Кафедра господарського праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра господарського праваУкладачі: професор, д.ю.н. Беляневич О.А., доцент, к.ю.н. Кологойда О.В.

 

Право промислової власності

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

для студентів спеціальності 12.00.04 - господарське право;

Господарсько-процесуальне право

 

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ___

від „___”_________20__р.

Зав. кафедри

_______ д-р юр.наук проф. Щербина В.С.

 

Декан факультету

___________ Гриценко І.С.

 

Київ-2010


Робоча програма з дисципліни: "Право промислової власності"

 

Укладачі:

Беляневич О.А., д.ю.н., професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Кологойда О.В., к.ю.н., доц. кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

      Погоджено з науково-методичною комісією «____» __________ 200__р.   ________________________ Підпис голови НМК факультету    

 

 

© Авторські права застережені


ВСТУП

Дисципліна "Право промислової власності" є спецкурсом для студентів, які навчаються за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право, що читається для спеціалістів 5 (6) курсу в обсязі 1 кредиту, в тому числі 36 годин аудиторних занять з них 18 годин лекцій, 18 годин практичних занять і 14 годин самостійної роботи. За результатами вивчення дисципліни "Право промислової власності" студенти складають залік в I семестрі (для студентів 5 курсу денної форми навчання), іспит у І семестрі (для студентів 6 курсу заочної форми навчання).

Метою і завданням навчальної дисципліни "Право промислової власності" є вивчення студентами правового регулювання відносин щодо використання в господарській діяльності об'єктів патентного права (винаходів, корисних моделей, промислових зразків), засобів індивідуалізації учасників господарського обороту (знаків для товарів та послуг, зазначень походження товарів, фірмових найменувань), нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності (комерційної таємниці, селекційних досягнень, топографій інтегральних мікросхем).

В сучасному світі інтелектуальна діяльність людини набуває надзвичайно важливого значення в різних сферах людської діяльності. В постіндустріальному суспільстві вирішення економічних завдань суспільства залежить, насамперед, від його інтелектуального потенціалу. В свою чергу наука і техніка можуть динамічно розвиватися за відповідних умов, до яких належить і нормативне забезпечення відносин, що виникають при створенні і використанні результатів інтелектуальної діяльності.

Предметом навчальної дисципліни„Право промислової власності” є суспільні відносини, що складаються в процесі створення та використання об’єктів промислової власності та захисту прав на об’єкти промислової власності.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

· нормативно-правові актів, що визначають правове регулювання відносин в сфері створення та використання окремих об’єктів промислової власності;

· роз’яснення вищих судових інстанцій, судову практику по вирішенню спорів у сфері захисту прав та законних інтересів на об’єкти промислової власності.

Студент повинен вміти:

· закріплювати та поглиблювати отримані на лекціях знання шляхом самостійного опрацювання згадуваних лектором нормативно-правових актів та джерел спеціальної літератури, а також додаткової літератури з відповідних тем спецкурсу;

· використовувати набуті знання з інших навчальних дисциплін, зокрема, цивільного та господарського права;

· користуватися інформаційними та аналітичними ресурсами мережі Інтернет;

· виконувати завдання для самостійної роботи, вирішувати задачі.

Плани семінарських занять включають найбільш важливі питання тем спецкурсу, місять практичні завдання, задачі та тестові завдання, спрямовані на засвоєння вивченого матеріалу та перевірку знань студентів.

Для поглиблення вивчення окремих тем зі спецкурсу «Право промислової власності», написання дипломних та магістерських робіт до кожної теми спецкурсу пропонується список нормативно–правової бази та спеціальної літератури. При цьому студенти мають враховувати нові нормативно–правових актів, відслідковувати внесення змін в чинні нормативно–правові акти, спеціальну літературу останніх років, що була надрукована після випуску даних навчально–методичних рекомендацій.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.Навчальна дисципліна "Право промислової власності" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" та "магістр", є спецкурсом щодо вивчення таких базових дисциплін як "господарське право", "цивільне право", входить до блоку дисциплін „Майнова основа господарювання”.

Система контролю знань та умови складання заліку/іспиту.Навчальна дисципліна "Право промислової власності" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; усних відповідей, тестів та контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять. Студент може отримати максимально 5 балів за усні відповіді, 1 бал за доповнення на практичних заняттях, 5 балів за доповіді в кожному зі змістових модулів.

Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи за виконання яких студент може максимально отримати 10 балів за кожну.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за іспит за наступною формулою.

І семестр

  Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 ) Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 ) Іспит Разом (підсумкова оцінка)
Вагові коефіцієнти (%) 30%   30%   40%   100%
Максимальна оцінка в балах

Розрахунок підсумкової оцінки за перший семестр (зваженої):

ПО= ЗМ1 + ЗМ2 + КПМ .

При простому розрахунку отримаємо:

  Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 ) Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 ) Іспит Разом (підсумкова оцінка)
Оцінка (бали)

При цьому, кількість балів відповідає оцінці за шкалою ЕСТS:

1-34 – «незадовільно» зобов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності[1]

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90 – 100 відмінно
85 – 89 добре
75 – 84
65 – 74 задовільно
60 – 64
35 – 59 незадовільно
1 – 34

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів, то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни "Правове регулювання ринку цінних паперів"[2].

Використані скорочення:

ВВР – Відомості Верховної Ради України

КМУ – Кабінет Міністрів України

ОВУ – Офіційний вісник України


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

№ теми Назва теми Кількість годин
Лекції Практичні Самостійна робота
ЗМІСТОВИЙ Модуль 1. «Основи промислової власності. Патентне право»
Предмет і система спецкурсу «Право промислової власності»  
Законодавство України про промислову власність  
Патентне право.
Модульна контрольна робота 1   0,5*  
ЗМІСТОВИЙ Модуль 2. «Правова охорона засобів індивідуалізації та нетрадиційних об’єктів промислової власності. Договори в сфері промислової власності»
Правова охорона знаків для товарів і послуг.  
Правова охорона фірмових (комерційних) найменувань. 2
Правова охорона зазначення походження товарів.  
Правова охорона нетрадиційних об'єктів промислової власності.  
Передача права користування об'єктами промислової власності. 2[3]
Модульна контрольна робота 2   0,5  
Всього
           

Загальний обсяг 50год.

в тому числі:

Лекції– 18 год.

Практичні– 18 год.

Самостійна робота- 14 год.


ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ «Право промислової власності»

ЗМІСТОВИЙ Модуль 1.

«Основи промислової власності. Патентне право»Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.021 с.)