VI. Перелік та ключ до вибору свого варіанту контрольної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VI. Перелік та ключ до вибору свого варіанту контрольної роботи 

Вимоги до написання контрольних робіт:

Виконання контрольних робіт для заочників є однією з головних умов вивчення курсу і важливим засобом перевірки самостійної роботи студентів у міжсесійний період. Робота винна показати не лише вміння сліпого копіювання готових текстів, але й навички самостійного осмислення певних питань, проблем, тематики. Номер контрольної роботи яку саме Ви повинні виконати відповідає Вашому порядковому номеру у списку групи.

 

№ п/п у списку групи Номер контрольної роботи
2 і т.д. 2 і т.д.

 

Контрольна робота зараховується при дотриманні таких вимог:

q Робота може бути у будь-який спосіб друкованою або рукописною (при чіткому написані розбірливим почерком, без скорочення слів, дотримання полів)

q Обсяг роботи має складати 12-15 аркушів за стандартами друкованого тексту з одиничним інтервалом між строчками.

q Ні в якому разі не дозволяється користуватися посередниками (родичами, виконавцями за платню, стандартними шаблонами ІНТЕРНЕТ тощо), застарілими матеріалами та рефератами. Адже робота має відповідати темі, відбивати індивідуальні особливості мислення студента.

q На титульному аркуші вказати своє прізвище й ініціали, шифр групи й спеціальності, назву дисципліни та прізвище викладача, номер варіанту роботи. Обов’язково перевірити текст і виправити граматичні помилки.

q Контрольна робота має бути подана на рецензію викладачеві не пізніше, ніж за 14 діб до початку заліку. Після зарахування робота студентові не повертається, а зберігається протягом року в архіві кафедри.

При недотриманні указаних вимог робота повертається студентові на доопрацювання.

Питання до контрольної роботи.

Варіант 1:

1. Поняття і сутність культури.

2. Періодизація первісної культури. Співвідношення процесів антропо- і соціогенезу.

3. Особливості культурної ідентифікації української нації.

 

Варіант 2:

1. Функції культури.

2. Міфологічна модель світу. Людина в архаїчній культурі.

3. Українська культура як цілісна система. Особливості періодизації розвитку української культури.

 

Варіант 3:

1. „Субкультура” та „Контркультура”. Їх функції, причини виникнення, позитивне і негативне значення.

2. Давньосхідна модель світу. Людина в давньосхідних культурах.

3. Культура в українських землях у найдавніші часи.

 

Варіант 4:

1. Генезис та етапи культурної еволюції.

2. Історико – культурний феномен античності. Людина в давньогрецькій культурі.

3. Протоцивілізація і культура трипільців.

 

Варіант 5:

1. Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції.

2. Античний світ: Крито – Мінойська Греція і класична Еллада.

3. Українська діаспора у світі: головні осередки і здобутки.

 

Варіант 6:

1. Культура і цивілізація. Типи цивілізацій.

2. Особливості культури доби еллінізму.

3. „Живе відродження української культури і її досягнення у творчості „шестидесятників”.

 

Варіант 7:

1. Культурно – історичні епохи. Критерії їх виділення.

2. Головні риси та етапи розвитку культури Стародавнього Риму.

3. Тоталітарна культура в умовах Радянської імперії і доля української інтелігенції.

 

Варіант 8:

1. Роль цінностей і ціннісних орієнтацій в житті кожної людини і суспільства.

2. Середньовічне світобачення : східнохристиянська і західнохристиянська моделі.

3. Неоміфологізм свідомості в західноєвропейській і українській культурі ХХ ст.

 

Варіант 9:

1. Структура культури.

2. Особливості Візантійської культури.

3. Модернізм і реалізм в українській культурі ХХ ст.

 

Варіант 10:

1. Поняття культури підприємств. Ціннісний аспект організаційної культури.

2. Соціальні та світоглядні основи культури Західноєвропейського середньовіччя. Романський і готичний стилі.

3. Українська культура Х1Х поч. ХХ ст. Формування української національної самосвідомості.

 

Варіант 11:

1. Структура духовної культури.

2. Народження гуманізму : нова концепція людської особистості і нова модель світу.

3. Місце Т.Г. Шевченка в українській і світовій культурах.

 

Варіант 12:

1. Масова і елітарна культура.

2. Ренесансний антропоцентризм і крах гуманістичних ідеалів.

3. Причини і результати Великої Грецької колонізації. Античні поліси Північного Причорномор’я.

 

Варіант 13:

1. Взаємодія природи і культури. Екологічна культура діяльності людини.

2. Реформація і контрреформація. Формування засад новоєвропейської ментальності.

3. Культура східних слов’ян дохристиянської доби. Міфомодель слов’янського світу.

 

Варіант 14:

1. Типи культурної динаміки (фазовий, циклічний, інверсійний). Види, характер і детермінанти соціокультурних змін.

2. Реформація як реакція на кризу середньовічної культури і гуманізм відродження. Секуляризація культури.

3. Культура Київської Русі. Вплив християнства на культуру Київської Русі.

 

Варіант 15:

1. Поняття культурно – історичного процесу і його типів.

2. Світомодель Нового часу в європейській культурі.

3. Храм св. Софії Київської – шедевр українського мистецтва. Мозаїка та іконопис.

 

Варіант 16:

1. Предмет і періоди розвитку культурології.

2. Людина і світ у бароко.

3. Український культурний Ренесанс та його загибель. ( ХХ ст.)

Варіант 17:

1. Розвиток техніки та її взаємозв’язок з культурою і людиною.

2. Стиль рококо як мистецтво „природної людини”.

3. Середньовічні і гуманістично – ренесансні риси української освіти : академізм і „книжники” в Острозі, братські школи.

 

Варіант 18:

1. Сутність культурної еволюції та її відмінність від біологічної.

2. Загальноєвропейський характер епохи Просвітництва.

3. Роль інтелігенції в національно – культурному відродженні України першої половини Х1Х ст.

 

Варіант 19:

1. Етнічна, національна, світова культура : визначення та взаємозв’язок.

2. Класицизм його ідеал в західній і українській традиції.

3. Просвітницькі ідеали людини і світу в українській культурі.

 

Варіант 20:

1. Історичний розвиток уявлень про культуру.

2. Загальні риси культури Х1Х ст.

3. Староукраїнська барокова культура.

 

Варіант 21:

1. Феномен Діонісійського та Аполлонійського начал європейської культури.

2 . Образ людини і світу у романтичному і реалістичному світобаченні.

3. Творчість Г.С.Сковороди – феноменальне явище в українській культурі.

 

Варіант 22:

1. Культурна ідентифікація як глибинна людська потреба. Сучасна українська ідентифікація.

2. Культурне життя кінця Х1Х ст.: натуралізм, імпресіонізм, символізм.

3. Українська освітня культура могилянської доби та її наслідки.

 

Варіант 23:

1. Ідеї множинності і рівноправності культур у сучасному світі.

2. Особливості і загальні тенденції розвитку культури ХХ ст.

3. Український романтизм першої половини Х1Х ст.

 

Варіант 24:

1. Кризові явища в культурі. Пошуки шляхів виходу із сучасної кризи культури.

2. Причини виникнення та особливості стилю модерн. Еволюція модернізму.

3. Етапи становлення української культурологічної думки. ЇЇ видатні представники.

 

Варіант 25:

1. Схід – Захід, Північ – Південь : різні моделі культури. Діалог культур у сучасному світі.

2. Модернізм та постмодернізм : світовідчуття і напрями у мистецтві. Людина в світовій культурі Нового часу.

3. Українська культура на перехресті скіфо–сарматського та античного світів.

 

 

VII. Перелік основної і додаткової літератури

 

Базові підручники

1. Антонович Д.В. Українська культура. К.: Либідь, 1993.

2. Арнольдов А.И., Фриш А.С. Введкние в культурологию.-М.: 1993.

3. Греченко В.Н., Чорний І.В. Історія світової та української культури : Підручник для вищих закладів освіти.-К.: Літера, 2000.

4. Полікарпов В. Лекції з історії світової культури.-К.: 1999.

5. История мировой культуры/ Под ред. Г.В. Драча.- Ростов- на- Дону : Феникс, 2000.

6. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура.-К.: Знання, 2000.

7. Клапчук С.М., Остафійчук В.Ф. Історія української та зарубіжної культури.-К.: Вища школа, 1999.

8. Комарова А.І. Культурне відродження в Україні : історія і сучасність. Львів: Астерикс, 1993.

9. Левчук Л.Т. Історя світової культури.-К.: Либідь, 1994.

10. Левчук Л.Т., Гриценко В.С. Історія світової культури.- К.: Либідь, 1997.

11. Левчук Л.Т., Гриценко В.С. Історія світової культури.- К.: Либідь, 2000.

12. Левяш И.Я. Культурология.- Минск : Тетра Системс, 2000.

13. Лозко Г.С. Українське народознавство.- К.: Зодіак – ЕКО, 1995.

14. Сапронов П.А. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры.- С.Пб.: Союз, 1998.

15. Скворцова Е.М. Теория и история культуры : Учебник для вузов-М.:ЮНИТИ, 1999

16. Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура.-К.:, Знання – Прес, 2002.

17. Шевнюк О.Л. Культурологія.-К.: Знання – Прес, 2004.

18. Яртись А.В., Шендрик С.М. Лекції з історії світової та вітчизняної культури.-Львів : 1994.

19. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества.

20. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посібник / за ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула.-К.: ЦУЛ, 2004.

21. Гуревич П.С. Культурологыя : учебник .- М.: Гардарики, 2003.

22. Силичев Д.А. Культурология. Конспект лекций : Учеб. пособие.-М.: Приор – издат, 2003.

 

Основна література

1. Культурологыя. Курс лекций : учеб. пособие / под ред. А.А. Радугина.-М.: ЦЕНТР, 2003.

2. Культурология. История мировой культуры : Учебник / Под ред. Н.О. Воскресенской.-М.: ЮНИТИ –Дана,2003.

3. Культурология. История мировой культуры : Учебник / Под ред. А.Н. Марковой.- 2-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮНИТИ –Дана,2003.

4. Культурология. История мировой культуры : Учеб. пособие / Под ред. Т.Ф. Кузнецовой.-М.: Академия, 2003.

5. Художня культура світу. Європейський регіон : Навч. посібник / Н.Є. Миропольська, Е.В.Бєлкіна та ін.-К.: Вища школа., 2001.

6. Історія світової культури. Культурні регіони : Навч. посібник – 3-є вид., перероб. і доп.-К.: Либідь, 2000.

7. Історія української культури / За заг. ред. І.Крип’якевича.-К.: Либідь, 2000.

8. Нарис історії культури України / М. Попович.-2-е вид., випр.-К.: АртЕк, 2001.

9. Макаров А.Н. Малая энциклопедия киевской старины.-К.: Довыра, 2002.

10. Українська та зарубіжна культура : навч.- метод. посібник / кер. Авт кол. Р.М. Вечірко.-К.: КНЕУ, 2003.

11. Лобас В.Х. Українська і зарубіжна культура : Навч. посіб. –К.: МАУП, 2000.

12. Грушевицкая Т.Г. Словарь по мировой художественной культуре : Учеб. пособие.-М.: Академия, 2001.

13. Кордон М.В. Українська і зарубіжна культура : Навч. посіб.-К.: ЦУЛ, 2002.

14. Платонов Э.Е Конспект лекций по культурологии : учеб. пособие.-М.: АЙРИС ПРЕСС, 2003.

 

Додаткова література

 

1. Аверинцев С. Древние цивилизации.-М.,1989.

2. Антонович І. Про козацькі часи на Україні.-К.,1991.

3. Баткин Л. Леонардо да Винчи и особенности ренесансного творческого мышления.-М.,1990.

4. Баткин Л. Итальянские гуманисты стиль жизни, стиль мышления.-М.,1978.

5. Белый А. Символизм как миропонимание.-М.,1994.

6. Библер Б. Цивилизация и культура. Размышления в канун XXI века.-М.,1993.

7. Білецький П. Українське мистецтво 2-ої половини XVII-XVIII ст.-К.,1988.

8. Богословский М. Парадоксы культуры XX века.-Х.,2000.

9. Боннар А. Греческая цивилизация.-М..1992.

10. Введение христианства на Руси.-М.,1987.

11. Виппер Б. Итальянское Возрождение.-М.,1986.

12. Войткунас Г. Вехи эстетической культуры эпохи Просвещения.-Вильнюс,1987.

13. Даниленко В. Кам’яна могила.-К.,1985.

14. Даниленко В. Неолит Украіни.-К.,1974.

15. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств.-М.,1986.

16. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеі.-К.,1991.

17. Западноевропейская художественная культура XVIII в.-М.,1980.

18. Ивбулис В. Модернизм и постмодернизм.-М.,1988.

19. Ісаєвич Л. Братства та їх роль в розвитку української культури XIV-XVII ст.-К.,1966.

20. Культурне Відродження в Україні.-Львів,1993.

21. Культура Древнего Египта.-М.,1975.

22. Культура Византии: 2-я половина VII-XII вв.-М.,1989.

23. Культура Византии XIII- 1-я половина XVвв.-М.,1991.

24. Культура эпохи Прсвещения.-М.,1993.

25. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима.-М.,1990.

26. Левек П. Эллинистический мир.-Мн.,1989.

27. Лосев А.Ф. Єстетика Возрождения.-М.,1978.

28. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура.-М.,1993.

29. Макаров А. Світло українського бароко.-К.,1994.

30. Мирецкая Н., Мирецкая В. Уроки античной культуры.-М.,1998.

31. Модернизм: Анализ и критика основных направлений.-М.,1989.

32. Момджян Х. Французское Просвещение XVIII в.-М.,1983.

33. Нічик та ін. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI- поч.XVII ст.).-К.,1991.

34. Павленко Ю. Передісторія давніх русів у світовому контексті.-К.,1994.

35. Ревуненкова Е.Ф. Миф. Обряд. Религия.-М.,1992.

36. Ревалд Дж. История импрессионизма.-М.-Л.,1959.

37. Розанов В. Религия. Философия. Культура.-М.,1992.

38. Рыбаков Б. Язычество древних словян.-М.,1981.

39. Сергієнко Г. Шевченко і Кирило-Мефодієвське братство.-К..1983.

40. Силичев Д. Постмодернизм: экономика, политика, культура.-М.,1998.

41. Січинський В. Чужинці про Україну.-Львів,1991.

42. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.-М.,1992.

43. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства.-М.,1985.

44. Тейлор Э. Первобытная культура.-М.,1989.

45. Толочко Д. Древняя Русь.-К.,1987.

46. Чмихов М.,Кравченко Н..Черняков І. Археологія та стародавня історія України.-К.,1992.

47. Українське бароко та европейський контекст. Архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика.-К.,1991.

48. Хижняк З. Києво-Могилянська академія.-К.,1988.

49. Єнциклопедический словарь по культурологии.-М.,1997.

50. Ястребицкая А. Западная Европа XI-XIII вв.-М

Додаток 1. ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.166.56 (0.016 с.)