Про передачу матеріалів кримінального провадження іншому слідчому органу досудового розслідуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про передачу матеріалів кримінального провадження іншому слідчому органу досудового розслідування 

Місто (сел.)________________«___»________20 ___ року

 

Повідомляю, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ________________________________________

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність)

у кримінальному провадженні №_________за заявою (повідомленням, іншим джерелом, з якого виявлені обставини, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення) _____________________про_______________

(ініціали, прізвище заявника, потерпілого)

____________________________________________________________________

(короткий викладобставин,що можуть свідчити про вчиненнякримінального правопорушення,

____________________________________________________________________,

наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела)

відомості про яке «___»_____________20___року зареєстровано ____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру)

в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, встановлено, що слідчим ________

____________________________________________________________________

(найменування органу досудового розслідування, прізвище, ініціали)

проводиться кримінальне провадження щодо того ж кримінального правопорушення, відомості про яке «____»______________20__року внесено ____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру)

до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № __________.

У зв’язку із викладеним, згідно з вимогами ч. 4 ст. 218 КПК України матеріали та відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №_________для подальшого проведення досудового розслідування передано «____»__________201___ року слідчому______________________________

____________________________________________________________________

(найменування органу досудового розслідування, прізвище, ініціали)

Відомості про передачу матеріалів досудового розслідування в кримінальному провадженні № _________ внесено «___»_________ 20___ року до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

 

____________________________________________________________________

(слідчий,посада, підпис, ініціали, прізвище)


_________________________________________

(прізвище, ініціали заявника (потерпілого)

 

_________________________________________

індекс, адреса)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про передачу матеріалів кримінального провадження іншому слідчому органу досудового розслідування

 

Місто (сел.)________________«___»________20 ___ року

 

Повідомляю, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ________________________________________

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність)

у кримінальному провадженні №_________ за заявою (повідомленням, іншим джерелом, з якого виявлені обставини, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення) ____________________про_________________

(ініціали, прізвище заявника, потерпілого)

____________________________________________________________________

(короткий викладобставин,що можуть свідчити про вчиненнякримінального правопорушення,

____________________________________________________________________,

наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела)

відомості про яке «___»_____________20___року зареєстровано ____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру)

в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, встановлено, що слідчим ________

____________________________________________________________________

(найменування органу досудового розслідування, прізвище, ініціали)

проводиться кримінальне провадження щодо того ж кримінального правопорушення, відомості про яке «____»______________20__року внесено ____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру)

до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № __________.

У зв’язку із викладеним, згідно з вимогами ч. 4 ст. 218 КПК України матеріали та відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №_________ для подальшого проведення досудового розслідування передано «____»__________201___ року слідчому______________________________

____________________________________________________________________

(найменування органу досудового розслідування, прізвище, ініціали)

Відомості про передачу матеріалів досудового розслідування в кримінальному провадженні № _________ внесено «___»_________ 20___ року до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

 

____________________________________________________________________

(слідчий,посада, підпис, ініціали, прізвище)

 


ПРОТОКОЛ

Допиту свідка

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

Допит розпочато о «____» год. «____» хв.

Допит закінчено о «____» год. «____» хв.

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року у приміщенні ____________________________________________________

в присутності осіб, яким роз’яснені вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(їх прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання, підпис)

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: _____________________________________

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються

___________________________________________________________________

при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, з дотриманням вимог статей 65, 66, 95, 104, 106, 223, 224 КПК України, допитав як свідка:

1. Прізвище, ім’я та по батькові _________________________________________

2. Дата та місце народження ____________________________________________

3. Національність_____________________________________________________4. Громадянство _____________________________________________________

5. Освіта ____________________________________________________________

6. Місце роботи (навчання) __________________________________________ 7. Рід заняття та посада____________________________________________________________________________________________________________________

8. Місце проживання (реєстрації) ___________________________________________________________________________________________________________

9. Судимість _________________________________________________________

10. Чи являється депутатом (якої Ради)___________________________________ ____________________________________________________________________

11. Відомості про паспорт або інший документ, що засвідчує особу ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Свідку роз’яснено, що його викликано для дачі показань у кримінальному провадженні ________________________________________________________

____________________________________________________________________

(вказати у зв’язку з чим та в якому провадженні він допитується)

 

Свідкові ____________________ роз’яснено зміст ст. 63 Конституції України про те,

(П.І.Б.)

що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначене законом _________________________

(підпис)

Свідкові ___________________ роз’яснено зміст ст. 18 КПК України про свободу

(П.І.Б.)

від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів чи членів сім’ї.

_______________________

(підпис)

Свідкові ____________________ роз’яснено порядок проведення допиту та його

(П.І.Б.)

права та обов’язки, передбачені ст. 66 КПК України, згідно з якою:

1. Свідок має право:

1) знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні він допитується;

2) користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 Кримінального процесуального кодексу України (а саме: 1) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; 2) ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги);

3) відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї, що можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими родичами чи членами його сім’ї кримінального правопорушення, а також показання щодо відомостей, які згідно з положеннями статті 65 цього Кодексу не підлягають розголошенню (а саме – не можуть бути допитані як свідки: 1) захисник, представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, законний представник потерпілого, цивільного позивача у кримінальному провадженні - про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням функцій представника чи захисника; 2) адвокати - про відомості, які становлять адвокатську таємницю; 3) нотаріуси - про відомості, які становлять нотаріальну таємницю; 4) медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя особи - про відомості, які становлять лікарську таємницю; 5) священнослужителі - про відомості, одержані ними на сповіді віруючих; 6) журналісти - про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 7) професійні судді, народні засідателі та присяжні - про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення судового рішення, за винятком випадків кримінального провадження щодо прийняття суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, ухвали; 8) особи, які брали участь в укладенні та виконанні угоди про примирення в кримінальному провадженні, - про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з участю в укладенні та виконанні угоди про примирення; 9) особи, до яких застосовані заходи безпеки, - щодо дійсних даних про їх особи; 10) особи, які мають відомості про дійсні дані про осіб, до яких застосовані заходи безпеки, - щодо цих даних. Не можуть без їх згоди бути допитані як свідки (та мають право відмовитися давати показання) особи, які мають право дипломатичної недоторканності, а також працівники дипломатичних представництв - без згоди представника дипломатичної установи);

4) давати показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача;

5) користуватися нотатками і документами при даванні показань у тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших відомостей, які йому важко тримати в пам’яті;

6) на відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для давання показань;

7) ознайомлюватися з протоколом допиту та заявляти клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, а також власноручно робити такі доповнення і зауваження;

8) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом;

9) заявляти відвід перекладачу.

2. Свідок зобов’язаний:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

2) давати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду;

3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.

3. Особа, яку залучають до проведення процесуальних дій під час досудового розслідування як понятого або яка стала очевидцем таких дій, зобов’язана на вимогу слідчого, прокурора не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії.

Крім того, згідно з частиною 7 статті 224 Кримінального процесуального кодексу України за бажанням допитуваної особи вона має право викласти свої показання власноручно. За письмовими показаннями особи їй можуть бути поставлені додаткові запитання.

_______________________________

(підпис)

 

Свідка _____________________ у відповідності до ст. 67 попереджено про

(П.І.Б.)

кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК України (Завідомо неправдиве показання) та ст. 385 КК України (Відмова свідка від давання показань)

____________________

(підпис)

Ознайомившись із своїми правами, свідок заявив, що бажає давати показання _____________ мовою та викладати їх ________________________.

(вказати мову) (під запис або власноручно)

Послуг перекладача _______________________.

(потребує, не потребує)

Під час давання показань користуватися правовою допомогою адвоката

_____________________.

(бажає, не бажає)

По суті поставлених запитань свідок _______________________________ дав наступні показання: _______________________________________________

____________________________________________________________________

(вказати отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для цього кримінального провадження)

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Показання зафіксовані на носії інформації _________________________

___________________________________________________________________,

(вказати характеристики носіїв інформації у випадку застосування технічних засобів фіксації)

які додаються до даного протоколу.

За результатами фіксування допиту технічними засобами від учасників процесуальної дії клопотання про внесення тексту показань до протоколу допиту ________________________.

(надходили, не надходили)

Учасникам процесуальної дії повідомлено про спосіб ознайомлення із змістом протоколу, а саме ____________________________________________.

(надання письмового протоколу, перегляд або прослуховування носіїв інформації у випадку застосування технічних засобів фіксації)

Ознайомившись із текстом протоколу допиту від учасників процесуальної дії клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень _________________________________________________________.

(не надходили; якщо надійшли, вказати, що саме)

 

Свідок ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Учасники ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Допитав:

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

Від підписання протоколу допиту відмовляюсь у зв’язку з __________________

__________________________________________________________________.

(вказати причини такої відмови з боку свідка або іншого учасника процесуальної дії)

 

Свідок ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Захисник ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Поняті (у разі відсутності захисника):

1. ____________________________________________ /____________/

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання) (підпис)

2. ____________________________________________ /____________/

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання) (підпис)

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 


ПРОТОКОЛ

Допиту потерпілого

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

Допит розпочато о «____» год. «____» хв.

Допит закінчено о «____» год. «____» хв.

 

____________________________________________________________________,

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, у приміщенні ___________________________________________________ в присутності осіб, яким роз’яснені вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(їх прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання, підпис)

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: _____________________________________

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються

___________________________________________________________________

при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, з дотриманням вимог статей 55, 56, 95, 104, 106, 223, 224 КПК України, допитав як потерпілого:

1. Прізвище, ім’я та по батькові _________________________________________

2. Дата та місце народження ____________________________________________

3. Національність_____________________________________________________4. Громадянство _____________________________________________________

5. Освіта ____________________________________________________________

6. Місце роботи (навчання) __________________________________________ 7. Рід заняття та посада____________________________________________________________________________________________________________________

8. Місце проживання (реєстрації) ___________________________________________________________________________________________________________

9. Судимість _________________________________________________________

10. Чи являється депутатом (якої Ради)___________________________________ ____________________________________________________________________

11. Відомості про паспорт або інший документ, що засвідчує особу ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Потерпілому роз’яснено, що його викликано для дачі показань у кримінальному провадженні ___________________________________________

____________________________________________________________________

(вказати у зв’язку з чим та в якому провадженні він допитується)

Потерпілому ________________ роз’яснено зміст ст. 63 Конституції України про те,

(П.І.Б.)

що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначене законом ________________________

(підпис)

Потерпілому _______________ роз’яснено зміст ст. 18 КПК України про свободу

(П.І.Б.)

від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів чи членів сім’ї

____________________

(підпис)

Потерпілому__________________ роз’яснено порядок проведення допиту, його права,

(П.І.Б.)

передбачені ст. 56 КПК України, та обов’язки, передбачені ст. 57 КПК України

____________________

(підпис)

Потерпілого ___________________ попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК України (Завідомо неправдиве показання) ____________________

(підпис)

Ознайомившись із своїми правами, потерпілий заявив, що бажає давати показання _____________ мовою та викладати їх ________________________.

(вказати мову) (під запис або власноручно)

Послуг перекладача _______________________.

(потребує, не потребує)

 

Потерпілий: _____________________________

(прізвище, ініціали, підпис потерпілого)

По суті поставлених запитань потерпілий ___________________________ дав наступні показання: _______________________________________________

____________________________________________________________________

(вказати отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для цього кримінального провадження)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Показання зафіксовані на носії інформації _________________________

___________________________________________________________________,

(вказати характеристики носіїв інформації у випадку застосування технічних засобів фіксації)

які додаються до даного протоколу.

За результатами фіксування допиту технічними засобами від учасників процесуальної дії клопотання про внесення тексту показань до протоколу допиту ________________________.

(надходили, не надходили)

Учасникам процесуальної дії повідомлено про спосіб ознайомлення із змістом протоколу, а саме ____________________________________________.

(надання письмового протоколу, перегляд або прослуховування носіїв інформації у випадку застосування технічних засобів фіксації)

Після ознайомлення з текстом протоколу допиту від учасників процесуальної дії клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень _________________________________________________________.

(не надходили; якщо надійшли, вказати, що саме)

 

Потерпілий ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Учасники ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Допитав:

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

Від підписання протоколу допиту відмовляюсь у зв’язку з __________________

__________________________________________________________________.

(вказати причини такої відмови з боку потерпілого або іншого учасника процесуальної дії)

 

Потерпілий ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Представник ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Поняті (у разі відсутності представника (захисника) потерпілого):

3. ____________________________________________ /____________/

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання) (підпис)

4. ____________________________________________ /____________/

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання) (підпис)

 

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 


ПРОТОКОЛ

Допиту підозрюваного

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

Допит розпочато о «____» год. «____» хв.

Допит закінчено о «____» год. «____» хв.

 

____________________________________________________________________,

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, у приміщенні ___________________________________________________ в присутності осіб, яким роз’яснені вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(їх прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання, підпис)

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: _____________________________________

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються

___________________________________________________________________

при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, з дотриманням вимог статей 42, 95, 104, 106, 223, 224 КПК України, допитав як підозрюваного:

1. Прізвище, ім’я та по батькові _________________________________________

2. Дата та місце народження ____________________________________________

3. Національність_____________________________________________________4. Громадянство _____________________________________________________

5. Освіта ____________________________________________________________

6. Місце роботи (навчання) __________________________________________ 7. Рід заняття та посада____________________________________________________________________________________________________________________

8. Місце проживання (реєстрації) ___________________________________________________________________________________________________________

9. Судимість _________________________________________________________

10. Чи являється депутатом (якої Ради)___________________________________ ____________________________________________________________________

11. Відомості про паспорт або інший документ, що засвідчує особу ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Підозрюваному роз’яснено, що його викликано для дачі показань у кримінальному провадженні №________________ у зв’язку з учиненням ним кримінального правопорушення ________________________________________

____________________________________________________________________

(вказати у зв’язку з чим та в якому провадженні він допитується та у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють)

 

Підозрюваному _______________ роз’яснено зміст ст. 63 Конституції України про те,

(П.І.Б.)

що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначене законом________________________

(підпис)

Підозрюваному_____________________ роз’яснено зміст ст. 18 КПК України про

(П.І.Б.)

свободу від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів чи членів сім’ї , а також ст. 20 КПК України про право на захист __________________

(підпис)

Підозрюваному ___________________ роз’яснено порядок проведення допиту, його

(П.І.Б.)

права та обов’язки, передбачені ст. 42 КПК України, а також вручено Пам’ятку про його процесуальні права та обов’язки _________________

(підпис)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.017 с.)