Логічна операція над обсягом поняття.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Логічна операція над обсягом поняття.3. Логічним операція над цілим та його складовими частининами.

49. В якому із варіантів правильно вказана структура поділу обсягу поняття?

1. Зміст і обсяг. 2.Дефінієндум і дефінієнс.

Ділене поняття. Підстава поділу. Члени поділу.

 

50. Яке із названих правил відноситься до правил поділу поняття?

1. Не можна давати заперечних визначень.

Поділ повинен здійснюватися за однією точно визначеною підставою.

3. Визначення повинно бути точним і однозначним.

51. Яка із названих помилок відноситься до помилки при поділі обсягу

поняття?

1. Тавтологія. 2.Змишення підстав. 3. Підміна поняття.

52. При порушенні якого правила виникає стрибок у поділі обсягу поняття?

1.Правило співмірності поділу. 2. Поділ повинен бути безперервним.

3. Поділ повинен здійснюватися за однією, точно визначеною підставою.

53. Вкажіть варіант, де правильно вказано обсяг якого поняття є ділимим?

1.Одиничне поняття. 2.Загальне поняття. 3.Реєструюче поняття.

54. В якому із варіантів правильно визначено, що таке дихотомічний поділ?

1. Розчленування цілого на його складові частини.

2. Простий поділ.

Двочлений поділ.

55. В якому із варіантів правильно вказано, що таке класифікація?

1.Складний поділ за видозмінною ознакою.

2.Перерахування усіх елементів певного класу.

3.Розчленування цілого на його складові частини.

56. В якому із варіантів правильно визначено, що таке висловлювання?

1. Висловлювання - це речення.

Висловлювання – це логіко-семантична категорія, яка виражає форму мислення і форму виразу знання.

3. Висловлювання – це міркування.

57. Яке висловлювання є істинним за логічною характеристикою?

1. Висловлювання, яке має певний зміст.

2. Висловлювання , яке має правильну логічну форму виразу.

Висловлювання, зміст якого відповідає дійсності.

58. Яке висловлювання є хибним за логічною характеристикою?

Висловлювання, зміст якого не відповідає дійсності.

2. Висловлювання, яке є безглуздим.

3. Висловлювання, яке не має правильної логічної форми виразу.

59.Яка із теорій істини вимагає уточнення контекстів при визначенні істинності висловлювань?

1. Формально-логічна теорія істини. 2. Гносеологічна теорія істини.

Семантична теорія істини.

60.Якою логічною категорією слід характеризувати істинність висловлювань?

1. Відношення. 2. Властивість. 3. Предмет.

61.Яка логічна категорія визначає специфіку формально-логічної теорії істини?

1. Правдивість. 2. Істина. 3. Істиннісне значення висловлювання.

62. Яке висловлювання є двозначним за значенням істинності?

Висловлювання, яке формально має значення “істинне” або значення “хибне”.

2. Висловлювання, яке має значення “істинне” за гносеологічною

характеристикою.

3. Висловлювання, яке має значення “хибне” за гносеологічною

характеристикою.

63. Яке висловлювання є багатозначним за значенням істинності?

1. Висловлювання, яке формально має значення “істинне” або “хибне”.

2. Висловлювання, яке має n > 2 істиннісних значень.

3. Висловлювання, яке не має ніякої кількості значень.

64. Яке із названих термінів позначає багатозначність істинності

висловлювання?

1. Хибність. 2. Істина. 3. Невизначено (нейтрально).

65. В якому із варіантів правильно визначена структура простого

атрибутивного висловлювання?

1.Предмет, властивість, відношення.

2. Суб  єкт, предикат, зв язка.

3. Термін, відношення між термінами, зв язка.

66. В якому із варіантів правильно визначено особливості атрибутивного

висловлювання?

В якому певному предмету приписується або заперечується певна

Властивість.

2. В якому виражено відношення між предметами.

3. В якому стверджується існування або неіснування предметів.

67. Яка із наведених формул зображає атрибутивне висловлювання?

1. х Rу. 2. х – не існує. 3. S є Р.

68. Яка із наведених формул зображає реляційне висловлювання?

1. х – існує. 2. S не є 3. х Rу.

69. Яка із наведених формул зображає атрибутивне висловлювання, в якому

певна властивість приписується класу в цілому?

1. Деякі S є Р. 2. Усі S є Р.3. Цей S є Р.

70. В якому атрибутивному висловлюванні суб’єкт ( S ) є розподіленим, тобто взятий у повному обсязі?

1. В частковостверджувальному висловлюванні.

2. В частковозаперечному висловлюванні.

В загальнозаперечному висловлюванні.

71. В якому атрибутивному висловлюванні предикат є розподіленим, тобто

взятий у повному обсязі?

1. В загальностверджувальному висловлюванні.

2.В загальнозаперечному висловлюванні.

3. В частковостверджувальному висловлюванні.

72 . В якому відношенні за “логічним квадратом” знаходяться

висловлювання: загальностверджувальне і загальнозаперечне ?

1.У відношенні підпорядкування.

2. У відношенні протилежності (контрарності).

3.У відношенні суперечності (контрадикторності).

73 . У якому відношенні за “логічним квадратом” знаходяться висловлювання: – загальностверджувальне і частковозаперечне?

У відношенні суперечності(контрадикторності).

2. У відношенні підпорядкування.

3. У відношенні під протилежності (підконтрарності).

74. Якщо два висловлювання знаходяться у відношенні протилежності

(контрарності), то за “логічним квадратом” вони:

1. Можуть бути водночас істинними.

2.Можуть бути водночас хибними.

3. Не можуть бути водночас ні істинними, ні водночас хибними.

75.Якщо два висловлювання знаходяться у відношенні суперечності

(контрадикторності) за ”логічним квадратом”, то вони:

1. Можуть бути водночас істинними.

2. Не можуть бути водночас хибними.

Не можуть бути ні водночас істинними, ні водночас хибними; одне із

Них істинне, а друге – хибне.

76. Якщо два висловлювання за “логічним квадратом” знаходяться у

відношенні підпротилежності (підконтрарності), то вони:

1. Не можуть бути водночас хибними.

Можуть бути водночас істинними.

3. Не можуть бути водночас ні істинними, ні хибними.

77. Яке висловлювання є складним?

Яке складається з двох і більш простих висловлювань.

2. Яке має складну внутрішню структуру.

3.Яке є багатозначним за змістом.

78. Яка із наведених формул виражає кон’юнкцію?

1. Ø А. 2. А Ù В. 3. А ^ В.

79 . Яка із наведених формул виражає строгу диз’юнкцію?

1. А Ù В 2. А → В 3. А ^ В

80. Яка із наведених формул виражає нестрогу диз’юнкцію?

1. А ºВ 2. А Ù В 3. А Ú В

81. Яка із наведених формул виражає імплікацію?

1. А ^ В 2. А→ В3. Ø А

82. Яка із наведених формул виражає еквівалентність?.

1. А º В2. А→ В 3. А Ú В

83. Яка із наведених формул виражає заперечення?

1. А Ù В 2. А ^ В 3. Ø А.

84. Який із наведених сполучників виражає кон’юнкцію?

1. або( чи). 2. і, та, а також3. якщо...то.

85. Який із наведених сполучників виражає нестрогу диз’юнкцію?

1. і, да, а також. 2. невірно, що... 3. або ( чи ).

86. Який із наведених сполучників виражає строгу диз’юнкцію?

1. або,...або2. невірно, що... 3. або

87. Який із наведених сполучників виражає імплікацію?

1. або,...або 2. невірно, що 3. якщо, ...то

88. Який із наведених сполучників виражає еквівалентність?

1.якщо і тількі якщо,..то 2. або,...або 3.якщо,... то

89. Який із наведених сполучників виражає заперечення?

1. невірно, що... 2. якщо,... то. 3. або,...або

90. В якому із варіантів правильно вказана істинність кон’юнкції за

таблицією істинності?

1. Коли істинні А і В. 2. Коли хибні А і В.

3. Коли А – істинне, а В – хибне.

91. В якому із варіантів правильно вказана хибність нестрогої диз’юнкції?

1. Коли істинні А і В. 2. Коли хибні А і В.

3. Коли А – істинне, а В – хибне.

92. В якому із варіантів правильно вказана істинність строгої диз’юнкції?

1.Коли А – істинне, а В – хибне. 2. Коли хибні А і В.

3. Коли істинні А і В.

93. В якому із варіантів правильно вказана хибність імплікації за таблицією

істинності?

1. Коли хибні А і В. 2. Коли А – істинне, а В-хибне. 3. Коли істинні А і В.

94. В якому із варіантів правильно визначена істинність еквівалентності за

таблицією істинності?

1.Коли А – хибне, а В – істинне. 2. Коли А – істинне, а В – хибне.

3.Коли А – істинне і В – істинне.

95. В якому із варіантів правильно визначена істинність заперечення?

1.Коли А – істинне; ØА – істинне. 2. Коли А – хибне; Ø А – хибне.

3. Коли А- істинне; ØА – хибне.

96 . Що таке модальність?

1. Висловлювання, яке має особистий смисл.

2. Запитальне речення.

Висловлювання, у структуру якого входять певні слова, які надають

Висловлюванню новий смисл.

97 . Скільки істиннісних значень має модальне висловлювання?

1. Має одне значення – “істинне”. 2. Має п > 2 істинністних значень.

3. Має два значення – “істинне” або “хибне”.

98. Яке із наведених модальних операторів виражає алетичну модальність?

1.Обов’язково. Дозволено. Заборонено. 2. Було так. Буде так. Є так.

Необхідно. Можливо. Дійсно.

99. Яке із наведених модальних операторів виражає деонтичну модальність?

1. Знає. Вірує. Сумнівається. 2. Необхідно. Можливо. Дійсно.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.015 с.)