ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

Кафедра державних та місцевих фінансів

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ЛДФА
_____________Н. С. Ситник
28 серпня 2014 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ПОДАТКОВА СИСТЕМА

для студентів, які навчаються за галуззю знань

0305 "Економіка та підприємництво"

за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

Денна форма навчання

 

ЛЬВІВ - 2014

Розробники:

Ярема Б.П.– доцент кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА, к.е.н., доцент

Ярема Я.Р.– доцент кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА, к.е.н., доцент

Маринець В.П. – ст.викладач кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри державних та місцевих фінансів (протокол № 1 від 28 серпня 2014 р.) як програму підготовки бакалаврів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво ” за напрямом 6.030501 “Фінанси і кредит”, складеної на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, розробленої науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України та Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана у 2010 році.

 

 

Завідувач кафедри Буряк П.Ю.

 

Заступник завідувача кафедри Бугіль С.Я.

 

 

 

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

1. Пояснювальна записка. Опис предмета навчальної дисципліни………………..…4

2. Тематичний план навчальної дисципліни…………………………………………...6

3. Зміст навчальної дисципліни………………………………………………………....6

4. Список рекомендованої літератури………………………………………………...13

5. Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни і видами навчальної роботи за ОПП……………………………………………………………..15

6. Календарно-тематичний план аудиторних годин……………………………….....16

6.1. Календарно-тематичний план лекційних занять…………………………………………………………………………………...16

6.2. Календарно-тематичний план практичних, семінарських занять та залікових модулів………………………………………………………………………………..….17

6.3. Графік обов’язкових консультацій……………………………………………......17

7. Плани практичних (семінарських )занять……………………………………….....18

8. Самостійна робота студентів (СРС)…………………………………………….…..22

8.1 Графік виконання самостійної роботи студентів……………………………....22

8.2.Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до

їх виконання……………………………………………………………………….……23

9. Індивідуальна науково-дослідна робота студентів………………………………..23

10. Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль……………………....23

11. Методи оцінювання знань студентів……………………………………………...25

11.1Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності

студентів……………………………………………………………………………….25

11.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань студентів……………………………………………………………………….……....25

11.3. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами проміжного контролю за чотирибальною системою……………………………………………...27

11.4. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами підсумкового контролю……………………………………………………………………………..…27

12.Методичне забезпечення дисципліни. Методики активізації процесу

навчання………………………………………………………………………………....28

12.1. Методичне забезпечення дисципліни…………………………………………....28

12.2. Методики активізації процесу навчання…………………………………….…29

13. Ресурси мережі Інтернет……………………………………………………….…..34

14. Зміни і доповнення до робочої програми………………………………………....35

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

В умовах перебудови економіки України, створення нових соціальних та економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, важлива роль відводиться податковій системі. Одним з першочергових завдань ринкової реформи в Україні є створення ефективної податкової системи, яка б забезпечувала розвиток народногосподарського комплексу країни, відповідним чином регулювала б економічні відносини.

Податкова система повинна успішно вирішувати фіскально-розподільче завдання. Шляхом оптимального розподілу доходів суб’єктів господарювання та громадян забезпечується дохідна частина бюджету, достатня для фінансування соціальних процесів та розвитку в цілому України та регіонів, зокрема.

Вивчення основних тем дисципліни “Податкова система” дозволить студентам зрозуміти сутність та призначення податкової системи, принципи її організації, а також сформувати практичні навички та вміння щодо справляння податків, зборів та обов’язкових платежів.

Підготовка майбутніх фахівців, які будуть працювати в територіальних органах Міністерства доходів і зборів України, фінансових органах, державних установах, організаціях та підприємствах, неможлива без теоретичних та практичних знань у галузі оподаткування.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни «Податкова система»є податки, збори та обов’язкові платежі з юридичних і фізичних осіб та їх взаємовідносини з бюджетом у відповідності до чинного податкового законодавства.

 

Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни“Податкова система”єформування базових знань сутності податкової системи та податкової політики держави, її впливу на суспільство та набуття навичок практичного застосування отриманих знань студентами в сфері оподаткування у майбутній професії.

 

Основні завдання

Завдання вивчення дисципліни “Податкова система” полягають у:

- вивченні етапів становлення і розвитку, основ побудови податкової системи, принципів та напрямків податкової політики, системи оподаткування, основних елементів податку (збору), методики обчислення і сплати податків та зборів;

- формуванні вмінь користування податковим законодавством, практичних навичок в обчисленні податків і зборів, творчо і діалектично оцінювати суспільні явища, що проходять в умовах ринкових відносин; свідомому відношенні до своїх функціональних обов’язків.

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно – логічній схемі:

Вивчення дисципліни “Податкова система” посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки бакалавра та ґрунтується на засвоєнні та володінні фундаментальних економічних дисциплін, зокрема таких як “Політична економія”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Фінанси”, “Місцеві фінанси”, “Бюджетна система”.

Знання, отримані студентами в процесі вивчення дисципліни “Податкова система”, можуть бути використані як базові при засвоєнні таких дисциплін як “Облік і аналіз державних доходів і зборів”, “Податковий менеджмент”, “Бюджетний менеджмент”, “Податковий контроль”.

 

Вимоги до знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

 

а) знати

економічну природу податків та зборів, податкову систему України; порядок обліку платників податків і зборів, об’єкти оподаткування, методику обчислення і сплати податків і зборів у відповідності з чинним податковим законодавством.

 

б) уміти

визначати платників, об’єкти оподаткування; здійснювати обчислення податків і зборів; складати податкові декларації, розрахунки та іншу податкову звітність; проводити перевірки податкової звітності платників податків.

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

 

Назва рівня сформованості вміння Зміст критерію рівня сформованості вміння
1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою
2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності
3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

 

Робоча програма складена на 5 кредитів.

Форми контролю – проміжний модульний контроль, екзамен.


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ПОДАТКОВА СИСТЕМА”

Характеристика навчальної дисципліни
Шифр та назва галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” Освітньо-кваліфікаційний рівень„бакалавр” „Податкова система” – нормативна дисципліна циклу професійної підготовки Курс: 4, Семестр: 7
 
Шифр та напрям підготовки Кількість кредитів Кількість годин за ОПП Кількість аудиторних годин Лекції Семінарські/ практичні Заліки по модулях Самостійна робота ІНДЗ
НШ ECTS
6.030508 „Фінанси і кредит

 

6.030508 „Фінанси і кредит Кількість тижневих годин Кількість змістових модулів Кількість залікових модулів Вид контролю
ПМК, екзамен
Методи навчання лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, відвідування фінансових бюджетних установ, складання схем, таблиць тощо.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ПОДАТКОВА СИСТЕМА”

Номер теми Назва теми
  Вступ
Тема № 1 Сутність та види податків
Тема №2 Податкова система і податкова політика держави
Тема № 3 Організація податкової служби і податкової роботи
Тема № 4 Ухилення від податків та їх перекладання
Тема № 5 Податок на додану вартість
Тема № 6 Акцизний податок
Тема № 7 Мито
Тема №8 Податок на прибуток підприємств
Тема №9 Податок на доходи фізичних осіб
Тема №10 Збір за першу реєстрацію транспортних засобів
Тема №11 Екологічний податок
Тема №12 Рентні платежі
Тема №13 Плата за користування надрами
Тема №14 Місцеві податки і збори
Тема №15 Плата за землю
Тема №16 Спеціальні податкові режими
Тема №17 Збір за користування радіочастотним ресурсом України
Тема №18 Збори за спеціальне використання природних ресурсів
Тема №19 Особливості оподаткування платників податків в умовах дії про розподіл продукції

 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПОДАТКОВА СИСТЕМА”

Вступ

Предмет і завдання його вивчення. Зв’язок з іншими дисциплінами. Структура навчальної дисципліни. Організація навчання. Використання у навчальному процесі підручників, навчальних посібників, законодавчого та інструктивного матеріалу.

 

Тема 6. Акцизний податок

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Особливості акцизного оподаткування в Україні. Платники акцизного податку, об’єкт оподаткування. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного податку.

Порядок включення акцизного податку у ціну товарів. Методика обчислення сум акцизного податку, що підлягають сплаті до бюджету. Пільги по податку.

Строки сплати акцизного податку та подання звітності податковим органам. Суть і значення марок акцизного податку. Акцизні склади. Контроль за сплатою податку.

 

Тема 7. Мито

Мито як джерело доходів бюджету, митна політика. Термінологія митної справи: митна територія та митний контроль, ввезення, вивезення та транзит товарів, митна декларація і декларанти.

Платники і ставки мита. Порядок сплати мита. Пільги для юридичних і фізичних осіб. Справляння мита та порядок його перерахування в бюджет. Інші митні доходи держави.

 

Тема 12. Рентні платежі

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами. транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України. Платники рентної плати. Об’єкт оподаткування. Ставки рентної плати. Порядок обчислення податкових зобов’язань та строк сплати. Контроль та відповідальність платників.

Рентна плата на нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні. Платники рентної плати. Об’єкт оподаткування. Ставки рентної плати. Коригуючи коефіцієнти. Порядок обчислення податкових зобов’язань та строк сплати. Контроль та відповідальність платників.

 

Тема 15. Плата за землю

Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь і регулювання розміщення виробництва та населення в регіональному розрізі. Форми плати за землю: орендна плата та земельний податок.

Основи побудови земельного податку: платники, об’єкт оподаткування, ставки. Пільги по податку та порядок їх надання. Диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезнаходження та якісних характеристик.

Земельний податок із земель сільськогосподарського призначення. Порядок встановлення ставок податку. Нарахування податку, порядок і строки його сплати юридичними та фізичними особами.

Земельний податок за землі несільськогосподарського призначення. Порядок встановлення ставок податку. Порядок і строки сплати податку юридичними та фізичними особами.

Орендна плата за земельну ділянку. Індексація нормативної грошової оцінки земель.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Законодавчі матеріали

1. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2011 р. №13—17.

2. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2010 р. №50—51.

3. Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2002 р. №38—39.

4. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2003 р. №40—44.

5. Земельний кодекс України// Відомості Верховної Ради України, 2002 р. № 3—4.

6. Кодекс України про надра // Відомості Верховної Ради України, 1994 р. №36.

7. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 1995 р. №24.

8. Лісовий кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2006 р. №21.

9. Закон України “Про охорону навколишнього середовища” // Відомості Верховної Ради України, 1991 р. №11.

10. Закон України “Про радіочастотний ресурс України”// Відомості Верховної Ради України, 2004 р. №48, 2005 р. № 17-19.

11. Закон України “Про оренду землі”// Відомості Верховної Ради України, 2004 р. №10, 2005 р. № 17-19.

12. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців” // Відомості Верховної Ради України, 2003 р. №31-32.

13. Закон України “Про митний тариф України” // Відомості Верховної Ради України, 2007 р. №36-43, 2009 р. № 32-37.

14. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // Відомості Верховної Ради України, 1999 р. №36-43, 2009 р. № 40.

15. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” // Відомості Верховної Ради України, 1994 р. №4, 1996 р. № 3, 2008 р. №8.

16. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” // Відомості Верховної Ради України, 1992 р. №13, 37, 1993 р. №26, 1996 р. №3, 1997 р. № 6.

17. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” // Відомості Верховної Ради України, 1993 р. №45, 1993 р. №26, 1995 р. №44, 1996 р. № 1, 1999 р. № 24, 38, 2002 р. № 35.

18. Закон України від 13.08.1998р. “Про збір на обов’язкове соціальне страхування”// Відомості Верховної Ради України, 1997 р. №37.

19. Закон України від 11.01.2001 р. № 2213-ІІІ “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування”// Відомості Верховної Ради України, 2001 р. №11.

20. Закон України від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”// Відомості Верховної Ради України, 2001 р. №14.

21. Закон України від 22.02.2001 р. № 2272-ІІІ “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”// Відомості Верховної Ради України, 2001 р. №17.

23. Указ Президента України № 726/2012 “Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади ” від 24 грудня 2012р.

24. Положення “Про Міністерство доходів і зборів України”, затв. Указом Президента України № 141/2013 від 18 березня 2013р.

 

Internet сайти

1. Офіційний сайт Президента України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.president.gov.ua/.

2. Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/.

3. Офіційний сайт Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.budget.rada.gov.ua/.

4. Офіційний сайт Урядового порталу. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/.

5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/.

6. Офіційний сайт Віртуального університету Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://edu.minfin.gov.ua/Pages/Default.aspx.

7. Офіційний сайт Академії фінансового управління Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ndfi.minfin.gov.ua/.

8. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/index

9. Офіційний сайт Міністерства доходів і зборів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://minrd.gov.ua/

10. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.me.gov.ua/

11. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

12. Офіційний сайт Журналу «Урядовий кур'єр» . [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukurier.gov.ua/.

13. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського . [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.

14. Офіційний сайт Львівської національної бібліотеки України ім. В. Стефаника. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/.

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

(у гр. 401-406 )

№ заняття Тема та короткий зміст заняття Кількість годин
 
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1
1. Тема 1.Сутність та види податків
2. Тема 2.Податкова система і податкова політика держави
3. Тема 3.Організація податкової служби і податкової роботи
Тема 4. Ухилення від податків та їх перекладання
5. Тема 5.Податок на додану вартість Сутність ПДВ. Платники, об’єкт оподаткування, база оподаткування ставки.
6. Порядок обчислення сум ПДВ, що підлягають перерахуванню в дохід бюджету
7. Звітність платників ПДВ та порядок її складання
8. Тема 6. Акцизний податок. Сутність акцизного податку. Платники, об’єкт оподаткування, база оподаткування ставки.
9. Порядок обчислення та перерахування в бюджет сум податку
10. Тема 7. Мито. Сутність та види мита. Порядок обчислення та перерахування в бюджет сум ввізного мита
11. Тема 8.Податок на прибуток. Сутність податку з прибутку. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги.
12. Склад і структура доходів і витрат при визначенні оподатковуваного прибутку
13. Порядок обчислення і сплати в бюджет податку з прибутку підприємств
14. Тема 9.Податок на доходи фізичних осіб Сутність податку на доходи фізичних осіб, платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги, податкові знижки.
15. Порядок нарахування, утримання та сплати податку в бюджет
16. Особливості нарахування та оподаткування окремих видів доходів
17. Тема 10. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів
18. Тема 11. Екологічний податок
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 2
19. Тема 12. Рентні платежі
20. Тема 13. Плата за користування надрами
21. Тема 14. Місцеві податки і збори
22. Тема 15.Плата за землю. Сутність земельного податку та орендної плати за землю. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги.
23. Порядок обчислення та сплати сум плати за землю в бюджет
24. Тема 16.Спеціальні податкові режими
25. Тема 17. Збір за користування радіочастотним ресурсом України
26. Тема 18. Збори за спеціальне використання природних ресурсів. Збір за спеціальне використання води
27. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
Разом годин

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 2

Тема № 5 “Податок на додану вартість”

План:

1. Визначення об’єктів оподаткування ПДВ, платників податку на додану вартість.

2. Обчислення податку на додану вартість на митній території України.

3. Обчислення податку на додану вартість при ввезенні товарів на митну територію України.

4. Складання податкової звітності з податку на додану вартість, камеральна перевірка податкових декларацій з ПДВ.

Література: I – 1, 3, 12, 14; ІІ – 1 – 7.

Практичне заняття № 5

Тема № 8 “Податок на прибуток підприємств”

План:

1. Обчислення сум доходів та витрат, які приймаються до уваги при визначенні прибутку, що підлягає оподаткуванню.

2. Визначення прибутку, податку на прибуток, проведення перерахунків по податку за відповідні звітні періоди: квартал, півріччя, 9-ть місяців, рік.

3. Складання податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Література: I –1, 12,15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22; ІІ – 1 – 7.

Практичне заняття № 6

Тема № 9 “Податок на доходи фізичних осіб”

План:

1. Визначення доходів, які підлягають оподаткуванню податком.

2. Обчислення податку на доходи фізичних осіб з урахуванням податкової соціальної пільги, проведення відповідного перерахунку по податку у зв’язку з наданням платникам податків податкової знижки на підставі податкової декларації.

3. Нарахування авансових сум податку на доходи за термінами сплати в бюджет фізичним особам – приватним підприємцям, проведення річного перерахунку по податку за даними податкової декларації.

Література: I –1, 12,15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22; ІІ – 1 – 7.

 

Семінарське заняття №7 з тем № 8 -9

План:

1. Сутність податку на прибуток та характеристика його основних елементів. Порядок обчислення і сплати податку в бюджет. Особливості прибуткового оподаткування платників різних галузей і форм власності, окремих видів доходів (нерезидентів, виробників сільгосппродукції, операцій особливого виду та інші ).

2. Види та ознаки неприбуткових установ та організацій, порядок їх обліку.

3. Податок на доходи фізичних осіб, як форма індивідуального оподаткування населення. Платники податку, об’єкт оподаткування, оподатковувані і неоподатковувані доходи та їх склад.

4. Податкові соціальні пільги та порядок їх надання. Податкова знижка та підстави для її надання. Ставки податку.

5. Особливості нарахування та сплати податку з окремих видів доходів оподаткування (інвестиційного прибутку; роялті; процентів; дивідендів; виграшів та призів; благодійної допомоги; доходи отримані за договорами довгострокового страхування життя; доходів отриманих нерезидентами; іноземних доходів). Порядок оподаткування: операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого і рухомого майна; доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.

6. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування; оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

7. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи.

Література: I –1, 12,15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22; ІІ – 1 – 6.

 

Семінарське заняття № 8 з тем № 10 - 11

План

1. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу, його платники.

2. Транспортні засоби, які є об’єктами оподаткування. База оподаткування збором. Ставки збору.

3. Порядок обчислення і сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу юридичними та фізичними особами.

4. Сутність екологічного податку. Платники, об’єкт та база оподаткування, ставки податку.

5. Порядок обчислення і сплати екологічного податку в бюджет. Звітність платників податку.

Література: I –1,9, 12; ІІ – 1 – 6.

Практичне заняття № 9

Тема № 14 “Місцеві податки і збори”

План:

1. Визначення платників місцевих податків і зборів, об’єктів оподаткування.

2. Нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, проведення відповідного перерахунку платникам у зв’язку із виникненням податкової пільги (втрати пільги) протягом податкового (звітного) періоду.

3. Нарахування збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору, проведення відповідних перерахунків за даними податкової звітності податкоплатника.

Література: I –1, 6, 12; ІІ – 1 – 7.

Семінарське заняття № 10 з тем № 12-14

План

1. Плата за користування надрами. Платники, об’єкт та база оподаткування, ставки плати. Порядок обчислення та сплати податкових зобов’язань.

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Платники податку. Об’єкт та база оподаткування. Порядок обчислення суми податку.

3. Збір за місця паркування транспортних засобів. Платники збору. Об’єкт і база оподаткування. Порядок обчислення та строки сплати збору.

4. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Платники збору. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту. Порядок та строки сплати збору. порядок використання торгового патенту.

5. Туристичний збір. Платники збору. База справляння збору. Порядок сплати збору.

Література: I –1, 6, 12; ІІ – 1 – 6.

Практичне заняття № 11

Тема № 15 “Плата за землю”

План:

1. Визначення платників плати за землю з числа юридичних та фізичних осіб, бази оподаткування.

2. Нарахування земельного податку фізичним особам з врахуванням податкових пільг, проведення відповідних перерахунків по податку у зв’язку із втратою, набуттям податкової пільги.

3. Обчислення земельного податку та орендної плати юридичним особам, складання податкової звітності.

Література: I –1,5,11,12; ІІ – 1 – 7.

 

Семінарське заняття №12

Тема “Плата за землю”

План:

1. Основи побудови земельного податку: платники, об’єкт оподаткування, ставки.

2. Пільги по податку та порядок їх надання.

3. Диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезнаходження та якісних характеристик.

4. Земельний податок із земель сільськогосподарського призначення. Порядок встановлення ставок податку. Нарахування податку, порядок і строки його сплати.

5. Земельний податок за землі несільськогосподарського призначення. Порядок встановлення ставок податку. Розрахунки з бюджетом: порядок і строки сплати.

Література: I –1,5,11,12; ІІ – 1 – 6.

Практичне заняття № 13

Тема № 16 “Спеціальні податкові режими”

План:

1. Визначення платників єдиного податку фізичних та юридичних осіб з врахуванням критеріїв їх віднесення до відповідних груп (1-6 групи).

2. Нарахування сум єдиного податку з врахуванням гранично встановлених розмірів доходів, застосування відповідних санкцій за перевищення гранично встановлених сум доходів в звітному періоді та інших порушень умов перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності.

3. Обчислення платниками фіксованого сільськогосподарського податку за термінами сплати в бюджет.

Література: I –1, 4,12; ІІ – 1 – 6.

 

Семінарське заняття № 14

Тема № 16 “Спеціальні податкові режими”

План

1. Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва з числа юридичних та фізичних осіб. Платники, об’єкт оподаткування. Порядок обчислення податку та строки сплати в бюджет.

2. Суть та призначення фіксованого сільгоспподатку. Порядок обчислення та сплати в бюджет.

3. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками. Порядок обчислення і сплати збору.

4. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів.Порядок обчислення і сплати збору.

Література: I –1, 4,12; ІІ – 1 – 6.

Практичне заняття № 15

Тема № 18 “ Збори за спеціальне використання природних ресурсів”

План:

1. Обчислення збору за спеціальне використання води. Складання податкової звітності на бланках встановленої форми.

2. Обчислення збору за спеціальне використання лісових ресурсів. Визначення матеріальної та грошової оцінки лісосіки. Складання податкової звітності.

Література: I –1;7,8,10, 12; ІІ – 1 – 7.

Семінарське заняття №16 з тем № 17-19

План:

 

1. Збір за користування радіочастотним ресурсом України. Порядок обчислення та сплати в бюджет збору.

2. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів, його сутність і призначення. Порядок обчислення та перерахування в бюджет.

3. Збір за спеціальне використання води. Платники. Лімітування забору води і побудова тарифів плати за воду. Порядок обчислення та строки сплати в бюджет і звітність платників.

4. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції.

Література: I –1;7,8,10, 12; ІІ – 1 – 6.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (СРС)

ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

№ розділу, теми Назва розділу, теми Кількість годин СРС
Тема1 Сутність та види податків
Тема 2 Податкова система і податкова політика держави
Тема 3 Організація податкової служби і податкової роботи
Тема 4 Ухилення від податків та їх перекладання
Тема 5 Податок на додану вартість
Тема 6 Акцизний податок
Тема 7 Мито
Тема 8 Податок на прибуток підприємств
Тема 9 Податок на доходи фізичних осіб
Тема 10 Збір за першу реєстрацію транспортних засобів
Тема 11 Екологічний податок
Тема 12 Рентні платежі
Тема 13 Плата за користування надрами
Тема 14 Місцеві податки і збори
Тема 15 Плата за землю -
Тема 16 Спеціальні податкові режими
Тема 17 Збір за користування радіочастотним ресурсом України
Тема 18 Збори за спеціальне використання природних ресурсів -
Тема 19 Особливості оподаткування платників податків в умовах дії про розподіл продукції
Разом годин

Форми контролю самостійної роботи: семінарське заняття, практичне заняття, екзамен.

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Індивідуальна робота студента – видано окремою брошурою.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Оцінювання рівня знань студентів проводиться за модульно-рейтинговою системою.

Основними методами оцінювання знань студентів є: оцінювання студентів на семінарських заняттях, практичних роботах, підсумкових письмових робіт по залікових модулях, виконання індивідуальної роботи.

 

ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ (ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ) НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Поточний та модульний контроль Самостійна робота студентів СРС Індивідуальна науково-дослідна робота Заохочувальні бали РАЗОМ – 100 балів  
Заліковий модуль №1 Заліковий модуль №2  
Практичні (семінарські, лабораторні) заняття Залік по модулю Практичні (семінарські, лабораторні) заняття Залік по модулю  
 
 

СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

(гр. № 414 )

№п/п Види робіт. Бали рейтингу Максимальна кількість балів
1 2 3 4
1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях і критерії оцінки Від 0 до 2 8*2=16
  Семінарські заняття проводяться у вигляді тестування Правильні відповіді на всі питання Правильні відповіді складають 89-75 % Правильні відповіді складають 74-51 % Правильні відповіді складають 50-31 % Правильні відповіді складають менше 31 %     2 бали 1,5 бали 1 бал 0,5 бала 0 балів
2. Бали поточної успішності за участь у практичних заняттях і критерії оцінки Від 0 до 2 8*2=16
  - практична робота виконана у зазначений термін, у повному обсязі, без помилок і зарахована   2 бали
  - практична робота виконана у зазначений термін, у повному обсязі, зарахована, але є незначні помилки   1,5 бали
  - практична робота виконана з порушенням терміну її виконання, або (та) при відсутності заповненої податкової звітності і зарахована при умові її доопрацювання     1бал  
  - практична робота виконана у неповному об


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.021 с.)