ТОП 10:

Тема: Договір купівлі – продажу. 1. Поняття, ознаки та види договору купівлі – продажу.
 2. Предмет договору. Ціна у договорі. Класифікація цін згідно діючого законодавства України. Форма договору.
 3. Сторони у договорі, їх права та обов’язки.
 4. Момент вини0кнення права власності у покупця. Ризик випадкової загибелі або пошкодження проданого майна.
 5. Особливості купівлі – продажу нерухомого майна.

6. Особливості купівлі – продажу в зовнішньоекономічному обігу.

 

Задача 1.

Симонова і Рибальченко уклали договір купівлі-продажу житлового будинку. Цей договір був посвідчений у нотаріальній конторі 15 вересня 2008 року та зареєстрований належним чинов в БТІ. Наступного дня Рибальченко з сім’єю оселився у придбаному будинку. 5 вересня 2009 р. під час поточного ремонту будинку покупець встановив, що дерев’яні частини будинку прийшли у непридатний для використання стан: дошки і балки на стелі згнили і були вражені грибком. 20 вересня 2009 р. Рибальченко звернувся до суду з позовом про визнання вищезазначеного договору купівлі-продажу недійсним, як укладеного під впливом помилки. Симонова, заперечуючи проти позову, звернула увагу суду на наступні обставини:

1. Рибальченко після виявлення недоліків у домі не звертався до неї з претензією, а без цього він не мав права звертатися до суду;

2. До укладення договору Рибальченко пильно оглядав дім. При цьому він повинен був помітити, що дім не новий. А за явні дефекти продавець відповідальності не несе;

3. Вона /Симонова/ не вводила Рибальченко в оману, не стверджувала, до речі, що дім новий і міцний;

4. Рибальченко подав позов після закінчення строку позовної давності, а тому суд не повинен був приймати таку справу до розгляду.

Розгляньте доводи сторін і вирішіть справу.

Задача 2.

Мінін домовився з Севрюговим про продаж йому житлового будинку. 1 березня 2009 р. цей договір був посвідчений у нотаріальній конторі. В цей же день Севрюгов сплатив Мініну гроші за будинок.

Передача будинку покупцю згідно з умовами договору повинна була здійснитися 1 липня 2009 р., тому що Мініну з родиною до цього часу ніде було жити.

Однак 1 липня 2009 р. продавець будинку не звільнив, він обґрунтував це сімейними обставинами, а 7 липня в результаті того, що в сусідньому домі виникла пожежа, будинок згорів. Севрюгов вимагав від Мініна повернення сплаченої суми. Мінін повертати гроші відмовився, посилаючись на те, що він не винуватий у виникненні пожежі.

Севрюгов звернувся до суду з позовом до Мініна.

Вирішіть справу.

Задача 3.

Закрите акціонерне товариство «Контур» уклало договір купівлі продажу житлового будинку з товариством з обмеженою відповідальністю «Зірка», який належав йому на праві власності. Працівник бюро технічної інвентаризації відмовив в реєстрації договору, посилаючись на те, що договір купівлі-продажу будинку не був нотаріально посвічений, а укладений у простій письмовій формі, тому він є недійсним. ТОВ «Зірка» звернулося до господарського суду з позовом про спонукання БТІ здійснити державну реєстрацію договору.

Які наслідки недодержання обов’язкової форми договору?

Яке рішення, на вашу думку, повинен прийняти господарський суд у цій ситуації?

 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

 

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року з наступними змінами // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11.

Венская Конвенция ООН о договорах международной купли – продажи товаров. Комментарий. – М.: Юрид. лит., 1994. – 320 с.

ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної Торгової Палати (редакція 2000 року). // Урядовий кур’єр. – 2002. - № 63 – 68.

Про ціни і ціноутворення: Закон України від 3 грудня 1990р.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. .// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

О праве собственности на отдельные виды имущества: Пост. Верховного Совета Украины от 17 июня 1992 г.// Ведомости Верховного Совета Украины. – 1992. - № 35.

Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від 15 грудня 1993 р. із змінами. . // Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно. Затв. наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 р. із змінами // Юридичний вісник України. – 16 – 22 березня 2002 р., Українська інвестиційна газета . – 17 вересня 2002 р.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.

Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.// За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008

Апопій І. Істотні умови договору купівлі – продажу на оптовому ринку споживчих товарів // Підприємництво, господарство і право . – 2002. - № 9. – С. 38 – 40.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества. – М.:Статут, 2000. –800с.

Васильєва В. Договір купівлі – продажу підприємства: правові наслідки // Підприємництво, господарство і право . – 2002. - № 1. – С. 27 – 28.

Вилкова Н. Международные правила толкования торговых терминов – ИНКОТЕРМС - 2000 // Государство и право. – 2000. - № 9. – С.66 – 73.

Цивільне право України. Підручник у 2-х томах. Том 2./ Під ред. В.Ф. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького – К., Юрінком Інтер, 2007. – 550 с.

Дудорова Е. Нотариальная форма договора купли – продажи жилого дома (квартиры) и его государственная регистрация // Підприємництво, господарство і право . – 2003. - № 2. – С. 10 – 13.

Ефимов А. Установление цены в СКВ: так можно или нет? // Бизнес. Бухгалтерия. – 11 октября 2001 г. – С.61 – 63.

Журавлев С. Купля – продажа недвижимости в жилищной сфере // Жилищное право. – 2000. - № 2. – С.24 – 28.

Кобылянский В. Отчуждение недвижимости. Защита интересов несовершеннолетних// Юридическая практика. – 26 февраля 2001 г. – С.11.

Кучеренко І. Правовий статус покупців // Підприємництво, господарство і право . – 2001. - № 3. – С. 39 – 42.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К.:Юрінком Інтер, 1999. –556 с.

Мічурін Є. Виникнення права власності на житло за договором // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 3. – С.196 – 198.

 

Шевченко О. Некоторые особенности отношений с недвижимостью: проблемы осуществления операций с недвижимостью в Украине // Підприємництво, господарство і право . – 2002. - № 3. – С. 34 – 35.

Панченко М. Форми самозахисту приватної власності у цивільному праві України //Підприємництво, господарство і право. - . 2007. - № 1. - С. 31-35

Вячеславово Ф. Распределение рисков в механизме обеспечения интересов сторон договора в случае существенного изменеия обстоятельств //Юрист. - 2007. --№ 2. - С. 15-19

Голуб Д., Базоев В. Проблемы незаключенности договоров //Юрист. - 2007. --№ 2. - С. 19-22

Туранин В., Саомострелова О. Толкование гражданско-правовых договоров: некоторые проблемные аспекты //Юрист. - 2007. --№ 2. - С. 22-25

Ахметьянова З. Вещно-правовые признаки в некоторых гржданско-правовых обязательствах //Юрист. - 2007. --№ 2. - С. 35-38

Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття, природа, реалізація.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1.

Майданик Н. Вчення про переддоговірну відповідальність у цивільному праві: еволюція,поняття, порівняльна характеристика.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 2

Майданик Н. Переддоговірна відповідальність у цивільному праві України: підстави та правова природа.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 3.

Назаренко В. Застосування норм міжнародного публічного та приватного права при вирішенні проблем, що виникають при укладанні та виконанні договорів з іноземними суб’єктами господарювання.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4.

Настіна О. Правові характеристики змісту права державної власності на землю в Україні.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12.

Павленко Д. Цивілістичні концепції, засновані на принципах добросовісного виконання договірних зобов’язань.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Підлубна Т. Поняття захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9.

Рим Т. Проблема визначення розміру збитків у цивільному законодавстві України.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Панькова Л. Застосування «біржовий договір» у біржовому законодавстві.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4.

Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій.// Право України.- 2008.- № 7. С.136.

Гусак М, Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за цивільним Кодексом України.// Право України.- 2009.- № 6. – С.114.

Назаренко В. Використання договру консигнації суб’ктами аграрного права у сфері зовнішньоекономічної діяльності.// Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 6. – С.28.

Заняття № 3 – 4 .

Тема: Договір купівлі – продажу в роздрібній торгівлі.

Захист прав споживачів у сфері торгівельного обслуговування.

 1. Особливості договору роздрібної купівлі-продажу.
 2. Продаж товарів у розстрочку.
 3. Права покупців-споживачів на інформацію про товари.
 4. Права споживача у разі продажу йому товару неналежної якості.
 5. Права споживача на обмін товару належної якості.
 6. Права споживача на безпеку товарів.
 7. Право покупців на об’єднання в громадські організації споживачів.
 8. Право споживачів на державний захист своїх прав. Судовий захист прав споживачів.

Задача 1.

Струков 15 березня 2009 р. придбав в універмазі костюм і черевики, попередньо помірявши і оглянувши покупки. Коли він прийшов до дому, він знову поміряв костюм, але побачив, що фасон і колір костюму йому не підходять. Порадившись з родичами, Струков вирішив обміняти костюм наступного тижня. Костюм він більше не одягав. 19 березня, коли повертався з роботи, Струков спотикнувся у під’їзді, а коли прийшов додому побачив, що у одного з нових черевиків на носці відірвалася підошва. Тільки 28 березня Струков зміг прийти до універмагу і вимагав обміняти костюм, а за черевики він побажав отримати заплачені ним гроші. Адміністрація універмагу від обміну костюму відмовилася, так як покупцем у ньому не було виявлено жодних дефектів, а тому відсутні підстави для його обміну. Що до черевиків, то адміністрація погодилася прийняти їх і відремонтувати або обміняти на іншу пару.

Чи законні дії адміністрації універмагу?

 

Задача 2.

Чоботарьов у жовтні 2008 р. купував у магазині телевізор "SONY". Два тижні по тому телевізор зламався. Чоботарьов звернувся в магазин з проханням обміняти телевізор на такий, який буде гарно працювати, або повернути заплачені за нього гроші. Робітники магазину відмовилися виконати прохання Чоботарьова. Йому пояснили, що він не має права вимагати ні обміну телевізора, ні повернення грошей, а може вимагати лише безкоштовного ремонту телевізора протягом гарантійного строку. Тоді Чоботарьов звернувся до майстерні гарантійного ремонту. Майстер, оглянувши вдома у Чоботарьова телевізор, сказав, що телевізор потребує складного ремонту, і що така поломка може бути відремонтована лише в майстерні. За телевізором робітник майстерні приїхав 5 листопада. 15 листопада телевізор був відремонтований. Однак 24 листопада він знов перестав працювати і майстер знов не зміг усунути пошкодження на місці. Телевізор був відправлений до гарантійної майстерні. У майстерню довелося відправляти телевізор і в грудні. 23 січня 2009 р. після чергової поломки Чоботарьов став вимагати у магазина замінити телевізор. Директор магазину відмовився задовольнити вимогу Чоботарьова.

Чоботарьов звернувся до юридичної консультації.

Надайте йому правову допомогу.

Яким чином він може вирішити свої проблеми?

Задача 3.

Подружжя Єгорових 10.02.2009 р. купили у магазині імпортні чоботи. Через 2 дні підошва на них відклеїлася. Єгорова М.Д. звернулася до магазину з проханням дозволити їй повернути до магазину чоботи і отримати назад сплачені гроші. В магазині прохання покупця не задовольнили на той підставі, що у Єгорової не зберігся касовий чек, а тому не має доказів того, що чоботи купували саме в цьому магазині. Єгорова звернулася за порадою до адвоката.

Дайте консультацію.

Задача 4.

Кузнецов М.І. придбав комп’ютер. Згідно до рекламного буклету фірми, яка здійснювала продаж комп’ютеру, монітор повинен був мати підвищений ступінь захисту, але у технічному паспорті про це не йшлося. В процесі експлуатації комп’ютеру Кузнецов ще більше переконався у цьому. Він звернувся до юриста з питанням, що він може зробити в цій ситуації.

Надайте Кузнецову правову допомогу.

Задача 5.

19 січня Івановський придбав у торговому домі «Елегант» костюм. Прийшовши додому, він знову приміряв костюм і залишився задоволений. 23 січня повернулася зі службового відрядження його дружина, яка покупку оцінила дуже критично. Івановська, вважаючи, що костюм чоловіку не підходить ні по кольору, ні по фасону, порадила йому обміняти костюм на інший. Івановський із такою пропозицією не погодився, посилаючись на те, що костюм сподобався не тільки йому, але і його колегам по роботі. Оскільки дружина продовжувала наполягати на своєму. Івановський вирішив обміняти костюм. З 24 по 31 січня він був хворий, що підтверджувалося лікарняним листом. 3 лютого Івановський прийшов у торговий дім і попросив обміняти костюм. Йому було відмовлено з посиланням на те, що він пропустив термін, встановлений Законом України «Про захист прав споживачів».

Які правила обчислення термінів у цьому випадку?

Чи є підстави відмови торговим домом обміняти костюм Івановському?

Вирішить справу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.97.214 (0.007 с.)