Відношення між смислом і предметним значенням (денотатом)
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відношення між смислом і предметним значенням (денотатом)Відношення між смислом і предметним значенням (денотатом)

Певного імені.

3. Відношення між знаками в межах певної знакової системи.

15. Що таке дескрипція?

1. Власне ім’я предмета. 2. Вказівка предмета. 3. Теоретичний опис

предмета.

16. Яка дескрипція називається визначеною?

1. Яка вказує на будь-який предмет із певної сукупності.

Яка вказує точно на предмет позначення.

3. Яка вказує на декілька предметів із певної сукупності.

17. В якому із варіантів правильно визначено, що таке поняття?

1. Поняття – це думка про предмет.

2. Поняття – це розуміння.

Поняття – форма мислення, за допомогою якого предмети, явища,

Процеси об’єктивного світу відображаються в їх суттєвих і

Специфічних ознаках.

18. В якому із варіантів правильно вказана логічна категорія, під яку можна підвести поняття?

1.Закон мислення. 2. Форма мислення. 3. Логічна операція.

19. Що є мовною формою виразу поняття?

1. Дієслово. 2. Речення. 3. Термін.

20. Якщо певні терміни виражають одне і теж поняття, то їх називають ?

1.Слова- омоніми. 2. Слова- синоніми. 3.Тотожні за змістом терміни.

21. В якому із варіантів правильно вказана структура поняття?

1. Смисл і предметне значення. 2.Суб’єкт і предикат. 3. Зміст і обсяг.

22. В якому із варіантів правильно визначено, що таке зміст поняття?

1.Зміст – це концепт терміну.

2. Зміст – це логічна характеристика поняття.

Зміст – це сукупність суттєвих і специфічних ознак, що

Притаманні певному об’єкту пізнання, яке відображається у понятті.

23 . В якому із варіантів правильно визначено, що таке обсяг поняття?

Обсяг – це сукупність предметів, до яких застосовується певне поняття.

2. Обсяг – це сукупність усіх понять певної науки.

3. Обсяг – це кількістна характеристика поняття.

24.Якою геометрічною фігурою зображається у логіці обсяг поняття?

1. Квадрат. 2. Коло. 3. Трикутник.

25.Якими символами позначаються у загальній логіці поняття?

1. Символами А,В,С. 2. Символами ^ Ú Ù. 3. Символами " $

26.Які із вказаних ознак є суттєвими для певного об’єкта пізнання,що

відображається у понятті?

Ознаки, без яких даний об’єкт не може існувати.

2. Ознаки, які поступово втрачаються у об’єкта.

3. Ознаки, які можуть бути притаманні об’єкту, а можуть бути

непритаманні йому.

27.В якому із варіантів дається правильне визначення,що таке клас

(множина)?

Сукупність однорідних предметів будь-якого походження, які мають

Властивості, що притаманні даному класу в цілому.

2. Це певна цілістність предметів.

3. Це визначена кількість предметів.

28. Який із названих видів понять відносяться до логічної характеристики

змісту поняття?

1. Абстрактне поняття. 2.Загальне поняття. 3. Реєструюче поняття.

29. Який із названих видів відноситься до логічної характеристики обсягу

поняття?

1. Співвідносне поняття. 2. Одиничне поняття. 3. Конкретне поняття.

30 . В якому із варіантів правильно визначено, що таке дефініція ?

Дефініція – це логічна операція, за допомогою якої розкривається

зміст поняття.

2. Дефініція – це логічна операція, за допомогою якої визначається

обсяг поняття.

3. Дефініція – це правило введення понять у певну науку.

31. В якому із варіантів правильно визначена категорія, під яку можна

підвести дефініцію, тобто визначення поняття.

1.Форма мислення. 2.Логічна операція. 3.Логічний закон.

32.Вякому із варіантів правильно визначено, що таке номінальне визначення?

1.Визначення, за допомогою якого розкривається зміст поняття.

Визначення, за допомогою якого дається походження певного терміну,

Яке виражає поняття.

3.Визначення, за допомогою якого вказується введення терміну у певну

науку.

33. В якому із варіантів правильно вказана структура визначення поняття ?

1.Дефінієндум і дефінієнс. 2.Зміст і обсяг. 3.Смисл і денотат.

34 . В якому із варіантів правильно вказано правило визначення поняття?

1. Правило введення терміну у певну науку.

2. Правило введення логічних постійних.

3. Правило співмірності дефінієндума і дефінієнса.

35. Яка із названих логічних помилок відноситься до помилок у визначенні

понять ( дефініції)?

1. Підміна поняття. 2.Стрибок у поділі поняття. 3.Тавтологія.

36. Яка логічна помилка виникає при порушенні правила співмірності у

визначенні понять?

1.Тавтологія. 2.Визначення невідомого через невідоме.

Занадто широке визначення.

37. Яка логічна помилка виникає при порушенні правила – “не можна

визначати поняття через такі поняття, які самі потребують визначення”.

1.Занадто вузьке визначення. 2. Тавтологія. 3. Визначення невідомого

Через невідоме.

38. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні рівнооб’ємності?

1. Поняття, які мають однаковий обсяг.

2. Поняття, які мають один і той ж зміст і один і той ж обсяг.

Поняття, які мають різний зміст, але один і той ж обсяг.

39. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні підпорядкування?

Поняття,обсяг якого включає в себе обсяг другого поняття.

2.Загальне і одиничне. 3.Збірне і незбірне.

40. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні перехрещення?

1. Родове і видове поняття. 2. Поняття, обсяги яких частково співпадають.

3. Абстрактне і конкретне поняття.

41. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні співпідпорядкування?

1.Абстрактні і конкретні поняття..

Поняття, які належать до одного родового поняття,але виключають

Один одного.

3. Загальні і одиничні поняття.

42. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні протилежності?

1. Поняття, які суперечать один одному.

Поняття, які відносяться до одного роду, але належать до його

Крайних флангів.

3. Загальні і одиничні поняття.

43. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні суперечності

(контрадикторності)?

1. Поняття, які не мають загального обсягу.

Позитивні і заперечні поняття,коли одне поняття вказує на певну

Ознаку,а інше заперечує її.

3. Родові і видові поняття.

44. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять,

які сумісні між собою?

1. Відношення перехрещення. 2. Відношення суперечності.

3.Відношення співпідпорядкування.

45. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять,

які несумісні між собою?

1. Відношення підпорядкування. 2.Відношення протилежності.

3.Відношення перехрещення.

46. Визначити, яка із наведених колових схем зображає відношення перехрещення?

 

1. 2. 3.

 

47.Визначити,яка з наведених колових схем зображає відношення

протилежності?

 

1. 2. 3.

48. В якому із варіантів правильно вказана категорія, під яку можна підвести

поділ поняття?

1. Логічна операція над змістом поняття.

Двочлений поділ.

55. В якому із варіантів правильно вказано, що таке класифікація?

1.Складний поділ за видозмінною ознакою.

2.Перерахування усіх елементів певного класу.

3.Розчленування цілого на його складові частини.

56. В якому із варіантів правильно визначено, що таке висловлювання?

1. Висловлювання - це речення.

Семантична теорія істини.

60.Якою логічною категорією слід характеризувати істинність висловлювань?

1. Відношення. 2. Властивість. 3. Предмет.

61.Яка логічна категорія визначає специфіку формально-логічної теорії істини?

1. Правдивість. 2. Істина. 3. Істиннісне значення висловлювання.

62. Яке висловлювання є двозначним за значенням істинності?

Властивість.

2. В якому виражено відношення між предметами.

3. В якому стверджується існування або неіснування предметів.

67. Яка із наведених формул зображає атрибутивне висловлювання?

1. х Rу. 2. х – не існує. 3. S є Р.

68. Яка із наведених формул зображає реляційне висловлювання?

1. х – існує. 2. S не є 3. х Rу.

69. Яка із наведених формул зображає атрибутивне висловлювання, в якому

певна властивість приписується класу в цілому?

1. Деякі S є Р. 2. Усі S є Р.3. Цей S є Р.

70. В якому атрибутивному висловлюванні суб’єкт ( S ) є розподіленим, тобто взятий у повному обсязі?

1. В частковостверджувальному висловлюванні.

2. В частковозаперечному висловлюванні.

Висловлюванню новий смисл.

97 . Скільки істиннісних значень має модальне висловлювання?

1. Має одне значення – “істинне”. 2. Має п > 2 істинністних значень.

3. Має два значення – “істинне” або “хибне”.

98. Яке із наведених модальних операторів виражає алетичну модальність?

1.Обов’язково. Дозволено. Заборонено. 2. Було так. Буде так. Є так.

Необхідно. Можливо. Дійсно.

99. Яке із наведених модальних операторів виражає деонтичну модальність?

1. Знає. Вірує. Сумнівається. 2. Необхідно. Можливо. Дійсно.

Істинна або хибна.

3. Коректно сформульована або некоректно сформульована.

111. Яке запитання вважається проблемним?

1.На яке не має відповіді.

2. На яке можна дати однозначну відповідь - “так” або “ні”.

Закон тотожності.

2. Закон несуперечності.

3. Закон достатньої підстави.

119. При порущенні якого логічного закону винікає помилка у відповідях на

поставлена запитання, яка називається – “відповідь не на поставлене

запитання”.

1. Закон виключеного третього.

2. Закон несуперечності.

Закон тотожності.

120. В якому із варіантів правильно визначено, що таке логічний закон?

Системи.

3. Теорема.

123.Якій із названих законів є законом традиційної логіці?

1.Закон подвійного заперечення. 2. Закон тотожності.

3. Закон де Моргана.

124.Якій із названих законів є законом традиційної логіці?

1.Закон несуперечності. 2. Закон подвійного заперечення. 3.Закон ідемпотентності.

125.Яка із наведених формул правильно зображає закон тотожності?

1.А → В 2. А ^ А 3. А ® А

126.Яка із наведених формул правильно зображає закон несуперечності?

1. А ® А 2. А ^ А 3. ( А Ù А )

127 Яка із наведених формул правильно зображає закон виключеного

третього?

1. А ^ А 2. А → В 3. ( А Ù А )

128. Яка із наведених формул правильно зображає закон достатньої підстави?

1. А º А. 2. А → В. 3. А ^ А

129.В якому із варіантів розкривається зміст закону тотожності?

Істинність.

2. Все, що існує у Всесвіті, має підставу для існування.

3.Кожне явіще х має свою причину.

140. В якому із варіантів правильно названа вимога закону достатньої

підстави?

1. Вимога точності і однозначності у виразі думок. 2. Вимога

послідовності у міркуваннях. 3.Вимога обгрунтованості у процесі

Міркуваньсі міркувань.

141. В якому із наведених варіантів визначається теоретичний спосіб

обґрунтування істинності висловлювань?

1.Аксіома. 2.Факт. 3. Спостереження.

142. В якому із наведених варіантів визначається емпірічний спосіб

обґрунтування істинності висловлювань?

1.Закон. 2. Факт. 3. Принцип права.

143. В якому із варіантів правильно визначена специфіка умовивіду?

Структури висловлювань.

2. Правила введення і усунення логічних постійних.

3. Правила побудові індуктивних умовиводів.

162. В якому із варіантів правильно визначено, що таке безпосередній

умовивід?

1. Коли висновок робиться на підставі двох засновків.

2. Коли висновок робиться на підставі двох і більш засновків.

Частин.

172. В якому із варіантів правильно визначено, що таке індукція?

1. Різновид умовиводу, в якому рух думки йде від загального до

одиничного.

Загального.

3.Різновид умовиводу, в якому висновок робиться на підставі

встановлення схожості предметів у певному відношенні.

173. В якому із варіантів дається правильна класифікація видів індукції?

1. Індукція поділяється на повною і неповною.

2. Індукція поділяється на популярну, статистичну, наукову.

Довести на істинність.

2. Внутрішньо суперечливе висловлювання.

3. Теза, яку не можна ні довести, ні спростувати.

201. Який із названих парадоксів відноситься до антиномій?

1.” Брехун”. 2 .”Купа”. 3. ”Протагор і Єватл”.

202. Який із названих парадоксів відноситься до антиномій?

1. ”Лисий”. 2. Парадокс теорії класів (множин). 3. ”Крокодил і мати”.

203. Який із названих парадоксів відноситься до апорій?

1.”Ахілл і черепаха”. 2. ”Брехун”. 3. Парадокс теорії класів (множин).

204. Яка із наведених формул зображає парадокс матеріальної імплікації за

таблицією істинності для імплікації?

1. А( і), В ( і.), отже, А → В ( і.)

2. А (х), В ( х), отже, А → В ( і)

3. А (і), В (х), отже, А → В ( х.)

205. В якому із варіантів правильно визначен предмет дослідження еристики?

1. Особливий різновид дискурсу.

Ведення суперечок.

3. Мистецтво ведення суперечок.

206. Що є предметом дослідження теорії арґументації?

1. Наведення арґументів.

2. Засоби переконання аудиторії за допомогою мовлєневого впливу.

Кількості людей.

2.Викликати певний емоційний ефект.

3. Наведення аргументів.

208. Яка із наведених властивостей арґументації характеризує її

раціональність?

1. Брати на віру кожне висловлювання учасників дискурсу.

2. Навмисно не приймати наведені арґументи, якщо вони істинні.

Марнославства.

218.Який із наведених прийомів ведення суперечки називається коректним?

1. “Кращий захист – це наступ”.2.Образа.

3. Заперечувати усе, що каже опонент.

219. Який із наведених прийомів ведення суперечки називається коректним?

1. Залякування. 2. Арґумент до жалю. 3. Покласти “тягар” доведення на

Плечи супротивника.

220. Який із наведених прийомів ведення суперечки називається коректним?

1. Використання ефекту раптовості.2. Арґумент до сили.

3. Використання образливих жестів

221.В якому із варіантів правильно визначено,що таке логомахія у суперечці?

1. Сварка. 2. Некоректне ведення суперечки.

Мета. Метод. Результат.

2. Сумнив. Вчинок. Поведінка.

3. Закон. Правило. Припис.

224. Якій із названих термінів позначають мотивацію практичних дій людей?

1. Дія. 2. Протидія. 3. Спонука.

225. Яке із названих виразів відокремлює норму як регулятор практичних дій

людей?

1. Має намір. 2. Бажає. 3.Дозволено.

226. Яке із названих виразів відокремлює норму як регулятор практичних дій людей?

1.Протидіє. 2. Заборонено. 3. Примушує.

227. В якому із варіантів названа ситуація вибору?

Коли є альтернативи.

2.Коли немає альтернатив.

3.Коли альтернативи є рівнозначними.

228. Якій із названих термінів позначає альтернативу?

1. Мета. 2. Бездіяльність. 3. Дилема.

229. Яка із формул зображає альтернативу?

1. А Ù В 2. А ® В 3. А ^ Ø А

230. В якому із варіантів назван раціональний принцип прийняття рішення в

ситуації вибору.

1. Немотивованість. 2. Обгрунтованість. 3. Суперечність нормам права.

231.Яке із наведених варіантів прийняття рішення особою х є раціональним?

1.Ризиковане рішення. 2.Обгрунтоване рішення. 3.Ненадийне рішення.

232. Що може бути раціональною підставою для вибору і прийняття рішення

особою х?

1 Принципи (права,моралі). 2.Корпоративна норма. 3.Поведінка інших

людей.

 

Відношення між смислом і предметним значенням (денотатом)

Певного імені.

3. Відношення між знаками в межах певної знакової системи.

15. Що таке дескрипція?

1. Власне ім’я предмета. 2. Вказівка предмета. 3. Теоретичний опис

предмета.

16. Яка дескрипція називається визначеною?

1. Яка вказує на будь-який предмет із певної сукупності.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.02 с.)