Тема 8. Передача права користування об'єктамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Передача права користування об'єктамиПромислової власності

Лекція 9

1. Поняття та види ліцензійних договорів.

2. Форма ліцензійного договору.

3. Зміст ліцензійного договору.

4. Відповідальність за порушення ліцензійного договору.

5. Особливості договору комерційної концесії.

Завдання для самостійної роботи:

Самостійна робота студентів полягає у самостійному вивченні питань теми за методичними вказівками викладача. Студент повинен опрацювати лекційний матеріал, необхідний обсяг рекомендованої літератури та нормативно-правових актів.

При підготовці питань, які віднесені до самостійної роботи, студент має звернути особливу увагу на засвоєння таких понять і термінів: ліцензія, комерційна концесія, франчайзинг

Після вивчення питань даної теми студент повинен викласти результати самостійної роботи в письмових роботах та рефераті (з питань обраних викладачем). З інших питань, які винесені на самостійну роботу, студент має вести робочий конспект.

При відповіді на питання письмових робіт студент має виявити вміння:

– спираючись на чинне законодавство визначити зміст договорів, що опосередковують передачу прав на об’єкти промислової власності;

– дослідити практику використання ліцензійних договорів та договорів комерційної концесії вітчизняними суб’єктами господарювання.

Задача 1.

У березні 1998 року АТ "Алко" уклало з Державним концерном "Укрспирт" договори про передачу права власності на зареєстровані знаки для товарів (усього 5 знаків). Дещо пізніше, вже після набуття концерном "Укрспирт" прав на зазначені знаки, він уклав низку ліцензійних договорів з учасниками концерну (в тому числі і з "Алко"). На підставі цих договорів ліцензіатам було передано право використовувати ці знаки у своїй господарській діяльності. У червні 1999 року "Алко" звернулося до арбітражного суду з позовом про визнання договорів про передачу права власності на знаки, укладених із концерном "Укрспирт", недійсними. Свої вимоги позивач обґрунтував тим, що використанні концерном, що не безпосереднім виробником горілчаної продукції зареєстрованих знаків може ввести в оману споживачів щодо осіб, які виробляють товар.

Дайте оцінку доводам позивача і вирішить справу.

 

Задача 2.

Пристрій запатентовано в Україні на ім`я особи А. На території США цей пристрій виготовляється особою Б на підставі ліцензійного договору між особами А та Б. Особа В на території США купує ці пристрої та передає їх в користування іншим особам. Особа Д, яка є українськім суб`єктом господарювання, придбала пристрої на умовах договору лізингу для експлуатації в Україні.

Чи буде в такому випадку мати місце порушення прав власника патенту А? Якщо так, то хто і чому буде вважатися порушником виключних прав? Яким має бути порядок захисту таких прав?

Теоретичні питання:

1. Поняття та види ліцензійних договорів.

2. Форма ліцензійного договору.

3. Зміст ліцензійного договору.

4. Особливості договору комерційної концесії.

Приклади контрольних запитань та завдань модульної контрольної роботи:

1. Предметом ліцензійного договору є :

а) право на використання об’єкта промислової власності;

б) право власності на об’єкт промислової власності;

в) сукупність виключних прав на об’єкт промислової власності.

 

2. Виключна ліцензія:

а) надає ліцензіату виключне право на використання об`єкта ліцензії;

б) надає ліцензіату невиключне право на використання об`єкта ліцензії в) надає ліцензіату право власності на об`єкт ліцензії.

 

3. Примусова ліцензія видається у випадку невикористання або недостатнього використання без поважних причин винаходу, корисної моделі або промислового зразка протягом __ року(-ів) починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено.

 

4. Форма ліцензійного договору:

а) проста письмова;

б) усна або письмова;

в) нотаріальна;

г) типова.

 

5. Предметом договору комерційної концесії є:

а) надання у використання виключних прав на об`єкти промислової власності;

б) надання у користування об’єкту промислової власності;

в) надання у користування земельної ділянки разом із розміщеною на ній інфраструктурою з метою створення та використання об’єкту промислової власності.

Проблемні теми для обговорення

1. Правове регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу).

2. Договори у сфері промислової власності.

Нормативні акти:

Господарський кодекс України// ВВР. – 2003. – № 18, 19–20, 21–22. Ст. 144.

Цивільний кодекс України // ВВР. – 2003. – № 40, 41. Ст. 356.

Закон України від 15 грудня 1993 року «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції від 01 червня 2000 року із наст, змінами) //ВВР. – 2000. – №37. – Ст.307.

Закон України від 15 грудня 1993 року «Про охорону прав на промислові зразки» (із наст, змінами) // ВВР. – 1994. – № 7. – Ст.34.

Закон України від 15 грудня 1993 року «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (із змінами і доповненнями від 16 червня 1999 року та 21.12.2000 р.) // ВВР. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

Закон України від 14 вересня 2006 року «Про державне регулювання діяльності у сері трансферу технологій» // ВВР. – 2006. – № 45. – Ст. 434.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2001 року № 521 «Про затвердження Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)»// ОВУ. – 2001. – № 31. – Ст.1438.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 року № 574 «Про затвердження Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка» //ОВУ. – 2001. – №34. – С.1613.

Наказ Міністерства освіти і науки України від З серпня 2001 року № 576 (із наст, змінами) «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг»//ОВУ. – 2001. – № 34. – Ст. 1615.

Спеціальна література:

Азимов Ч.Н. Научно–техническая информация и право. – Харьков, 1987.

Атаманова Ю.Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах. Автореф. дис.канд.... юрид. наук. Харків, 2003.

Брыжко В.М., Завгородний А.Ф., Пичкур А.В. Лицензирование прав и патентование научно–технической продукции. – К., 1994.

Галянтич Микола Костянтинович. Промислова власність: правові засоби охорони та захисту / Академія правових наук України; НДІ приватного права і підприємництва. - К., 2003. - 256с.

Герасименко В. Договір у правовідносин при використанні інтелектуальної (промислової власності) // Інтелектуальні власність. − 2000. − №4 С. 12 − 15

Герасименко В., Несторенко О., Солощук М. До питання розподілу прав на інтелектуальну власність при комерціалізації науково-технічних розробок // Право України. − 2003. − №6. − С. 57 − 61.

Евков А. Передача права собственности на материальный носитель как условие применения принципа исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности //Теорія і практика інтелектуальної власності. − 2008. − №1

Жаров В. Врегулювання спорів у процесі набуття прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. − 2007. − №5. − С. 4−8.

Захист прав інтелектуальної власності (досвід Сполучених штатів Америки). За загальною редакцією О.Святоцького, В.Дроб'язко. К. : Видавничій Дім "Ін Юре",2003. − 368 с.

Капіца Ю. Закон про трансфер технологій: проблеми прийняття та складнощі реалізації // Інтелектуальна власність. − 2006. − №10. − С. 62 − 70.

Килимник 1.1. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу). Автореф. дис... канд.юридю наук. Харків, 2003.

Килимник И.И. Договор франчайзинга: анализ содержания// Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. № 9.

Крижна В.М. Принцип справедливості, добросовісності та розумності і правові наслідки недійсності договорів у сфері інтелектуальної власності//Теорія і практика інтелектуальної власності. − 2008. − №6

Крижна Валентина Миколаївна. Ліцензійний договір - правова форма реалізації патентних прав: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Х., 1999. — 20с.

Крижна. В. М. Майнові права інтелектуальної власності як предмет цивільно-правових договорів. Вісник господарського судочинства. − 2008. − №5. − С.116 − 119.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

Махнуша С. Методичні основи урахування факторів невизначеності і ризику при управління торговою маркою// Інтелектуальна власність. − 2006. − №1. − С. 13 − 15.

Мельник О. Договори у сфері інтелектуальної власності за новим Цивільним кодексом України // ПГП. – 2003. – № 9.

Назарова Ю.Е. Правовые особенности внесення прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы в уставний фонд хозяйственного общества // ПГП. – 2002. – № 6.

Нестеренко О., Солошук М. Деякі аспекти передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності в умовах дії нового Цивільного кодексу України// Право України. – 2004. – № 3.

Опейда З. Франчайзинг чи комерційна концесія // Юридична газета. − 2006. − №18. − С. 15.

Сидоров Я. Правовий статус сторін у договорі франчайзингу // ПГП. 2003.–№6.

Сидоров Я. Франчайзинг – нова договірна форма здійснення бізнесової діяльності в України// ПГП. – 2003. – № 9.

Современньїе тенденции в мировой лицензионной торговле. – М., 1990.

Сосна С.А., Васильева Е.Н. Франчайзинг. Коммерческая концессия. — М. : ИКЦ "Академкнига", 2005. — 375с.

Цират А. Франчайзинг и франчайзинговый договор. Учебно-практическое пособие. – К.: Истина. – 2002. – 246 с.

Чурпіта Г. Договір комерційної концесії в Цивільному кодексі України: загальна юридична характеристика // Інтелектуальна власність. − 2006. − №4. − С. 32−35.

Штумпф Г. Договор о цередаче ноу–хау. – М.: «Прогресе», 1976.

Штумпф Г. Лицензионный договор. – М.: «Прогресе», 1988.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.026 с.)