Тестові завдання з курсу «Цивільний процес»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тестові завдання з курсу «Цивільний процес»І науки України

Донецький національний

Університет

Економіко-правовий

факультет

 

       
 
 
   

 

 


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

з курсу «Цивільний процес»

(для студентів спеціальності "Правознавство"

всіх форм навчання)

 

Затверджено на засіданні
кафедри цивільного права і процесу

Протокол № від « » 2009р.

Донецьк - 2009


ББК

Тестові завдання з курсу «Цивільний процес» (для студентів спеціальності «Правознавство» всіх форм навчання) / Уклад. М.В.Амельченко, Д.В. Дрейзіна, Д.О.Лісова. – Донецьк: ДонНу, 2009. - с.

 

Містять тестові завдання з курсу «Цивільний процес», які використовуються для всіх видів контролю студентів спеціальності «Правознавство» всіх форм навчання.

 

 

Укладачі М.В.Амельченко, доцент, к.ю.н.

Д.В. Дрейзіна, ст. викладач.

Д.О. Лісова, асистент.

 

 

Відп. за випуск: О.С. Янкова, зав. кафедрою, к.ю.н.

 

© Амельченко М.В., Дрейзіна Д.В., Лісова Д.О., 2009

© Донецький національний університет, 2009


Тема 7. Представництво

1. За підставами виникнення судове представництво поділяється на:

а) законне;

б) добровільне;

в) громадське;

г) офіційне;

д) всі варіанти вірні.

 

2. Повноваження судових представників посвідчуються такими документами (декілька відповідей):

а) уповноважених профспілок - довіреністю відповідного профспілкового органу;

б) адвокатів - ордером юридичної консультації, а для приватних адвокатів - свідоцтвом про право займатись адвокатською діяльністю;

в) працівників підприємств, установ, організацій - посвідченням від імені підприємства, установи, організації;

г) членів колегіальних органів управління колгоспами, іншими кооперативними організаціями - рішенням загальних зборів органу управління, що уповноважив вести справу в суді;

д) ) інших осіб - довіреністю чи усною заявою довірителя з занесенням її до протоколу судового засідання.

 

3. Представником у суді НЕ може бути:

а) один зі співучасників за дорученням інших співучасників;

б) адвокат;

в) працівник організації – у справі цієї організації;

г) прокурор як законний представник;

д) особа, яка знаходиться під опікою;

 

4.Представником у суді може бути:

а) особа, що не досягло повноліття;

б) особа, допущена судом до представництва по справі;

в) адвокат, що прийняв доручення з порушенням законодавства про адвокатуру;

г) особа, яка знаходиться під опікою;

д) особа, яка знаходиться під піклуванням.

 

5. Підтвердіть або спростуйте твердження. У разі відмови представника від наданих йому повноважень, представник може бути у цій самій справі представником іншої сторони:

а) вірно;

б) невірно.

 

6. В разі припинення представництва позивача за довіреністю має бути повідомлено:

а) суд шляхом письмової або усної заяви;

б) представниа відповідача;

в) представника третьої особи;

г) прокурора, який бере участь у процесі;

д) органи місцевого самоврядування.

 

7. Обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у:

а) договорі;

б) ордері;

в) довіреності;

г) журналі судового засідання;

д) статуті або положенні.

 

8. Представником особи, визнаної безвісно відсутньою, по справах, у яких він повинен брати участь, може бути:

а) прокурор;

б) начальник ЖЕУ за місцем останнього проживання особи, визнаної безвісно відсутньою;

в) опікун, призначений для охорони й керування майном безвісно відсутньої;

г) представник райвиконкому ради народних депутатів як органа опіки й піклування.

 

9. Підтвердіть або спростуйте твердження. Представник, який має повноваження на ведення справи у суді, може вчинити від імені особи, яку він представляє, усі процесуальні дії:

а) вірно;

б) невірно.

 

10. Як законні представники неповнолітнього позивача або відповідача можуть бути допущені до участі в процесі у цивільних справах:

а) бабуся неповнолітнього, що не проживає з ним;

б) дідусь неповнолітнього;

в) фактичний вихователь неповнолітнього;

г) вчителі неповнолітніх;

д) опікуни або піклувальники неповнолітніх.


11.Повноваження працівника колективного підприємства, де немає юрисконсульта, для участі в цивільному процесі в справі як представника цього підприємства, повинні підтверджуватися:

а) витягом із протокола зборів трудового колективу, що доручив даному працівникові представляти інтереси підприємства в суді;

б) дорученням, виданим й підписаним начальником відділу кадрів

в) дорученням, виданим й підписаним головним (старшим) бухгалтером

г) дорученням, виданим й підписаним головою профкома.


12. Законне представництво НЕ здійснюється:

а) усиновлювачем;

б) прокурором, що заявив позов у захист інтересів іншої особи;

в) піклувальником;

г) опікунами, призначеними для охорони майна безвісно відсутнього, по справах, у яких повинен брати участь громадянин, визнаний у встановленому законом порядку безвісно відсутнім.

д) опікунами, призначеними для охорони та керування спадкоємним майном, по справах, у яких повинен брати участь спадкоємець, якщо спадщина ще не прийнята

 

13. Законне представництво НЕ може здійснюватися у відношенні:

а) душевнохворих;

б) малолітніх;

в) осіб, визнаних обмежено дієздатними;

г) осіб, що не володіють повною дієздатністю;

д) повнолітніх дієздатних осіб.

 

14. Відповідно до діючого Цивільно-процесуального кодексу України представницькі повноваження адвоката оформляються:

а) ордером адвокатського об’єднання;

б) посвідченням про призначення;

в) дорученням;

г) договором доручення

д) договором.

 

15. Яка з перерахованих ознак не відображає сутності судового представництва?

а) дії відбуваються від імені довірителя;

б) представник, беручи участь у справі, здобуває певні блага;

в) дії відбуваються в інтересах довірителя;

г) правові наслідки дій представника стосуються осіб, яких він представляє;

д) представник діє в межах наданих йому довірителем повноважень.

 

16. Доручення, що видаються громадянами, не можуть бути засвідчені:

а) адміністрацією місця позбавлення волі, в якому громадянин перебуває;

б) адміністрацією стаціонарної лікувальної установи, у якому громадянин перебуває на лікуванні;

в) підприємством, у якому працює довіритель;

г) юридичною консультацією;

д) нотаріусом.

 

17. Який вид повноважень представника існує в теорії цивільного процесу та у цивільному процесуальному законодавстві:

а) генеральні повноваження;

б) особливі повноваження;

в) разові повноваження;

г) суміжні повноваження;

д) загальні повноваження.

 

18. Який вид представництва відсутній у теорії цивільного процесу й цивільному процесуальному законодавстві:

а) договірне (добровільне) представництво;

б) законне представництво;

в) тимчасове представництво;

г) суспільне представництво;

д) представництво на підставі статутів, положень.

 

17.Судове представництво у взаєминах між громадянами може виникати на підставі:

а) договору комісії;

б) договору підряду;

в) договору доручення;

г) договору про оплатне надання послуг;

д) агентського договору

 

18.Судовий представник - це:

а) дієздатна особа, яка виконує процесуальні дії в інтересах особи, яку представляє;

б) особа, яка виконує процесуальні дії в межах наданих йому довірителем повноважень;

в) повнолітня, дієздатна особа, яка виконує процесуальні дії від імені особи, яку представляє;

г) повнолітня, дієздатна особа, яка виконує процесуальні дії в межах представлених йому повноважень від імені та в інтересах особи, яку представляє;

д) повнолітня особа, яка виконує процесуальні дії в межах наданих їй повноважень.

 

19. До представництва на підставі уставів і положень НЕ відноситься:

а) представництво одноособових органів юридичних осіб, що беруть участь у справі як сторони або треті особи;

б) представництво слідчого в захист інтересів неповнолітнього сина;

в) представництво вищих органів у захист інтересів поєднуваних ними організацій нижчого підпорядкування;

г) представництво громадських організацій у захист інтересів своїх членів.

 

20. Здійснення яких угод дозволено представникам, що діють від імені недієздатних, без попереднього дозволу органів опіки й піклування:

а) побутові угоди;

б) відчуження майна, що належить опікуваним;

в) розділ майна;

г) відмова від приналежних підопічному правий;

д) обмін житлових приміщень.

 

21. При розпорядженні майном опікуваного представники, що діють від імені недієздатних, без дозволу органів опіки й піклування, вправі:

а) зменшити позовні вимоги;

б) пред'явити позов про обмін житлової площі, що належить опікуваному;

в) відмовитися від позову;

г) представляти докази;

д) укласти світову угоду.

 

22. До представництва на підставі уставів і положень НЕ відноситься: (2)

а) представництво одноособових органів юридичних осіб, що беруть участь у справі як сторони або треті особи;

б) представництво слідчого в захист інтересів неповнолітнього сина;

в) представництво вищих органів у захист інтересів поєднуваних ними організацій нижчого підпорядкування;

г) представництво громадських організацій у захист інтересів своїх членів.

д) представництво прокурора в захист інтересів держави.

 

23. Назвіть максимальний термін дії доручення представника:

а) п'ять років;

б) шість місяців;

в) два роки;

г) один рік;

д) три роки.

 

24. При відсутності в дорученні вказівки на строк її дії вона дійсна в межах:

а) три роки;

б) один рік;

в) два роки;

г) шість місяців;

д) три місяці.

 

25. Виберіть правильну відповідь. Представником неповнолітнього може бути:

а) бабуся;

б) сестра, який здійснилося 20 років;

в) орган опіки й піклування.

 

26. Твердження «Суддя може бути представником у суді, якщо діє як опікун неповнолітнього» є:

а) правильним;

б) не правильним.

Тема 8. Судові витрати

1. До витрат, пов'язаних з розглядом справи належать:

а) витрати, пов'язані з поїздкою позивача до місця слухання справи;

б)витрати на придбання паперу й інших канцелярських товарів, необхідних для ведення справи;

в) витрати, пов'язані з орендою будівлі, у якому слухається справа;

г) витрати, пов'язані з розшуком відповідача;

д)витрати, пов'язані з оплатою охорони справ, що знаходяться у провадженні суду.

 

2. Ціну позову вказує:

а) експерт;

б) позивач;

в) адвокат позивача;

г) позивач або третя особа;

д) прокурор.

 

3. Якщо у встановлений строк судові витрати не будуть сплачені, стягнення їх провадиться:

а) за ухвалою голови суду;

б) за розпорядженням судді, що ухвалив судове рішення;

в) за виконавчим документом;

г) за постановою адміністративної комісії;

д) за поданням прокурора в суд, що ухвалив рішення.

 

4. Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, іншою стороною сплачуються витрати, пов'язані з оплатою правової допомоги в розмірі:

а) до 10% від задоволеної частини позовної вимоги;

б) до 3% від задоволеної частини позовної вимоги;

в) двох неоподатковуваних податком мінімуму доходів громадян;

г) одним неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян;

д) не більше граничного розміру, встановленого законом.

 

5. З позовних заяв майнового характеру стягується судовий збір:

а) 1% ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) 5% ціни позову, але не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) 15% ціни позову;

г) однин неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян;

д) 50% від неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян.

 

6. З позовних заяв про розірвання шлюбу вперше стягується судовий збір:

а) 50% неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян;

б) 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

в) 0,25 неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян;

г) один неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян;

д) 5% мінімальної зарплати.

 

7. З позовних заяв про розірвання шлюбу повторно стягується судовий збір:

а) один неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян;

б) одна мінімальна зарплата;

в) 50 гривень;

г) 100 гривень;

д) 0,25 неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян.

 

8. З позовних заяв про захист честі, достоїнства, ділової репутації стягується судовий збір:

а) два неоподатковуваних податком мінімуму доходів громадян;

б) одним неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян;

в) 0,5 неоподатковуваних податком мінімуму доходів громадян;

г) 0,15 мінімальної зарплати;

д) 0,25 мінімальної зарплати.

 

9. Із заяв по справах окремого провадження стягується судовий збір:

а) 0,15 мінімальної зарплати;

б) 0,25 мінімальної зарплати;

в) 0,5 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян;

г) один неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян;

д) 50 гривень.

 

10. За загальним положенням з позовних заяв немайнового характеру стягується судовий збір:

а) 0,15% мінімальної зарплати;

б) 0,5 неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян;

в) 0,25 неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян;

г) 1 неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян;

д) 50 гривень.

 

11. З позовних заяв про стягнення заробітної плати стягується судовий збір в розмірі ціни позову:

а) так;

б) немає судового збору.

 

12. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать:

а) витрати, пов'язані з виконанням рішення суду;

б) витрати, пов'язані з охороною справ, що перебувають у провадженні суду;

в)витрати, пов'язані з орендою будівлі, у якому слухається справа;

г) витрати, пов'язані з проведенням огляду на місці.

 

13. Твердження «Суд, враховуючи майновий стан сторони, зобов'язаний звільнити його від оплати судових витрат» є:

а) правильним;

б) неправильним.

 

14. Виключить пункт, що не має відношення до наступного. Підставою повернення судового збору є:

а) зменшення розміру позовних вимог;

б) відмова позивача від позову;

в) відмова у відкритті провадження по справі;

г) неявка в судове засідання позивача;

д) повернення заяви.

 

15. Судовий збір - це:

а) грошовий збір, що стягується на користь суду за розгляд цивільних справ;

б) грошовий збір, що стягується в дохід держави за вчинення процесуальних дій;

в) грошовий збір, що стягується в дохід держави тільки за видачу документів;

г) грошовий збір, що стягується на користь державної виконавчої служби;

д) грошовий збір, що стягується на користь суду за видачу документів.

 

16. Судовий збір сплачується в пропорційній грошовій сумі по справах:
а) про розірвання шлюбу;
б) за спорами майнового характеру;
в) про розірвання договору найму житлового приміщення;
г) про звільнення майна від арешту;
д) про захист честі і гідності.

 

17. Які витрати не належать до витрат, пов'язаним з розглядом справи?
а) витрати, пов'язані з оплатою праці перекладача;
б) витрати, що підлягають виплаті свідкам;
в) витрати, пов'язані з проведенням огляду на місці;
г) витрати, пов'язані з виконанням рішення суда;
д) витрати з розшуку відповідача.

 

18. Від сплати судових витрат НЕ звільняються:
а) позивачі у позовах, що випливає з авторського права;
б) позивачі у позовах про стягнення сум оплати праці;
в) позивачі у позовах про стягнення моральної шкоди;
г) позивачі у позовах про стягнення аліментів;
д) позивачі у позовах про відшкодування матеріального збитку,

заподіяного злочином.

 

19. Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про:

а) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

б) надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

в) відшкодуівання шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями або бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду;

г) поновлення на роботі

д) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи.

 

20. При заявленні позову про визнання права власності на будинок загальною вартістю 25000 грн. сплачується судовий збір у розмірі:

а) 17 грн.;

б) 51 грн.;

в) 250 грн.;

г) 1250 грн.;

д) 1700 грн.

 

21. У позові М. до К. про стягнення аліментів у сумі 50 грн. на місяць для утримання малолітнього (12р.) сина К. ціна позову становить:

а) 17 грн.;

б) 50 грн.;

в) 600 грн.;

г) 1800 грн.;

д) 500 грн.

 

22. Судовий збір підлягає поверненню у разі:

а) відмови позивача від позову;

б) залишення заяви без розгляду;

в) відмови у відкритті провадження у справі;

г) усі відповіді правильні.

 

23. До складу судових витрат не входять витрати:

а) пов’язані з оглядом та дослідженням речових доказів у місті їх знаходження;

б) по оплаті послуг перекладача;

в) пов’язані з виконанням судового рішення;

г) на інформаційно-техничне забезпечення судового процесу;

д) усі вказані витрати входять до складу судових витрат.

 

24. З позовних заяв, що випливають з трудових правовідношень, судовий збір встановлюється у розмірі:

а) 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

б) не встановлюється;

в) 1 % ціни позову;

г) 0,15 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

д) 1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

 

25. З позовних заяв по справах про стягнення аліментів судовий збір встановлюється в розмірі:

а) не встановлюється;

б) 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

в) 0,15 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

г) 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

д) 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

 

26. Судові витрати – це:

а) витрати, які несуть сторони у зв'язку з розглядом і вирішенням цивільної справи;

б) витрати, які несуть особи, що беруть участь у справі, у зв'язку з розглядом і вирішенням цивільної справи;

в) витрати, які несуть особи, що беруть участь у справі, у зв'язку з виконанням рішення суду;

г) витрати суду у зв'язку з розглядом і вирішенням цивільної справи;

д) витрати, які несуть треті особи у зв'язку з розглядом і вирішенням цивільної справи.

 

27. Ціна позову спірного майна визначається:

а) судом;

б) відповідачем;

в) позивачем;

г) прокурором;

д) органом місцевого самоврядування.

 

Тема 17. Судовий розгляд

1. Cудовий розгляд - це:

а) стадія цивільного процесу, що складається в правовідносинах і діяльності її учасників при визначальній ролі суду щодо встановлення наявності або відсутності фактичних й юридичних підстав для прийняття позовної заяви до розгляду;

б) стадія цивільного процесу, що складається в правовідносинах і діяльності її учасників при визначальній ролі суду щодо встановлення фактичних й юридичних підстав для правильного розгляду справи по суті;

в) стадія цивільного процесу, що складається в правовідносинах і діяльності її учасників при визначальній ролі суду по створенню передумов для правильного розгляду справи по суті;

г) стадія цивільного процесу, що складається в правовідносинах і діяльності її учасників при визначальній ролі суду з розгляду питань, які забезпечують можливість розгляду справи в суді;

д) стадія цивільного процесу, що складається в правовідносинах і діяльності її учасників при визначальній ролі суду по перевірці законності й обґрунтованості рішення суду першої інстанції, що набрало чинності.

 

2. Яка з перерахованих структурних частин судового розгляду відсутня у цивільному процесі?

а) підготовча;

б) розгляд справи по суті;

в) поновлення дослідження обставин справи по суті у зв'язку з необхідністю з'ясування нових обставин;

г) судові дебати;

д) постановлення й оголошення рішення.

 

3. Судове засідання починається:

а) перевіркою явки учасників процесу;

б) роз'ясненням перекладачеві його прав, обов'язків;

в) оголошенням складу суду й роз'ясненням права відводу;

г) відкриттям засідання й оголошенням, яка справа підлягає розгляду;

д) видаленням свідків із залу судового засідання.

 

4. Яка обставина не може служити підставою для відводу судді?

а) участь при попередньому розгляді даної справи в якості свідка, експерта, перекладача;

б) він особисто, прямо або побічно, зацікавлений у вирішенні справи;

в) особливі відносини з особами, що беруть участь у справі;

г) родинні відносини із суддею суду вищої інстанції;

д) участь при попередньому розгляді справи в якості представника, прокурора, секретаря судового засідання.

 

5. Яка обставина не може служити підставою для відводу експерта?

а) участь при попередньому розгляді справи в якості свідка;

б) знаходження в службовій або іншій залежності від осіб, що беруть участь у справі;

в) родинні відносини з однією зі сторін;

г) добуток ревізії, матеріали якої послужили підставою до порушення даної цивільної справи;

д) участь при попередньому розгляді справи як експерт.

 

6. Яка обставина не може служити підставою для відводу перекладача?

а) особиста зацікавленість у вирішенні справи;

б) знаходження в особливих стосунках з особами, що беруть участь у справі;

в) участь у попередньому розгляді даної справи як перекладач;

г) родинні відносини з однією зі сторін;

д) родинні відносини із представником.

 

7. При вирішення питання про відвод суд (суддя) не заслуховує думки:

1) особи, що відводить;

2) свідка;

3) прокурора

4) третьої особи, яка заявила самостійні вимоги на предмет спору;

5) позивача.

 

8. Підготовча частина судового розгляду завершується:

1) обговоренням питання про можливість судового розгляду під час відсутності осіб, що не з'явилися, або необхідності одержання нових доказів;

2) вирішення судом заяв осіб, що беруть участь у справі;

3) з'ясуванням позицій сторін, що сперечаються;

4) доповіддю судді;

5) пропозицією судді закінчити справу мировою угодою.

 

9. Відкладення справи не допускається:

а) при відводі експерта;

б) при повторної неявки незалежно від причин позивача, сповіщеного у встановленому порядку;

в) при відсутності відомостей про повідомлення кого-небудь із осіб, що беруть участь у справі;

г) при неявці особи, яка бере участь у справі, з поважних причинах;

д) при повторній неявці позивача по виклику суду незалежно від причин.

 

10. Назвіть елемент, що не має відношення до керівництва головуючого судового засідання:

а) безпосередньо, особисто бере участь у видаленні із залу судового засідання правопорушників;

б) забезпечує усунення під час судового розгляду всіх тих, хто не має відношення до справи, що розглядається;

в) забезпечує повне всебічне й об'єктивне з'ясування обставин справи;

г) забезпечує в судовому засіданні належний порядок;

д) встановлює порядок дослідження доказів.

 

11. Назвіть міру, яку суддя не вправі застосувати до правопорушника порядку в судовому засіданні:

а) видалити порушника із залу судового засідання;

б) винести попередження;

в) порушити кримінальну справу при наявності в діях правопорушника ознак злочину;

г) відкласти розгляд справи;

д) видалити із залу судового засідання громадян, що не беруть участь у справі.

 

12. Розгляд справи по суті починається:

а) оголошенням матеріалів справи;

б) доповіддю справи одного з суддів;

в) встановленням порядку дослідження доказів;

г) заслуховуванням пояснень позивача;

д) допитом свідків.

 

13. Хто з перерахованих осіб дає пояснення першим?

а) позивач;

б) відповідач;

в) третя особа на стороні позивача;

г) третя особа, що заявила самостійні вимоги на предмет спору;

д) представник відповідача.

 

14. Хто зобов'язаний бути присутнім при допиті свідка у віці до чотирнадцяти років?

а) усиновитель;

б) батько;

в) опікун;

г) педагог;

д) піклувальник.

 

15. Хто з перерахованих осіб виступає в судових дебатах останнім?

а) третя особа, що заявила самостійні вимоги на предмет спору;

б) відповідач;

в) представник відповідача;

г) позивач;

д) представник позивача.

 

16. Кому належить право останньої репліки?

а) третій особі, що заявила самостійної вимоги на предмет спору;

б) позивачеві;

в) представникові позивача;

г) представникові третьої особи, що заявило самостійні вимоги на предмет спору;

д) відповідачеві.

 

17. Якою дією завершується дослідження обставин справи?

а) заслуховуванням думки представника громадської організації;

б) заслуховуванням думки органом місцевого самоврядування;

в) заслуховуванням висновку органа державної влади;

г) заслуховуванням і дозволом судом заяв і клопотань осіб, що беруть участь у справі, і представників про доповнення матеріалів справи;

д) заслуховуванням висновку прокурора.

 

18. У дорадчій кімнаті не розглядається й не вирішується питання:

а) про наявність доказів, що підтверджують фактичні обставини, та їх вірогідність;

б) про необхідність негайного виконання рішення;

в) про наявність обставин, на які вказували особи, що брали участь у справі;

г) про розподіл судових витрат між сторонами;

д) про дієздатність осіб, що беруть участь у справі, у випадку сумніву в їх здатності правильно сприймати навколишню дійсність.

 

19. Вкажіть на обставину, яка зобов'язує суд зупинити провадження по справі:

а) позивач відмовився від позову;

б) призначення експертизи;

в) втрата стороною дієздатності;

г) подача заяви недієздатною особою;

д) неможливість розгляду справи до вирішення іншої справи в кримінальному порядку.

 

20. Вкажіть на обставину, що зобов'язує суд зупинити провадження справі:

а) неможливість розгляду справи до вирішення іншої справи, розглянутої в цивільному порядку;

б) непідсудність справи даному суду;

в) призначення судом експертизи;

г) укладення сторонами мирової угоди;

д) повторна неявка незалежно від причин за викликом суду.

 

21. Вкажіть обставину, що дозволяє суду зупинити провадження по справі:

а) смерть громадянина, який є стороною, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво;

б) знаходження сторони в тривалому службовому відрядженні;

в) наявність у суді справи за спором між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

г) відсутність вказівки доказів, що підтверджують позов;

д) укладання договору про передачу даного спору на вирішення третейському суду.

 

22. Вкажіть обставину, що дозволяє суду зупинити провадження по справі:

а) припинення існування юридичної особи, яка є стороною в справі;

б) перебування відповідача в діючій частині Збройних Сил України;

в) недотримання зацікавленою особою встановленого законом порядку попереднього позасудового вирішення спору й можливість застосування цього порядку не втрачена;

г) перебування сторони в складі Збройних Сил України на дійсній терміновій службі;

д) недотримання зацікавленою особою встановленого законом порядку попереднього позасудового вирішення спору, якщо можливість застосування цього порядку втрачена.

23. Зміст особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції фізичних осіб може бути оголошений і досліджений у відкритому судовому засіданні:

а) за рішенням суду;

б) за погодженням прокурора;

в) за згодою цих осіб;

г) може бути оголошено лише у закритому судовому засіданні.

 

24. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більше як:

а) на 2 місяці;

б) на 1 місяць;

в) на 3 місяці;

г) на 4 місяці.

 

25. Право останньої репліки завжди належить:

а) третім особам;

б) позивачеві та його представнику;

в) судові;

г) відповідачеві та його представникові.

 

26. У разі неможливості продовження розгляду справи у зв¢язку з необхідністю подання нових доказів суд:

а) оголошує перерву на одну годину;

б) відкладає розгляд справи;

в) оголошує перерву на час, необхідний для подання нових доказів;

г) закриває провадження у справі.

 

27. Після якої частини судового засідання суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення рішення?

а) після розгляду справи по суті;

б) після судових дебатів;

в) після підготовчої частини;

г) після закінчення з¢ясування обставин та перевірки їх доказами.

Тема 19. Окреме провадження

1. Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

а) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

б) визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

в) усиновлення;

г) передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;

д) розлучення;

є) хуліганство;

ж) вірно все.

 

2. Справи окремого провадження не можуть бути передані на розгляд третейського суду і не можуть бути закриті у зв’язку з укладенням мирової угоди:

а) так;

б) ні.

 

3. Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана:

а) членами її сім’ї;

б) органом опіки та піклування;

в) прокуратурою;

г) наркологічним закладом;

д) психіатричним закладом.

 

4. Суд розглядає справи про встановлення факту:

а) родинних відносин;

б) перебування фізичної особи на утриманні;

в) реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;

г) проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу;

д) вірно все.

 

5 У заяві фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення повинно бути зазначено:

а) який факт заявник просить встановити та з якою метою;

б) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

в) докази, що підтверджують факт;

д) місце роботи заявника із зазначенням заробітної плати;

є) вірно все.

 

6. Рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню замінює собою документи, що видаються цими органами:

а) так;

б) ні.

 

7. Строк пред’явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера на пред’явника або векселя не може бути більшим ______ .

а) одного місяця;

б) двох місяців;

в) трьох місяців;

г) чотирьох місяців.

 

8. У заяві про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади повинно бути зазначено, яку нерухому річ заявник просить передати у власність територіальної громади,, основні характеристики нерухомої речі, посилання на документи про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, друковані засоби масової інформації, в яких було зроблено оголошення про взяття відповідної нерухомої речі на облік.

а) так;

б) ні.

 

9. Суд відмовляє в прийнятті заяви про визнання спадщини відумерлою, якщо орган міського самоврядування подасть заяву до закінчення _________ з часу відкриття спадщини.

а) одного року;

б) двох років;

в) трьох років;

г) 6 місяців.

 

10. Суд ухвалює рішення про визнання спадщини відумерлою у випадках:

а) спадкоємці відсутні;

б) спадкоємці усунені від права на спадкування;

в) спадкоємці не прийняли спадщину;

г) спадкоємці відмовились від прийняття спадщини;

д) вірно все.

 

11. Заява про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку, а саме, госпіталізацію особи до психіатричного закладу, розглядається судом:

а) протягом 24 годин;

б) протягом 48 годин;

в) протягом 72 годин.

 

12. Заява про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку, а саме, про надання амбулаторної психіатричної допомоги, її провадження та провадження госпіталізації, розглядається судом:

а) протягом 10 днів;

б) протягом 3 днів;

в) протягом 5 днів;

г) протягом 7 днів.

 

13. Заява про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку, а саме, психіатричний огляд, розглядається судом:

а) протягом 5 днів;

б) протягом 7 днів;

в) протягом 3 днів;

г) протягом 10 днів.

 

14. Рішення про задоволення заяви лікаря-психіатра, представника психіатричного закладу є підставою для надання відповідної психіатричної допомоги у примусовому порядку.

а) так;

б) ні.

 

15. Заява про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу подається протягом _______ з часу виявлення в особи загрозливої форми туберкульозу.

а) 1 доби;

б) 5 днів;

в) 10 днів;

г) 3 днів.

 

16. Заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо _______________ , подається до суду за місцезнаходженням банку.

а) юридичної особи;

б) фізичної особи;

в) юридичної або фізичної особи.

 

17. У заяві до суду про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи має бути зазначено:

а) найменування суду, до якого подається заява;

б) ім’я (найменування) заявника та особи, щодо якої вимагається розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, їх місце проживання або місцезнаходження, а також ім’я представника заявника, коли заява подається представником;

в)найменування та місцезнаходження банку, що обслуговує особу, щодо якої необхідно розкрити банківську таємницю;

г) обґрунтування необхідності та обставини, за яких вимагається розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, щодо особи, із зазначенням положень законів, які надають відповідні повноваження, або прав та інтересів, які порушено;

д) обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету її використання;

є) вірно все.

 

18. Справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю розглядається у ________ строк з дня надходження заяви.

а) 5 денний;

б) 3 денний;

в) 7 денний;

г) 10 денний.

 

19. У рішенні про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи зазначаються:

а) ім’я (найменування) одержувача інформації, його місце проживання або місцезнаходження, а також ім’я представника одержувача, коли інформація надається представникові;

б) ім’я (найменування) особи, щодо якої банк має розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, місце проживання або місцезнаходження цієї особи;

в) найменування та місцезнаходження банку, що обслуговує особу, щодо якої необхідно розкриПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.016 с.)