МОРФОЛОГІЯ. ДІЄСЛОВО. ДІЄСЛІВНІ ФОРМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МОРФОЛОГІЯ. ДІЄСЛОВО. ДІЄСЛІВНІ ФОРМИТеоретичний блок

1. Дієслово як частина мови.

2. Категорії дієслова (дієвідміна, особа, час, спосіб).

3. Основні форми дієслова (неозначена форма (інфінітив), дієприкметник, дієприслівник).

4. Особливості дієприкметників в українській мові.

5. Предикативні форми на – но, -то та їх використання у мові й мовленні.

Практичний блок

Вправа 1. Доповніть речення потрібними дієсловами.

Юридичні сторони . . . відповідальність згідно з законодавством. Фахівець . . . участь у виконанні взятих зобов’язань. Матеріально відповідальна особа . . . на себе відповідальність за схоронність матеріальних цінностей. Даний договір . . . чинності з моменту його підписання. Для проведення ревізії . . . спеціальну комісію. Доповідач . . . чимало переконливих фактів. Ми . . . на вашу підтримку

Вправа 2. Вставте пропущені букви в дієсловах, які часто вживаються в професійному мовленні.

Спр...яти, ро...кривати, забе...печувати, зобов...язати, пр...міювати, ро...поряджатися, заре...струвати, д...монструват, пр...пускати, р...формувати, задоол...няти, затвер...жувати, допом...гати.

Вправа 3.Утворити від поданих дієслів можливі дієприслівники у формі чоловічого роду.

Сказати, збільшити, очікувати, записувати, просити, замкнути, звисати, викликати, опрацьовувати, виконувати, відстояти, зробити, контролювати.

Вправа 4.Перекласти подані нижче дієприкметникові звороти. Записати всі можливі варіанти.

Полученная информация; компрометирующие бумаги; соответствущие контрдействия; встречающиеся в практике стандартные ситуации; меры, ориентированные на прикрытие некоторых стандартных ситуаций; организованные встречи.

Вправа 5.Відредагуйте речення.

Всім проживаючим на території студмістечка треба здати справки про прививку проти дифтерії. 2. Согласно приказа Н... увільняється з роботи за прогули, запізнення та нарушеніє трудової дисципліни. 3. Необхідно порівняти свої точки зору по проблемам роззброєння. 4. Всім бувшим студентам необхідно повернути бібліотечні книги.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Головащук С. Українське літературне слововживання. Словник-довідник. / С. Головащук – К., 1995.

2. Гуць М. В., Олійник І. Г., Ющук І. П. Українська мова у профе-

сійному спілкуванні: Навчальний посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П.Ющук – К., 2004.

3. Ділова українська мова / За ред. О. Горбула. – К., 2006.

4. Єрмоленко С., Бибик С., Тодор О. Українська мова. Короткий

тлумачний словник лінгвістичних термінів / С.Єрмоленко, С. Бибик, О.Тодор – К., 2001.

5. Єрмоленко С., Єрмоленко В., Ленець К., Пустовіт Л. Новий російсько-український словник-довідник (юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери)/ С.Єрмоленко, В. Єрмоленко, К.Ленець, Л. Пустовіт – К., 1999.

6. Зубков М. Сучасна ділова мова за професійним спрямуванням:

Навчальний посібник/ М.Зубков – Х., 2006.

7. Караман С. Українська мова / С.Кармван – К., 1998.

8. Коваль А. Культура ділового мовлення/А.Коваль – К., 1977.

9. Кононенко П., Кадомцева Л., Мацько Л. Українська мова / П. Кононенко, Л.Кадомцева, Л. Мацько – К., 1992.

10. Михайлюк В. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник / В.Михайлюк – К., 2005.

11. Сучасна українська мова / За ред. О. Пономарева. – К., 1997.

12. Український правопис. – К., 1993.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 23

СИНТАКСИС. РЕЧЕННЯ. ТИПИ РЕЧЕНЬ. ПРОСТЕ Й СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Теоретичний блок

1. Синтаксис. Одиниці синтаксису.

2. Типові помилки під час побудови словосполучень та шляхи їх уникнення.

3. Поняття про речення. Ознаки речення.

4. Типи речень (прості, складні; складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові).

Практичний блок

Вправа 1.Виправити словосполучення, записати правильний варіант.

Проводити міроприємства; приносити збитки; все якраз наоборот; робити вигляд, що не впізнав; це в якому смислі ти кажеш; самий активний вкладник; не являється прикладом; дійсне лице цієї людини; визвати подив; поштовий перевод.

Вправа 2.Спишіть, розставляючи розділові знаки.

1. Обабіч, де припікало сонце, вже зеленіла тонка квітнева травка і на кущах верби та вільхи прокльовувалася тужава брость (В. Шевч.). 2. Машина, стара і не дуже доглянута за кращих часів, ревла, як звір, все ж Іванові та Харалужному здавалося, що їдуть зовсім тихо, немов повзуть (В. Шевч.). 3. Він не любив самотини, його завжди тягло до гурту, до товариства, а може, просто до співрозмовників, бо мав завжди потребу у спілкуванні словом, веселим сміхом, піснею (В. Шевч.).

Вправа 3.Відредагуйте речення за граматичними нормами.

1.Читаючи звіт, розболілася мені голова. 2.Вимагаючи від мене звіт, він не поспішав з поданням своїм документів. 3.Повернувшись з відрядження, радо зустріла мене дворічна донечка. 4.Змагаючи, їм вдасться ближче познайомитись.

5.Шукаючи друзів, нас здолала втома.

Вправа 4. У поданих реченнях зробіть пунктуаційну правку. Визначте типи речення.

1.Правила зібрання положень які регламентують порядок дій поведінки юридичних і фізичних осіб відповідно до встановлених норм. 2.Нерідко правила є складовою частиною інструкції оскільки близькі до неї за формою і змістом. 3.Їх виконання обов'язкове для всіх кому вони призначені.

ЛІТЕРАТУРА

1. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять)/ О.Войналович, В.Морганюк — К., 1997.

2. Єрмоленко С., Єрмоленко В., Ленець К., Пустовіт Л. Новий російсько-український словник-довідник (юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери)/ С.Єрмоленко, В. Єрмоленко, К.Ленець, Л. Пустовіт – К., 1999.

3. Зубков М. Сучасна ділова мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник/ М.Зубков – Х., 2006.

4. Караман С. Українська мова / С.Кармван – К., 1998.

5. Коваль А. Культура ділового мовлення/А.Коваль – К., 1977.

6. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. — К., 1999.

7. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В.В. Гейченко, В.М. Завірюхіна, О.О. Зеленюк та ін. — К., 1998.

8. Шевчук С. Українське ділове мовлення/С.Шевчук – К., 2000.

9. Шевчук С., Кабиш О. Практикум з українського ділового мовлення / С.Шевчук, О.Кабиш – К., 2005.

10. Шевчук С. Практикум з української мови. Модульний курс / С. Шевчук – К., 2006.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 24-25

СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ.ТЕКСТ. ТЕКСТ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

Теоретичний блок

1. Поняття про надфразну єдність (складне синтаксичне ціле).

2. Компоненти і засоби зв’язку компонентів надфразної єдності (складного синтаксичного цілого).

3. Структурні типи надфразних єдностей (складних синтаксичних цілих).

4. Надфразна єдність (складне синтаксичне ціле) і абзац.

Практичний блок

Вправа 1. Доведіть, що даний уривок є текстом. Аргументуйте свою думку.

Посидівши ще мовчки з півгодини, ми оглянулись – ні висипу, ні лева: подався десь у люди.

До самого ранку горів у нас вогонь на курені над Десною. Мені було страшно і чомусь жалко лева. Ми не знали з батьком, що спав під дубом. Я довго прислухавсь, чи не гукне він ще раз. Не гукнув. Перед сном мені так палко захотілося розвести левів і слонів, щоб було красиво скрізь і не зовсім спокійно. Мені набридли одні телята й коні.

На другий день казали вже, що ненадовго пощастило тому левові звільнитися з клітки.

Вправа 2. Прочитайте мікротекст. Визначте тему. На місці крапок поставте необхідне за змістом слово або словосполучення.

Кожний вид офіційного листа має свою мовну формулу. ... — це стійкий зворот, словосполучення, що виражає вид. Характер тієї чи іншої управлінської, виробничої або просто професійної функції. ... листа — прохання є вислів: «Прошу (просимо) ...» ; ... супровідного листа — вислів: «Підтверджуємо (підтверджую) ...» . Сама назва листа обумовлена мовною формулою листа. ... можна визначити різновид листа, що дозволяє визначити мету його використання, прийоми роботи з ним. У більшості випадків ... листа виконують роль описового образу.

Вправа 3.З поданих розрізнених речень відновіть текст, розставивши їх у логічній послідовності. Текст запишіть, розподіливши його на два абзаци (дві синтаксичні єдності). (В уривку йдеться про навчання славетної української співачки Соломії Крушельницької (1872— 1952) в Італії).

1. Вона гаряче прагнула вивчати історію рідної культури, музики, читати більше творів українських письменників, знайомитися з новинами світової літератури, а головне — глибше “зрозуміти світ і пізнати людей”. 2. Саме це й поклало початок кількарічній щирій дружбі та активному листуванню між умудреним досвідом літературним і громадським діячем та зовсім ще юною студенткою, яка тягнулася до знань, до науки, до пізнання світу. 3. Адже читати все підряд не було часу і дійти до всього цього самій — теж неможливо! 4. Але як зробити це на чужині, хто може допомогти порадою, поділитися своїми знаннями, досвідом, підказати, навчити? 5. Живучи в далекому краю, серед чужих людей, душею Соломія Крушельницька завжди була із своїм народом, батьківщиною. 6. Друзі порадили їй звернутися з листом до найавторитетнішого в Галичині після Івана Франка прогресивного письменника та громадсько-політичного діяча Михайла Павлика (М.Головащенко).

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Валгина Н.С. Теория текста/ Н.С.Валгина – М., 2004.

2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования/ И.Р.Гальперин – М., 2004.

3. Загнітко А.П. Лінгвістика тексту: Теорія і практикум. Науково-навчальний посібник/ А.П. Загнітко – Донецьк, 2007.

4. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Моноґрафія / А.П.Загнітко – Донецьк, 2001.

5. Москальская О.И. Грамматика текста/ О.И. Москальская – М., 1981.

6. Папина А. Ф. Текст: его глобальные еденицы и категории/ А.Ф.Папина – М., 2002.

7. Реферовская Е.А. Коммуникативная структура текста / Е.А. Реферовская – Л., 1989.

8. Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика (Сложное синтаксическое целое) / Г. Я. Солганик – М., 1991.

9. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови / К.Ф.Шульжук – К., 2010.

10. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. М.Я. Плющ. – К., 2009.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.006 с.)