Керівництво роботою та контроль за ходом виконанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Керівництво роботою та контроль за ходом виконання 

Керівниками робіт є викладачі предметної комісії економічних дисциплін. До обов'язків керівника входять:

- допомога студентам у виборі теми, розробленні плану підго­товки і структури роботи, доборі літератури, виборі методів дослідження тощо;

- розроблення завдання до роботи, яка затверджується предметною комісією економічних дисциплін;

- затвердження плану виконання роботи студентом;

- аналіз змісту роботи, висновків і результатів дослідження;

- систематичні, у встановлений графіком час консультації студентові та проведення з ним бесід за матеріалами окремих розділів роботи;

- контроль за ходом виконання роботи;

- підготовка відзиву на роботу.

Відзив на роботу. Не пізніше ніж за тиждень до захисту керів­ник має видати студентові відзив на роботу. Відзив пишеться у довільній формі. У відзиві визначається:

- рівень підготовки автора роботи до виконання ним професій­них обов'язків відповідно до кваліфікації;

- ступінь самостійності при виконанні роботи;

- уміння працювати з літературними джерелами та їх вико­ристовувати;

- новизну поставлених питань та оригінальність підходів до їх вирішення;

- рівень оволодіння методологією дослідження;

- повноту та якість виконаних завдань;

- логічність (послідовність, чіткість, несперечливість, аргументованість) і грамотність викладення матеріалу.

У висновку відзначається рівень відповідності роботи вимогам щодо підготовки курсових робіт. У кінці відзиву керівник робить висновок про можливість допуску роботи до захисту.

За прийняте у роботі рішення і правильність розрахунків відповідає студент - автор роботи.

 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсову роботу рецензує викладач - керівник курсової роботи.

У рецензії відзначаються позитивні сторони і недоліки роботи, допущена чи не допущена вона до захисту. Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертаються на доопрацювання. Робота з незадовільною оцінкою» підлягає переробленню протягом терміну, встановленого кафедрою.

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до за­хисту. На захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, виділити її проблемні аспекти, обґрунтувати свої висновки, відповісти на запитання викладача. За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку («відмінно», «добре», «задовільно», «незадо­вільно»), яку викладач виставляє в екзаменаційну відомість.

Оцінку «відмінно» отримує студент, у якого акуратно і пра­вильно оформлена курсова робота, вона має цільову спрямованість, містить практичний результат і глибокий аналіз питань обраної теми, висновки про позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків.

Оцінку «добре» одержує студент за роботу, у якій виконані всі зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки й пропозиції. Робота має бути виконана правильно й акуратно.

Оцінку «задовільно» отримує студент, у якого робота містить недостатньо елементів наукового дослідження, неглибокий аналіз, висновки і пропозиції погано аргументовані, текст оформлений неакуратно.

Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до іспиту з даної дисципліни.

Процедура захисту передбачає:

виступ студента (5-7 хвилин);

відповіді студента на зауваження;

заключне слово студента;

прийняття рішення.


 

ПІДГОТОВКА ПЕРЕЛІКУ ТЕМ РОБІТ І ПОРЯДОК ЇХ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Перелік тем курсових робіт

1. Організація та ефективність збуту сільськогосподарської продукції в агрофірмі.
2. Планування, організація та ефективність закупівельної діяльності підприємства.
3. Планування, організація та ефективність збутової діяльності підприємства.
4. Формування та ефективність комерційних зв’язків підприємства з партнерами.
5. Організація та особливості збутової діяльності на переробному підприємстві.
7. Формування асортименту товарів в торговельному підприємстві.
8. Якість та конкурентоспроможність продукції підприємства.
9. Планування, організація та ефективність закупівельної діяльності підприємства за прямими зв’язками .
10. Планування, організація та ефективність ярмарково-виставкової діяльності підприємства.
11. Організація вивчення споживчого попиту на продукцію підприємства.
12. Організація, підготовка та ефективність презентації в комерційній діяльності підприємства.
13. Організація, зміст та ефективність діяльності комерційної служби підприємства.
14. Розробка та застосування сучасних схем оптового продажу підприємства.
15. Організація та ефективність маркетингової політики підприємства.
16. Організація та ефективність діяльності складського господарства підприємства.
17. Організація та ефективність торгово-технологічного процесу у фірмовій торгівлі.
18. Організація та ефективність товаропостачання продукції до кінцевого споживача.
19. Організація централізованого постачання товарів в торгівельну мережу та шляхи її удосконалення.
20. Стан та шліхи удосконалення складського господарства переробного підприємства.
21. Технологія приймання товарів по кількості та якості в магазині.
22. Організація підготовки і проведення ярмарок. Ефективність ярмарок.
23. Організація підготовки і проведення аукціонів. Ефективність аукціонів.
24. Організація і ефективність збуту зернових культур.
25. Організація і ефективність збуту молочної сировини.
26. Організація і ефективність збуту худоби (птиці).
27. Ефективність форм роздрібного продажу товарів та сервісного обслуговування покупців.
28. Організація та ефективність зберігання зерна з наступною реалізацією на підприємстві.
29. Організація та ефективність транспортування та приймання зерна на підприємстві.
30. Особливості та зміст комерційної діяльності в роздрібній торгівлі.
31. Організація та ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
32. Організація та ефективність продажу товарів зі складів оптових баз.

5.2. Орієнтовні плани до окремих тем курсових робіт

Тема: Планування, організація та ефективність закупівельної діяльності підприємства

Вступ

Розділ 1. Стан та проблеми галузі, до якої належить підприємство

Розділ 2. Теоретичні основи закупівельної діяльності підприємства

Розділ 3. Планування та організація закупівельної діяльності підприємства

3.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

3.2. Планування потреби в сировині і матеріальних ресурсах

3.3. Вивчення ринку сировини і матеріалів. Вибір постачальників

3.4. Налагодження комерційних зв’язків

3.5. Транспортування, приймання сировини і матеріалів. Документальне оформлення

3.6. Організація зберігання матеріальних ресурсів на складах підприємства

Розділ 4. Ефективність закупівельної діяльності підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

Тема: Планування, організація та ефективність збутової діяльності підприємства

Вступ

Розділ 1. Стан та проблеми галузі, до якої належить підприємство

Розділ 2. Теоретичні основи збутової діяльності підприємства

Розділ 3. Планування та організація збутової діяльності підприємства

3.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

3.2. Планування збутової діяльності підприємства

3.3. Вибір каналів збуту продукції. Встановлення господарських зв’язків

3.4. Комунікаційна політика у збутові діяльності

3.5. Оперативно-збутова діяльність на підприємстві

3.6. Транспортування готової продукції в торгівельну мережу.

Розділ 4. Ефективність збутової діяльності підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки


Приблизний зміст розрахунково-пояснювальної

Записки курсової роботи

Тема: «Планування, організація та ефективність закупівельної діяльності на підприємстві"

(на прикладі молокопереробного підприємства)

Анотація

ЗмістПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.012 с.)