Обов’язково. Дозволено. Заборонено.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обов’язково. Дозволено. Заборонено.100. Яка із наведених формул виражає аксіому алетичної логіки?

1. □ А → Ø à Ø А

2. ◊ А ® □ А

3. ◊ А Ù □ А

101. Яке із названих термінів позначає норму (нормативне висловлювання)?

1.Аксіома. 2. Факт . 3. Правило поведінки.

102. Які види норм вивчає деонтична логіка?

1. Правила дорожного руху. 2. Правила граматики.

3.Правові і моральні норми.

103. Яке із наведених висловів виражає аксіому деонтичної логіки?

1.Якщо обов’язково р, то дозволено р ( Ор → Р р.)

2.Якщо дозволено р, то обов’язково р Ú q ( Р р → О ( р Ú q ).

3.Якщо обов’язково р, то заборонено р ( О р → F р).

104. Яке із наведених висловів виражає аксіому деонтичної логіки?

1. Якщо дозволено р, то незаборонено р ( Р р → Ø F р).

2. Якщо недозволено р , то обов’язково р ( Ø Рр ® Ор)

3. Якщо заборонено р, то дозволено р (Fр ® Рр).

105. В якому із варіантів правильно визначено, що таке запитання з погляду

логіки ?

1. Це запитальне речення.

2. Це речення із знаком запитання.

Це речення, яке орієнтовано на певну відповідь, виражену словами

“так” або “ні”.

106. В якому із варіантів правильно визначено, що таке відповідь?

1. Висловлювання, яке виражає факт.

2. Висловлювання, яке містить слова “так” або “ ні”.

3. Висловлювання, яке викликане запитанням.

107. В якому із варіантів правильно визначена логічна характеристика

запитання?

1.Запитання коректно сформульовано.

2. Запитання є істинним за значенням істинності.

3. Запитання є хибним за значенням істинності.

108. В якому із варіантів правильно визначена логічна характеристика

відповіді?

1. Відповідь сформульована певною мовою.

Відповідь має логічне значення істинності або хибності.

3. Відповідь є несподиваною

109. В якому із варіантів правильно названі види запитань за логічною

характеристикою?

1. Істинне або хибне.

2. Уточнююче і доповнююче.

3. Цікаве і нецікаве.

110.В якому із варіантів правильно вказані види відповідей за логічною

характеристикою?

1. Дотепна або недотепна.

Істинна або хибна.

3. Коректно сформульована або некоректно сформульована.

111. Яке запитання вважається проблемним?

1.На яке не має відповіді.

2. На яке можна дати однозначну відповідь - “так” або “ні”.

На яке неможна дати однозначну відповідь – “так” або“ні”.

112. Яке запитання називають некоректно сформульованим?

1.Запитання, в якому є граматична помилка.

2.Запитання, передумові якого є хибними.

3. Риторичне запитання.

113. В якому із варіантів правильно вказана логічна помилка у

формульованні запитання?

1.Запитання сформульовано чітко і однозначно.

2.Запитання сформульоване у відповідності з вимогами логіки до

формульовання запитань.

3. Передумові запитання є хибними.

114.В якому із варіантів правильно визначена логічна помилка у

формульованні запитання?

У запитальному реченні містяться терміни, які не мають чітко

визначеного денотату.

2. Запитання сформульовано точно.

3. Передумови запитання є істинними.

115. В якому із варіантів правильно вказана логічна помилка у відповіді.

1. Відповідь є прямою.

2. Відповідь є складною за структурою.

3. Відповідь дана не на поставлене запитання.

116. В якому із варіантів правильно визначена логічна помилка у відповіді.

Відповідь є внутрішньо суперечливою.

2. Відповідь є непрямою.

3. Відповідь є простою за структурою.

117. В якому із варіантів правильно визначена логічна помилка у відповіді?

1. Відповідь дана на поставлене запитання.

2. Відповідь не є внутрішньо суперечливою.

3. Відповідь на поставлена запитання є занадто широкою.

118. При порушенні якого логічного закону винікає помилка у відповідях на

поставлене запитання, яка називається – “занадто широка або занадто

вузька відповідь”.

Закон тотожності.

2. Закон несуперечності.

3. Закон достатньої підстави.

119. При порущенні якого логічного закону винікає помилка у відповідях на

поставлена запитання, яка називається – “відповідь не на поставлене

запитання”.

1. Закон виключеного третього.

2. Закон несуперечності.

Закон тотожності.

120. В якому із варіантів правильно визначено, що таке логічний закон?

Виражає необхідні і суттєві зв’язки між думками у процесі міркувань.

2.Виражає необхідні і суттєві зв’язки між предметами і явищами

об’єктивного світу.

3. Виражає необхідні і суттєві зв’язки в суспільстві.

 

121.В якому із варіантів правильно визначено, що таке логічний закон у

традиційній логіці?

1. Виражає необхідні зв’язки між предметами і явищами об’єктивного

світу.

Виражає необхідні і суттєві зв’язки між думками у процесі міркувань.

3. Виражає тотожно-істинну формулу.

122.В якому із варіантів правильно визначено, що таке логічний закон у

символічній логіці?

1. Будь-яка формула в межах певної формальної системи.

Формула, яка є тотожно- істинною в межах певної формальної

Системи.

3. Теорема.

123.Якій із названих законів є законом традиційної логіці?

1.Закон подвійного заперечення. 2. Закон тотожності.

3. Закон де Моргана.

124.Якій із названих законів є законом традиційної логіці?

1.Закон несуперечності. 2. Закон подвійного заперечення. 3.Закон ідемпотентності.

125.Яка із наведених формул правильно зображає закон тотожності?

1.А → В 2. А ^ А 3. А ® А

126.Яка із наведених формул правильно зображає закон несуперечності?

1. А ® А 2. А ^ А 3. ( А Ù А )

127 Яка із наведених формул правильно зображає закон виключеного

третього?

1. А ^ А 2. А → В 3. ( А Ù А )

128. Яка із наведених формул правильно зображає закон достатньої підстави?

1. А º А. 2. А → В. 3. А ^ А

129.В якому із варіантів розкривається зміст закону тотожності?

Неможливо думати, якщо не думати що – небудь одне” (Аристотель)

2. Два висловлювання, які знаходяться у відношенні протилежності, не

можуть бути одночасно істинними.

3. Кожне висловлювання, щоб воно було істинним, повинно бути

логічно обґрунтовано.

130. В якому із варіантів сформульована вимога закону тотожності?

1. Вимога несуперечності у міркуваннях.

2. Вимога обґрунтування у міркуваннях.

3. Вимога точності і однозначності у виразі думок.

131.В якому із варіантів визначен зміст закону тотожності?

1.Тотожність предметів в певному відношенні.

2. Тотожність предмета А самому собі.

3. Тотожність термінів за смислом.

132. Яка із названих логічних помилок винікає при порушенні закону

тотожності?

1. Помилка хибної підстави. 2. Підміна тези в доведенні і спростуванні.

3.Внутрішня суперечність у висловлюванні.

133. Яка із наведених формул зображає суперечність у міркуваннях?

1. ( А Ù А) 2. А Ù А 3. А ® А

134. В якому із варіантів правильно розкривається зміст закону

несуперечності?

1. Ствердження і його заперечення не можуть бути істинними.

Два висловлювання, які знаходяться у відношенні суперечності, не

Можуть бути істинними в один і той ж час, в одному і тому ж

відношенні.

3. Два висловлювання, які знаходяться у відношенні підпротилежності

(підконтрарності), можуть бути водночас істинними.

135. В якому із варіантів правильно названі умови, при яких діє закон

несуперечності?

1. Предмет міркування береться в один і той ж час. 2.Беруться різні

предмети у міркуванні. 3. Розглядаються різні властивості предметів.

136.Яка із названих логічних помилок виникає при порушенні закон

несуперечності?

1.Тавтологія. 2. Відповідь не на поставлене запитання.

Непослідовність у міркуваннях.

137. В якому із варіантів правильно розкривається зміст закону виключеного

третього?

1. Два суперечливих висловлювання можуть бути водночас хибними.

2. Два висловлювання, які знаходяться у відношенні підпротилежності,

можуть бути водночас істинними.

Два висловлювання, які знаходяться у відношенні суперечності, не

Можуть бути водночас істинні; одне із них істинне, друге – хибне,

Третього значення істинності немає.

138. До яких висловлювань можна застосувати закон виключеного третього

за “логічним квадратом”?

1. До двох висловлювань, які знаходяться у відношенні підпорядкування.

До двох висловлювань, які знаходяться у відношенні суперечності

(контрадикторності).

3. До двох висловлювань, які знаходяться у відношенні підпротилежності

(підконтрарності).

139. В якому із варіантів правильно розкривається зміст закону достатньої

підстави?

Певне твердження повинно бути логічно обґрунтовано на його

Істинність.

2. Все, що існує у Всесвіті, має підставу для існування.

3.Кожне явіще х має свою причину.

140. В якому із варіантів правильно названа вимога закону достатньої

підстави?

1. Вимога точності і однозначності у виразі думок. 2. Вимога

послідовності у міркуваннях. 3.Вимога обгрунтованості у процесі

Міркуваньсі міркувань.

141. В якому із наведених варіантів визначається теоретичний спосіб

обґрунтування істинності висловлювань?

1.Аксіома. 2.Факт. 3. Спостереження.

142. В якому із наведених варіантів визначається емпірічний спосіб

обґрунтування істинності висловлювань?

1.Закон. 2. Факт. 3. Принцип права.

143. В якому із варіантів правильно визначена специфіка умовивіду?

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.016 с.)