Кафедра державних та місцевих фінансівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра державних та місцевих фінансівЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ЛДФА
_____________Н. С. Ситник
28 серпня 2014 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ПОДАТКОВА СИСТЕМА

для студентів, які навчаються за галуззю знань

0305 "Економіка та підприємництво"

за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

Денна форма навчання

 

ЛЬВІВ - 2014

Розробники:

Ярема Б.П.– доцент кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА, к.е.н., доцент

Ярема Я.Р.– доцент кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА, к.е.н., доцент

Маринець В.П. – ст.викладач кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри державних та місцевих фінансів (протокол № 1 від 28 серпня 2014 р.) як програму підготовки бакалаврів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво ” за напрямом 6.030501 “Фінанси і кредит”, складеної на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, розробленої науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України та Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана у 2010 році.

 

 

Завідувач кафедри Буряк П.Ю.

 

Заступник завідувача кафедри Бугіль С.Я.

 

 

 

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

1. Пояснювальна записка. Опис предмета навчальної дисципліни………………..…4

2. Тематичний план навчальної дисципліни…………………………………………...6

3. Зміст навчальної дисципліни………………………………………………………....6

4. Список рекомендованої літератури………………………………………………...13

5. Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни і видами навчальної роботи за ОПП……………………………………………………………..15

6. Календарно-тематичний план аудиторних годин……………………………….....16

6.1. Календарно-тематичний план лекційних занять…………………………………………………………………………………...16

6.2. Календарно-тематичний план практичних, семінарських занять та залікових модулів………………………………………………………………………………..….17

6.3. Графік обов’язкових консультацій……………………………………………......17

7. Плани практичних (семінарських )занять……………………………………….....18

8. Самостійна робота студентів (СРС)…………………………………………….…..22

8.1 Графік виконання самостійної роботи студентів……………………………....22

8.2.Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до

їх виконання……………………………………………………………………….……23

9. Індивідуальна науково-дослідна робота студентів………………………………..23

10. Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль……………………....23

11. Методи оцінювання знань студентів……………………………………………...25

11.1Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності

студентів……………………………………………………………………………….25

11.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань студентів……………………………………………………………………….……....25

11.3. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами проміжного контролю за чотирибальною системою……………………………………………...27

11.4. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами підсумкового контролю……………………………………………………………………………..…27

12.Методичне забезпечення дисципліни. Методики активізації процесу

навчання………………………………………………………………………………....28

12.1. Методичне забезпечення дисципліни…………………………………………....28

12.2. Методики активізації процесу навчання…………………………………….…29

13. Ресурси мережі Інтернет……………………………………………………….…..34

14. Зміни і доповнення до робочої програми………………………………………....35

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

В умовах перебудови економіки України, створення нових соціальних та економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, важлива роль відводиться податковій системі. Одним з першочергових завдань ринкової реформи в Україні є створення ефективної податкової системи, яка б забезпечувала розвиток народногосподарського комплексу країни, відповідним чином регулювала б економічні відносини.

Податкова система повинна успішно вирішувати фіскально-розподільче завдання. Шляхом оптимального розподілу доходів суб’єктів господарювання та громадян забезпечується дохідна частина бюджету, достатня для фінансування соціальних процесів та розвитку в цілому України та регіонів, зокрема.

Вивчення основних тем дисципліни “Податкова система” дозволить студентам зрозуміти сутність та призначення податкової системи, принципи її організації, а також сформувати практичні навички та вміння щодо справляння податків, зборів та обов’язкових платежів.

Підготовка майбутніх фахівців, які будуть працювати в територіальних органах Міністерства доходів і зборів України, фінансових органах, державних установах, організаціях та підприємствах, неможлива без теоретичних та практичних знань у галузі оподаткування.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни «Податкова система»є податки, збори та обов’язкові платежі з юридичних і фізичних осіб та їх взаємовідносини з бюджетом у відповідності до чинного податкового законодавства.

 

Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни“Податкова система”єформування базових знань сутності податкової системи та податкової політики держави, її впливу на суспільство та набуття навичок практичного застосування отриманих знань студентами в сфері оподаткування у майбутній професії.

 

Основні завдання

Завдання вивчення дисципліни “Податкова система” полягають у:

- вивченні етапів становлення і розвитку, основ побудови податкової системи, принципів та напрямків податкової політики, системи оподаткування, основних елементів податку (збору), методики обчислення і сплати податків та зборів;

- формуванні вмінь користування податковим законодавством, практичних навичок в обчисленні податків і зборів, творчо і діалектично оцінювати суспільні явища, що проходять в умовах ринкових відносин; свідомому відношенні до своїх функціональних обов’язків.

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно – логічній схемі:

Вивчення дисципліни “Податкова система” посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки бакалавра та ґрунтується на засвоєнні та володінні фундаментальних економічних дисциплін, зокрема таких як “Політична економія”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Фінанси”, “Місцеві фінанси”, “Бюджетна система”.

Знання, отримані студентами в процесі вивчення дисципліни “Податкова система”, можуть бути використані як базові при засвоєнні таких дисциплін як “Облік і аналіз державних доходів і зборів”, “Податковий менеджмент”, “Бюджетний менеджмент”, “Податковий контроль”.

 

Вимоги до знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

 

а) знати

економічну природу податків та зборів, податкову систему України; порядок обліку платників податків і зборів, об’єкти оподаткування, методику обчислення і сплати податків і зборів у відповідності з чинним податковим законодавством.

 

б) уміти

визначати платників, об’єкти оподаткування; здійснювати обчислення податків і зборів; складати податкові декларації, розрахунки та іншу податкову звітність; проводити перевірки податкової звітності платників податків.

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

 

Назва рівня сформованості вміння Зміст критерію рівня сформованості вміння
1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою
2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності
3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

 

Робоча програма складена на 5 кредитів.

Форми контролю – проміжний модульний контроль, екзамен.


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ПОДАТКОВА СИСТЕМА”

Характеристика навчальної дисципліни
Шифр та назва галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” Освітньо-кваліфікаційний рівень„бакалавр” „Податкова система” – нормативна дисципліна циклу професійної підготовки Курс: 4, Семестр: 7
 
Шифр та напрям підготовки Кількість кредитів Кількість годин за ОПП Кількість аудиторних годин Лекції Семінарські/ практичні Заліки по модулях Самостійна робота ІНДЗ
НШ ECTS
6.030508 „Фінанси і кредит

 

6.030508 „Фінанси і кредит Кількість тижневих годин Кількість змістових модулів Кількість залікових модулів Вид контролю
ПМК, екзамен
Методи навчання лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, відвідування фінансових бюджетних установ, складання схем, таблиць тощо.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ПОДАТКОВА СИСТЕМА”

Номер теми Назва теми
  Вступ
Тема № 1 Сутність та види податків
Тема №2 Податкова система і податкова політика держави
Тема № 3 Організація податкової служби і податкової роботи
Тема № 4 Ухилення від податків та їх перекладання
Тема № 5 Податок на додану вартість
Тема № 6 Акцизний податок
Тема № 7 Мито
Тема №8 Податок на прибуток підприємств
Тема №9 Податок на доходи фізичних осіб
Тема №10 Збір за першу реєстрацію транспортних засобів
Тема №11 Екологічний податок
Тема №12 Рентні платежі
Тема №13 Плата за користування надрами
Тема №14 Місцеві податки і збори
Тема №15 Плата за землю
Тема №16 Спеціальні податкові режими
Тема №17 Збір за користування радіочастотним ресурсом України
Тема №18 Збори за спеціальне використання природних ресурсів
Тема №19 Особливості оподаткування платників податків в умовах дії про розподіл продукції

 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПОДАТКОВА СИСТЕМА”

Вступ

Предмет і завдання його вивчення. Зв’язок з іншими дисциплінами. Структура навчальної дисципліни. Організація навчання. Використання у навчальному процесі підручників, навчальних посібників, законодавчого та інструктивного матеріалу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.024 с.)