Виведення одного висловлювання на підставі іншого.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виведення одного висловлювання на підставі іншого.2. Сукупність висловлювань.

3. Сукупність міркувань.

144. В якому із варіантів правильно вказана логічна категорія, під яку можна

підвести поняття “умовивід”?

1. Логічний закон. 2. Форма мислення. 3. Принцип логічного мислення.

145. В якому із варіантів правильно названа структура умовиводу?

1. Суб’єкт. Предикат. Зв’язка. 2. Засновок. Висновок. Правила виведення.

3. Зміст і обсяг.

146. Яка із наведених формул виражає принцип логічного слідування в

умовиводах?

1. А ® В. 2. ( А Ù А ) 3. А ^ А

147. На підставі чого здійснюється обґрунтування виведення висновку із

засновків в умовиводах?

1. Законів логіки. 2. Правил граматики. 3. Принципів науки.

148. Що означає принцип логічного слідування в умовиводах?

1. Систему взаємопов’язаних формул, із яких визначається тотожно-

істинна формула.

2. Сукупність висловлювань про певний об’єкт, із яких визначається

істинне висловлювання.

Система логічних законів, на підставі яких із істинних засновків

Виводиться істинний висновок.

149. В якому із варіантів правильно названо строге виведення висновку із

засновків?

1. Висновок не слідує із засновків. 2. Висновок ймовірно слідує із

засновку. 3. Висновок необхідно слідує із засновків.

150. В якому із варіантів правильно назван різновід умовиводу?

1. Висловлювання. 2. Дедукція. 3. Поняття.

151. В якому із варіантів правильно названо різновид умовиводу?.

1. Висновок. 2. Логічний закон. 3. Індукція.

152. В якому із варіантів правильно визначено, що таке дедукція?

1. Форма мислення.

Різновид умовиводу, в якому рух міркувань здійснюється від

загального до одиничного. 3. Ймовірностний висновок.

153. В якому із варіантів правильно визначено, що таке індукція?

Різновід умовиводу, в якому рух міркувань здійснюється від

одиничного до загального. 2. Логічно необхідний висновок.

3. Форма мислення.

154. В якому із варіантів правильно визначено, що таке аналогія?

1. Форма мислення. 2. Логічно необхідний висновок.

Різновид умовиводу, в якому висновок здйіснюється на основі

Встановлення схожості, подібності предметів в певному відношенні.

155. В якому із варіантів правильно названі правила виведення в умовиводах

логіки висловлювань?

Правила введення і усунення логічних постійних.

2. Правила виведення безпосередних умовиводів.

3. Правила виведення категоричного силогізму.

156.Яка із наведених формул зображає правило введення

еквівалентності(ВЕ)?

1. А, В → (А Ù В) 2. А → А 3. (А → В; В → А) → ( А º В)

157. Яка із наведених формул зображає правило усунення диз’юнкції ( УД )?

1.( А Ù В) → В 2. А → А 3. ( А ^ В; А )→ В

158. Яка із наведених формул зображає правильну форму виведення по

правилу модус поненс?

1.( А → В; А ) → В2. ( А → В; В ) → А 3.( А → В; В ) → А

159. Яка із наведених формул зображає правильну форму виведення по

правилу модус толленс?

1.(А → В; В) → А2. ( А → В; В) → А 3. ( А → В; В )→ А

160. Яка із наведених формул зображає умовно-категоричний силогізм?

1.( А → В; В → С ) → А →С 2.( А → В; А)→ В3. ( А ^ В; А) → В

161.В якому із варіантів правильно вказані правила виведення в

умовивоводах логіки предикатів?

Правила виведення на підставі встановлення суб’єктно-предикатної

Структури висловлювань.

2. Правила введення і усунення логічних постійних.

3. Правила побудові індуктивних умовиводів.

162. В якому із варіантів правильно визначено, що таке безпосередній

умовивід?

1. Коли висновок робиться на підставі двох засновків.

2. Коли висновок робиться на підставі двох і більш засновків.

Коли висновок робиться на підставі одного засновку.

163.Яка із наведених формул правильно зображає логічну операцію

перетворення висловлювання?

Усі S є Р; отже, жодне S не є не - Р

2. Деякі S є Р; отже, деякі Р є S

3. Усі S є Р; отже, жодне не - Р не є S

164.Яка із наведених формул правильно зображає логічну операцію

обернення висловлювання?

Деякі S є Р;отже, усі Р є S.

2. Деякі S не є Р; отже, деякі не-Р є S.

3. Деякі S є Р;отже, деякі S не є не-Р.

165.Яка із наведених формул правильно зображає логічну операцію

протиставлення предикатові?

Усі S є Р; отже, жодне не - Р не є S.

2. Жодне S не є Р; отже, усі S є не Р.

3. Деякі S не є Р; отже, деякі S є не - Р.

166. В якому із варіантів правильно назван різновид умовиводу логіки

предикатів?

1. Умовно-категоричний силогізм. 2. Розділово-категоричний силогізм.

Простий категоричний силогізм.

167. В якому із варіантів правильно вказана структура простого

категоричного силогізму?

1. Суб’єкт. Предикат. Зв’язка.2. Засновок. Висновок. Правила виведення.

3. Зміст і обсяг.

168. В якому із варіантів правильно вказано, скільки термінів повинно бути

у простому категоричному силогізмі?

1. Чотире терміна. 2. Три терміна. 3. Два терміна.

169. В якому із варіантів правильно названі правила побудови простого

категоричного силогізму?

1. Правила введення і усунення логічних постійних.

2. Правила виведення у безпосередньому силогізму.

Правила термінів, засновків, фігур.

170. Яка із наведених логічних помилок відноситься до помилок, що

виникають у простому категоричному силогізму?

1. Поспішне узагальнення. 2. Почетверіння терміну. 3. Коло у доведенні.

171. В якому із варіантів правильно визначено, що таке ентимема?

1. Складний силогізм. 2. Безпосередний силогізм.

Скорочений силогізм, в якому пропущена одна із його складових

Частин.

172. В якому із варіантів правильно визначено, що таке індукція?

1. Різновид умовиводу, в якому рух думки йде від загального до

одиничного.

Різновид умовиводу, в якому рух думки йде від одиничного до

Загального.

3.Різновид умовиводу, в якому висновок робиться на підставі

встановлення схожості предметів у певному відношенні.

173. В якому із варіантів дається правильна класифікація видів індукції?

1. Індукція поділяється на повною і неповною.

2. Індукція поділяється на популярну, статистичну, наукову.

Індукція поділяється на повну і неповну, а неповна поділяється на

Популярну, статистичну, наукову.

174. Яка із наведених логічних помилок відноситься до помилок в

індуктивних умовиводах?

1.Арґумент до людини. 2.Тавтологія. 3. Занадто поспішне узагальнення.

175. Яка із наведених логічних помилок відноситься до помилок в

індуктивних умовиводах?

1. Після цього, отже, по причині цього.2.Аргумент до людини.

3. Підміна тези.

176. В якому із варіантів правильно визначена, що таке аналогія?

1. Встановлення схожості предметів у певному відношенні.

Різновид умовиводу, в якому висновок робиться на підставі

встановлення схожості предметів у певному відношенні.

3. Різновид умовиводу, в якому рух здійснюється від загального до

одиничного.

177. В якому із варіантів правильно вказана логічна категорія,під яку

підводиться поняття ”доведення” і ”спростування”?

1.Форма мислення. 2.Логічний закон. 3.Логічна операція.

178. В якому із варіантів правильно визначена структура доведення і

спростування?

1.Суб’єкт. Предикат. Зв’язка. 2. Засновок. Висновок. Правила виведення.

Теза. Арґумент. Демонстрація.

179.В якому із варантів правильно визначена логічна форма доведення і

спростування?

1. Висловлювання. 2. Умовивід. 3. Поняття.

180. В якому із варіантів правильно визначена, що таке теза?

Висловлювання, істинність якого потрібно довести або спростувати.

2. Висловлювання, яке не потребує доведення.

3. Висловлювання, яке не потребує спростування.

181. В якому із варіантів правильно визначено, що таке арґумент?

1. Хибне висловлювання. 2. Істинне висловлювання.

Істинне висловлювання, за допомогою якого доводиться теза.

182. В якому із варіантів правильно визначено, що може бути арґументом

у неформальному доведенні?

1.Тотожно- істинна формула. 2.Факт.3. Теорема.

183. В якому із варіантів правильно визначено, що таке аксіома?

1.Висловлювання, що виражає факт.

Висловлювання, істинність якого не потребує доведення.

3.Висловлювання, яке потребує доведення на істинність.

184. Яка із наведених формул зображає ”зведення до абсурду”?

1( А ₁, А₂) → Т 2. ( А ^ В) Ù А) → В 3. ( А → В) Ù В) → А

185. В якому із варіантів правильно визначено спростування арґументів?

1. Аргументи є хибними . 2.“Не слідує”. 3. “Зведення до абсурду”.

186. В якому із варіантів правильно визначено спростування демонстрації?

1. “не слідує” 2. Аргумент є хибним. 3. ( А ^ В) Ù А) → В

187. Яке із наведених правил по відношенню до тези сформульоване на

підставі закону тотожності?

1. Теза потребує обґрунтування на істинність.

2. Теза не повинна бути внутрішньо суперечливою.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.016 с.)