Імажитивні операції (операції уяви)
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Імажитивні операції (операції уяви) 

Специфіка уяви при розв’язанні проблемних задач полягає в особливостях аналітико-синтетичного характеру її операцій:

аналіз– виділення частин або ознак чи властивостей в образах явищ;

синтез– поєднання образів явищ при новому сполученні властивостей.

 

Аглютинація («склеювання») Поєднання різних частин об’єктів, які у повсякденному житті не поєднуються.
Гіперболізація Збільшення або зменшення предмета при збереження його пропорцій.
Акцентування (загострення) Підкреслювання будь-яких окремих частин або ознак предметів.
Схематизація Злиття окремих уявлень та образів однорідних предметів, внаслідок чого згладжуються їхні відмінності, а риси подібності виступають чітко.  
Типізація Створення нового образу, який втілює суттєві, спільні (див. визначення схематизації) ознаки однорідних предметів.

 

Види уяви

 

За мірою реалізації результатів
Пасивна Активна
Така уява, що її здійснення полягає у створенні образів та програм дій, які не втілюються і не можуть втілитись в діяльності, тобто їхнє втілення навіть не передбачається. Така уява, що її здійснення полягає у створення образів і програм дій, які мають бути втіленні в діяльності.
За характером цілей За мірою новизни та оригінальності
Умисна Неумисна Репродуктивна Продуктивна
Така уява, що процес її здій-снення відбува-ється свідомо та цілеспрямовано (мрії) Така уява, що процес її здій-снення відбува-ється несвідомо (має місце при змінених станах свідомості – сно-видіння, галю-цинації, марення). Така уява, що полягає у ство-ренні нових обра-зів з опорою на опис Така уява, що полягає у са-мостійному ство-ренні нових обра-зів.  

 

 

ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ І КРЕАТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

 

 

Творча діяльність – людська діяльність, яка має за мету створення будь-чого нового, не схожого на те, було створено раніше.

З точки зору об’єктивного аналізу творча діяльність можу розглядатися як створення нових матеріальних і духовних цінностей, об’єктів людської культури взагалі.

З психологічної точки зору творча діяльність – не тільки процес створення принципово нового, але й діяльність, що передбачає відкриття нового для конкретної людини, розв’язання задача, які вона ще ніколи не розв’язувала.

 

Етапи творчої діяльності

1.Творча задумка – переживання потреби у створенні чогось нового та спонукання (мотивація) до цього.

2.Постановка задачі – формування мети творчої діяльності, тобто уявлення конкретного втілення чогось нового.

3.Підготовча діяльність – пошук необхідної інформації.

4.Формування нових ідей щодо розв’язання задачі – формування гіпотез методом систематичного перебору.

5.Втілення ідей в процесі творчої діяльності і отримання нового результату.

 

Процес творчої діяльності часто супроводжується інсайт-рішенням – раптовим переходом у свідомість результату розв’язання творчої задачі після неусвідомленого процесу розумової роботи над цією задачею. Провідне роль тут відіграє інтуїтивне мислення, тобто таке максимально згорнуте мислення, при якому усвідомлюються тільки початок і кінець процесу розв’язання проблемної задачі, а результат, якби отримується у готовому вигляді.

У процесах інтуїції велике значення має інтелектуальний досвід особистості, на основі якого і будується творчий результат. Це відбувається через асоціативну пам’ять, складні мислительні та імажитивні перетворення інформації, завдяки яким творчій продукт виходить далеко за межі того досвіду особистості, з якого виникає.

 

Креативність особистості

Особистість, здатна до творчої діяльності характеризується такою якістю, як креативність.

Креативність є комплексною властивістю особистості і складається з двох взаємопов’язаних компонентів:

 

Мотиваційний компонент Інтелектуальний компонент
ü Потреба у творчій діяльності. ü Готовність до виконання діяльності на творчому рівні – відсутність страху перед нестандартними діями, готовність до ризику. ü Наявність творчої мотивації – бажання творити заради самого процесу творчості переважає над бажанням створювати задля результату. ü Прагнення навіть після розв’язання сформульованої задачі ще акумулювати нові ідеї. ü Наявність творчої ініціативи, тобто прагнення приймати на саме зобов’язання і самостійно приймати творчі рішення. ü Наявність творчої обдарованості, тобто сполучення відповідних здібностей, що дозволяють людині виконувати творчу діяльність на високому рівні. ü Високо розвинута творча уява, тобто здатність формувати принципово нові ідеї на основі створення нових образів та уявлень. ü Високо розвинуте дивергентне мислення, тобто здатність знаходити рішення у всіх можливих напрямках. ü Високо розвинутий інтелект, що дозволяє людині адекватно розуміти сутність процесів і явищ, з якими пов’язана його творча діяльність. ü Високо розвинуте інтуїтивне мислення. ü Домінантність уваги, тобто здатність тривалий час утримувати увагу на одному й тому ж об’єкті чи проблемі. ü Глибина і широта мислення, тобто здатність охоплювати всю проблему в цілому, не упускаючи необхідних деталей, і усвідомлювати сутність предметів і явищ, розуміти причинно-наслідкові зв’язки та закономірності розвитку явищ оточення. ü Гнучкість мислення, тобто здатність швидко звільнятися від прийомів та способів дій, що були закріплені в минулому досвіді, швидко змінювати дії при зміні ситуації.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.006 с.)