Щодо підготовки практичного заняття № 4Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Щодо підготовки практичного заняття № 4 

I. Тема: 1. Прикметник. Граматичні категорії прикметника.

2. Словникова форма прикметника.

3. Групи прикметників.

4. Відмінювання прикметників.

5. Узгодження прикметників з іменниками.

6. Функції прикметників у складі анатомічного терміну.

7. Морфологічна і синтаксична структура дво- і кількаслівних анатомічних термінів

з різними типами означень.

8.Поточний тестовий контроль.

 

 

II. Актуальність теми: Матеріал заняття знайомить студента ще з однією важливою лексичною одиницею латинської мови. Навчає студента впізнавати прикметник за словниковою формою, визначати його граматичні форми, вживати у складі анатомічного терміну.

 

III. Цілі навчання:

1. Уміти правильно читати, розуміти та запам’ятовувати прикметники звичайного та вищого ступеню порівняння.

2. Визначати групу, відміну прикметників за словниковою формою.

3. Знаходити основу прикметника за словниковою формою.

4. Утворювати форми прикметника в називному і родовому відмінках однини і множини та перекладати їх на українську мову.

5. Узгоджувати прикметник з іменником.

6.Відмінювати словосполучення “іменник + прикметник” в називному і родовому відмінках однини і множини.

7.Визначати форми називного і родового відмінків однини і множини прикметників у складі анатомічних термінів і перекладати їх на українську мову.

8. Розуміти синтаксичні функції прикметників у складі анатомічних термінів.

9. Використовувати латинські прикметники в анатомо-гістологічній, фармацевтичній, клінічній підсистемах медичної термінології.

 

IV. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь:

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такого матеріалу:

Питання Джерело інформації
1. З чого складається словникова форма іменника?  
2. Відмінкові закінчення іменників I, II, III відмін. Конспект.
3. Що означає термін “неузгоджене означення”? Таблиця, конспект.
4. Алгоритм морфолого - синтаксичного аналізу анатомічного терміна. Конспект.
5. Що собою являє прикметник як частина мови? Курс з укр.мови

 

V. Зміст навчання. Перелік конкретних знань і умінь, яких необхідно набути при вивченні теми:

1. Вміти візуально визначати прикметник в латинському тексті.

2. Знати граматичні категорії прикметника і вміти характеризувати його за ними, використовуючи латинські терміни.

3. Знати, яку інформацію про прикметник несе його словникова форма.

4. Вміти визначати основу прикметника.

5. Вміти визначати відміну і групу прикметника.

6. Знати правила відмінювання прикметників і вміти робити це практично.

7. Знати лексичний мінімум.

8. Знати латинські афоризми, вислови.

 

VI. Орієнтовна основа дії (ООД). Короткі методичні вказівки щодо роботи студента:

1. Запам’ятати, що кожен латинський прикметник характеризується такими граматичними категоріями: рід, число, відмінок, група, відміна. Перші три категорії визначають ті іменники, до яких відносяться прикметники.

2. Повторити терміни граматичних категорій латинською мовою.

3. Запам’ятати особливості словникової форми прикметників латинської мови.

4. Вивчити характеристику кожної групи прикметників, пов’язуючи її визначення зі словниковою формою.

5. Звернути увагу на те, що тільки прикметники I групи не відмінюються за III відміною іменників.

6. Запам’ятати головне правило відмінювання словосполучення “іменник + прикметник”: кожне слово словосполучення відмінюється автономно за своєю відміною.

7. Звернути увагу на те, що, виконуючи функцію узгодженого означення, прикметник завжди стоїть після іменника, до якого відноситься.

 

VII. Система навчаючих завдань. Тести для самоконтролю знань – умінь (питання з еталонами відповідей додаються).

Зразок поточного тестового контролю:

Питання 1. Написати над кожною формою прикметника рід, відміну. Підкреслити основу. Вказати групу.

1. medianus, a, um

2. orbitalis, e

3. anterior, ius

Відповідь.

m f n

medianus, a, um - I гр.

2в. 1в. 2в.

m, f n

orbitalis, e - 2 гр. 3 в. з особлив.

m, f n

anterior, ius - в.с.п., 3 в.

 

Питання 2. Провідміняти прикметник spinosus, a, um (середній рід).

Відповідь. m f n

spinosus, a, um – I гр.., 2в.

Nom. sing. spinosum

Gen. sing. spinosi

Nom. plur. spinosa

Gen. plur. spinosorum

 

Питання 3. Узгодити прикметник з іменником. Перекласти.

articulatio, onis f – суглоб

simplex, icis - простий

Відповідь. m, f, n G.s.

articulatio, onis f simplex, icis

articulatio simplex – простий суглоб

Питання 4. Написати слова у словниковій формі:

а). 1. кістковий

2. лобовий

3. гратчастий

4. піднебінний

б). мигдалина

Відповідь:

а). 1. osseus, a, um

2. frontalis, e

3. ethmoidalis, e

4. palatinus, a, um

б). tonsilla, ae f

 

VI. Система навчаючих завдань. Варіант змістового модульного контролю №1.

1. Написати у словниковій формі:

1. нижня щелепа 7. венозний

2. верхня щелепа 8. виличний

3. зв’язка 9. лівий

4. ганглій 10. клиноподібний

5. тканина 11. очноямковий

6. головний мозок 12. малий (менший)

2. а) Написати слова у словниковій формі.

Перекласти, узгоджуючи прикметники з іменниками:

1. шийний хребець 2. поперечний м’яз

б). Підкреслене словосполучення провідміняти.

3. Зробити морфолого-синтаксичний аналіз анатомічних термінів:

Facies maxillaе Musculus pterygoideus

 

Еталон відповіді:

І.

1. mandibula, ae f 7. venosus, a, um

2. maxilla, ae f 8. zygomaticus, a, um

3. ligamentum, i n 9. sinister, tra, trum

4. ganglion, i n 10. sphenoidalis, e

5. textus, us m 11. orbitalis, e

6. encephalon, i n 12. minor, us

 

ІІ. m, f n

1. vertebra, ae f cervicalis, e vertebra cervicalis

m f n

2. musculus, i m transversus, a, um – 1 гр. 2 в.

Nom.sing. musculus transversus

Gen. sing. musculi transversi

Nom. plur. musculi transversi

Gen. plur. musculorum transversorum

ІІІ. Facies maxillae facies, ei f maxilla, aе f

1. ім. 5 в. ім. 1 в.

2. Nom. sing. f Gen. sing. f

3. гол. слово неузг. озн.

4. поверхня верхньої щелепи

5. Поверхня верхньої щелепи

Musculus pterygoideus musculus, i m pterygoideus, a, um

1. ім. 2 в. прикм. 1 гр. 2 в.

2. Nom. sing. m Nom. sing. m

3. гол. слово узг. озн.

4. м’яз крилоподібний

5. крилоподібний м’яз.

 

VIII. Питання, що підлягають вивченню. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті:

Питання Джерело інформації
1. Граматичні категорії прикметника. Підручник §11.
2. Чотири зразки словникової форми прикметника. Підручник §11.
3. Групи прикметників. Підручник §11
4. Відміни прикметників. Конспект. Підручник § 11
5. Узгодження прикметника з іменником. Підручник §11. Таблиця.
6. Відмінювання словосполучення “іменник + прикметник” Конспект.
7. Синтаксична функція прикметників у складі анатомічних термінів. Конспект §13
8. Морфолого - синтаксичний аналіз анатомічного терміна, до складу якого входять іменники і прикметники. Конспект, таблиця.

 

ІХ. Організаційна структура заняття (технологічна карта):

Питання Література час
1. Оргмомент: рапорт чергового  
2. Відповідь на питання студентів, що виникли в ході підготовки домашнього завдання  
3. Виконання контрольно-навчальних вправ на уміння складати словникову форму іменника за одним з компонентів, визначення основи, відміни, переклад анатоміних термінів з української литнською і з латинської українською мовою.  
4. Фронтальний усний контроль запам’ятовування відмінкових закінчень  
5. Індивідуальний письмовий тестовий контроль засвоєння матеріалу Картки для тестового контролю
6. Висновки викладача щодо засвоєння теми заняття № 3   По ходу заняття
7. Повідомлення теми, мети і плану заняття  
8. Запис студентами теми, пояснення викладача. Таблиця, дошка
9. Виконання вправ контрольно-навчального характеру на засвоєння розділу “Словникова форма. Основа прикметників” Підручник впр.1, 2 с.40
10. Пояснення викладача. Запис студентами розділу “Відмінювання прикметників” Таблиця, дошка
11. Виконання контрольно-навчальних вправ на відмінювання прикметників Дошка
12. Пояснення викладачем, запис студентами розділу “Узгодження прикметника з іменником” Таблиця, дошка.
13. Пояснення викладачем, запис студентами розділу “Функція прикметників у складі анатомічних термінів” Дошка
14. Виконання контрольно-навчальних вправ на переклад анатомічних термінів. Підручник впр.3 с.40

 

Х. Завдання для самопідготовки:

1. Підручник, § 11, §13

2. Таблиця відмінкових закінчень (конспект).

3. Контрольні питання: (пункт VIII)

4. Виконайте усно вправи: 4, 5 с. 41

5. Виконайте письмово вправи: 6 (1-6) с. 41, впр.7 с.41

6. Лексичний мінімум: вправи, с. 41

7. Латинські афоризми.

 

ХІ. Література:

Основна: 1.Краковецька Г. О., Бобирьов Г. О., Бєляєва О. Н. Латинська мова Рецептура. Клінічна термінологія.- Київ: Здоров’я, 1999.-358 с.

Додаткова:

1. Рудик О.В.., Гуцол М. І. Клінічна термінологія, Словотвір.

1. Світлична Є. І., Толок О. І. Латинська мова. – К.: ВД “ Професіонал“, 2005.-400 с.

2. Паласюк Г.Б., Чолач П.В. Латинська мова. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 343 с.

3. Машковский М. Д. Лекарственные средства. - М.: Медицина, 1997.

4. Энциклопедический словарь медицинских терминов.- М.: Советская энциклопедия.- т. І-1982 – 464 с., т. ІІ-1983- 448 с., т. ІІІ-1984 -512 с.

5. Гуцол М.І., Рудик О.В. Українсько-латинський словник клінічних термінів з тлумачним значенням.. Івано-Франківськ, 2009.

6. Arnaudov G. Terminologia medica polуglotta.- Sofia: Medicina et physcultura, 1979.- 943 p.

 

 

Методичні вказівки склала ст. викл. Рудик О.В.

 

Затверджено на за засіданні кафедри

Протокол №

Зав. Кафедрою проф. Голод Р.Б.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Фармація”Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.011 с.)