїть у дужках, узгодивши його за лексичним і граматичним значенням.

Апарат, погода (літальний, льотний); погляди, стан (матеріальний, матеріалістичний); ніж, цех, речення (складний, складальний, складений); стрічка, ранок (червоний, червневий).

Вправа 4. Визначте значення фразеологізмів і запишіть їх.

Велике цабе, сон рябої кобили, шукай вітра в полі, з глузду з'їхати, за горло бере, вовка ноги годують, ведмежа послуга, крокодилячі сльози, де раки зимують, знов за рибу гроші, десята вода на киселі, жива копійка, пташине молоко, заяча душа, ні в сих ні в тих, не спускати очей, по гарячих слідах, душа в душу.

Вправа 5. Виправте в тексті характеристики порушення лексичних норм літературної мови.

Постійно демонструє організаційні здібності. Бережливо відноситься не тільки до свого, але й до чужого часу. Поважає думку колег, якщо вона навіть не співпадає з його. Доброзичливий у відношенні до колег по роботі. Завжди дотримується даного слова. Не карає підлеглого, якщо той зробив помилку при виконанні службової справи. Володіє мистецтвом управління, навиками роботи з людьми. Створює сприятливий психічний клімат у колективі.

Вправа 6. Продовжте речення, дібравши прийменники до даних словосполучень.

Як Ви вважаєте, чи впливає прийменник на зміст висловлюваної думки?

. . . початок звітного року . . .

. . . кінець звітного періоду . . .

. . . звітний місяць . . .

. . . звітний рік . . .

. . . кінця звітного періоду. . .

. . . початку звітного року. . .

ЛІТЕРАТУРА

1. Б.Антоненко-Давидович. Як ми говоримо/ Антоненко-Давидович Б. – К., 1991.

2. Історія української мови : Лексика і фразеологія / В. М. Русанівський, В.О.Винник, В. Й. Горобець та ін. –– К., 1983.

3. Лисиченко Л. А. Лексико-семантична система української мови /Л.А.Лисиченко. –– Х., 1997.

4. Передрій Г.Р., Смолянінова Г.М. Лексика і фразеологія української мови. – К., 1981.

5. Русанівський В. М. Семантичні процеси розвитку української лексики /

В. М. Русанівський // Історія української мови : Лексика і фразеологія. –– К., 1983.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 14-15

Теоретичний блок

1. Словотвір як розділ науки про мову.

2. Основні поняття словотвору.

3. Поняття про словотвірну основу слова.

4. Способи словотворення в сучасній українській мові.

Практичний блок

Вправа 1. Назвіть слова, які мають словотвірну структуру(є похідними). Насмілитися, любитель, білий, зелень, зустріч, дерево, дерев’яний.Запис, школярський, берег, депо, знавець, ріка, річка, малина, вихователь.

Вправа 2.Укладіть із наведених слів словотвірне гніздо.

Безмежжя, межа, межувати, безмежно, безмежний, безмежність, відмежуватися,розмежування, розмежуватися, розмежувати, відмежувати.

Ковзани,ковзанка, ковзати, ковзаняр, ковзання, ковзатися, ковзкий, ковзнути,ковзанярський.

Вправа 3.Визначте спосіб словотвору поданих слів. Визначте твірну основу.

Взаємодопомога, меддопомога, не-руш-мене (рослина), колгосп, міжколгоспний, землероб, виконроб, рівноправний, рівноправнісгь, райком, райкомівський, біоніка, мопед, есмінець, метрам, брат-і-сестра (квітка).

Вправа 4.Утворіть нові слова від основ наведених слів за допомогою суфіксів -ськ-, -ств. Поясність, які зміни відбува­ються в похідних словах.

Юнак, товариш, ткач, Прага, Кавказ, птах, Рига, солдат, гро­мада, чех, Кременчук, Кривий Ріг, убогий, боягуз, кріпак.

Вправа 5.Визначте спосіб творення наведених слів. Вставте пропущені букви, поясніть правопис.

...фотографований, не...численний, ро...писати, ро...пис, ро...писка, бе...славний, пр..чудовий, пр...клеїти, ро...чи­стити, не..кінченний, ...шивати, …чесати, небе…пека, бе..ро..судно.

ЛІТЕРАТУРА

1. Головащук С. Українське літературне слововживання. Словник-довідник/ С.Головащук – К., 1995.

2. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія: Навч. посібник / В.О.Горпинич – К.,1999.

3. Горпинич В.О. Будова слова і словотвір/ В.О.Горпинич – К., 1977. – С. 64 – 80.

4. Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови/ Э.А.Корпіловська – К., 2002.

5. Ковалик І.І. Вчення про словотвір. – Л., 1961. – Ч. II.

6. СікорськаЗ.С. Українсько-російський словотворчий словник/ З.С.Сікорська – К., 1985.

7. Словотвірсучасної української літературної мови / За ред. М.А.Жовтобрюха. – К., 1979.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 16-17

Теоретичний блок

1. Іменник як самостійна частина мови.

2. Морфологічні ознаки іменника (рід, число, відмінок, відміна).

3. Особливості відмінювання іменників.

4. Правопис іменників.

Практичний блок

Вправа 1. Поставте іменники в родовому відмінку. Вибір закінчення поясніть.

Бензин, Крим, Китай, експорт, імпорт, правопис, вибір, успіх, штраф, долар, відсоток, супермаркет, Інтернет, продаж, контингент, Донбас, космос, хліб, атом, понеділок, Кривий Ріг.

Вправа 2.Визначте рід іменників.

Сад, леді, містер Кеннеді, місіс Кеннеді, надія, ім’я, кошеня, аташе, поні, МЗС, какаду, колібрі, НБУ, шимпанзе, ВРУ, журі, меню, пюре, МОЗ, Монако, Хонсю, Токіо, Кіліманджаро, Онтаріо.

Вправа 3.Визначте число іменників.

Світ, Карпати, вікно, сузір’я, залізо, каміння, Куренівка, води (мінеральні), сани, шахи, (леговані) сталі, мудрощі, ножиці, Альпи, люди,Осокорки, чорнило.

Вправа 4. Поясніть написання прізвищ і географічних назв іншомовного походження.

Ал...а, Лінкол...н, Франц...я, Ізма...л, Капр..., Рафаел..., Т...ц...ан, Ш...л...ер, В...єтнам, Чапл...н, (Г, Х)ейне, Дарв...н, Н...ютон, Вав...лон, Грім..., Нел...сон, Мекс...ка, (Г, Х)ете, Тел...ман, Ц...церон, С...рія, Ізабел...а, Барб...є, (Е, Є)впаторія, Р...га, Мол...єр, (Е, Є)йнштейн, (Г, Х)емінгуей, Рус...о, О...Генрі, Гаван...а, Тал...ін... .

Вправа 5.Розкрийте дужки іпоясніть правопис слів.

(Ліс)степ, (пар)плав, (сам)хід, (сто)річчя, гори(цвіт), (шести)денка, (пів)аркуша, (пів)яблука, на(пів)сон,( Перебий)ніс, (світло)(водо)лікування, (теле)(радіо)центр, (купівля)продаж, (віце)президент, (міні)футбол, (норд)ост, (батько)мати, (іван)чай, (пів)Європи, (розрив)трава, р…н (район).

Вправа 6. До поданих імен додайте суфікси -ович-, -івн- (-ївн) і запишіть за зразком. Зразок: Мирослав – Мирославович, Мирославівна.

Віктор, Валентин, В’чеслав, Дем’ян, Зіновій, Єгор, Юрій, Геннадій,Костянтин, Василь, Євген, Микола, Анатолій, Лука, Яків, Сава.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Зубков М. Сучасна ділова мова за професійним спрямуванням: Навч. посібник / М.Зубков – Х., 2006.

2. Караман С. Українська мова/ С.Караман – К., 1998.

3. Кірочок О., Корбутяк В., Процюк В., Дубич К. Документування у менеджменті: Вид. 2-ге перероб./ О.Кірочок, В. Корбутяк, В.Процюк, К.Дубич – К., 2005.

4. Коваль А. Культура ділового мовлення / А.Коваль – К., 1977.

5. Сучасна українська мова / За ред. О. Пономарева. – К., 1997.

6. Потелло Н. Українська мова і ділове мовлення/ Н.Потелло – К., 1999.

7. Чорненький Я. Ділова українська мова. Теорія. Практика. Самостійна робота. Навчально-методичний посібник/ Я. Чорненький – К., 2006.

8. Шевчук С. Українське ділове мовлення/С.Шевчук – К., 2000.

9. Шевчук С., Кабиш О. Практикум з українського ділового мовлення / С. Шевчук, О.Кабиш – К., 2005.

10. Шевчук С. Практикум з української мови. Модульний курс / С. Шевчук – К., 2006.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 18-19

Теоретичний блок

1. Прикметник як частина мови.

2. Правопис не з прикметниками.

3. Утворення ступенів порівняння прикметників. Найбільш типові мовленнєві помилки.

4. Особливості творення відносних прикметників.

5. Правопис складних прикметників.

Практичний блок

Вправа 1. Розкрийте дужки. Поясність ваш вибір.

(Не)великий, (не)дорогий, (не)відомий, (не)справедливий, (не)густий. (не)густа, а прозора,(не)достойний, (не)зламний, (не)вгасний, (не)впинний, (не)поборний, (не)смілий; (не)легкий, а важкий; (не)добрий, а злий; (не)веселий, а сумний.

Вправа 2. Від поданих прикметників утворіть вищий і найвищий ступені порівняння.

Низький, докладний, цінний, чистий, далекий, вичерпний, веселий, старий, дешевий, щасливий.

Вправа 3. Поміркуйте й правильно напишіть складні прикметники.

Нормативно/розрахункові ціни, ремонтно/технічне підприємство, орендно/підрядні фірми, взаємно/вигідні умови, сільсько/господарська продукція, соціально/побутові умови, діаметрально/протилежні погляди, аграрно/промисловий комплекс, морально/психологічний клімат, середньо/річні

обсяги, матеріально/технічна база, суспільно/корисна праця, суспільно/необхідний продукт, матеріально/відповідальна особа.

Вправа 4. Подані вирази і звороти замініть прикметниковими сполученнями.

Правила на службі; сума, що задовольняє потреби; відомості, які подаються щомісяця; підпис, зроблений своєю рукою; видання, які передплачуються; договір між двома сторонами; сторони, які домовляються.

Вправа 5. Вставте потрібні за змістом прикметники, які допоможуть глибше розкрити значення оренди в сучасних умовах господарювання.

Оренда стає однією з форм . . . власності . . . оренда дає селянинові відчуття господаря. Два роки роботи в умовах. . . відносин у багатьох господарствах показали . . . переваги . . . методів господарювання навіть у . . . умовах. Темпи впровадження . . . форм підряду залежать від . . . і . . . факторів.

Слова для довідок: довготерміновий, всенародний, орендний, незаперечний, новий, несприятливий, об’єктивний, суб’єктивний.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Білодід І.К. Сучасна українська літературна мова/ І.К.Білодід – К., 1973.

2. Зубков М. Сучасна ділова мова за професійним спрямуванням: Навч. посібник / М.Зубков – Х., 2006.

3. Караман С. Українська мова/ С.Караман – К., 1998.

4. Кірочок О., Корбутяк В., Процюк В., Дубич К. Документування у менеджменті: Вид. 2-ге перероб./ О.Кірочок, В. Корбутяк, В.Процюк, К.Дубич – К., 2005.

5. Коваль А. Культура ділового мовлення / А.Коваль – К., 1977.

6. Сучасна українська мова / За ред. О. Пономарева. – К., 1997.

7. Сучасна українська літературна мова, /За ред.. М.Я. Плющ – К., 2001.

8. Потелло Н. Українська мова і ділове мовлення/ Н.Потелло – К., 1999.

9. Чорненький Я. Ділова українська мова. Теорія. Практика. Самостійна робота. Навчально-методичний посібник/ Я. Чорненький – К., 2006.

10. Шевчук С. Українське ділове мовлення/С.Шевчук – К., 2000.

11. Шевчук С., Кабиш О. Практикум з українського ділового мовлення / С.Шевчук, О.Кабиш – К., 2005.

12. Шевчук С. Практикум з української мови. Модульний курс / С. Шевчук – К., 2006.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 20-21

Теоретичний блок

1. Займенник. Правопис та відмінювання займенників. Прономіналізація.

2. Числівник. Правопис та відмінювання складних числівників:

а) значеннєві та структурні розряди числівників;

б) особливості відмінювання кількісних числівників;

в) особливості відмінювання порядкових числівників;

г) особливості слововживання числівників.

Практичний блок

Вправа 1.Запишіть подані займенники, знімаючи риску.

Ні/про/що, хто/сь, аби/який, ні/від/кого, казна/до/кого, хтозна/на/кому, будь/що, де/хто, ні/для/кого, що/небудь, який/сь, ні/від/чого, хто/небудь, будь/до/кого, аби/хто, де/що, казна/на/чому, чий/небудь, ні/про/що, аби/в/кого, скільки/небудь, де/який, будь/чий, ні/до/кого, котрий/сь.

Вправа 2.Правильно перекладіть подані числівникові словосполучення.

Пятьдесят процентов. Двухдневный заработок. Назначить деловую встречу на восемь часов вечера. Без двадцати минут десять. В ста семидесяти случаях. Двумстам шестидесяти лучшим работникам. В ста восьмидесяти случаях из п’ятисот. На протяжении трехсот семидесяти дней. С двухнедельным испытательным сроком.

Вправа 3.Поставте наголоси у поданих числівниках.

Чотирнадцять, сімдесят, одинадцятий, двадцятеро, сімдесятий, вісімдесят, одинадцятеро, п’ятнадцятеро, дев’ятсот, десятеро, чотирнадцятий, дев’ятеро.

Вправа 4.У названих відмінкових формах числівників знайдіть помилкові й виправте їх

Шістсот, шестисот, шестистам, шестистами, на шестистах; двісті, двохста, двомстам, двомастами, на двохстах; сімсот, семисот, семистам, на семистах.

Вправа 5. Перепишіть прислівники, знімаючи риски; запишіть їх відповідно до правил.

Віч/на/віч, зо/зла, до/пори, на/відмінно, в/цілому, по/третє, одним/один, з/рештою, по/всяк/час, до/дому, з/гарячу, на/гора, пліч/о/пліч, на/четверо, в/нічию, без/відома, по/одинці, слово/в/слово, по/людськи, у/двох, на/в/коло, на/силу, на/пам’ять, більш/менш, всього/на/всього.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Зубков М. Сучасна ділова мова за професійним спрямуванням: Навч. посібник / М.Зубков – Х., 2006.

2. Караман С. Українська мова/ С.Караман – К., 1998.

3. Кірочок О., Корбутяк В., Процюк В., Дубич К. Документування у менеджменті: Вид. 2-ге перероб./ О.Кірочок, В. Корбутяк, В.Процюк, К.Дубич – К., 2005.

4. Коваль А. Культура ділового мовлення / А.Коваль – К., 1977.

5. Сучасна українська мова / За ред. О. Пономарева. – К., 1997.

6. Сучасна українська літературна мова, /За ред.. М.Я. Плющ – К., 2001.

7. Потелло Н. Українська мова і ділове мовлення/ Н. Потелло – К., 1999.

8. Чорненький Я. Ділова українська мова. Теорія. Практика. Самостійна робота. Навчально-методичний посібник/ Я. Чорненький – К., 2006.

9. Шевчук С. Українське ділове мовлення/С.Шевчук – К., 2000.

10. Шевчук С., Кабиш О. Практикум з українського ділового мовлення / С.Шевчук, О.Кабиш – К., 2005.

11. Шевчук С. Практикум з української мови. Модульний курс / С. Шевчук – К., 2006.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 22

Теоретичний блок

1. Дієслово як частина мови.

2. Категорії дієслова (дієвідміна, особа, час, спосіб).

3. Основні форми дієслова (неозначена форма (інфінітив), дієприкметник, дієприслівник).

4. Особливості дієприкметників в українській мові.

5. Предикативні форми на – но, -то та їх використання у мові й мовленні.

Практичний блок

Вправа 1. Доповніть речення потрібними дієсловами.

Юридичні сторони . . . відповідальність згідно з законодавством. Фахівець . . . участь у виконанні взятих зобов’язань. Матеріально відповідальна особа . . . на себе відповідальність за схоронність матеріальних цінностей. Даний договір . . . чинності з моменту його підписання. Для проведення ревізії . . . спеціальну комісію. Доповідач . . . чимало переконливих фактів. Ми . . . на вашу підтримку

Вправа 2. Вставте пропущені букви в дієсловах, які часто вживаються в професійному мовленні.

Спр...яти, ро...кривати, забе...печувати, зобов...язати, пр...міювати, ро...поряджатися, заре...струвати, д...монструват, пр...пускати, р...формувати, задоол...няти, затвер...жувати, допом...гати.

Вправа 3.Утворити від поданих дієслів можливі дієприслівники у формі чоловічого роду.

Сказати, збільшити, очікПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.02 с.)