Тема 5. Правова охорона фірмових (комерційних) найменувань.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Правова охорона фірмових (комерційних) найменувань.Лекція 7.

1. Поняття та ознаки фірмового найменування. Принципи фірми.

2. Суб'єкти права на фірмове найменування.

3. Зміст права на фірмове найменування.

4. Захист права на фірмове найменування.

Практичне заняття 7

Теоретичні питання:

1. Поняття та ознаки фірмового (комерційного) найменування.

2. Зміст права на фірмове (комерційне) найменування.

3. Захист права на фірмове (комерційне) найменування.

Завдання для самостійної роботи:

Самостійна робота студентів полягає у самостійному вивченні питань теми за методичними вказівками викладача. Студент повинен опрацювати лекційний матеріал, необхідний обсяг рекомендованої літератури та нормативно-правових актів.

Самостійна робота над питаннями теми покликане сприяти поглибленому засвоєнню лекційного матеріалу, навчальної літератури, навчити студентів аналізувати, узагальнювати опрацьований матеріал і самостійно робити науково обґрунтовані висновки.

При підготовці питань, які віднесені до самостійної роботи, студент має звернути особливу увагу на засвоєння таких понять і термінів: фірмове (комерційне) найменування, офіційна назва, найменування юридичної особи.

Після вивчення питань даної теми студент повинен викласти результати самостійної роботи в письмових роботах (з питань обраних викладачем). З інших питань, які винесені на самостійну роботу, студент має вести робочий конспект.

При відповіді на питання письмових робіт студент має розкрити:

- розмежувати поняття фірмове (комерційне) найменування, офіційна назва, найменування юридичної особи;

- визначити суб’єктів права на фірмове (комерційне) найменування

- розглянути процедуру правової охорони фірмових (комерційних) найменувань.

Задача 1.

До міжнародної адвокатської компанії "ВІМ" звернулась громадянка Іванченко із проханням про надання їй юридичної допомоги. Іванченко зазначила, що у травні 1996р. вона уклала із трастовою компанією "Владибор–Траст" інвестиційний договір, за яким через два роки їй мала бути повернута сума вкладу та обумовлені договором відсотки за його використання. Оскільки ані вклад, ані відсотки по ньому повернуті не були, Іванченко просила через суд захистити її законні права і повернути грошові кошти. Ознайомившись із текстом інвестиційного договору юристи компанії "ВІМ" звернули увагу на його преамбулу, в якій було зазначено, що "текст цього договору було складено на підставі відповідної розробки Міжнародної адвокатської компанії "ВІМ". Але насправді ніякої участі у розробці договору зазначена адвокатська компанія не брала, а трастова компанія "Владибор–Траст" ніколи не була її клієнтом.

Надавши громадянці правову допомогу, Міжнародна адвокатська компанія "ВІМ" звернулась до суду із позовом до трастової компанії "Владибор–траст" про відшкодування моральної шкоди. У позові вона зазначала, що трастова компанія без згоди власника використовувала ім'я добре відомої юридичної фірми з метою залучення інвестицій. Внаслідок невиконанні зобов'язань за договором трастовою компанією невдоволення її клієнта автоматично поширюється і на "автора" договору, що, в свою чергу, завдає шкоди діловій репутації Міжнародної адвокатської компанії "ВІМ".

1. Які суди розглядають спори між організаціями про відшкодування моральної шкоди?

2. Чи є обов'язковим у випадку, що розглядається, попереднє спростування інформації винною стороною?

3. Яким нормативним актом передбачено можливість відшкодування моральної шкоди, заподіяної використанням фірмового найменування без згоди власника?

4. Яке рішення має прийняти суд?

 

Задача 2.

У 1995 році п'ятеро фізичних осіб створили і зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю "Арктика". Основною діяльністю товариства була торгівля продуктами харчування дитячого асортименту. Через три роки один із колишніх працівників товариства заснував приватне підприємство "Арктика", яке також займалось торгівлею продуктами харчування для дітей. Місцеве відділення Антимонопольного комітету України, до якого звернулось ТОВ "Арктика" із відповідною заявою, зобов'язало ІШ "Арктика" припинити дії, спрямовані на неправомірне використання фірмового найменування ТОВ та сплатити штраф. Не погодившись із таким рішенням, ПП "Арктика" звернулось до суду.

1. Що входить в поняття "фірмове (комерційне) найменування"?

2. З яких частин складається фірмове (комерційне) найменування юридичної особи?

3. Чи можна вважати що фірмові (комерційні) найменування вказані в задачі ідентичні?

4. Які органи уповноважені розглядати зазначену категорію справ?

5. Чи мало право ТОВ "Арктика" звернутись безпосередньо до суду, вимагаючи при цьому відшкодування збитків?

6. Яке рішення має прийняти суд?

Задача 3

У серпні 1999 року закрите акціонерне товариство "Альфа Капітал Україна" звернулось до арбітражного суду із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Українська фінансова компанія "Альфа–Капітал". У позові ЗАТ "Альфа Капітал Україна" вимагало припинення використання ТОВ "Українська фінансова компанія "Альфа–Капітал" у своєму найменуванні словосполучення "Альфа Капітал", посилаючись на те, що останнє є зареєстрованим за позивачем товарним знаком для всім класів Міжнародної класифікації товарів та послуг. Суд відмовив ЗАТ "Альфа Капітал Україна" у позові, зазначаючи, зокрема, що відповідач зареєстрований у формі ТОВ, а не ЗАТ. Крім того, позивачем не надано підтвердження того, що використання відповідачем товарного знака позивача призводить до змішування із його діяльністю, а тому це не може вважатись недобросовісною конкуренцією.

1. Яким чином здійснюється реєстрація права власності на фірмове (комерційне) найменування?

2. Чи має значення різниця у організаційно–правових формах сторін спору?

3. Чи заслуговує на увагу факт ненадання позивачем доказів того, що використання його товарного знака призводить до змішування із діяльністю відповідача?

4. Чи вірним є рішення суду?

Приклади контрольних запитань та завдань модульної контрольної роботи:

1. Фірмове (комерційне) найменування призначене для:

а) індивідуалізації суб`єкта господарювання серед інших осіб;

б) індивідуалізації товарів (робіт, послуг), які виробляє (надає) суб’єкт господарювання;

в) створення конкурентних переваг одного суб’єкта перед іншим;

г) реєстрації суб’єкта господарювання, укладання договорів, представництва перед третіми особами.

 

2. Два суб’єкти господарювання:

а) можуть мати тотожні фірмові комерційні найменування при наявності угоди між ними про порядок використання такого найменування;

б) можуть мати однакові фірмові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які вони надають;

в) не можуть мати тотожні фірмові найменування.

 

3. Строк чинності права на фірмове (комерційне) найменування:

а) 5 років;

б) 10 років;

в) не обмежений певним строком;

г) встановлюється власником.

Проблемні теми для обговорення

1. Правова охорона комерційних позначень.

2. Теоретичні аспекти визначення кола суб’єктів права фірмове (комерційне) найменування.

Нормативні акти:

Господарський кодекс України// ВВР. – 2003. – № 18, 19–20, 21–22. Ст. 144.

Цивільний кодекс України//ВВР. – 2003. – № 40, 41. Ст. 356.

Спеціальна література:

Андрощук Г. Найпотужніші бренди світу: стан і тенденції // Інтелектуальна власність. − 2008. − №12, − С.19.

Беляневич О. Право на фірмове найменування // Бізнес – 15 мая 2000.

Воскобойник Ю., Мороз О. Проблеми використання фірмового найменування як об’єкта інтелектуальної власності: аналіз вітчизняного досвіду Інтелектуальна власність. − 2007. − №10 . − С. 70−71.

Горбик Ю., Макаришева Т. Український шлях до визнання знака добре відомим // Інтелектуальна власність. − 2008. − №1. − С.24.

Горбик Ю., Макаришева Т. Чи завжди докази заявника слугують на його користь? // Інтелектуальна власність. − 2008. - №9. − С.33.

Дорошенко О., Щукіна К. Структура комерційного найменування //Теорія і практика інтелектуальної власності. − 2009. − №3.

Іщук С. Структура комерційного (фірмового) найменування //Юридична Україна. −2008. −№8. − С. 46−50.

Кібенко О. Регулювання комерційного (фірмового) найменування у нових Цивільному та Господарському кодексах України // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2004. – №4 (16).

Коваль І. Визначення правопорушення "неправомірне використання комерційного найменування" // //Теорія і практика інтелектуальної власності. − 2009. − №3.

Кодинець А. Комерційне позначення як об’єкт права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №6

Кодинець А. Теоретичні проблеми визначення сутності прав на засоби індивідуалізації // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №7

Козлова О. Порівняльний аналіз міжнародного та національного законодавства щодо правової охорони комерційних (фірмових) найменувань // Інтелектуальна власність. − 2003. − №4. − С. 17 − 21.

Козлова О. Проблемні питання визначення кола суб’єктів права на комерційне (фірмове) найменування за чинним законодавством України // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №5

Кривошеїна І.В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — К., 2007. — 18 с.

Крижна В Деякі особливості проведення судової експертизи, пов’язаної з охороною прав на комерційні найменування // Інтелектуальна власність. − 2006. − №5. − С. 29 − 32.

Крижна В. Комерційне найменування — ім’я суб’єкта підприємництвачи його комерційний псевдонім? //Теорія і практика інтелектуальної власності. − 2008. − №5

Крижна В. М. Порушення прав на комерційне найменування за законодавством України. Вісник господарського судочинства. − 2008. − №4. −-С.82 − 85.

Крижна В. М. Захист прав споживачів при використанні комерційних позначень.. Вісник господарського судочинства. − 2009. − №2. − С.67 −70.

Крижна В. М. Найменування юридичних осіб і комерційне найменування// Вісник господарського судочинства. − 2009. − №3. − С. 116−118.

Кубах М. Необхідність удосконалення законодавства України щодо охорони фірмових найменувань// ПГП. – 2003. № 12.

Мацкевич О.О.Правова охорона комерційних (фірмових) найменувань та законодавствами України та російської федерації //Теорія і практика інтелектуальної власності. − 2009. − №4.

Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України ; Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності ; Київський ун-т права НАН України / Юрій Сергійович Шемшученко (заг.ред.), Ю.Л. Бошицький (заг.ред.). — К. : Юридична думка, 2006. — 638с.

Родіонова Т. Проблеми охорони прав на добре відомий знак для товарів і послуг // Інтелектуальна власність. − 2008. − №9. − С. 37.

Саниахметова Н. Право субьекта предпринимательства на фирменное наименование // Бизнес– 25 сентября 2000 года.

Щукіна К. Проблема застосування законодавства у випадку недобросовісної реєстрації торговельних марок // Інтелектуальна власність. −2008. − №6. −С. 22.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.011 с.)