Методичні рекомендації до лекційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації до лекцій 

Основна задача студента на лекції – учитися мислити, розуміти ідеї, що викладаються лектором.

Студент повинен вести конспект, що сприяє запам'ятовуванню почутого, оскільки в цьому процесі бере участь слухова, зорова і моторна пам'ять. Але обов'язкова умова – розуміти матеріал, що викладається. Необхідно пам'ятати, що основними в лекції є положення, висновки, логічні побудови.

Конспект варто вести в окремому зошиті залишаючи поля для доповнень конспекту виписками з джерел. Писати доцільно крупно, розбірливо, виділяючи теми і розділяючи текст на розділи та підрозділи.

Необхідно навчитися робити записи з швидкістю не менше 120 літер у хвилину. Доцільно використовувати скорочення слів і умовні знаки. Кожен студент може створити відповідну систему скорочень.

 

2.1.5. Методичні рекомендації до самостійної роботи

Відомо, що вивчення дисципліни тільки за конспектами лекцій недостатньо. Засвоєння матеріалу може бути досягнуто на основі систематичної роботи з підручниками та іншою літературою. Конспект полегшує розуміння і засвоєння матеріалу підручника. Він указує, що в підручнику є найважливішим і дає додаткову інформацію.

Тому перед кожною лекцією рекомендується проглянути конспект попередньої лекції, а після того як лектор закінчить викладання розділу дисципліни, варто проробити його за конспектом та за підручником.

Конспект лекцій підготовлено в електроному вигляді (на дисковому носії) і ним можно користуватися в компютерному класі кафедри ПРР та в локальний мережі НГУ.


Путівник джерелами інформації для підготовки до модульних контрольних робіт

 

Номер модуля за програмою Назва змістового модуля Посилання на рекомендоване джерело інформації або бібліографічний опис додаткового джерела

 

Передмова. Поняття термінів «проектування» і «проект». Організація проектування в Україні. Роль проектування у гірничому виробництві [21] Конспект лекцій з дисципліни “Проектування гiрничого виробництва”, курсового та дипломного проектування для студентів спеціальності 7.090301 “Розробка родовищ корисних копалин”, спеціалізації “Підземна розробка родовищ корисних копалин”. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2008. с. 1...46.
Структура, планування та фінансування роботи проектних організацій. Вихідні матеріали для проектування. Основні види проектних робіт. Стадії технологічного проектування. Склад та зміст проекта шахти. Комплексні проекти. Типові проекти. Основні директивні та нормативні документи. Узгодження проектів з відповідними відомствами. Експертиза проектів та кошторисів. Визначення вартості проектно-пошукових робіт. [21] . с. 57-119. 1. Бурчаков А.С., Малкин А.С., Устинов М.И. Проектирование шахт. – М.: Недра, 1986. с. 48-68   Проектирование шахт (Петренко,Свирский) консп [22, 23]
Методи розрахунку проектних задач. Економіко-математичне моделювання. Основні уявлення щодо математичної моделі шахти. Вартісні показники при проектуванні шахти. Розробка фрагментів економіко-математичної моделі шахти. Статистичний метод розрахунку та метод варіантів.   [7], с. 112...148.    
Метод оптимізації та експериментальний метод. Проектування раціонального варіанта системи розробки на робочому горизонті за геомеханічними і вартісними критеріями. Визначення та обґрунтування раціональної системи розробки за геомеханічним критерієм. Визначення та обґрунтування раціональної системи розробки за вартісним критерієм. [21], с. 38...56. [22, 23]
  Проектування раціонального варіанту схеми підготовки на робочому горизонті за геомеханічними і вартісними критеріями. Аналіз схем підготовки, за яких можлива реалізація визначеної системи розробки. Визначення та обґрунтування раціональної схеми підготовки за геомеханічним критерієм. Визначення та обґрунтування раціональної схеми підготовки за вартісним критерієм.     2. Задачник по подземной разработке угольных месторождений (К.Ф.Сапицкий, Д.В.Дорохов, М.П.Зборщик и др. – М.: Недра, 1981. – 174-264с.   3. Технология горного производства. Учебник для вузов / А.П. Килячков. – М.: Недра, 1992. с. 302...355 1 4. Технология подземной разработки рудных месторождений. Учебник для вузов / С.Г. Борисенко. – К.: Вища шк., 1987. с.9...23, с. 34...56, с. 68...76, с.122...207.
  Проектування технологічної схеми гірничих робіт на робочому горизонті. Вибір та обґрунтування схеми розміщення гірничих робіт (з пластовою чи польовою підготовкою). Обґрунтування параметрів підготовчих та очисних робіт, транспорту, вентиляції та дегазації. Визначення техніко-економічних показників робочого горизонту. Розрахунок показників для побудови календарного плана. Методика побудови календарного плана. Визначення тривалості гірничих робіт при введені робочого горизонту в експлуатацію. Методика побудови укрупненого плана(графіка) гірничих робіт на робочому горизонті       2. Задачник по подземной разработке угольных месторождений (К.Ф.Сапицкий, Д.В.Дорохов, М.П.Зборщик и др. – М.: Недра, 1981. – 279-309с.   4. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Проектування гiрничого виробництва”, курсового та дипломного проектування для студентів спеціальності 7.090301 “Розробка родовищ корисних копалин”, спеціалізації “Підземна розробка родовищ корисних копалин” /Укладачі: М.М. Табаченко, Р.О. Дичковський, І.А. Ковалевська, О.Є Хоменко, В.С. Фальштинський, В.Ю. Медяник, Л.М. Сольвар – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2006. – 27-30 с.  
Проектування пропускної спроможності технологічних ланок шахти. Розрахунок продуктивності шахти за фактором «очисні роботи». Розрахунок продуктивності електровозного чи стрічкового транспорту. Розрахунок продуктивності пристовбурного двора та під’йома. Методологія автоматизованого проектування. Етапи розвитку. Основи побудови систем автоматизованого проектування. Принципи побудови підсистеми автоматизованого випуску проектно-графічної документації. [4], с. 28...37. [22, 23]
Основні принципи створення інтенсивної технології видобування вугілля на робочому горизонті. Створення інтенсивної технології за принципом «безперервності робіт». Створення інтенсивної технології за принципом «паралельності робіт». Створення інтенсивної технології за принципом «пропорційності робіт». Кузьменко О.М., Табаченко М.М., Власов С.Ф. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисциплини «Проектування технології гірничих підприємств» для студентів спеціальності 7.090301 «Розробка родовищ корисних копалин» спеціалізації «Підземна розробка родовищ корисних копалин». – Дніпропетровськ, НГА України, 2001. – 23 с. [22, 23]
Проектування інтенсивної технології. Загальні принципи і схема проектування. Визначення робочої швидкості руху видобувної машини і можливого навантаження на лаву. Розробка графіка роботи очисного вибою. Визначення річної продуктивності шахти. 1. Технология подземной розробки пластовых месторождений полезных ископаемых. Учебник для вузов / В.И. Бондаренко, А.М. Кузьменко, Ю.Б. Грядущий и др. – Днепропетвровск.: Поліграфіст, 2003. с. 53...70. 2. Бурчаков А.С., Жежелевский Ю.А., Ярунин С.А. Технология и механизация подземной разработки пластовых месторождений - М.: Недра, 1989. с. 59...70.

 

 

Засоби контролю

Для модульного контролю засвоєння лекційних модулів застосовуються екзаменаційні білети.

 

Екзаменаційна робота з дисципліни «Проектування гірничого виробництва», Осінній 9 Семестр.

Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

Напрям підготовки 0503 (0903) «Гірництво»

Спеціальність 7.(8)05030101 «Розробка родовищ корисних копалин»

кафедра «Підземної розробки родовищ»

Навчальна дисципліна «Проектування гірничого виробництва»

9 Осінній семестр,

Лекційна екзаменаційна робота №1

Приклад Білета № 1

  1. Що таке ТЭО і з яких розділів воно складається.
  2. Розкрийте методологію проектування.

3. Поняття про критерії ефективності при проектуванні шахт.

  1. Довжина головного відкотного штреку при панельному способі підготовки.
  2. Система автоматизованого проектування (САПР)

 

Укладачі: проф. Табаченко М.М., , доц. Медяник В.Ю., ас. Гайдай О.А., ас. Долгий О.А.

Затверджено на засіданні кафедри ПРР НГУ (протокол № 19/5 від 22.05.06р.)

Далі білети складаються з 5 питань наведених нижче

Семестр 9, чверть 1

1. Ваше поняття процесу проектування.

2. Що служить підставою для створення проекта.

3. Які види проектних робіт виконують проектні організації вугільної промисловості.

4. Відмінні риси системного і традиційного підходів до проектування гірничого виробництва

5. Що таке ТЭО і з яких розділів воно складається.

6. Що таке загальна теорія систем, які бувають системи.

7. Вихідні матеріали для проектування.

8. Основні види проектних робіт.

9. З яких частин і розділів складається пояснювальна записка до техноробочого проекту.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.012 с.)