Методичні рекомендації для написання рефератівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації для написання рефератів(денна та заочна форми навчання)

Написання студентом реферату є однією з форм перевірки якості засвоєння знань студентом при підготовці до семінарського заняття, а також, під час його самостійної роботи.

Теми рефератів містяться після списку літератури, який пропонується викладачем після питань заняття або після питань до самостійної роботи. Вибір студентом теми реферату, винесеної на самостійну роботу, погоджується з викладачем.

Реферат може бути написаний від руки, надрукований на друкарській машинці або за допомогою комп'ютера. Обсяг реферату – 7–10 стор. машинописного тексту через 1,5 інтервала.

Робота має містити “Вступ”, де зазначається актуальність роботи, предмет та об'єкт аналізу тощо, основну частину (не більше трьох пунктів) та “Висновки”, в яких стисло викладаються основні результати роботи.

Наприкінці слід навести перелік використаних нормативно-правових актів та літератури.

 


ПЕРЕЛІК ЗАПитання на іспит (ЗАЛІК)

 1. Поняття інтелектуальної власності.
 2. Приватно-правова (пропрієтарна) теорія права інтелектуальної власності
 3. Публічно-правова (теорія виключних прав) теорія права інтелектуальної власності.
 4. Зміст виключних прав на об'єкт інтелектуальної діяльності.
 5. Інститути законодавство України про охорону інтелектуальної власності.
 6. Поняття права промислової власності та його юридична природа.
 7. Право промислової власності в об'єктивному та суб'єктивному розумінні.
 8. Ознаки (риси) об`єктів промислової власності.
 9. Групи (види) об`єктів промислової власності.
 10. Поняття державного управління науково-технічною діяльністю в Україні.
 11. Органи, що здійснюють державне управління науково-технічною діяльністю в Україні.
 12. Правовий статус Державного департаменту інтелектуальної власності.
 13. Виникнення та розвиток законодавства про промислову власність.
 14. Система законодавства України про промислову власність.
 15. Всесвітня організація інтелектуальної власності: історія виникнення та загальні засади діяльності. Міжнародні угоди в рамках ВОІВ.
 16. Паризька конвенція по охороні промислової власності 1883р.
 17. Поняття та принципи патентного права
 18. Суб`єкти патентного права.
 19. Поняття та об`єкти винаходу.
 20. Ознаки (умови патентоздатності) винаходу та корисної моделі.
 21. Поняття та ознаки корисної моделі.
 22. Поняття та ознаки промислового зразка.
 23. Умови патентоздатності промислового зразка.
 24. Порядок одержання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
 25. Правовий режим службових винаходів.
 26. Права та обов`язки, що випливають з патенту на винахід, корисну модель і промисловий зразок.
 27. Підстави припинення дії патенту та визнання його недійсним.
 28. Поняття знаків для товарів і послуг (товарних знаків).
 29. Функції товарних знаків.
 30. Види знаків для товарів і послуг (товарних знаків).
 31. Колективний знак.
 32. Загальновідомий (добре відомий) знак.
 33. Умови надання правової охорони знакам для товарів і послуг.
 34. Суб`єкти права на знак.
 35. Порядок одержання свідоцтва на знаки для товарів та послуг.
 36. Права та обов`язки, що випливають із свідоцтва на знак для товарів та послуг.
 37. Підстави припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг, визнання його недійсним.
 38. Поняття та ознаки фірмового (комерційного) найменування.
 39. Принципи фірми.
 40. Відмінність фірмового (комерційного) найменування від знаку для товарів і послуг.
 41. Суб`єкти права на фірмове (комерційне) найменування.
 42. Зміст права на фірмове (комерційне) найменування.
 43. Поняття зазначення походження товарів.
 44. Просте зазначення походження товару. Кваліфіковане зазначення походження товару.
 45. Суб`єкти права на зазначення походження товарів.
 46. Умови надання правової охорони та підстави для відмови в наданні правової охорони кваліфікованому зазначенню походження товару.
 47. Використання права на зазначення походження товарів. Права та обов'язки власника свідоцтва.
 48. Поняття комерційної таємниці.
 49. Ознаки комерційної таємниці.
 50. Суб”єкти права на комерційну таємницю.
 51. Сутність права на комерційну таємницю.
 52. Захист комерційної таємниці
 53. Відчуження виключних прав на об`єкти промислової власності.
 54. Поняття ліцензії та її види.
 55. Поняття, форма та зміст ліцензійного договору.
 56. Особливості договору комерційної концесії (франчайзингу).
 57. Договори на створення і передачу науково-технічної продукції.
 58. Загальні засади захисту прав та законних інтересів суб'єктів права промислової власності .
 59. Адміністративний порядок захисту прав промислової власності.
 60. Судовий порядок захисту прав промислової власності.

 


Тематика магістерських/дипломних робіт

 1. Державне регулювання науково–технічної діяльності в Україні.
 2. Правова охорона винаходів в Україні.
 3. Правове регулювання відносин у сфері промислової власності: сучасний стан та перспективи розвитку.
 4. Правова охорона винаходів і корисних моделей в України та зарубіжних країнах.
 5. Поняття та юридична природа виключних майнових права на результати інтелектуальної діяльності.
 6. Правова охорона промислових зразків в Україні.
 7. Патентне право.
 8. Правова охорона знаків для товарів і послуг (торгівельних марок) в Україні.
 9. Правова охорона засобів індивідуалізації суб’єктів господарювання, їх товарів, робіт та послуг.
 10. Зазначення походження товарів як об’єкт промислової власності.
 11. Правова охорона фірмових (комерційних) найменувань.
 12. Комерційне позначення як об’єкт права промислової власності.
 13. Правова охорона нетрадиційних об'єктів промислової власності.
 14. Правова охорона комерційної таємниці.
 15. Доменне ім’я як об’єкт права інтелектуальної власності.
 16. Захист прав на секрети виробництва («ноу–хау») в Україні.
 17. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві.
 18. Ліцензійний договір.
 19. Відповідальність за порушення прав власників охоронних документів (патентів, свідоцтв) на об’єкти промислової власності.
 20. Правове регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу).
 21. Договори у сфері промислової власності.

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література до всіх тем спецкурсу:

Дроб'язко В., Дроб'язко Р. Право інтелектуальної власності. Навч. Посібник − К.: Юрінком Інтер, 2004. − 264 с.

Інтелектуальна власність. Навчальний посібник / За ред.. д.т.н. Цибульова П.М. – К.: УкрІНТЕІ. 2006. − 276 с.

Кубах А.І. Право інтелектуальної власності. Навч. посібник − Х., 2008р.

Право інтелектуальної власності. Академ. курс; Підручник для студентів вищих навч. закладів /За ред. д.ю.н. О.П.Орлюк, д.ю.н. О.Д.Святоцького. – К.: Видавничій Дім "Ін Юре". − 2006. − 720 с.

Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 624 c.

Право інтелектуальної власності. Науково–практичний коментар до ЦК України − К.: Юрінком Інтер, 2006. − 312 с.

Додаткова література до всіх тем спецкурсу:

Бошицький Ю.Л. Право інтелектуальної власності. Навчальний посібник. −К.: Логос, 2007.

Дахно І.І. Право інтелектуальної власності. Навчальний посібник. −К, 2006.

Економіко–правові проблеми у сфері інтелектуальної власності": Монографія / кол. авторів: О.П.Орлюк, О.Б.Бутнік–Сіверський, С.Ф.Ревуцький, В.І.Нежиборець., Л.Ю.Федченко та ін.; кер. авт. колективу, наук. ред. д.е.н., проф. О.Б.Бутнік–Сіверський. – К.; ПП "Авокадо",2006. −–380 с.

Захист прав інтелектуальної власності господарське судочинство в Україні: судова практика/ за ред.. В.С. Москаленка. − К. : ІнЮре, 2007.

Кожем’яко В.П., Дроненко О.В., Кожем’яко А.В. Інтелектуальна власність. − В., 2008р.

Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. – М.: Юристь, 2000.

Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво "Ін Юре", 1999.

Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За ред. О.Д. Святоцького, В.Л. Петрова – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999.

Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності: галузеві аспекти: Монографія / Кол. авторів: О.П.Орлюк, О.Д.Святоцький, Т.С.Демченко, В.М.Крижна, О.О.Штефан та ін.; кер. авт. колективу, наук. ред. д.ю.н. О.П.Орлюк. – К.: ПП "Авокадо", 2006. −412 с.

Судариков С.А. Право інтелектуальної власності. Підручник. −М., 2008.

Судова експертиза прав інтелектуальної власності. Науково-дослідницький центр судових експертиз при Мінюсті. − 2006.

Цивільне право України: Підручник: У 2–х кн. / О.В. Дзера (кер.авт. кол.), Д.В. Боброва А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2–е вид. допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

Періодичні виданная:

Інтелектуальна власність

Вісник господарського судочинства

Юридична України

Підприємництво, господарство і право

Теорія і практика інтелектуальної власності

Інтернет ресурси:

http://www.sdip.gov.ua − Державний департамент інтелектуальної власності України

http://www.ndiiv.org.ua − Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

http://www.ukrpatent.org − Український інститут промислової власності


[1] У РНП зазначається лише та шкала, яка відповідає формі підсумкового контролю, якщо іспит – з оцінками, якщо ж залік, відповідно «зараховано» чи «не зараховано».

[2] Усі пояснення викладач робить сам, виходячи із власної, запропонованої системи оцінювання знань та вмінь студентів.

* модульна контрольна робота проводиться викладачем на практичному занятті в обсязі 0,5 год.

[3] Уся тема винесена на самостійне опрацюванняПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.013 с.)