Місце дисципліни в навчальному процесі. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Місце дисципліни в навчальному процесі.ПРОГРАМА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

дисципліни «Цивільне право України» (особлива частина)

для студентів денної та заочної форм навчання

Спеціальності

Правознавство

 

Бердянськ 2011

 


Робоча програма дисципліни «Цивільне право України» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030401 – Правознавство / Укл. старший викладач Петягіна І.Б. - Бердянськ: КПУ БІДМУ, 2011.

 

Укладач:

Старший викладач кафедри галузевих

юридичних дисциплін

Петягіна Ірина Борисівна

 

Ухвалено на засіданні

кафедри галузевих

юридичних дисциплін

 

протокол № _____

від "____" ____________ 2011 р.

 

Зав. кафедрою ____________

к.ю.н.. Каменський Д.В.

 

 

ВСТУП

Значення дисципліни.

Цивільне право - одна з основних, фундаментальних навчальних дисциплін, які вивчаються в юридичних вузах. Під час переходу до ринкової економіки і кардинального реформування соціально-економічних відносин суспільства істотно зростає роль цивільного права як основного регулятора товарно-грошових відносин. Притаманні цивільно-правовому регулюванню засади ініціативи та диспозитивності, рівності та взаємної майнової відповідальності суб¢єктів посилюють його соціальну цінність і зумовлюють розширення сфери його застосування за умов формування в Україні правової держави. Цивільне право України як приватне право (в об’єктивному розумінні) – це сукупність правових норм, які регулюють шляхом диспозитивного методу особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Мета викладання дисципліни:

· виховання студента-правника як фахівця, який засвоїв загальновизнані в юридичній доктрині і практиці цивілістичні постулати, вміє самостійно аналізувати їх законодавче оформлення, оволодів основними навичками практичного застосування цивільно-правових засобів.

Завдання дисципліни:

· засвоєння студентами змісту цивільно-правових інститутів, об¢єктивних закономірностей іх розвитку, а також суті цивільно-правових категорій, передбачених у цивільному законодавстві;

· ознайомлення з вітчизняним цивільним законодавством, керівними роз¢ясненнями Верховного Суду та Вищого Господарського Суду України у питаннях його застосування та судовою практикою з різних категорій цивільних справ;

· набуття студентами навичок щодо застосування норм цивільного права у конкретних життєвих ситуаціях.

Місце дисципліни в навчальному процесі.

Викладення цивільного права розподіляється на 2 частини, які вивчаються студентами юридичних вузів на протязі двох років.

В першій частині висвітлюються предмет і метод цивільного права, аналізується цивільне законодавство, цивільне право як галузь у системі сучасного права, дається характеристика цивільного правовідношення та його елементів, права власності, особистих немайнових прав, загальних положень про зобов¢язання.

Друга частина присвячена окремим видам цивільно-правових договорів, в ній розглядаються позадоговірні зобов¢язання, відшкодування шкоди, питання правового регулювання відносин, пов¢язаних з творчою діяльністю.

Цивільне право (ч.II) викладається на 3 курсі в 5 і 6 семестрах, його вивчення здійснюється після засвоєння положень теорії держави і права, основ римського цивільного права, цивільного права (ч.I).

Методикавикладання, форми та методи навчання включають такі:

методика проблемного навчання;

модульно-рейтингова система навчання та ін;

Форми навчання:

лекції: інформативні, аналітичні, проблемні;

практичні заняття;

дискусії та ін;

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Форма навчання: денна

№ з/п Назва розділу, теми Кількість годин
Всього Лекції Практичні Самост. Робота
Зобов'язальне право. Значення і особливості зобов’язального права в цивільних правовідносинах. Загальні положення
Договір як найважливіша підстава виникнення зобов'язань
Порядок та види забезпечення виконання зобов'язань
Особливості відповідальності осіб за невиконання зобов’язань
Особливості окремих видів договорів купівлі-продажу. Судова практика
Правове регулювання договорів міни, дарування, довічного утримання. Позиції та практика Верховного Суду України з цих питань
Поставка в сучасних умовах, її особливості в правовідносинах між суб’єктами підприємницької діяльності
Майновий найм в його різновидах
Найм жилого приміщення як вид зобов’язання
Проблеми виконання зобов’язань з договорів підряду. Підряд у капітальному будівництві, його особливості: судова практика
Особливості зобов’язань з перевозки. Позиції Верховного Суду України з цих питань
Кредитні і розрахункові відносини як різновид зобов’язань
Зобов'язання по страхуванню
Договори по наданню послуг
Договори про спільну діяльність  
  Разом

 

 


Форма навчання: заочна

 

№ з/п Назва розділу (модуля), Теми Години
    Всього Лекції Практичні Самост. робота
Зобов'язальне право. Загальні положення
Окремі види договірних зобов’язань
Позадоговірні зобов’язання
  Разом

 

 


 

 

3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

Тема Загальний обсяг, годин Лекції, годин Практичні, годин Самостійне опрацювання матеріалу (СРС), Годин Індивід. завдання, годин (із обсягу СРС) Форми контролю
Кредитний модуль №1
Тема 1. Договір купівлі - продажу   Поточне опитування, тестування, співбесіда
Тема 2. Договір купівлі -продажу в роздрібній тор-гівлі. Захист прав споживачів у сфері торгі-вельного об-слуговування           Поточне опитування, тестування, співбесіда
Тема 3. Договір поставки. Договір контрактації сільського - сподарської продукції.       Поточне опитування, тестування, співбесіда
Тема 4. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєд-нану мережу. Договір міни.   Поточне опитування, тестування, співбесіда
Тема 5. Договір дару-вання. Пожертва. Рента. Договір довічного утримання (догляду).     Поточне опитування, тестування, співбесіда
Всього із залікового кредиту      
Кредитний модуль №2
Тема 6. Договір найму (оренди). Договір оренди державного та комунального майна.       Поточне опитування, тестування, співбесіда
Тема 7. Окремі види договору най-му (оренди). Договір позич-ки (безоплатне користування майном).       Поточне опитування, тестування, співбесіда
Тема 8. Договір підря-ду. Договір побутового підряду. Договір будівельного підряду. Договір підряду на проведення проектних і по-шукових робіт.       Поточне опитування, тестування, співбесіда
Тема 9. . Договір на виконання науково-дос-лідних або дослідно–кон-структорських та технологіч-них робіт.       Поточне опитування, тестування, співбесіда
Тема 10. Договір про на-дання послуг. Договір доручення. Договір комісії.     Поточне опитування, тестування, співбесіда
Тема 11. Договір зберігання. Окремі види зберігання. Договір управління майном.       Поточне опитування, тестування, співбесіда
Всього із залікового кредиту      
Кредитний модуль № 3
Тема 12. Договір перевезення та його різновиди: перевезення вантажу, перевезення пасажира та багажу. Договір чарте-ру (фрахтування).         Поточне опитування, тестування, співбесіда
Тема 13. Договір транс-портного екс-педирування.   Поточне опитування, тестування, співбесіда
Тема 14. Страхові зобов’язання.   Поточне опитування, тестування, співбесіда
Тема 15. Кредитний до-говір. Договір позики. Договір бан-ківського вкладу (депо-зитний договір). Договір бан-ківського рахунку. Договір факторингу.       Поточне опитування, тестування, співбесіда
Тема 16. Порядок та форми безготівкових розрахунків.   Поточне опитування, тестування, співбесіда
Тема 17. Розпорядження майновими правами інте-лектуальної власності.       Поточне опитування, тестування, співбесіда
Тема 18. Договір комерційної концесії (франчайзингу)       Поточне опитування, тестування, співбесіда
Всього із залікового кредиту    
Кредитний модуль № 4
Тема 19. Зобов’язання, що виникають із спільної діяльності. Договір про спільну діяль-ність. Договір простого товариства. Засновницький договір.         Поточне опитування, тестування, співбесіда
Тема 20 Недоговірні зобов’язання.       Поточне опитування, тестування, співбесіда
Тема 21. Відшкодування шкоди.   Поточне опитування, тестування, співбесіда
Всього із залікового кредиту    
Всього з навчальної дисципліни      
                   

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ/

(загальний обсяг занять - 72 год.)

Заняття № 1 - 2.

Задача 1.

Симонова і Рибальченко уклали договір купівлі-продажу житлового будинку. Цей договір був посвідчений у нотаріальній конторі 15 вересня 2008 року та зареєстрований належним чинов в БТІ. Наступного дня Рибальченко з сім’єю оселився у придбаному будинку. 5 вересня 2009 р. під час поточного ремонту будинку покупець встановив, що дерев’яні частини будинку прийшли у непридатний для використання стан: дошки і балки на стелі згнили і були вражені грибком. 20 вересня 2009 р. Рибальченко звернувся до суду з позовом про визнання вищезазначеного договору купівлі-продажу недійсним, як укладеного під впливом помилки. Симонова, заперечуючи проти позову, звернула увагу суду на наступні обставини:

1. Рибальченко після виявлення недоліків у домі не звертався до неї з претензією, а без цього він не мав права звертатися до суду;

2. До укладення договору Рибальченко пильно оглядав дім. При цьому він повинен був помітити, що дім не новий. А за явні дефекти продавець відповідальності не несе;

3. Вона /Симонова/ не вводила Рибальченко в оману, не стверджувала, до речі, що дім новий і міцний;

4. Рибальченко подав позов після закінчення строку позовної давності, а тому суд не повинен був приймати таку справу до розгляду.

Розгляньте доводи сторін і вирішіть справу.

Задача 2.

Мінін домовився з Севрюговим про продаж йому житлового будинку. 1 березня 2009 р. цей договір був посвідчений у нотаріальній конторі. В цей же день Севрюгов сплатив Мініну гроші за будинок.

Передача будинку покупцю згідно з умовами договору повинна була здійснитися 1 липня 2009 р., тому що Мініну з родиною до цього часу ніде було жити.

Однак 1 липня 2009 р. продавець будинку не звільнив, він обґрунтував це сімейними обставинами, а 7 липня в результаті того, що в сусідньому домі виникла пожежа, будинок згорів. Севрюгов вимагав від Мініна повернення сплаченої суми. Мінін повертати гроші відмовився, посилаючись на те, що він не винуватий у виникненні пожежі.

Севрюгов звернувся до суду з позовом до Мініна.

Вирішіть справу.

Задача 3.

Закрите акціонерне товариство «Контур» уклало договір купівлі продажу житлового будинку з товариством з обмеженою відповідальністю «Зірка», який належав йому на праві власності. Працівник бюро технічної інвентаризації відмовив в реєстрації договору, посилаючись на те, що договір купівлі-продажу будинку не був нотаріально посвічений, а укладений у простій письмовій формі, тому він є недійсним. ТОВ «Зірка» звернулося до господарського суду з позовом про спонукання БТІ здійснити державну реєстрацію договору.

Які наслідки недодержання обов’язкової форми договору?

Яке рішення, на вашу думку, повинен прийняти господарський суд у цій ситуації?

 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

 

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року з наступними змінами // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11.

Венская Конвенция ООН о договорах международной купли – продажи товаров. Комментарий. – М.: Юрид. лит., 1994. – 320 с.

ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної Торгової Палати (редакція 2000 року). // Урядовий кур’єр. – 2002. - № 63 – 68.

Про ціни і ціноутворення: Закон України від 3 грудня 1990р.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. .// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

О праве собственности на отдельные виды имущества: Пост. Верховного Совета Украины от 17 июня 1992 г.// Ведомости Верховного Совета Украины. – 1992. - № 35.

Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від 15 грудня 1993 р. із змінами. . // Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно. Затв. наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 р. із змінами // Юридичний вісник України. – 16 – 22 березня 2002 р., Українська інвестиційна газета . – 17 вересня 2002 р.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.

Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.// За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008

Апопій І. Істотні умови договору купівлі – продажу на оптовому ринку споживчих товарів // Підприємництво, господарство і право . – 2002. - № 9. – С. 38 – 40.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества. – М.:Статут, 2000. –800с.

Васильєва В. Договір купівлі – продажу підприємства: правові наслідки // Підприємництво, господарство і право . – 2002. - № 1. – С. 27 – 28.

Вилкова Н. Международные правила толкования торговых терминов – ИНКОТЕРМС - 2000 // Государство и право. – 2000. - № 9. – С.66 – 73.

Цивільне право України. Підручник у 2-х томах. Том 2./ Під ред. В.Ф. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького – К., Юрінком Інтер, 2007. – 550 с.

Дудорова Е. Нотариальная форма договора купли – продажи жилого дома (квартиры) и его государственная регистрация // Підприємництво, господарство і право . – 2003. - № 2. – С. 10 – 13.

Ефимов А. Установление цены в СКВ: так можно или нет? // Бизнес. Бухгалтерия. – 11 октября 2001 г. – С.61 – 63.

Журавлев С. Купля – продажа недвижимости в жилищной сфере // Жилищное право. – 2000. - № 2. – С.24 – 28.

Кобылянский В. Отчуждение недвижимости. Защита интересов несовершеннолетних// Юридическая практика. – 26 февраля 2001 г. – С.11.

Кучеренко І. Правовий статус покупців // Підприємництво, господарство і право . – 2001. - № 3. – С. 39 – 42.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К.:Юрінком Інтер, 1999. –556 с.

Мічурін Є. Виникнення права власності на житло за договором // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 3. – С.196 – 198.

 

Шевченко О. Некоторые особенности отношений с недвижимостью: проблемы осуществления операций с недвижимостью в Украине // Підприємництво, господарство і право . – 2002. - № 3. – С. 34 – 35.

Панченко М. Форми самозахисту приватної власності у цивільному праві України //Підприємництво, господарство і право. - . 2007. - № 1. - С. 31-35

Вячеславово Ф. Распределение рисков в механизме обеспечения интересов сторон договора в случае существенного изменеия обстоятельств //Юрист. - 2007. --№ 2. - С. 15-19

Голуб Д., Базоев В. Проблемы незаключенности договоров //Юрист. - 2007. --№ 2. - С. 19-22

Туранин В., Саомострелова О. Толкование гражданско-правовых договоров: некоторые проблемные аспекты //Юрист. - 2007. --№ 2. - С. 22-25

Ахметьянова З. Вещно-правовые признаки в некоторых гржданско-правовых обязательствах //Юрист. - 2007. --№ 2. - С. 35-38

Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття, природа, реалізація.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1.

Майданик Н. Вчення про переддоговірну відповідальність у цивільному праві: еволюція,поняття, порівняльна характеристика.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 2

Майданик Н. Переддоговірна відповідальність у цивільному праві України: підстави та правова природа.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 3.

Назаренко В. Застосування норм міжнародного публічного та приватного права при вирішенні проблем, що виникають при укладанні та виконанні договорів з іноземними суб’єктами господарювання.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4.

Настіна О. Правові характеристики змісту права державної власності на землю в Україні.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12.

Павленко Д. Цивілістичні концепції, засновані на принципах добросовісного виконання договірних зобов’язань.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Підлубна Т. Поняття захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9.

Рим Т. Проблема визначення розміру збитків у цивільному законодавстві України.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Панькова Л. Застосування «біржовий договір» у біржовому законодавстві.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4.

Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій.// Право України.- 2008.- № 7. С.136.

Гусак М, Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за цивільним Кодексом України.// Право України.- 2009.- № 6. – С.114.

Назаренко В. Використання договру консигнації суб’ктами аграрного права у сфері зовнішньоекономічної діяльності.// Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 6. – С.28.

Заняття № 3 – 4 .

Тема: Договір купівлі – продажу в роздрібній торгівлі.

Захист прав споживачів у сфері торгівельного обслуговування.

 1. Особливості договору роздрібної купівлі-продажу.
 2. Продаж товарів у розстрочку.
 3. Права покупців-споживачів на інформацію про товари.
 4. Права споживача у разі продажу йому товару неналежної якості.
 5. Права споживача на обмін товару належної якості.
 6. Права споживача на безпеку товарів.
 7. Право покупців на об’єднання в громадські організації споживачів.
 8. Право споживачів на державний захист своїх прав. Судовий захист прав споживачів.

Задача 1.

Струков 15 березня 2009 р. придбав в універмазі костюм і черевики, попередньо помірявши і оглянувши покупки. Коли він прийшов до дому, він знову поміряв костюм, але побачив, що фасон і колір костюму йому не підходять. Порадившись з родичами, Струков вирішив обміняти костюм наступного тижня. Костюм він більше не одягав. 19 березня, коли повертався з роботи, Струков спотикнувся у під’їзді, а коли прийшов додому побачив, що у одного з нових черевиків на носці відірвалася підошва. Тільки 28 березня Струков зміг прийти до універмагу і вимагав обміняти костюм, а за черевики він побажав отримати заплачені ним гроші. Адміністрація універмагу від обміну костюму відмовилася, так як покупцем у ньому не було виявлено жодних дефектів, а тому відсутні підстави для його обміну. Що до черевиків, то адміністрація погодилася прийняти їх і відремонтувати або обміняти на іншу пару.

Чи законні дії адміністрації універмагу?

 

Задача 2.

Чоботарьов у жовтні 2008 р. купував у магазині телевізор "SONY". Два тижні по тому телевізор зламався. Чоботарьов звернувся в магазин з проханням обміняти телевізор на такий, який буде гарно працювати, або повернути заплачені за нього гроші. Робітники магазину відмовилися виконати прохання Чоботарьова. Йому пояснили, що він не має права вимагати ні обміну телевізора, ні повернення грошей, а може вимагати лише безкоштовного ремонту телевізора протягом гарантійного строку. Тоді Чоботарьов звернувся до майстерні гарантійного ремонту. Майстер, оглянувши вдома у Чоботарьова телевізор, сказав, що телевізор потребує складного ремонту, і що така поломка може бути відремонтована лише в майстерні. За телевізором робітник майстерні приїхав 5 листопада. 15 листопада телевізор був відремонтований. Однак 24 листопада він знов перестав працювати і майстер знов не зміг усунути пошкодження на місці. Телевізор був відправлений до гарантійної майстерні. У майстерню довелося відправляти телевізор і в грудні. 23 січня 2009 р. після чергової поломки Чоботарьов став вимагати у магазина замінити телевізор. Директор магазину відмовився задовольнити вимогу Чоботарьова.

Чоботарьов звернувся до юридичної консультації.

Надайте йому правову допомогу.

Яким чином він може вирішити свої проблеми?

Задача 3.

Подружжя Єгорових 10.02.2009 р. купили у магазині імпортні чоботи. Через 2 дні підошва на них відклеїлася. Єгорова М.Д. звернулася до магазину з проханням дозволити їй повернути до магазину чоботи і отримати назад сплачені гроші. В магазині прохання покупця не задовольнили на той підставі, що у Єгорової не зберігся касовий чек, а тому не має доказів того, що чоботи купували саме в цьому магазині. Єгорова звернулася за порадою до адвоката.

Дайте консультацію.

Задача 4.

Кузнецов М.І. придбав комп’ютер. Згідно до рекламного буклету фірми, яка здійснювала продаж комп’ютеру, монітор повинен був мати підвищений ступінь захисту, але у технічному паспорті про це не йшлося. В процесі експлуатації комп’ютеру Кузнецов ще більше переконався у цьому. Він звернувся до юриста з питанням, що він може зробити в цій ситуації.

Надайте Кузнецову правову допомогу.

Задача 5.

19 січня Івановський придбав у торговому домі «Елегант» костюм. Прийшовши додому, він знову приміряв костюм і залишився задоволений. 23 січня повернулася зі службового відрядження його дружина, яка покупку оцінила дуже критично. Івановська, вважаючи, що костюм чоловіку не підходить ні по кольору, ні по фасону, порадила йому обміняти костюм на інший. Івановський із такою пропозицією не погодився, посилаючись на те, що костюм сподобався не тільки йому, але і його колегам по роботі. Оскільки дружина продовжувала наполягати на своєму. Івановський вирішив обміняти костюм. З 24 по 31 січня він був хворий, що підтверджувалося лікарняним листом. 3 лютого Івановський прийшов у торговий дім і попросив обміняти костюм. Йому було відмовлено з посиланням на те, що він пропустив термін, встановлений Законом України «Про захист прав споживачів».

Які правила обчислення термінів у цьому випадку?

Чи є підстави відмови торговим домом обміняти костюм Івановському?

Вирішить справу.

Заняття № 5 – 6.

Тема: Договір поставки.

Задача 1.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сиріус» уклало з Закритим акціонерним товариством «Еллада» договір постачання 20 липня 2008 р. Відповідно до умов даного договору ЗАТ «Еллада» зобов'язалася щотижня - у п'ятницю - поставляти ТОВ «Сиріус» сто рулонів комплексного покриття для виготовлення м'якої покрівлі, а ТОВ «Сиріус» перерахувало одночасно в цей же день суму грошей за тижневу партію продукції.

Договір був підписаний терміном до 20 березня 2009 р. включно.

30 листопада 2008 р. після постачання чергової партії продукції ТОВ «Сиріус» виявило, що замість ста рулонів поставлено вісімдесят. Тому відповідно до п. 59 Положення про постачання продукції виробничо-технічного призначення ТОВ «Сиріус» послало розпорядження на списання в безакцептному порядку з ЗАТ «Еллада» штраф у розмірі 20 % вартості недопоставленої продукції на підставі п. 69 вищевказаного положення. Банк повернув розпорядження про безакцептне списання без виконання.

Чи правильно зробив банк? Аргументуйте відповідь.

 

Задача 2.

Між виробничим підприємством «Автоагрегат» і оптовоторгівельною фірмою «Славія» було укладено договір поставки запчастин за обумовленою ціною. Після падіння курсу гривні собівартість запчастин різко підвищилася, і постачальник - підприємство «Автоагрегат» - запропонував внести зміни до договору поставки в частині, що стосувалася ціни товарів. Оскільки замовник відмовився вносити відповідні зміни до договору, підприємство-постачальник припинило відвантаження товарів. Фірма «Славія» звернулася до суду із позовом про відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням договору поставки.

Яке юридичне значення має підвищення/зниження курсу іноземних валют?Чи може це бути підставою для зміни умов договору?

Чи можна у судовоиму порядку примусово внести зміни до договору?

Яке рішення має прийняти суд?

Складіть договір поставки по цій ситуації, який би, на вашу думку, дозволив би уникнути суперечок.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.

Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.// За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008

Про ціни і ціноутворення: Закон України від 3 грудня 1990р.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Положение о поставках продукции производственно – технического назначения. Положение о поставках товаров народного потребления. Утв. пост. Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г. // Юридичний вісник України. – 20 – 26 січня 2000 р.

Про поставку продукції для державних потреб: Закон України 22 грудня 1995 р.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про державне оборонне замовлення: Закон України 3 березня 1999 р. .//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: Закон України 22 лютого 2000 р. //Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про стандартизацію: Закон України 17 травня 2001 р.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про підтвердження відповідності: Закон України 17 травня 2001 р.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Деякі проблеми, пов’язані з розглядом справ за договорами поставки: Постанова Вищого арбітражного суду України від 27 березня 2001 р. // Вісник господарського судочинства. – 2001. - № 4. – С.148 – 151.

Цивільне право України. Підручник у 2-х томах. Том 2./ Під ред. В.Ф. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького – К., Юрінком Інтер, 2007. – 550 с.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества. – М.:Статут, 2000. –800 с.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К.:Юрінком Інтер, 1999. –556 с.

Пенькова О. Основные черты и характерные особенности договора поставки // Бизнес. Бухгалтерия. – 7 июня 1999 – С.95 –99.

Теньков С. Договори поставки // Юридичний вісник України. – 20 – 26 квітня 2000 р. – С.7.

Дудорова К. Про співвідношення договорів купівлі – продажу і поставки //Матеріали Міжрегіональної науково – практичної конференції «Концепція формування законодавства України».- Запоріжжя, 2000. – С.141 – 144.

Воронин В. К вопросу о договорах поставки для удовлетворения нужд территориальных громад // Підприємництво, господарство і право . – 2002. - № 9. – С. 12 – 14.

Колонтирська М. Приведення законодавства України про поставки продукції для державних потреб у відповідність із міжнародними нормами // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали 9 регіональної науково-практичної конференції (13 – 14 лютого 2003 р.). – Львів, 2003. – С.267 – 268.

Апопій І. Нові аспекти укладання договору поставки товарів для державних потреб // Підприємництво, господарство і право . – 2003. - № 2. – С. 18 – 20.

Туранин В., Саомострелова О. Толкование гражданско-правовых договоров: некоторые проблемные аспекты //Юрист. - 2007. - № 2. - С. 22-25

Алямкін В. До парадигми інституту поставки у законодавстві України.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 2.

Алямкін В. Прояви парадигми позитивного регулювання договору поставки.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 3.

Алямкін В. Виконання договору поставки.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4.

Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття, природа, реалізація.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1.

Майданик Н. Вчення про переддоговірну відповідальність у цивільному праві: еволюція,поняття, порівняльна характеристика.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 2

Майданик Н. Переддоговірна відповідальність у цивільному праві України: підстави та правова природа.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 3.

Назаренко В. Застосування норм міжнародного публічного та приватного права при вирішенні проблем, що виникають при укладанні та виконанні договорів з іноземними суб’єктами господарювання.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4.

Станіславький В. Правова природа договору поставки продукції насінництва як вид договору купівлі-продажу.//Право України.- 2008.- № 10. – С.55.

Битяк О. Удосконалення господарcько-правового регулювання електроенергетичного ринку в Україні.// Право України.- 2008.- № 17. – С.85.

Лисунь Г. Щодо удосконалення загальних засад реалізації державної політики в сфері страхової діяльності.// Право України.- 2008.- № 7. – С.108.

Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій.// Право України.- 2008.- № 7. С.136.

Гусак М, Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за цивільним Кодексом України.// Право України.- 2009.- № 6. – С.114.

 

Заняття № 7.

Договір міни (бартеру).

 

 1. Поняття договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

 

 1. Суттєві умови договору. Сторони за договором, їх права та обов’язки.
 2. Особливості договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.
 3. Договір міни (бартеру): правова характеристика, форма, особливості.
 4. Права та обов’язки сторін.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ,

УЧБОВОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями.//Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211.

Дзера І.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.// За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2005.

Харитонов Є.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу.- Харків «Одіссей» - 2008

Про ціни і ціноутворення: Закон України від 3 грудня 1990 р.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про енергозбереження: Закон України від 1 липня 1994 р. із змінами і доповненнями// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Про електроенергетику: Закон України від 16 жовтня 1997 р. із змінами і доповненнями// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Правила користування електричною: Пост. Національної комісії регулювання електроенергетики від 31 липня 1996 р. № 28 із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Правила користування електричною енергією для населення: Пост. Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. із змінами.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Положення про порядок реалізації електричної і теплової енергії, виробленої з давальницького палива: Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики від 16 вересня 1999 р. № 1212 із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Правила надання населенню послуг з газопостачання: Пост. Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р № 2246 із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України: наказ Державного комітету нафтової, газової на нафтопереробної промисловості України від 1 листопада 1994 р. № 355 із змінами і доповненнями.// Інформаційна система “Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Правила користування тепловою енергією. Затв. наказом Міненерго України та Держбуду України від 28 жовтня 1999 р.// Інформаційна система “ Нормативні акти України” 8.3.0.0.

Гуйван П. Специфика договоров на электроснабжение.// Бизнес Информ. – 1999. - № 3-4. – С.27 –28.

Гуйван П. Особенности сделок электроснабжения и их место в системе договоров.// Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - № 2. – С.13 – 17.

Міщенко Є. Чи є в Україні нормативна база для впровадження економії енергоресурсів? // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 5. – С.38 – 41.

Колонтирська М. Приведення законодавства України про поставки продукції для державних потреб у відповідність і
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 111; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.222.251.91 (0.007 с.)