Тема 2. Законодавство України про промислову власність.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Законодавство України про промислову власність.Лекція 2. Законодавство України про промислову власність.

1. Історія розвитку патентного права. Історія розвитку законодавства про засоби індивідуалізації учасників господарського обороту та їх продукції (робіт, послуг). Розвиток законодавства про охорону нетрадиційних об'єктів промислової власності.

2. Джерела та система законодавства України про промислову власність.

3. Міжнародне співробітництво в сфері промислової власності. Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності. Паризька конвенція по охороні промислової власності. Міжнародні договори та угоди за питань охорони промислової власності.

Завдання для самостійної роботи:

Самостійна робота студентів полягає у самостійному вивченні питань теми за методичними вказівками викладача. Студент повинен опрацювати лекційний матеріал, необхідний обсяг рекомендованої літератури та нормативно-правових актів.

Після вивчення питань даної теми студент повинен викласти результати самостійної роботи в письмових роботах та рефераті

(з питань обраних викладачем). З питань, які винесені на самостійну роботу, студент має вести робочий конспект.

При відповіді на питання письмових робіт студент має виявити вміння:

– спираючись на чинне законодавство показати універсальність норм права промислової (вказати норми різних галузей права, що вміщені в Законах України „Про охорону прав на винаходи та корисні моделі”, „Про охорону права на знаки для товарів та послуг”, „Про науково-технічну діяльність”);

– дослідити стан адаптації законодавства України та ЄС у сфері правової охорони об’єктів промислової власності;

– показати роль і значення діяльності ВОІВ у сфері охорони об’єктів промислової власності.

Приклади контрольних запитань та завдань модульної контрольної роботи:

1. Історично першим патентним законом був:

а) Статут про монополії 1623р.;

б) Закон „Про привілеї на різні винаходи та відкриття в мистецтвах і ремеслах”, 1812 р.;

в) Паризька конвенція з охорони промислової власності, 1883 року;

г) Закон „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, 1993р. \

 

2. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів та послуг з метою реєстрації знаків 1957р. належить до:

а) програмних міжнародних угод;

б) класифікаційних міжнародних угод;

в) реєстраційних міжнародних угод;

г) міжнародних угод, що засновують і регламентують діяльність ВОІВ.

Проблемні теми для обговорення

1. Ратифікація міжнародних угод в сфері правової охорони об’єктів промислової власності: стан та перспективи .

2. Співробітництво України та ВОІВ в сфері охорони інтелектуальної власності.

3. Реєстраційні та класифікаційні міжнародні угоди в сфері правової охорони об’єктів промислової власності: проблеми застосування міжнародно-правових норм.

Нормативні акти:

Конституція України // ВВР. – 1996. – № ЗО. – Ст. 141.

Господарський кодекс України// ВВР. – 2003. – № 18, 19–20, 21–22. Ст. 144.

Цивільний кодекс України // ВВР. − 2003. − № 40, 41.− Ст. 356.

Закон України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність»// ВВР. – 1991. – №29. – Ст.377.

Закон України від 18 вересня 1991 року «Про інвестиційну діяльність»// ВВР. – 1991. – № 47. – Ст. 647.

Закон України від 19 вересня 1991 року «Про господарські товариства»// ВВР. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

Закон України від 13 грудня 1991 року «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» // ВВР. – 1992. – № 12.– Ст.165.

Закон України від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію»// ВВР. –1992.–№48. – Ст.650.

Закон України від 21 квітня 1993 року «Про охорону прав на сорти рослин»// ВВР. – 1993. – № 21. – Ст.218.

Закон України від 25 червня 1993 року «Про науково-технічну інформацію»// ВВР. – 1993. – № 33. – Ст.345.

Закон України від 15 грудня 1993 року «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції від 01 червня 2000 року із наст, змінами) //ВВР. – 2000. – №37. – Ст.307.

Закон України від 15 грудня 1993 року «Про охорону прав на промислові зразки» (із наст, змінами) // ВВР. – 1994. – № 7. – Ст.34.

Закон України від 15 грудня 1993 року «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (із нас. змінами) // ВВР. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

Закон України від 22 грудня 1993 року «Про дію міжнародних договорів в Україні» // ВВР. – 1994. – № 10. – Ст.45.

Закон України від 7 червня 1996 року «Про захист від недобросовісної конкуренції» // ВВР. – 1996. – № 19. – Ст.80.

Закон України від 6 червня 1999 року «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (із змінами від 21 грудня 2000 року) // ВВР. –1999. – № 32. – Ст.267.

Закон України від 11 липня 2001 року «Про авторське право і суміжні права» ( в ред. від 11 липня 2001 р.)// ВВР. – 2001. – № 43. – Ст.214.

Регламент Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2003 року №622/ ОВУ. – 2003. – № 40. – Ст.2148.

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14 січня 2002 р. № 01–8/31 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність (за матеріалами Вищого господарського суду України)"

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2003 р. № 01–8/1199 "Про нормативно–правові акт, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності".

Спеціальна література:

Безух О.В. Співвідношення законодавства щодо захисту від недобросовісної конкуренції із законодавством, яке регулює використання інших об'єктів інтелектуальної власності // Вісник господарського судочинства.–2001.–№1.–С. 168– 175.

Блинников В.И., Григорьев А.Н., Еременко В.И. Комментарий к евразийскому патентному законодательству. – М., 1997.

Богатых Е.А., Левченко В.И. Патентное право капиталистических и развивающихся государств. – М.: Юр. лит–ра, 1978.

Богуславский М.И. Международные соглашения в области изобретений и товарних знаков. – М., 1964.

Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. – М.: «Прогресе», 1977.

Будянский В. А. Закони о промышленной собственности и становление патентного права Украины // Вопросы государства и права Украины. – Вып. IV. – Донецк, 1994.

Буряк Е.М. Азбука договора о патентной кооперации (РСТ). М.: ВНИИПИ, 1996.

Демченко Т. Правове регулювання промислової власності в Європі та в Україні: принципи побудови та шляхи зближення. – Київ, видав. "Преса України". – 2005. – 64 с.

Довгань Г. В. Правова охорона об'єктів промислової власності на західноукраїнських земляху складі Польщі у 20-30х роках ХХ ст. // Теорія і практика інтелектуальної власності. − 2008. − №4

Довгий С.О., Тацій В.Я. Перспективи розвитку відносин у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. – 1999. – № 5.

Дорохіна І, Кращенко В. Аналіз законів про охорону прав на обєкти інтелектуальної власності з позиції судового эксперта //Теорія і практика інтелектуальної власності. − 2009. − №2.

Еременко В.И. Европейское патентное законодательство. – М.: ВНИИПИ, 1989.

Жаров В. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: удосконалення правового регулювання // Право України. – 1999. – № 3.

Кавасс І., Скринька Д. Захист інтелектуальної власності і ТРІПС// Інтелектуальна власність. – 1999. – №6 – С.5–15.

Коваль И. Регулирование Хозяйственным кодексом Украины отношений в сфере интеллектуальной собственности // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9

Кожарська І. Вплив міжнародної системи охорони промислової власності на законодавство Україн про охорону прав на знаки для товарів і послуг та промислові зразки // Інтелектуальна власність. −2000. − №10−11. − С. 9 − 11

Крайнєв П.П. Законодавство Україн у сфері промислової власності (історія розвитку та аналіз) // Право України. − 2001. − №5. − С. 85 − 88.

Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні. К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – 340 с.

Лазуренко Ю.В. Правова охорона інтелектуальної власності в цифровій мережі Інтернет// Вісник господарського судочинства.– 2003. – №4.

Мельник Є.Ф. Розвиток радянського законодавства про винаходи. –К.: Наукова думка, 1971.

Москаленко В.С. Деякі питання судового захисту права промислової власності // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1999. – № 1.

Петренко О.Б. Застосування заходів оперативного впливу у захисті прав на об'єкти промислової власності// Вісник господарського судочинства. – 2003.–№1.

Підопригора О. Правова культура в законодавстві України про інтелектуальну власність// Інтелектуальна власність. – 2000. – № 8–9. – С.6–11.

Святоцький О., Жаров В. Удосконалення національного законодавства в сфері захисту прав інтелектуальної власності // Право України. – 1999. – № 2.

Тема 3. Патентне право.

Лекція 3.

1. Поняття та принципи патентного права.

2. Поняття та ознаки винаходу. Об'єкти винаходу. Об'єкти, що не визнаються винаходами. Умови патентоспроможності винаходу. Новизна: поняття рівня техніки, пріоритет винаходу та правила його визначення. Винахідницький рівень. Промислова придатність.

3. Поняття та ознаки корисної моделі. Об'єкти корисної моделі. Умови патентоспроможності корисної моделі: новизна, промислова придатність

4 Поняття та ознаки промислового зразка. Об'єкти промислового зразка. Умови патентоспроможності промислового зразка: новизна, промислова придатність.

Лекція 4.

5. Суб'єкти патентного права. Автори винаходу, корисної моделі, промислового зразка, їх спадкоємці. Власники патентів. Державний департамент інтелектуальної власності. Представники у справах інтелектуальної власності. Фонд винаходів України.

6. Порядок одержання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Складання та подання заявки. Формальна експертиза заявки. Експертиза заявки по суті. Видача патенту.

7. Правовий режим службових винаходів.

8. Зміст патентних прав: виключне право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; уступка патентних прав; видача дозволу на використання запатентованих об'єктів. Обмеження прав власників патентів. Обов'язки, що випливають з патенту на винахід, корисну модель і промисловий зразок.

9. Припинення дії патенту. Визнання патенту недійсним. Загальні положення захисту прав власника патенту.

Практичне заняття 3

Теоретичні питання:

1. Поняття та принципи патентного права.

2. Загальна характеристика об'єктів патентного права: спільне та відмінне.

3. Правова охорона винаходів та корисних моделей в Україні.

4. Правова охорона промислових зразків в Україні.

Завдання для самостійної роботи:

Самостійна робота студентів полягає у самостійному вивченні питань теми за методичними вказівками викладача. Студент повинен опрацювати лекційний матеріал, необхідний обсяг рекомендованої літератури та нормативно-правових актів.

При підготовці питань, які віднесені до самостійної роботи, студент має звернути особливу увагу на засвоєння таких понять і термінів: патент, патентна система, винахід, корисна модель, промисловий зразок, службовий винахід, недійсність патенту.

Після вивчення питань даної теми студент повинен викласти результати самостійної роботи в письмових роботах та рефераті (з питань обраних викладачем). З інших питань, які винесені на самостійну роботу, студент має вести робочий конспект.

При відповіді на питання письмових робіт студент має виявити такі вміння:

– використовувати метод системного аналізу (розкрити склад системи патентного права та визначити ознаки кожного об’єкта, що входять до цієї системи);

– поєднати теоретичні знання з практикою (показати практичне використання певних методів у ході наукового пізнання);

– виділяти основні, першорядні ознаки юридичних явищ.

При підготовці рефератних повідомлень даної теми студент має визначити, яким чином йшов процес становлення та розвитку юридичної науки в Україні.

Задача 1.

На Петриківському підприємстві майстром Шуміною було розроблено нову модель таці. У зв'язку з наступним запуском моделі у виробництво виникло питання про необхідність забезпечення охорони прав підприємства та майстра–художника. Юридична фірма надала консультацію стосовно того, що найкращим засобом було б визнання цієї моделі промисловим зразком, але одержати патент на таке рішення неможливе через те, що художньо–конструктивне вирішення зовнішнього вигляду виробу не має промислової придатності, оскільки передбачає ручний розпис кожного виробу.

1. Дайте характеристику промислової придатності як ознаки патентоздатності промислового зразка.

2. В чому полягає відмінність між корисною моделлю та промисловим зразком ?

3. Чи вірною є консультація, надана юридичною фірмою?

Задача 2.

Працівники технологічної лабораторії НДІ сільського господарства Петренко та Кучеренко у встановленому законом порядку визнані авторами винаходу – нового хімічного засобу для боротьби із шкідниками рослин, що був ними розроблений під час роботи в лабораторії. В суд надійшли позови від завідувача лабораторії Іванченка та співробітника цієї ж лабораторії Грищенка, які вимагали включення їх до числа співавторів. В позовній заяві Іванченка зазначалося, що ним як завідувачем лабораторії здійснювалося загальне керівництво всіма дослідами, які і завершилися створенням нової речовини. В позові Грищенко зазначалося, що саме він підказав Петренку і Кучеренку головну ідею винаходу, оскільки саме він провів велику роботу з пошуку та аналізу аналогів винаходу, результати якої він передав відповідачам.

Чи підлягають задоволенню позовні вимоги?

 

Практичне заняття 4

Теоретичні питання:

  1. Порядок одержання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
  2. Правовий режим службових винаходів.
  3. Права та обов'язки власників патентів. Обмеження прав власників патентів.
  4. Припинення дії патенту. Визнання патенту недійсним. Загальні положення захисту прав власника патенту.

Завдання для самостійної роботи:

Задача 1.

Троє конструкторів–винахідників створили корисну модель "пристрій для демонтажу шин" і одержали на неї деклараційний патент. Співвласники патенту одержали від акціонерного товариства пропозицію про продаж патенту. Двоє з трьох співвласників висловили бажання продати патент на умовах, запропонованих акціонерним товариством. Третій заперечував проти цього, доводячи, що вони самі повинні вдосконалити модель і одержати патент на винахід, який пізніше може бути реалізований з більшою вигодою. Співвласники звернулися за допомогою до юриста.

1. Які способи переуступки патентних прав на використання запатентованих розробок передбачає чинне законодавство?

2. Чи може бути корисна модель одночасно запатентована як винахід?

3. Як може бути розв'язаний цей конфлікт?

Задача 2.

Патентне відомство отримало дві заявки – на видачу патенту на винахід і на видачу патенту на корисну модель. Заявнику пізніше поданої заявки було видано патент на корисну модель "Електронний кодовий замок". По раніше поданій заявці на винахід "Кодовий замок з ємною пам'яттю" рішення ще не було прийнято. Автори раніше поданої заявки вважають, що технічне вирішення, подане в формулі корисної моделі, на яку вже видано патент, не нове, тому що повторює сукупність суттєвих ознак їхньої заявки. Відмінність полягає лише в назві окремих елементів, а не їх сукупності.

Автори звернулися до патентного повіреного з проханням надати їм допомогу в підготовці заперечення. Власник патенту, дізнавшись про підготовку заперечення на виданий йому, в своєму листі до авторів заявки повідомив, що він самостійно працював, із змістом заявки на винахід ознайомлений не був, тому його патент не може бути визнаний недійсним. Тотожність, на його думку, виключається тому, що він подав заявку на корисну модель, а не на винахід.

В якому порядку може бути визнаний недійсним патент і яке рішення повинно бути прийняте, зокрема, при встановленні тотожності обох рішень?

Приклади контрольних запитань та завдань модульної контрольної роботи:

1. Патент – це:

а) охоронний документ, який засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід, корисну модель або промисловий зразок;

б) дозвіл на право здійснення науково–технічної діяльності;

в) науково–технічне рішення в сфері техніки;

г) сукупність виключних прав винахідника на створений ним об’єкт інтелектуальної власності;

д) об’єкт людської творчості, який відповідає ознакам патентоздатності.

 

2. Службовий винахід це:

а) винахід створений працівником підприємства у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця;б) винахід створений працівником підприємства у процесі виконання своїх посадових обов’язків;в) винахід створений працівником підприємства у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця або у вільний від роботи час з використанням секретів виробництва.

 

3. Умовами патентоздатності винаходу є:

а) новизна, винахідницький рівень, промислова придатність;

б) новизна та промислова придатність;

в) новизна;

г) новизна, промислова придатність, відповідність закону.

 

Проблемні теми для обговорення

1. Співвідношення правової охорони промислових зразків і знаків для товарів і послуг: спільні риси та відмінності.

2. Проблеми практики застосування законодавчих норм в сфері правової охорони службових винаходів.

3. Способи захисту прав власника патенту.

4. Судова практика у спорах про визнання патенту недійсним.

 

Нормативні акти:

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28 квітня 1977 року, приєднання України Закон від 01.11.96 // Комп’ютерна правова система «Ліга: Закон».

Договір про патентне право вiд 01.06.2000 р. , приєднання України Закон від 22.11.2002р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 12. – Ст. 793.

Господарський кодекс України// ВВР. – 2003. – № 18, 19–20, 21–22. Ст. 144.

Цивільний кодекс України //ВВР. – 2003. – № 40, 41. Ст. 356.

Закон України від 15 грудня 1993 року «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції від 01 червня 2000 року із наст, змінами) //ВВР. – 2000. – №37. – Ст.307.

Закон України від 15 грудня 1993 року «Про охорону прав на промислові зразки» (із наст. змінами) // ВВР. – 1994. – № 7. – Ст.34.

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545 „Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)” (із наст. змінами) // ЗПУ. – 1994. – № 11. – Ст.278.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2292 „Про затвердження Угоди про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів” // Офіційний вісник України. − 1999. − № 50. − Ст. 154

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 „Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності // ОВУ. – 2004. – № 51. – Ст 3354.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. 8 «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми» // ОВУ 2004. – № 2. – Ст. 38.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 року № 22 „Про затвердження Правил складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель” // ОВУ. – 2001. – № 9. – Ст.386.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 року № 197 „Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель // ОВУ. – 2002. – №16. – Ст.887.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 р. № 110 „Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок // ОВУ. – 2002. – № 11. – Ст.531.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2002 року № 198 „Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок // ОВУ. – 2002. №14. – Ст.773.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 року № 291 „Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи // ОВУ. – 2001. – № 18. – Ст. 804.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 року № 290 „Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки // ОВУ.– 2001. – № 18. – Ст. 803.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2001 року № 469 „Про затвердження Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі // ОВУ.– 2001.– № 27. – Ст. 1227.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2001 року № 520 „Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь–якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання // ОВУ. 2001.№31.–Ст.1437.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 року № 575 „Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь–якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання // ОВУ. 2001. № 34. Ст. 1614.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 квітня 2005 року № 247 «Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь–якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності» // ОВУ – 2005. – № 19. – Ст. 1008.

Інформаційний лист ВГСУ від 17.04.2006р. №01−8/844 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на промислових зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищім господарським судом України”) // Інтелектуальна власність. − 2006. − №9. − С. 18 − 29.

Спеціальна література:

Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины. – Харьков, 1994.

Андрощук Г. Все про службові винаходи// Профспілки України.–1997. №–18.

Андрощук Г. Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт промислової власності: проблеми регулювання // Інтелектуальна власність. − 2006. − №4. С. 37 − 40.

Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учеб. Пособие. – К.: МАУП, 1999.

Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Изобретательское право. – М.: Госюриздат, 1980.

Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. – М.: «Прогресс», 1977.

Боровик П. А. Особливості судово-експертного дослідження винаходу (корисної моделі)з багатоланковою формулой // Теорія і практика інтелектуальної власності. − 2008. − №4

Бреус Н., Шкуринська Т. Патентоспроможність комп'ютерних програм: практика Європейського патентного відомства// ІВ. – 2000. – №1. С.25– 30.

Буров О., Петренко С. Світові тенденції патентування та ліцензування комп’ютерних програм // Інтелектуальна власність. − 2006. − №7. − С. 25 − 27.

Бутнік-Сіверський С. Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок як об'єкт спадкування // Теорія і практика інтелектуальної власності. − 2009. − №3

Василенко І. Міндрул А. Адаптація законодавста України у сфері промислової власності до законодавства Європейського Союзу // Інтелектуальна власність. − 2006. − №5. − С. 12 − 15.

Васьковська Т. Актуальні проблеми судової експертизи промислових зразків // Теорія і практика інтелектуальної власності. − 2008. − №2

Васьковська Т.А., Кращенко В.П. Судова експертиза запаиентованих промислових зразків у цифрах і фактах //Теорія і практика інтелектуальної власності. − 2008. − №6.

Гаврилов З.П. О преждепользовании // Вопросы изобретательства. –1990. –№11.

Глухівський Л. Деклараційний патент: за і проти /ЛВ. – 2001. – № 7. С.8–12.

Дахно И.И. Патентно – лицензионная работа. – К., 1996.

Єжмин В. Особливості подання міжнародної заявки // Інтелектуальна власність. − 2006. − №10. − С. 9 − 36.

Ємжин В. Особливості входження міжнародних заявок в національну фазу в Україні (прийом і формальна експертиза міжнародних заявок) // Інтелектуальна власність. − 2008. − №10. −С. 4

Жаров В., Максимова Н. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності. Проблемні питання та шляхи їх вирішення// ІВ. –2002.–№2–3.–С.3–7.

Интеллектуальная собственность в У крайнє: правовые основи и практика. – Науч.–практ.изд.: В 4–х т./ Под общ. ред. А.Д. Святоцкого. – К.: ИнЮре, 1999.

Іваненко П.Перехід до використання безпаперової інформаційної технології у процесах набуття прав на об'єкти промислової власності // Інтелектуальна власність −2009. − №9.

Карпенко Д., Клявлін В., Святоцький О., Федченко Л. Правові питання взаємовідносин, пов'язаних із створенням службових винаходів // Право України. –1998. – № 9.

Кириченко І. Деякі аспекти патентного захисту лікарських засобів // ІВ. – 2001. – №9–10 – С.17–23.

Кириченко Т.С. Захист патентного права на основі формули винаходу: Автореф. дис. канд. юрид. наук: . — Х., 2005. — 17 с.

Кожарська І. Деякі питання визнання патенту України на промислових зразок недійсним // Інтелектуальна власність. − 2006. − №11. − С. 21 − 24.

Кожарська І., Пейкрішвілі М. Співвідношення правової охорони промислових зразків і знаків для товарів і послуг // Інтелектуальна власність. − 2003. − №1. − С. 11 − 15.

Колотілова Ю. Сучасні тенденції в патентуванні лікарських засобів, створених із застосуванням комбінаторних технологій // Інтелектуальна власність −2009. − №9.

Коцюба О., Гавриленко О. Актуальні аспекти права попереднього користування інтелектуальною власністю в Україні // ІВ. – 2000. № 1–2. – С.8 –13

Крайнєв П. Економічна доцільність патентування винаходів за кордоном // Право України. – 1999. – № 5.

Крыжна В. Право преждепользования в патентном праве Украины // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 2.

Кучеренко О., Сторожик Л. Діалог заявника та експерта щодо відповідності винаходу критерію „винахідницький рівень” // Інтелектуальна власність. − 2006. − №8. − С. 29 − 35.

Луценко Ф., Брагарник О. Запровадження реформи МПК в Укрпатенті // Інтелектуальна власність. − 2006. − №11. − С. 25 − 29.

Льгова О. Про внесення змін до формули винаходу після отримання патенту // Інтелектуальна власність. − 2007. − №4. − С. 36 − 40.

Макода В. Є Промисловий зразок та його співвідношення з іншими об’єктами інтелектуальної власності в період глобалізації економічних відносин // Вісник господарського судочинства. − 2009. − №3. − С.119 −122

Макода В. Промисловий зразок як об’єкт права інтелектуальної власності в Україні.//Юридична Україна. −2008. −№4. − С. 62 −66.

Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. – Київ, 2000.

Мамиофа И.З. Охрана изобретений и технический прогресе. – М: Юр. лит–ра, 1974.

Мамиофа И.З., Миронов Н.В. Изобретательское право. – М.: Юр. лит–ра, 1986.

Мельник О. Цивільно–правовий захист патентних прав: проблемні питання// Право України. – 2003. – № 2.

Методичні рекомендації по виплаті винагороди авторам об'єктів промислової власності // ІВ. – 2000. – №6–7. С.45–51.

Мітрахович М. М., Луханін М. І., Комаров В. О., Зайківський О. Б., Сотников О. В. Методичні рекомендації щодо підготовки заявки на винахід / Озброєння Міністерства оборони України / О.О. Стеценко (заг.ред.). — К., 2002. — 267с.

Ніколаєнко Л. І., Бутяєва А. П., Меняйло Л. А., Радомський В. С. Промисловий зразок / Державне патентне відомство України / В.Л. Петров (ред.). — К. : Вид. Дім "Ін Юре", 1999. — 124с.

Ніколаєнко Л. І., Добриніна Г. П., Меняйло Л. А., Радомський В. С. Винахід / Державне патентне відомство України / В.Л. Петров (ред.). — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. — 136с.

Ніколаєнко Л. І., Добриніна Г. П., Меняйло Л. А., Радомський В. С. Корисна модель / Державне патентне відомство України / В.Л. Петров (ред.). — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. — 128с.

Паладій М. Патентний суд: аргументи "за"// ІВ. – 2002. – №4. – С.4–8.

Патентоведение // Под ред. Рясенцева В.А. – М., 1987.

Потоцький М. Промисловий зразок та торговельна марка: співвідношення прав // Інтелектуальна власність. − 2007. − №4. − С. 23 − 28.

Прахов Б. Г. Проблеми підвищення ефективності правового забезпечення реалізації науково-технічних досягнень за кордоном // Теорія і практика інтелектуальної власності. − 2008. − №4

Работягова Л. Правова охорона винаходів і корисних моделей в Україны та зарубіжних країнах // Інтелектуальна власність. − 2006. − №8. − С. 23 − 29.

Ревинский О.В. Если признаки объектов не признаны патентоспособ–ными… // Патенты и лицензи. − 201. − №2 − С. 16 − 21.

Розенберг П. Основи патентного права США. – М.: «Прогресе», 1978.

Рыбальский Н.Г. Патентоспособность биологических обьектов. – К.: Наукова думка, 1988.

Свінцов О. Кучеренко О. Що таке „промислова придатність” та її застосування при створення винаходу // Інтелектуальна власність. − 2006. − №12. − С. 20 − 27.

Святоцький, О., Крайнєв П., Прахов Б. Право интеллектуальной собственности на рационализаторское предложение К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. – 128 с.

Сергеев А.П. Патентное право: Учебное пособие. – М., 1994.

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. – М.: «Проспект», 1999.

Складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок: Практичний посібник / Державне підприємство "Український ін-т промислової власності" (Укрпатент) / Т.В. Бованенко (уклад.). — К., 2006. — 39с.

Cкляров І. Комп’ютерні програми та патентна охорона // Інтелектуальна власність. − 2003. − №5. − С. 21 − 26

Слободянюк О. Спогади про світле майбутнє або право на наукове відкриття в „окремо взятій” Україні // Інтелектуальна власність. − 2007. − №4. − С. 29 − 35.

Сюсєль І.Доведення неправомірного використання винаходу в судах України // Інтелектуальна власність − 2009. − №7.

Тарнавська Н. Як не потрібно складати матеріали заявки. Поради експерта Теорія і практика інтелектуальної власності. − 2008. − №2

Тимощук Л. Патентная активность и развитие государственной системи охраны промьішленной собственности // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 7.

Томачинський С. Особливості складання та розгляду заявок на винаходи в галузі фармацевтики // Інтелектуальна власність −2009. − №9.

Торянік С. Маруда Н. Особливості проведення експертизи запатентованого винаходу та корисної моделі // Інтелектуальна власність. − 2006. − №3. − С. 25 − 28.

Торянік С. Установлення патентоздатності корисних моделей // Інтелектуальна власність. − 2007. − №6 . – С. 30 – 31.

Торянік С., Будзинська О.Вплив недоліків формули та опису на патентоздатність винаходу і подальшу долю патенту // Інтелектуальна власність − 2009. − №7.

Финкель Н.К. Правовое регулирование служебных изобретений в капиталистических странах. – М.: ВНИИПИ, 1989.

Халаїм Н. Зміст права на промисловий зразок: майнові права інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. − 2008. −№ 3. − С. 21.

Халаїм Н. Зміст права на промисловий зразок: особисті немайнові права інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. − 2008. −№2. − С. 15

Халаїм Н. Зміст права на промисловий зразок: теоретичний аспект // Інтелектуальна власність. − 2008. −№1. − С. 20

Халаїм Н. Правова природа патенту на промисловий зразок // Право України. – 2000. – № 8.

Халаїм Н. Правова природа промислового зразка як об'єкта охорони // Право України. – 1998. – № 11.

Халаїм Н. Судові засоби захисту превентивного характеру та захист прав патентоволодільця // Право України. – 2000. – № 11.

Халаїм Н.О. Правова охорона промислових зразків в Україні. Автореф. дис.канд.юрид.наук. –Київ, 2000.

Чернецька Н., Кучеренко О.Аналіз "новизни" винаходів у галузі хімії // Інтелектуальна власність −2009. − №10

Чікін С.Суперечність публічному порядку та деякі правочини в сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність − 2009. − №5.

Чікін С., Решитилов К., Чікіна О. Право попереднього користувача: Філологічний та історичний аспекти //Теорія і практика інтелектуальної власності. − 2008. − №1

Шенкаренко О. Призначення залежних пунктів формули винаходу Теорія і практика інтелектуальної власності. − 2008. − №2

Шестимиров А.А., Минаев А.А. Промышленные образцы. – М., 1995.

Goel G., Aching R., Брагарник О.Чи можна провести "ідеальний" патентний пошук? // Інтелектуальна власність − 2009. − №8.


ЗМІСТОВИЙ Модуль 2.

«Правова охорона засобів індивідуалізації та нетрадиційних об’єктів промислової власності. Договори в сфері промислової власності»Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.016 с.)