Щодо підготовки до практичних занятьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Щодо підготовки до практичних занятьМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Щодо підготовки до практичних занять

З латинської мови

 

для студентів I курсу медичного факультету

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу медичного факультету

З латинської мови та основ медичної термінології

Щодо підготовки практичного заняття № 1

 

I. Тема: 1. Ознайомлення з організацією навчального процесу курсу “Латинська мова та основи медичної термінології”.

2. Латинський алфавіт. Правила вимови голосних, приголосних, дифтонгів.

3. Словникова форма іменників.

 

II. Актуальність теми: Матеріал заняття займає важливе місце у системі занять курсу, тому що вводить студента у нову професійну лексику, підкреслює важливість розуміння значення термінології у роботі лікаря, спрямовує пізнавальні інтереси студента на свідоме вивчення основ нової мови.

 

III. Цілі навчання: 1. Запам’ятати назву і написання літер латинського алфавіту.

2. Навчитися вимовляти звуки, які позначаються цими літерами.

3. Мати уяву про словникову форму іменників і відтворити в пам’яті іменники з домашнього завдання у словниковій формі.

 

IV. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь:

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з матеріалу:

1. Розуміння терміна “алфавіт”.

2. Розуміння терміна “голосний звук”.

3. Розуміння терміна “приголосний звук ”.

4. Розуміння термінів “дифтонг, диграф, буквосполучення”.

5. Розуміння терміна “основа слова”.

6. Розуміння термінів “префікс, суфікс”.

7. Розуміння терміна “іменник”.

8. Розуміння термінів “називний, родовий відмінок”.

 

V. Зміст навчання:

Перелік конкретних знань і умінь, яких необхідно набути при вивченні теми:

1. Знання латинського алфавіту.

2. Відтворення в пам’яті основної вимови звуків латинського алфавіту.

3. Вірно писати великі і малі літери латинського алфавіту.

4. Вірно вимовляти голосні звуки і вживати літери на письмі.

5. Те ж щодо приголосних.

6. Те ж щодо дифтонгів.

7. Те ж щодо буквосполучень.

8. Вміти орфографічно вірно писати грецькі корені та префікси.

9. Мати уяву про транслітерацію латинських термінів.

10. Мати уяву про словникову форму латинських іменників.

11. Знання словникової форми певної кількості латинських іменників (лексичний мінімум).

 

VI. Орієнтовна основа дії (ООД).

Короткі методичні вказівки щодо роботи студента:

1. Вивчаючи алфавіт уважно придивитись до орфографії латинських літер.

2. Письмово перевірити знання алфавіту.

3. В дифтонгах два мають кінцеву голосну “е”, два інші – “u”.

4. Серед приголосних лише два звуки “с” і “s” є варіативними.

5. Не змішувати літери “q” і “g”в буквосполученнях “qu” та “ngu”.

6. Звернути увагу, що всі диграфи мають кінцевий звук “h”.

7. Щодо грецьких коренів і префіксів, то вони пишуться через “у”, частина з них містить ще і диграфи, їх вивчення краще практикувати письмово, відтворюючи значення того чи іншого кореня.

 

VII. Граф. теми:

 

Латинський алфавіт.

 

голосні приголосні буквосполучення
а, е, і, о, u, у b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z qu, ngu, ti

 

 

монофтонги дифтонги монографи диграфи інваріантні буквосполучення варіативні буквосполучення інваріантні голосні варіантні голосні інваріантні приголосні варіантні приголосні
а, е, і, о, u, у ае, ое аu, еu b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z ch, ph, th, rh qu – кв, ку ti – ці, ті ngu – нгв, нгу а, е, о, u, у і – і,й b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, t, v, x, z с – ц, к s – с, з

 

 

VIII. Система навчаючих завдань:

Тести для самоконтролю знань – умінь (тести додаються).

Зразок тесту з еталоном відповіді:

Написати 4 диграфи і визначити їх вимову.

Написати іменники в словниковій формі:

1. тіло; 2. ліки; 3. відросток.

 

Еталон відповіді:

1. ch – в укр. мові х

2. ph - в укр. мові ф

th - в укр. мові т

ph- в укр. мові р

2. corpus, oris n – тіло

medicamentum, i n – ліки

processus, us m – відросток.

 

ІХ. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті:

Питання, що підлягають вивченню:

Питання Джерело інформації
Латинський алфавіт. Підручник §1, с. 15
Вимова голосних і приголосних. Підручник §1 -4, с.15-18
Дифтонги Підручник §2, с.16
Диграфи Підручник §5, с. 21-22
Вимова буквосполучень. Підручник §6, с.22
Словникова форма латинських іменників Табл.: Словникова форма латинських іменників (лексичний мінімум).
Грецькі корені і префікси, які пишуться через “у” Підручник §4, с.19

 

Х. Організаційна структура заняття (технологічна карта):

Питання Література Орієнтовний час
1. Ознайомлення з організацією навчального процесу з курсу “Латинська мова та основи медичної термінології”.  
2. Назва теми, мета її вивчення  
3. Латинська мова – основа для вивчення медичної термінології Підручник с. 6-9
4. Друковані та рукописні літери латинського алфавіту Підручник с. 15
5. Вимова голосних і приголосних Підручник §1 -4, с.15-18
6. Вивчення дифтонгів Підручник §2, с.16
7. Вивчення буквосполучень Підручник §6, с.22
8. Вивчення диграфів Підручник §5, с. 21-22
9. Грецькі корені і префікси, які пишуться через “у” Підручник §4, с.19

 

ХІ. Завдання для самопідготовки:

1. Знати латинський алфавіт, графіку друкованих та писаних літер, вимову та взаємне розташування (§1, конспект)

2. Засвоїти правила вимови голосних, приголосних, буквосполучень, дифтонгів, диграфів. § 2-6, конспект.

3. Виконати вправи: 1. с.19; впр. 2,3,4, с. 20-21; впр. 1 с.22; впр.1,2 с.24, впр.4 с.25 (виконати усно). Виконати письмово впр. 3 с. 25.

4. Прочитати грецькі префікси і корені , що пишуться через “у”, навести приклади з такими елементами.

 

ХІІ. Література:

Основна: 1.Краковецька Г. О., Бобирьов Г. О., Бєляєва О. Н. Латинська мова Рецептура. Клінічна термінологія.- Київ: Здоров’я, 1999.-358 с.

Додаткова:

1. Рудик О.В.., Гуцол М. І. Клінічна термінологія, Словотвір.

1. Світлична Є. І., Толок О. І. Латинська мова. – К.: ВД “ Професіонал“, 2005.-400 с.

2. Паласюк Г.Б., Чолач П.В. Латинська мова. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 343 с.

3. Машковский М. Д. Лекарственные средства. - М.: Медицина, 1997.

4. Энциклопедический словарь медицинских терминов.- М.: Советская энциклопедия.- т. І-1982 – 464 с., т. ІІ-1983- 448 с., т. ІІІ-1984 -512 с.

5. Гуцол М.І., Рудик О.В. Українсько-латинський словник клінічних термінів з тлумачним значенням.. Івано-Франківськ, 2009.

6. Arnaudov G. Terminologia medica polуglotta.- Sofia: Medicina et physcultura, 1979.- 943 p.

Методичні вказівки склала ст. викл. Рудик О.В.

Затверджено на за засіданні кафедри

Протокол №

Зав. Кафедрою проф. Голод Р.Б.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу медичного факультету

З латинської мови та основ медичної термінології

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу медичного факультету

З латинської мови та основ медичної термінології

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу медичного факультету

З латинської мови та основ медичної термінології

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Фармація”

З латинської мови та основ фармацевтичної термінології

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Фармація”

З латинської мови та основ фармацевтичної термінології

Система навчальних завдань.

Тести для самоконтролю знань та вмінь (питання з еталоном відповіді додаються).

Питання:

1. Вказати слова у словниковій формі. Узгодити прикметники з іменниками. Словосполучення № 2 провідміняти у sing. i plur.

1. Натуральний шлунковий сік: Succus, i m – сік; Naturalis, е –натуральний; Gastricus, a, um - шлунковий

2. Крохмальна капсула. Capsula, ae f – капсула; Amylaceus, a, um – крохмальний

3. Написати слова у словниковій формі:

комірка мозок

кут головка

палець

Еталон відповіді:

1. Succus gastricus naturalis – натуральний шлунковий сік

2. Capsula amylacea – крохмальна капсула

Nom. sing. capsula amylacea - крохмальна капсула

Gen. sing. capsulae amylaceae – крохмальної капсули

Nom. plur. capsulae amylaceae – крохмальні капсули

Gen. plur. capsularum amylacearum – крохмальних капсул

3. Angulus, i m - кут

Alveolus, i m - комірка

Cerebrum, i m -мозок

Digitus, i m - палець

Capitulum, i m - головка

 

VIII. Короткі методичні вказівки щодо роботи на практичному занятті.

Питання Джерело інформації
1. Друга відміна іменників. Загальна характеристика. Підручник § 28 Методичні матеріали кафедри
2. Визначення роду. Підручник § 28 Методичні матеріали кафедри
3. Відмінювання іменників. Підручник § 28 Методичні матеріали кафедри
4. Особливості відмінювання іменників середнього роду. Підручник § 28 Методичні матеріали кафедри
5. Грецькі іменники на – on. Підручник § 28. Методичні матеріали кафедри

 

IX. Організаційна структура заняття (технологічна карта).

№ п/п Хід заняття Засоби навчання Час (хв.)
1. Організаційна частина. Відповіді на питання студентів, які виникли в процесі підготовки до заняття.  
2. Перевірка вихідного рівня знань. Письмовий тестовий контроль. Варіанти тестового контролю
3. Пояснення теми, мети; подача плану. Пояснення нового теоретичного матеріалу. 1. Метод. матер. кафедри 2. Підручник §28
4. Самостійна робота студентів. 1. Метод. матер. кафедри  
5. Підведення підсумків заняття, оцінка діяльності студентів. Перевірений тестовий контроль Перевірені самостійні роботи
6. Завдання для самостійної роботи вдома. 1. Підручник §28 2. Підручник с.64-67, впр. І–ІІІ (усно), впр. ІV(I,II), V-VII Лексичний мінімум. Методичні матеріали кафедри

 

X. Завдання для самопідготовки:

1. Підручник, § 28

2. Таблиця відмінкових закінчень (конспект).

3. Підр., с.64-67, впр. І–ІІІ (усно), впр. ІV(I,II), V-VII

4. Лексичний мінімум (Методичні матеріали кафедри)

5. Лексичний мінімум. (Методичні матеріали кафедри)

 

ХІ. Література:

Основна: 1.Краковецька Г. О., Бобирьов Г. О., Бєляєва О. Н. Латинська мова Рецептура. Клінічна термінологія.- Київ: Здоров’я, 1999.-358 с.

Додаткова:

1. Рудик О.В.., Гуцол М. І. Клінічна термінологія, Словотвір.

1. Світлична Є. І., Толок О. І. Латинська мова. – К.: ВД “ Професіонал“, 2005.-400 с.

2. Паласюк Г.Б., Чолач П.В. Латинська мова. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 343 с.

3. Машковский М. Д. Лекарственные средства. - М.: Медицина, 1997.

4. Энциклопедический словарь медицинских терминов.- М.: Советская энциклопедия.- т. І-1982 – 464 с., т. ІІ-1983- 448 с., т. ІІІ-1984 -512 с.

5. Гуцол М.І., Рудик О.В. Українсько-латинський словник клінічних термінів з тлумачним значенням.. Івано-Франківськ, 2009.

6. Arnaudov G. Terminologia medica polуglotta.- Sofia: Medicina et physcultura, 1979.- 943 p.

 

 

Методичні вказівки склала ст. викл. Рудик О.В.

 

Затверджено на за засіданні кафедри

Протокол №

Зав. Кафедрою проф. Голод Р.Б.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Фармація”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу медичного факультету

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу медичного факультету

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу медичного факультету

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу медичного факультету

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу медичного факультету

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу медичного факультету

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу медичного факультету

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу медичного факультету

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу медичного факультету

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З латинської мови

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З латинської мови

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З латинської мови

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З латинської мови

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З латинської мови

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З латинської мови

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З латинської мови

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З латинської мови

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З латинської мови

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З латинської мови

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З латинської мови

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З латинської мови

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З латинської мови

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З латинської мови

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З латинської мови

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З латинської мови

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З латинської мови

Забезпечення вихідного рівня знань-умінь. Питання, які підлягають вивченню.

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з матеріалу:

1. Дієслово: Категорії дієслова. Наказовий спосіб. Дійсний спосіб теперішнього часу активного і пасивного стану.

2. Умовний спосіб в рецептурі. Дієслово fio, fieri. Сталі рецептурні вирази

3. Рецепт, його граматична структура, моделі рецептурних прописів. Структура рецепта. Граматична структура рецептурної фрази. Правила виписування рецептів. Розгорнуті і скорочені прописи рецептів.

4. Хімічна номенклатура. Назви хімічних елементів, кислот, солей, оксидів, складних ефірів.

5. Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів, які вказують на хімічний склад препарату, частотні відрізки терапевтичного, анатомічного, фізіологічного і фармакологічного характеру.

6. Ботанічна номенклатура. Біліарність. Вживання ботанічних назв у фармакології. Назва рослини в номенклатурі лікарської сировини.

7. Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Прислівники у рецептурі.

8. Числівник. Узгодження числівників з іменниками. Числівники в медичній документації та рецептурі словотворення.

9. Латинська номенклатура лікарських форм. Додаткові написи в рецептах. Виписування рецептів на тверді лікарські форми.

10. Виписування рецептів на м'які лікарські форми.

11. Виписування рецептів на рідкі лікарські форми.

12. Скорочення в рецептах та читання скорочень. Поточний контроль модулів.

13. Поняття «клінічний термін». Види клінічних термінів. Структура термінів-композитів латинською та українською мовою.

14. Словотвір. Латинські прийменники в ролі префіксів.

15. Грецькі префікси. Аналіз термінів-композитів, записаних латинською та українською мовами. Грецький алфавіт, правила читання буквосполучень та надрядкові знаки.

16. Утворення термінів-композитів за заданими морфемами та терміноелементами.

17. Утворення термінів назв хвороб запального, незапального та пухлинного характеру.

18. Переклад латинською мовою деяких діагнозів основних розділів медицини терапія, хірургія, нервові хвороби, гематологія, стоматологія та інші.

 

 

Короткі методичні вказівки, щодо роботи студентів:

Вивчити лексичний матеріал “Дієслово” в межах необхідних для теми “Рецепт”. Морфемні елементи, що беруть участь у хімічній номенклатурі в межах вживання в рецептурі. Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів., вивчити граматичну структуру рецепту, правила виписування рецептів, розгорнуті прописи рецептів.

Ознайомитися з ботанічною номенклатурою,засвоїти граматику прислівника, числівника, займенника, вивчити номенклатуру лікарських форм, правила виписування рецептів на всі форми ліків і скорочення у рецептах. Знати структуру терміна – композита; аналіз термінів – композитів, синтез термінів – композитів за заданими інформативними морфемами та терміноелементами.

Перелік конкретних знань та умінь, яких студент повинен набути в ході вивчення теми:

- Знання загальних відомостей про номенклатуру лікарських засобів та способів творення тривіальних назв лікарських препаратів.

- Знання греко-латинських терміноелементів та вміння аналізувати структуру назв препаратів, виділяючи в них частотні відрізки.

- Знання міжнародного способу утворення латинських назв хімічних сполук. Назви солей.

- Знання назв синтетичних лікарських засобів.

- Знання словотворчих елементів терапевтичного, анатомічного і фізіологічного характеру. Вміння виділяти у назвах фармацевтичних препаратів словотворчі елементи.

- Знання грецьких дублетів та словотворчих елементів прикметників Ш відміни. Найуживаніші суфікси прикметників III відміни.

- Вміння відмінювати дієслова у теперішньому часі умовного способу

активного та пасивного станів (praesens conjunctivi activi et passivi).

- Вміння утворювати Ш особу однини та множини теперішнього часу умовного способу дієслова fio, fieri.

- Знання назв хімічних елементів, назв найуживаніших кислот.

- Знання принципів утворення назв оксидів, основ та складних ефірів за МФ та ДФУ та назв кислотних та вуглеводневих радикалів.

- Вміння утворювати та перекладати назви хімічних сполук.

- Знання правил виписування рецептів. Знання основних рецептурних скороченнь.

- Вміння читати та писати прості та складні рецепти. Розуміння граматичної структури рецептурного рядка. Знати додаткові написи в рецепті.

- Вміння виписувати рецепт у скороченій та повній формі.

- Знання основних прислівників та займенників, що вживаються у фармацевтичній термінології.

- Вміння оформляти рецепти на тверді форми.

- Вміння оформляти рецепти на м'які форми.

- Вміння оформляти рецепти на рідкі форми.

- Знання назв офіцинальних форм ліків, які вживаються за кордоном.

- Знання граматичних моделей ботанічних назв та назв лікарської рослинної сировини, назв ботанічних родин.

- Знання загальних відомостей структури фармацевтичного терміна-композита.

- Вміння утворювати терміни заданими інформативними морфемами та терміноелементами.

- Вміння розрізняти поняття "термін" та номенклатурне найменування.

- Знання латинських та грецьких прийменників, що виступають в ролі префіксів у фармацевтичному словотворенні.

- Мати поняття про медичну клінічну термінологію, структуру клінічних термінів,.найуживаніші суфікси у клінічній термінології.

- Знати найуживаніші грецькі кінцеві терміноелементи у клінічній термінології.

- Вміння перекладати найуживаніші клінічні терміни.

-

Варіант 1.

Усна бесіда

1. Відповідати на запитання по пройденим лексико-граматичним темам.

2. Перекладати без словника з латинської мови українською та з української латинською фармацевтичні та клінічні терміни, рецепти у повній та скороченій формах.

3. Знати до 1000 лексичних одиниць та основних словотворчих елементів, що використовуються у назвах препаратів та клінічних термінах.

4. Знати біля 70 крилатих латинських виразів та медичних ідіом.

5. Знати принципи утворення номенклатурних назв та термінів у ботанічній фармакогностичній, хімічній номенклатурах та у номенклатурі лікарських засобів.

6. Перекладати прості речення медичного змісту; вміти аналізувати найменування лікарських препаратів та пояснювати значення компонентів слова.

6. Знати напам’ять студентський гімн “Gaudeamus”.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо підготовки до практичних занять

З латинської мови

 

для студентів I курсу медичного факультету

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу медичного факультетуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.023 с.)