ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Поставте наголос. Поділіть їх на склади. Проаналізуйте особливості складоподілу.Зустріч, подарунок, Луганськ, відгалуження, авіація, роса, небо, чорноморський, птах, ось, атом, морквяний, знімаєшся, сестра, об’їжджений, ластівка, чайка, рідний, земля, дудка, дійсний, сузір’я, багрянець, громіздкий, передосінній.

Визначте у словах фонетичний складоподіл, морфемне членування та перенос слів із рядка в рядок.

Зразок: фонетичний складоподіл ‒ [за-с|п’і-|ва-ти]; морфемне членування ‒ за-спів-а-ти; перенос слова ‒ за-співати, заспі-вати, заспіва-ти.

Піднести, вушко, безмежний, віддзеркалювати, надзвичайний, дитячий, вітрець, вирвати, житло, академічний, ніжка, мандрівка, співбесідник, українська, стінгазета, луганський.

Проаналізуйте різні визначення складу у мовознавчій літературі.

26. З орфоепічного словника випишіть 20 ‒ 25 слів з подвійним наголосом. З трьома словами складіть речення.

Прочитайте речення. Розбийте його на синтагми. З’ясуйте поняття синтагми і можливість різного синтагматичного членування.

Гаряче пахнуть насичені сонцем трави (О. Гончар). Бджола колише марево гречок (А. Малишко). Чи є в світі щось гарніше за великий світанок! Село не спить, воно ж бо чекало цієї радості і йде назустріч їй до церкви (Я. Гоян). По узліссі і на галяві зеленіє перший ряст, і цвітуть проліски та сон-трава (Леся Українка). Скільки ласки у вітрах над тобою, у синьому небі, що дивиться в твої води і вічно милується з тобою! (О. Довженко).

З творів художньої літератури випишіть приклади емфатичного наголосу. Поясніть, яку функцію він виконує і чим виражений.

Практичне завдання № 13

Орфоепія

Контрольні питання:

1. Орфоепія як розділ мовознавчої науки, що вивчає систему загальноприйнятих правил української літературної мови.

2. Вимова голосних у ненаголошеній і наголошеній позиціях.

3. Вимова приголосних: дзвінких і глухих, губних, м’яких і пом’якшених, сполучень кількох приголосних, шиплячих.

4. Евфонічне чергування голосних і приголосних.

5. Особливості вимови слів іншомовного походження.

6. Принципи орфоепічного аналізу.

Література:

1. Винницький В. М. Деякі теоретичні питання акцентології / В. М. Винницький // Мовознавство. – 2003. – № 5. – С. 14 – 25.

2. Винницький В.М. Наголос в сучасній українській мові / В. М. Винницький. – К. : Рад. шк., 1984.

3. Погрібний М.І. Орфоепічний словник / М. І. Погрібний. – К. : Рад. шк., 1984.

4. Ткаченко О. Б. Українська фонетика на історико-типологічному тлі / О. Б. Ткаченко // Мовознавство. – 1998. – № 2 – 3.

Завдання для самостійної роботи:

Доберіть тексти для виразного читання.

Виконайте повний фонетико-фонологічний аналіз слів (їх форм).

Варіант 1.Щастя, місяць, відкинути.

Варіант 2. Накличешся, мудрий, межигір’я.

Варіант 3. Метелики, привітався, днями.

Варіант 4. Прихилятимешся, вісім, місця.

Варіант 5. Перемогти, гриміти, розповісти.

Варіант 6. Зажурився, навчається, відеречко.

Варіант 7. Міняється, невеселий, пісні.

Варіант 8. Рветься, сповідь, любов.

Варіант 9. Прикордонний, збіжжя, берегти.

Варіант 10.Стільчик, сільський, зернистий.

31. Доберіть текст на 50 ‒ 60 слів. Підрахуйте кількість і відсоток голосних і приголосних фонем у тексті.

Визначте частотність вживання кожної фонеми. Зробіть висновок про найуживаніші фонеми, які не представлені в тексті.

Установіть середню фонетичну довжину слів у тексті, а такожчастотність слів певної довжини (кількість фонем).

Підрахуйте співвідношення звуків і букв і встановіть кількість розходжень між звуком і буквою.

Підрахуйте частотність явищ асиміляції, дисиміляції, спрощення, чергувань голосних фонем, чергувань приголосних.

Зразок виконання:

Йому перехопило дух. Те, що він побачив перед собою на мить осліпило його: на широчезній рівнині, скільки сягав зір, яскраво золотилися соняшники. Стояли до самого обрію шипшиноголові, стрункі і незліченні, і асі, як один, обернені до свого небесного взірця ‒ до сонця (О. Гончар).

Голосних ‒ 92, приголосних ‒ 124; у відсотках: голосних ‒ 42%, приголосних – 58%.

Голосні: /а/-12, /е/-12, /и/-14, /і/-15, /о/-3,/у/-5; приголосні: /б/-5, /в/-9, /г/-6, /д/-6, /з/-3, /з/-2, /к/-5, /л/-6, /л/-5, /м/-3, /н/-12, /н/-6, /п/-6, /р/-8, /р/-2, /с/-10, /с/-4, /т/-4, /т/-1, /х/-2. /ц/-2, /ч/-4, /ш/-4.

Отже, найбільшу частотність мають голосні /о/ та /і/ та приголосні /н/,/с/,/в/,/й/,/р/ /сонорні і глухий /с/. Зовсім не вживаються фонеми /г/,/дж/,/дз/,/д/,/ц/,/ж/,/ф/.

Передня фонетична довжина слів 5,4 /2І6:40/. Слів з однієї фонеми ‒ 1, з двох ‒ 7, з трьох ‒ 6, з чотирьох ‒ 3, з п’яти ‒ 4, з шести ‒ 6, з семи ‒ 4,з восьми ‒ 3, з дев’яти – 2, з десяти ‒ 3, з одинадцяти ‒ 1.Отже, найбільшу частотність мають слова з двох фонем.

Звуків ‒ 217, букв ‒ 213. Усього 10 випадків розходжень між звуком і буквою.

Частотність фонетичних змін: асимілятивних ‒ 3,дисимілятивних ‒ 2, явищ спрощення приголосних 1,чергування голосних ‒ 8, чергування приголосних ‒ 3.

Отже, на 40 слів ‒ 17 випадків фонетичних змін. Найбільшу частотність мають чергування голосних фонем.

33. Виконайте орфоепічний аналіз поданих слів за схемою:

1) запишіть слово фонетичною транскрипцією;

2) визначте наголос: основний і побічний (якщо є);

Виділіть складні для вимови звуки і звукосполучення.

Яким правилам орфоепії вони підпорядковуються?

Бажання, дефіс, вогкий, чіткий, одинадцять, бюлетень, щодня, дзеркало, солов’їний, тяжкий, піднести, безкраїй, розсвітає, дзиґа, уквітчаний, безжурно, піклуєшся, кусається.

Напишіть твір у жанрі казки (оповідання, легенди, переказу) на теми, пов’язані із зміною фонем у потоці мовлення.

35. Користуючись словником, доберіть 20 ‒ 30 слів, які є підтвердженням зв’язку звукового складу зі значенням окремого слова. Наприклад, у слові шум, шелест, шипіти значущим є звук [ш]. Напишіть етюд, уживаючи дібрані слова.

36. На основі проведеного попереднього аналізу, використання звукових ‒ у широкому розумінні ‒ повторів у поезії різних авторів напишіть лінгвістичний твір „Кожен звук промовляє до менеˮ. При цьому висвітліть такі питання: зв’язок звуків людської мови і звуків природи; звукове живописання; звук ‒ слово ‒ символ; сприйняття звуків і пов’язана з цим теорія виразного читання; звук і поезія. Виділіть окремі структурні типи звукових повторів.

Опишіть одну з українських телепередач. Проаналізуйте мовлення його учасників щодо дотримання ними норм літературної вимови голосних і приголосних звуків, слововживання.

Практичне заняття № 14 - 15

Орфографія

Контрольні питання:

1. Орфографія української мови: принципи орфографії, поняття орфограми.

2. Написання складних слів разом, окремо, через дефіс.

3. Вживання великої букви.

4. Правопис прізвищ, власних імен, географічних назв.

5. Написання слів іншомовного походження.

6. Правила перенесення слів з рядка в рядок.

Література:

1. Бурячок А. А. Орфографічний словник української мови / А. А. Бурячок. – К. : Наук. думка, 2002. − 460 с.

2. Історія українського правопису : ХVІ–ХХ століття : хрестоматія. – К. : Наук. думка, 2004. – 583 с.

3. Орфографічний словник української мови / уклад. : Головащук С. І., Пещак М. М., Русанівський В. М., Тараненко О. О. – К. : Довіра, 1994. – 864 с.

4. Український правопис / НАН України. – К. : Наук. думка, 2003. − 228 с.

Завдання для самостійної роботи:

38. У формі зв’язної розповіді подайте відповіді на основні питання:

а) місце теми у шкільному та вузівському курсах української мови та іі роль у формуванні загальної культури людини;

б) зміст теми (які питання вивчаються, у якому обсязі);

в) яким є соціальне значення орфографії.

Використовуючи подану таблицю, з’ясуйте питання „Принципи орфографіїˮ.

 

Принципи орфографії
Фонетичний Морфологічний Історичний Смисловий (диференціюючий)

Зробіть орфографічний аналіз слів за схемою.

Слово Орфограми Принципи правопису Пояснення
Сказати префікс с- фонетичний префікс з- перед буквами к, п, т, ф, х переходить у с

 

Варіант 1. Гаразд, скінчити, зжувати, заздрісний, книжці, ткацький, весна.

Варіант 2. Легкий, блискучі, бетонний, хазяїн, списати, зчорнити, корисний.

Варіант 3. Юшці, калузький, розумний, вогкий, минулий, розрісся, сніг.

Варіант 4. Сходити, зшити, тижня, берешся, словацький, живе, шибка.

Варіант 5.Осінній, вишневий, будяк, створений, зчісування, помічник, квітці.

Варіант 6. Волзький, перо, дігтяр, комиш, ллєш, віз, сфотографувати.

Варіант 7. Зчиняти, рибка, морочся, латинський, знання, степи, нігті.

Варіант 8. Спросоння, сім, спалити, зсихатися, нещасний, бряжчати, грецький.

Варіант 9. Широкий, борідка, тривожний, віконний, чоловік, стоптати, зсадити.

Варіант 10. Виїзний, тітчин, чеський, великий, кладка, бриніти, міськком.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.01 с.)