ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яка вказує точно на предмет позначення.3. Яка вказує на декілька предметів із певної сукупності.

17. В якому із варіантів правильно визначено, що таке поняття?

1. Поняття – це думка про предмет.

2. Поняття – це розуміння.

Поняття – форма мислення, за допомогою якого предмети, явища,

Процеси об’єктивного світу відображаються в їх суттєвих і

Специфічних ознаках.

18. В якому із варіантів правильно вказана логічна категорія, під яку можна підвести поняття?

1.Закон мислення. 2. Форма мислення. 3. Логічна операція.

19. Що є мовною формою виразу поняття?

1. Дієслово. 2. Речення. 3. Термін.

20. Якщо певні терміни виражають одне і теж поняття, то їх називають ?

1.Слова- омоніми. 2. Слова- синоніми. 3.Тотожні за змістом терміни.

21. В якому із варіантів правильно вказана структура поняття?

1. Смисл і предметне значення. 2.Суб’єкт і предикат. 3. Зміст і обсяг.

22. В якому із варіантів правильно визначено, що таке зміст поняття?

1.Зміст – це концепт терміну.

2. Зміст – це логічна характеристика поняття.

Зміст – це сукупність суттєвих і специфічних ознак, що

Притаманні певному об’єкту пізнання, яке відображається у понятті.

23 . В якому із варіантів правильно визначено, що таке обсяг поняття?

Обсяг – це сукупність предметів, до яких застосовується певне поняття.

2. Обсяг – це сукупність усіх понять певної науки.

3. Обсяг – це кількістна характеристика поняття.

24.Якою геометрічною фігурою зображається у логіці обсяг поняття?

1. Квадрат. 2. Коло. 3. Трикутник.

25.Якими символами позначаються у загальній логіці поняття?

1. Символами А,В,С. 2. Символами ^ Ú Ù. 3. Символами " $

26.Які із вказаних ознак є суттєвими для певного об’єкта пізнання,що

відображається у понятті?

Ознаки, без яких даний об’єкт не може існувати.

2. Ознаки, які поступово втрачаються у об’єкта.

3. Ознаки, які можуть бути притаманні об’єкту, а можуть бути

непритаманні йому.

27.В якому із варіантів дається правильне визначення,що таке клас

(множина)?

Сукупність однорідних предметів будь-якого походження, які мають

Властивості, що притаманні даному класу в цілому.

2. Це певна цілістність предметів.

3. Це визначена кількість предметів.

28. Який із названих видів понять відносяться до логічної характеристики

змісту поняття?

1. Абстрактне поняття. 2.Загальне поняття. 3. Реєструюче поняття.

29. Який із названих видів відноситься до логічної характеристики обсягу

поняття?

1. Співвідносне поняття. 2. Одиничне поняття. 3. Конкретне поняття.

30 . В якому із варіантів правильно визначено, що таке дефініція ?

Дефініція – це логічна операція, за допомогою якої розкривається

зміст поняття.

2. Дефініція – це логічна операція, за допомогою якої визначається

обсяг поняття.

3. Дефініція – це правило введення понять у певну науку.

31. В якому із варіантів правильно визначена категорія, під яку можна

підвести дефініцію, тобто визначення поняття.

1.Форма мислення. 2.Логічна операція. 3.Логічний закон.

32.Вякому із варіантів правильно визначено, що таке номінальне визначення?

1.Визначення, за допомогою якого розкривається зміст поняття.

Визначення, за допомогою якого дається походження певного терміну,

Яке виражає поняття.

3.Визначення, за допомогою якого вказується введення терміну у певну

науку.

33. В якому із варіантів правильно вказана структура визначення поняття ?

1.Дефінієндум і дефінієнс. 2.Зміст і обсяг. 3.Смисл і денотат.

34 . В якому із варіантів правильно вказано правило визначення поняття?

1. Правило введення терміну у певну науку.

2. Правило введення логічних постійних.

3. Правило співмірності дефінієндума і дефінієнса.

35. Яка із названих логічних помилок відноситься до помилок у визначенні

понять ( дефініції)?

1. Підміна поняття. 2.Стрибок у поділі поняття. 3.Тавтологія.

36. Яка логічна помилка виникає при порушенні правила співмірності у

визначенні понять?

1.Тавтологія. 2.Визначення невідомого через невідоме.

Занадто широке визначення.

37. Яка логічна помилка виникає при порушенні правила – “не можна

визначати поняття через такі поняття, які самі потребують визначення”.

1.Занадто вузьке визначення. 2. Тавтологія. 3. Визначення невідомого

Через невідоме.

38. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні рівнооб’ємності?

1. Поняття, які мають однаковий обсяг.

2. Поняття, які мають один і той ж зміст і один і той ж обсяг.

Поняття, які мають різний зміст, але один і той ж обсяг.

39. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні підпорядкування?

Поняття,обсяг якого включає в себе обсяг другого поняття.

2.Загальне і одиничне. 3.Збірне і незбірне.

40. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні перехрещення?

1. Родове і видове поняття. 2. Поняття, обсяги яких частково співпадають.

3. Абстрактне і конкретне поняття.

41. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні співпідпорядкування?

1.Абстрактні і конкретні поняття..

Поняття, які належать до одного родового поняття,але виключають

Один одного.

3. Загальні і одиничні поняття.

42. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні протилежності?

1. Поняття, які суперечать один одному.

Поняття, які відносяться до одного роду, але належать до його

Крайних флангів.

3. Загальні і одиничні поняття.

43. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні суперечності

(контрадикторності)?

1. Поняття, які не мають загального обсягу.

Позитивні і заперечні поняття,коли одне поняття вказує на певну

Ознаку,а інше заперечує її.

3. Родові і видові поняття.

44. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять,

які сумісні між собою?

1. Відношення перехрещення. 2. Відношення суперечності.

3.Відношення співпідпорядкування.

45. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять,

які несумісні між собою?

1. Відношення підпорядкування. 2.Відношення протилежності.

3.Відношення перехрещення.

46. Визначити, яка із наведених колових схем зображає відношення перехрещення?

 

1. 2. 3.

 

47.Визначити,яка з наведених колових схем зображає відношення

протилежності?

 

1. 2. 3.

48. В якому із варіантів правильно вказана категорія, під яку можна підвести

поділ поняття?

1. Логічна операція над змістом поняття.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.009 с.)