ГРАФІКИ РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ГРАФІКИ РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ОПП

5.1 Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни та видами навчальної роботи за ОПП для студентів денної форми навчання

№ розділу, теми (змістові модулі) Назва розділу, теми, змістового модуля Кількість годин за ОПП Розподіл аудиторних годин
всього у тому числі лекції Семінари Практичні заліки по модулях
СРС/ ІНДЗ аудиторні
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1
1. Сутність та види податків        
2. Податкова система і податкова політика держави      
3. Організація податкової служби і податкової роботи      
4. Ухилення від податків та їх перекладення      
5. Податок на додану вартість    
6. Акцизний податок      
7. Мито      
8. Податок на прибуток підприємств    
9. Податок на доходи фізичних осіб    
10. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів      
11. Екологічний податок      
12. Залік по модулю 1        
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 2
13. Рентні платежі      
Плата за користування надрами      
15. Місцеві податки і збори    
Плата за землю    
Спеціальні податкові режими  
Збір за користуванням радіочастотним ресурсом України      
19. Збори за спеціальне використання природних ресурсів      
20. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії про розподіл продукції          
21. Залік по модулю 2        
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) -/30          
Разом годин 60/30
                   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

(у гр. 401-406 )

№ заняття Тема та короткий зміст заняття Кількість годин
 
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1
1. Тема 1.Сутність та види податків
2. Тема 2.Податкова система і податкова політика держави
3. Тема 3.Організація податкової служби і податкової роботи
Тема 4. Ухилення від податків та їх перекладання
5. Тема 5.Податок на додану вартість Сутність ПДВ. Платники, об’єкт оподаткування, база оподаткування ставки.
6. Порядок обчислення сум ПДВ, що підлягають перерахуванню в дохід бюджету
7. Звітність платників ПДВ та порядок її складання
8. Тема 6. Акцизний податок. Сутність акцизного податку. Платники, об’єкт оподаткування, база оподаткування ставки.
9. Порядок обчислення та перерахування в бюджет сум податку
10. Тема 7. Мито. Сутність та види мита. Порядок обчислення та перерахування в бюджет сум ввізного мита
11. Тема 8.Податок на прибуток. Сутність податку з прибутку. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги.
12. Склад і структура доходів і витрат при визначенні оподатковуваного прибутку
13. Порядок обчислення і сплати в бюджет податку з прибутку підприємств
14. Тема 9.Податок на доходи фізичних осіб Сутність податку на доходи фізичних осіб, платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги, податкові знижки.
15. Порядок нарахування, утримання та сплати податку в бюджет
16. Особливості нарахування та оподаткування окремих видів доходів
17. Тема 10. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів
18. Тема 11. Екологічний податок
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 2
19. Тема 12. Рентні платежі
20. Тема 13. Плата за користування надрами
21. Тема 14. Місцеві податки і збори
22. Тема 15.Плата за землю. Сутність земельного податку та орендної плати за землю. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, пільги.
23. Порядок обчислення та сплати сум плати за землю в бюджет
24. Тема 16.Спеціальні податкові режими
25. Тема 17. Збір за користування радіочастотним ресурсом України
26. Тема 18. Збори за спеціальне використання природних ресурсів. Збір за спеціальне використання води
27. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
Разом годин

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ ТА ЗАЛІКОВИХ МОДУЛІВ

№ аняття Тема Кількість годин
 
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1
1. Семінарське заняття з тем №1-4
2. Практичне заняття з теми № 5 “Податок на додану вартість”
3. Практичне заняття з тем № 5 -6
4. Семінарське заняття з тем № 5-7
5. Практичне заняття з теми № 8 “Податок на прибуток підприємств”
6. Практичне заняття з теми № 9 “Податок на доходи фізичних осіб”
7. Семінарське заняття з тем 8 – 9
8. Семінарське заняття з тем 10-11
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 2
10. Практичне заняття з теми № 14 “Місцеві податки і збори”
11. Семінарське заняття з тем 12-14
12. Практичне заняття з теми № 15
13. Семінарське заняття з теми 15”Плата за землю”
14. Практичне заняття з теми № 16 “Спеціальні податкові режими”
15. Семінарське заняття з теми 16 “Спеціальні податкові режими”
16. Практичне заняття з теми № 18 “Збори за спеціальне використання природних ресурсів”
17. Семінарське заняття з тем 17-19
Разом практичних (семінарських) занять Разом заліки по модулях (ЗМ)

ГРАФІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

№ п/п Назва розділу, зміст консультації Кількість годин
1. Консультація по організації та виконанню самостійної роботи студентів, по підготовці до семінарських занять, опрацюванню рекомендованої літератури
22. Консультація по виконанню ІНДЗ
33. ПДВ
44. Податок на прибуток
55. Податок на доходи фізичних осіб
66. Передекзаменаційна консультація
Разом годин

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття № 1 з тем № 1 – 4

План:

1. Сутність та види податків, їх функції, класифікація. Елементи податку. Сучасна податкова система України та податкова політика держави.

2. Функції та завдання Державної фіскальної служби України та її територіальних органів. Права і обов’язки працівників державної фіскальної служби.

3. Податковий обов’язок. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку. Виконання податкового обов’язку.

4. Звичайна ціна. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни.

5. Поняття ухилення від податків та їх перекладання. Основні форми ухилень від оподаткування. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства.

Література: I – 1, 23,24; ІІ – 1, 2,3, 4.

Практичне заняття № 2

Тема № 5 “Податок на додану вартість”

План:

1. Визначення об’єктів оподаткування ПДВ, платників податку на додану вартість.

2. Обчислення податку на додану вартість на митній території України.

3. Обчислення податку на додану вартість при ввезенні товарів на митну територію України.

4. Складання податкової звітності з податку на додану вартість, камеральна перевірка податкових декларацій з ПДВ.

Література: I – 1, 3, 12, 14; ІІ – 1 – 7.

Практичне заняття № 3 з тем 6-7

“Акцизний податок”. “Мито”

План:

1. Визначення платників акцизного податку та мита.

2. Обчислення акцизного податку з підакцизних товарів. Які виготовляються на митній території України.

3. Обчислення акцизного податку при ввезенні імпортних підакцизних товарів та мита.

4. Складання податкової звітності з акцизного податку.

Література: I – 1, 3, 12, 14; ІІ – 1 – 7.

Семінарське заняття № 4 з тем № 5-7

План:

1. Сутність податку на додану вартість та характеристика його елементів.

2. Порядок обчислення ПДВ та сплати в бюджет. Податкова звітність.

3.Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Особливості акцизного оподаткування в Україні.

4. Порядок обчислення акцизного податку та сплати в бюджет. Податкова звітність.

5.Суть і значення акцизних марок. Акцизні склади.

6.Поняття мита та його види. Порядок обчислення і сплати мита у бюджет.

Література: I – 1, 3, 12, 14; ІІ – 1 – 6.

Практичне заняття № 5

Тема № 8 “Податок на прибуток підприємств”

План:

1. Обчислення сум доходів та витрат, які приймаються до уваги при визначенні прибутку, що підлягає оподаткуванню.

2. Визначення прибутку, податку на прибуток, проведення перерахунків по податку за відповідні звітні періоди: квартал, півріччя, 9-ть місяців, рік.

3. Складання податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Література: I –1, 12,15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22; ІІ – 1 – 7.

Практичне заняття № 6

Тема № 9 “Податок на доходи фізичних осіб”

План:

1. Визначення доходів, які підлягають оподаткуванню податком.

2. Обчислення податку на доходи фізичних осіб з урахуванням податкової соціальної пільги, проведення відповідного перерахунку по податку у зв’язку з наданням платникам податків податкової знижки на підставі податкової декларації.

3. Нарахування авансових сум податку на доходи за термінами сплати в бюджет фізичним особам – приватним підприємцям, проведення річного перерахунку по податку за даними податкової декларації.

Література: I –1, 12,15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22; ІІ – 1 – 7.

 

Семінарське заняття №7 з тем № 8 -9

План:

1. Сутність податку на прибуток та характеристика його основних елементів. Порядок обчислення і сплати податку в бюджет. Особливості прибуткового оподаткування платників різних галузей і форм власності, окремих видів доходів (нерезидентів, виробників сільгосппродукції, операцій особливого виду та інші ).

2. Види та ознаки неприбуткових установ та організацій, порядок їх обліку.

3. Податок на доходи фізичних осіб, як форма індивідуального оподаткування населення. Платники податку, об’єкт оподаткування, оподатковувані і неоподатковувані доходи та їх склад.

4. Податкові соціальні пільги та порядок їх надання. Податкова знижка та підстави для її надання. Ставки податку.

5. Особливості нарахування та сплати податку з окремих видів доходів оподаткування (інвестиційного прибутку; роялті; процентів; дивідендів; виграшів та призів; благодійної допомоги; доходи отримані за договорами довгострокового страхування життя; доходів отриманих нерезидентами; іноземних доходів). Порядок оподаткування: операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого і рухомого майна; доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.

6. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування; оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

7. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи.

Література: I –1, 12,15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22; ІІ – 1 – 6.

 

Семінарське заняття № 8 з тем № 10 - 11

План

1. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу, його платники.

2. Транспортні засоби, які є об’єктами оподаткування. База оподаткування збором. Ставки збору.

3. Порядок обчислення і сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу юридичними та фізичними особами.

4. Сутність екологічного податку. Платники, об’єкт та база оподаткування, ставки податку.

5. Порядок обчислення і сплати екологічного податку в бюджет. Звітність платників податку.

Література: I –1,9, 12; ІІ – 1 – 6.

Практичне заняття № 9

Тема № 14 “Місцеві податки і збори”

План:

1. Визначення платників місцевих податків і зборів, об’єктів оподаткування.

2. Нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, проведення відповідного перерахунку платникам у зв’язку із виникненням податкової пільги (втрати пільги) протягом податкового (звітного) періоду.

3. Нарахування збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору, проведення відповідних перерахунків за даними податкової звітності податкоплатника.

Література: I –1, 6, 12; ІІ – 1 – 7.

Семінарське заняття № 10 з тем № 12-14

План

1. Плата за користування надрами. Платники, об’єкт та база оподаткування, ставки плати. Порядок обчислення та сплати податкових зобов’язань.

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Платники податку. Об’єкт та база оподаткування. Порядок обчислення суми податку.

3. Збір за місця паркування транспортних засобів. Платники збору. Об’єкт і база оподаткування. Порядок обчислення та строки сплати збору.

4. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Платники збору. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту. Порядок та строки сплати збору. порядок використання торгового патенту.

5. Туристичний збір. Платники збору. База справляння збору. Порядок сплати збору.

Література: I –1, 6, 12; ІІ – 1 – 6.

Практичне заняття № 11

Тема № 15 “Плата за землю”

План:

1. Визначення платників плати за землю з числа юридичних та фізичних осіб, бази оподаткування.

2. Нарахування земельного податку фізичним особам з врахуванням податкових пільг, проведення відповідних перерахунків по податку у зв’язку із втратою, набуттям податкової пільги.

3. Обчислення земельного податку та орендної плати юридичним особам, складання податкової звітності.

Література: I –1,5,11,12; ІІ – 1 – 7.

 

Семінарське заняття №12

Тема “Плата за землю”

План:

1. Основи побудови земельного податку: платники, об’єкт оподаткування, ставки.

2. Пільги по податку та порядок їх надання.

3. Диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезнаходження та якісних характеристик.

4. Земельний податок із земель сільськогосподарського призначення. Порядок встановлення ставок податку. Нарахування податку, порядок і строки його сплати.

5. Земельний податок за землі несільськогосподарського призначення. Порядок встановлення ставок податку. Розрахунки з бюджетом: порядок і строки сплати.

Література: I –1,5,11,12; ІІ – 1 – 6.

Практичне заняття № 13

Тема № 16 “Спеціальні податкові режими”

План:

1. Визначення платників єдиного податку фізичних та юридичних осіб з врахуванням критеріїв їх віднесення до відповідних груп (1-6 групи).

2. Нарахування сум єдиного податку з врахуванням гранично встановлених розмірів доходів, застосування відповідних санкцій за перевищення гранично встановлених сум доходів в звітному періоді та інших порушень умов перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності.

3. Обчислення платниками фіксованого сільськогосподарського податку за термінами сплати в бюджет.

Література: I –1, 4,12; ІІ – 1 – 6.

 

Семінарське заняття № 14

Тема № 16 “Спеціальні податкові режими”

План

1. Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва з числа юридичних та фізичних осіб. Платники, об’єкт оподаткування. Порядок обчислення податку та строки сплати в бюджет.

2. Суть та призначення фіксованого сільгоспподатку. Порядок обчислення та сплати в бюджет.

3. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками. Порядок обчислення і сплати збору.

4. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів.Порядок обчислення і сплати збору.

Література: I –1, 4,12; ІІ – 1 – 6.

Практичне заняття № 15

Тема № 18 “ Збори за спеціальне використання природних ресурсів”

План:

1. Обчислення збору за спеціальне використання води. Складання податкової звітності на бланках встановленої форми.

2. Обчислення збору за спеціальне використання лісових ресурсів. Визначення матеріальної та грошової оцінки лісосіки. Складання податкової звітності.

Література: I –1;7,8,10, 12; ІІ – 1 – 7.

Семінарське заняття №16 з тем № 17-19

План:

 

1. Збір за користування радіочастотним ресурсом України. Порядок обчислення та сплати в бюджет збору.

2. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів, його сутність і призначення. Порядок обчислення та перерахування в бюджет.

3. Збір за спеціальне використання води. Платники. Лімітування забору води і побудова тарифів плати за воду. Порядок обчислення та строки сплати в бюджет і звітність платників.

4. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції.

Література: I –1;7,8,10, 12; ІІ – 1 – 6.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (СРС)

ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

№ розділу, теми Назва розділу, теми Кількість годин СРС
Тема1 Сутність та види податків
Тема 2 Податкова система і податкова політика держави
Тема 3 Організація податкової служби і податкової роботи
Тема 4 Ухилення від податків та їх перекладання
Тема 5 Податок на додану вартість
Тема 6 Акцизний податок
Тема 7 Мито
Тема 8 Податок на прибуток підприємств
Тема 9 Податок на доходи фізичних осіб
Тема 10 Збір за першу реєстрацію транспортних засобів
Тема 11 Екологічний податок
Тема 12 Рентні платежі
Тема 13 Плата за користування надрами
Тема 14 Місцеві податки і збори
Тема 15 Плата за землю -
Тема 16 Спеціальні податкові режими
Тема 17 Збір за користування радіочастотним ресурсом України
Тема 18 Збори за спеціальне використання природних ресурсів -
Тема 19 Особливості оподаткування платників податків в умовах дії про розподіл продукції
Разом годин

Форми контролю самостійної роботи: семінарське заняття, практичне заняття, екзамен.

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.024 с.)