Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занятьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занятьМодулі Компетенції (з використанням матеріалу модуля студент повинен уміти) Змістові модулі Розподіл часу
аудиторний самостійна робота загальний

 

№1   Вільно володіти термінологією. характеризувати предмет, об’єкт і загальну методологію проектування; визначати сутність проектування гірничого виробництва; володіти основними поняттями, структурою і етапами проектних робіт; характеризувати вихідні матеріали для проектування; знати основні види проектних робіт; характеризувати принципи узгодження проектів з відповідними відомствами, описувати експертизу проектів і кошторис, називати і свідомо використовувати основні нормативні документи для проектування; володіти основними уявленнями щодо математичної моделі шахти; позначати вартісні показники при проектуванні шахт; розробляти фрагменти економіко математичної моделі шахти і розраховувати відповідні показники Синтезуватистатистичний метод розрахунку та метод варіантів. Лекції - 9 семестр, (6…19 тижні), 14 тижнів Аудиторні – 2 години на тиждень
1. Передмова. Поняття термінів «проектування» і «проект». Роль проектування у гірничому виробництві
2. Організація проектування в Україні. Вихідні матеріали для проектування. Основні види проектних робіт. Стадії технологічного проектування. Склад та зміст проекта шахти. Комплексні проекти. Типові проекти.
3. Основні директивні та нормативні документи. Узгодження проектів з відповідними відомствами. Експертиза проектів та кошторисів. Визначення вартості проектно-пошукових робіт.
4. Математичні основи проектування шахт. Теорія прийняття рішеннь. Вибір оптимального рішення математичними методами при проектуванні робіт. Критерії ефективності при проектуванні шахт. Наукові основи і методи при проектуванні основних параметрів шахт.
5. Методи розрахунку проектних задач. Економіко-математичне моделювання. Основні уявлення щодо математичної моделі шахти. Вартісні показники при проектуванні шахти. Розробка фрагментів економіко-математичної моделі шахти. Статистичний метод розрахунку та метод варіантів.
Разом
№2 Визначати вихідні дані для розробки проекту нової шахти з використанням плана гірничих робіт конкретної шахти. обґрунтовувати вихідні дані за планами гірничих робіт; визначати параметри розробки вугільних пластів через геометричні розміри шахтного поля; Вирішувати, знаходити, пояснювати,розраховувати питомі витрати по протяжності проведення гірничих виробок та їх вартості. Свідомо використовувати фрагменти економіко-математичної моделі конкретної шахти Практичні заняття - 9 семестр, (6…19 тижні), 14 тижнів Аудиторні – 2 години на тиждень
1. Визначення і обгрунтування вихідних даних для розробки проекту нової шахти з використанням плана гірничих робіт конкретної шахти.  
2. Визначення параметрів розробки вугільних пластів через геометричні розміри шахтного поля
3. Розрахунок питомої протяжності проведення гірничих виробок та їх вартості
4. Розрахунок вартісних показників при проектуванні систем гірничого підприємства.
5. Розрахунок фрагментів економіко-математичної моделі конкретної шахти.
Модульний контроль - захист практичних занять за розкладом занять: 19-й тиждень
Разом
№1 Проектувати раціональні варіанти системи розкриття, підготовки і системи розробки вугільних пластів за геомеханічними і вартісними критеріями; обґрунтовувати схеми розміщення гірничих робіт на відповідному горизонті з пластовою чи польовою підготовкою; обґрунтовувати параметри підготовчих та очисних робіт, транспорту, вентиляції та дегазації на робочому горизонті; характеризувати методику побудови укрупненого плану (графіку) гірничих робіт на робочому горизонті; розраховувати параметри побудови календарного плану і викреслювати його у відповідному масштабі; проектувати пропускну спроможність технологічних ланок шахти за чинниками: «очисні роботи», «пристовбурний двір», «підйом», «вентиляція»; обґрунтувати основні показники інтенсивної технології видобування вугілля на робочому горизонті за принципами «безперервності робіт», «паралельності робіт», «пропорційності робіт»; проектувати інтенсивну технологію гірничих робіт.   Лекції - 10 семестр, (23…34 тижні), 11 тижнів Аудиторні – 2 години на тиждень
1. Метод оптимізації та експериментальний метод. Проектування раціонального варіанта системи розробки на робочому горизонті за геомеханічними і вартісними критеріями. Визначення та обґрунтування раціональної системи розробки за вартісним критерієм.  
2. Проектування раціонального варіанту схеми підготовки на робочому горизонті за геомеханічними і вартісними критеріями (вибір та обґрунтування схеми розміщення гірничих робіт (з пластовою чи польовою підготовкою).), аналіз схем підготовки, за яких можлива реалізація визначенної системи розробки. Визначення та обґрунтування раціональної схеми підготовки за геомеханічними і вартісними критеріями.    
3. Обґрунтування параметрів підготовчих та очисних робіт, транспорту, вентиляції та дегазації. Визначення техніко-економічних показників робочого горизонту. Розрахунок показників для побудови календарного плана. Методика побудови календарного плана. Визначення тривалості гірничих робіт при введені робочого горизонту в експлуатацію. Методика побудови укрупненого плана(графіка) гірничих робіт на робочому горизонті.    
4. Проектування пропускної спроможності технологічних ланок шахти. Розрахунок продуктивності шахти за фактором «очисні роботи». Розрахунок продуктивності електровозного чи стрічкового транспорту. Розрахунок продуктивності пристовбурного двора та під’йома. Недоліки проектування. Методологія автоматизованого проектування. Етапи розвитку. Основи побудови систем автоматизованого проектування. Принципи побудови підсистеми автоматизованого випуску проектно-графічної документації.    
5. Основні принципи створення інтенсивної технології видобування вугілля на робочому горизонті. Створення інтенсивної технології за принципом «безперервності робіт». Створення інтенсивної технології за принципом «паралельності робіт». Створення інтенсивної технології за принципом «пропорційності робіт».    
6. Проектування інтенсивної технології. Загальні принципи і схема проектування, показники і критерії оцінки технологічних схем високопродуктивних шахт. Визначення робочої швидкості руху видобувної машини і можливого навантаження на лаву, річної продуктивності шахти. Основні екологічні аспекти від негативного впливу підземних робіт на навколишнє середовище. Порівняння способів розробки і аналіз методів встановлення межі між ними.      
    Разом
№2 Визначати раціональної системи розробки за геомеханічним критерієм. Вміти планувати гірничі роботи на прикладі окремої шахти для проекту подальшого розвитку або згортання. Розраховувати пропускні спроможності усіх технологічних ланок шахти. Позначати, називати, зображувати особливості календарного плану відпрацювання свити крутих пластів вугілля та запасів рудних родовищ. Складати та оптимізувати календарний план рудника. Визначати оптимальне співвідношення між очисними та підготовчими роботами. Розробляти графік своєчасної підготовки запасів до виймання. По новому формувати, планувати, будувати календарний план одного з пластів шахтного поля. Вміти оцінювати вплив гірничих робіт на навколишнє середовище. Практичні заняття - 10 семестр, (13…34 тижні), 11 тижнів Аудиторні – 2 години на тиждень
1. Планування гірничих робіт на прикладі окремої шахти для проекту подальшого розвитку або згортання. Визначення та обґрунтування раціональної системи розробки за геомеханічним критерієм.  
2. Розрахунок пропускної спроможності усіх технологічних ланок шахти    
3. Вивчення особливостей календарного плану відпрацювання свити крутих пластів вугілля та запасів рудних родовищ. Складання та оптимізація календарного плану рудника    
4. Визначення оптимального співвідношення між очисними та підготовчими роботами. Розробка графіку своєчасної підготовки запасів до виймання    
5. Побудова календарного плану одного з пластів шахтного поля (на конкретному прикладі).    
6. Розрахунок впливу гірничих робіт на навколишнє середовище    
Модульний контроль - захист практичних занять за розкладом занять: 19-й тиждень    
    Разом
    Разом по дисципліні Частка навантаження 0,56

Позначення фізичних величин

–– річна і добова потужність шахти; – розмір шахтного (рудного) поля за простяганням; – розмір шахтного (рудного) поля за падінням чи повстанням; – потужність пласта або покладу корисних копалин; – кут падіння пласта, або залягання покладу корисних копалин; – площа перетину виробки у проходці; – глибина розробки корисної копалини; – коефіцієнт міцності порід за шкалою проф. М.М. Протод’яконова; – об’ємна вага породи; – щільність породи. t – темпи проведення виробок, м/міс – балансові запаси вугілля; – промислові запаси вугілля; – сумарні втрати вугілля; – термін служби шахти; – довжина лави; довжина виймального стовпа; С – собівартість вугілля, грн/т; Ск витрати на проведення виробок, грн/м; Кпер витрати на перекріплення виробок, грн/м; Странсп витрати на транспортування вантажів, грн./тм, Квитркапітальні витрати; q – трудоємність робіт, грн./м; р – продуктивність пласта, т/м2; с- коефіцієнт добування; h – наклона висота поверху, L – річне посування очисних вибоїв, м  

Форма підсумкового контролю

Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий контроль здійснюється у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх модульних контролів. Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що передбачені програмою.

Підсумковий контроль реалізується шляхом визначення середньозваженого балу за результатами всіх модульних контролів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.160.86 (0.012 с.)