ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теза повинна залишатися незмінною на протязі всьго процесу доведення і спростування.188. Яке із наведених правил по відношенню до арґументів сформульоване

на підставі закону несуперечності?

1. Висловлювання, що виражає арґумент, повинно бути сформульовано

точно і однозначно.

Певна кількість арґументів, що наводяться для обґрунтування

Істинності або хибності тези, не повинні суперечити один одному.

3. Арґумент має бути доведеним на істинність незалежно від тези.

189. Яке із наведених правил по відношенню до арґументів сформульоване

на підставі закону достатньої підстави?

1.Висловлювання, яке виражає арґумент, повинно бути сформульовано

точно і однозначно.

2.Арґументом не повинно бути висловлювання внутрішньо суперечливе.

Арґумент повинен бути істинним.

190. Яка із наведених логічних помилок у доведенні і спростуванні виникає

при порушенні правил по відношенню до тези?

1. Коло в доведенні. 2. Підміна тези. 3. Хибна підстава.

191. Яка із наведених логічних помилок у доведенні і спростуванні виникає

при порушенні правил по відношенню до арґументів?

1. Арґумент до людини. 2. Не слідує. 3. Хибна підстава.

192. Яка із наведених логічних помилок у доведенні і спростуванні виникає

при порушенні правил по відношенню до демонстрації?

1. Недоведена підстава. 2. Арґумент до публіки. 3. Не слідує.

193. В якому із варіантів правильно визначено, що таке логічна помилка?

1. Помилка у міркуваннях людей при порушенні правил граматики.

Помилка у міркуваннях людей при порушенні законів логіки.

3. Помилка у практичних діях людей при порушенні правил поведінки.

194. В якому із варіантів правильно визначено, що таке софізм?

1. Суперечливе висловлювання.

2. Ненавмисно зроблена логічна помилка у процесі міркувань.

Навмисно зроблена логічна помилка у процесі міркувань.

195. В якому із варіантів правильно визначен спосіб виникнення софізмів?

1. Використання мови для побудови навмисно хибних міркувань.

2. Використання парадоксів. 3. Використання арґументів.

196. В якому із варіантів правильно визначено, що таке парадокс?

1. Логічна помилка у міркуваннях. 2. Суперечність у міркуваннях.

Висловлювання, яке є “незвичним”, суперечливим з точки зору

Здорового глузду та емпіричних уявлень людей.

197. Який із наведених термінів позначає парадокс?

1. Софізм. 2. Апорія. 3. Теорема.

198. Який із наведених термінів позначає парадокс?

1. Антиномія. 2. Паралогізм. 3. Теза.

199. В якому із варіантів правильно визначено, що таке апорія?

1. Суперечливе висловлювання.

Висловлювання, яке суперечить загальноприйнятим, усталеним

Поглядам та звичним уявленям людей.

3. Безглузде висловлювання.

200. В якому із варіантів правильно визначено, що таке антиномія?

Два суперечливих один одному висловлювання, кожне з яких можна

Довести на істинність.

2. Внутрішньо суперечливе висловлювання.

3. Теза, яку не можна ні довести, ні спростувати.

201. Який із названих парадоксів відноситься до антиномій?

1.” Брехун”. 2 .”Купа”. 3. ”Протагор і Єватл”.

202. Який із названих парадоксів відноситься до антиномій?

1. ”Лисий”. 2. Парадокс теорії класів (множин). 3. ”Крокодил і мати”.

203. Який із названих парадоксів відноситься до апорій?

1.”Ахілл і черепаха”. 2. ”Брехун”. 3. Парадокс теорії класів (множин).

204. Яка із наведених формул зображає парадокс матеріальної імплікації за

таблицією істинності для імплікації?

1. А( і), В ( і.), отже, А → В ( і.)

2. А (х), В ( х), отже, А → В ( і)

3. А (і), В (х), отже, А → В ( х.)

205. В якому із варіантів правильно визначен предмет дослідження еристики?

1. Особливий різновид дискурсу.

Теорія ведення суперечок, яка встановлює принципи і правила

Ведення суперечок.

3. Мистецтво ведення суперечок.

206. Що є предметом дослідження теорії арґументації?

1. Наведення арґументів.

2. Засоби переконання аудиторії за допомогою мовлєневого впливу.

Засоби доведення і переконання аудиторії, учасників дискурсу, з

Метою зміни позиції (поглядів, думок, точок зору).

207. Яка із наведених властивостей арґументації характеризує її

цілеспрямованість у дискурсі?

Посилити або послабити переконання конкретної особи або певної

Кількості людей.

2.Викликати певний емоційний ефект.

3. Наведення аргументів.

208. Яка із наведених властивостей арґументації характеризує її

раціональність?

1. Брати на віру кожне висловлювання учасників дискурсу.

2. Навмисно не приймати наведені арґументи, якщо вони істинні.

Навмисно приймати наведені арґументи, якщо вони істинні.

209. В якому із варіантів правильно визначена доказувальна функція

арґументації у дискурсі?

1. Находження та використання необхідно істинних арґументів (доказів).

2. Використання будь-яких арґументів (істинних або хибних) у доведенні

і спростуванні.

3. Використання риторичних прийомів у доведенні і спростуванні.

210.В якому із варіантів правильно визначена переконлива функція

арґументації у дискурсі ?

1.Використання софістичних прийомів.

Використання логічних, риторичних, психологічних прийомів.

3.Використання недозволяючих прийомів в доведенні і спростуванні.

211.В якому із варіантів правильно визначена сфера впливу переконувальної

аргументації у дискурсі?

1. Відчуття. 2. Вірування. 3. Розум і вірування.

212. Який із наведених методів (засобів) арґументації відноситься до

логічних?

1. Залякування. 2. Наведення арґументів і контрарґументів.

3. Використання метафор.

213. Який із наведених методів (засобів) арґументації відноситься до

риторичних?

1. Критика тези. 2. Арґумент до публіки. 3.Дотепність.

214. Який із наведених методів (засобів) арґументації відноситься до

психологичних?

1. Гумор. 2. Критика демонстрації. 3. Арґумент до сили.

215. Який із наведених методів арґументації відноситься до логічних?

1.Красномовство. 2. Критика арґументів. 3. Арґумент до жалю.

216. Який із наведених методів арґументації відноситься до риторичних?

1.Арґумент до людини. 2. Красномовство. 3. Спростування тези.

217. Який із наведених методів арґументації відноситься до психологічних?

1. Побудова аналогій. 2. Використання ілюстрацій. 3. Арґумент до

Марнославства.

218.Який із наведених прийомів ведення суперечки називається коректним?

1. “Кращий захист – це наступ”.2.Образа.

3. Заперечувати усе, що каже опонент.

219. Який із наведених прийомів ведення суперечки називається коректним?

1. Залякування. 2. Арґумент до жалю. 3. Покласти “тягар” доведення на

Плечи супротивника.

220. Який із наведених прийомів ведення суперечки називається коректним?

1. Використання ефекту раптовості.2. Арґумент до сили.

3. Використання образливих жестів

221.В якому із варіантів правильно визначено,що таке логомахія у суперечці?

1. Сварка. 2. Некоректне ведення суперечки.

Суперечка без единої теми (втрата предмета обговорення).

222. В якому із варіантів більш точно визначен ефект софістики у дискурсі з

погляду логіки?

1. Впливає на емоції людей.

2. Вражає людей несподиваністю висновків.

Створює уяву істинності міркувань, дійсного стану справ.

223. В якому із варіантів правільно відокремлена структура практичних дій?

Мета. Метод. Результат.

2. Сумнив. Вчинок. Поведінка.

3. Закон. Правило. Припис.

224. Якій із названих термінів позначають мотивацію практичних дій людей?

1. Дія. 2. Протидія. 3. Спонука.

225. Яке із названих виразів відокремлює норму як регулятор практичних дій

людей?

1. Має намір. 2. Бажає. 3.Дозволено.

226. Яке із названих виразів відокремлює норму як регулятор практичних дій людей?

1.Протидіє. 2. Заборонено. 3. Примушує.

227. В якому із варіантів названа ситуація вибору?

Коли є альтернативи.

2.Коли немає альтернатив.

3.Коли альтернативи є рівнозначними.

228. Якій із названих термінів позначає альтернативу?

1. Мета. 2. Бездіяльність. 3. Дилема.

229. Яка із формул зображає альтернативу?

1. А Ù В 2. А ® В 3. А ^ Ø А

230. В якому із варіантів назван раціональний принцип прийняття рішення в

ситуації вибору.

1. Немотивованість. 2. Обгрунтованість. 3. Суперечність нормам права.

231.Яке із наведених варіантів прийняття рішення особою х є раціональним?

1.Ризиковане рішення. 2.Обгрунтоване рішення. 3.Ненадийне рішення.

232. Що може бути раціональною підставою для вибору і прийняття рішення

особою х?

1 Принципи (права,моралі). 2.Корпоративна норма. 3.Поведінка інших

людей.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.182 (0.012 с.)