Прикметник у формі вищого ступеня порівняння вжито в реченні 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прикметник у формі вищого ступеня порівняння вжито в реченніА Цього разу ти написав контрольну значно краще.

Б Влітку птахи співають голосніше.

В Треба висловлюватися лаконічніше.

Г Це завдання набагато складніше за інші

Д Спробуй підстрибнути вище.

Рядок займенників, кожен з яких змінюється так само як прикметники

А чийого, самим, скількох

Б котрий, ніякий, такого

В деякого, нікого, іншому

Г абичийого, кожним, тобою

Д усьому, чиїмсь, декому

Рядок активних дієприкметників

А зчорнілий, зблідлий, вилікуваний

Б политий, збліднілий, зігрітий

В здичавілий, побагровілий, зарослий

Г побілілий, уражений, змоклий

Д прив"ялий, здрібнілий, виграний

Варіант 16

Тестові завдання (5б.)

Присвійний займенник ужито в реченні

А Друзі привітали її з днем народження.

Б Вперше я побачив її на концерті.

В У змаганнях брали участь і його учні.

Г Холод змусив їх добувати вогонь.

Д Батько повів його до спортивної секції.

Правильно побудоване словосполучення з прийменником

А не дивлячись на перешкоди

Б всупереч розпорядження адміністрації

В згідно наказу директора

Г відповідно правилам

Д у відповідності з інструкцією

Пара слів з однаковими звуками

А дятел,дубок

Б злива,льодок

В клен,липа

Г сіль,слива

Д тінь,тиша

Правильне твердження

А Іменники життя, повітря, листя вживаються тільки в однині.

Б Іменники злива, грім, колосся мають форми однини та множини.

В Іменники гілля, двері, окуляри вживаються тільки в множині.

Г Іменники насіння, хитрощі, Альпи вживаються тільки в множині.

Д Іменники коріння, людина, свято мають форми однини та множини.

Кожен числівник змінюється за родами, числами та відмінками в рядку

А дванадцятий, тридцять четвертий, сім тисяч

Б одинадцятий, двадцять сьомий, десять

В тридцятий, вісімдесят один, семисотий

Г шістдесятий, сорок третій, сотий

Д трьохсотий, вісімнадцятий, тисяча двісті

 

Варіант 17

Тестові завдання (5б.)

1. У якому рядку всі іменники в орудному відмінку матимуть в закінченні літеру – е:

А. Серпн..м, груш..ю, дол…ю, хвост..м.

Б. Горобц..ем, лікар..м, звір..м, бджоляр..м.

В. Перукар..м, стільц..м, снцгур..м, гущ..ю.

Г. Кущ..м, стріх..ю, секретар..м, весляр..м.

2. У якому рядку всі іменники в родовому відмінку мають закінчення –у, (-ю):

А. Медок, щавель, вальс, Миргород.

Б. Баскетбол, Ніл, знаменник, канон.

В. Водень, вишняк, молочай, Сибір.

Г. Понеділок, будинок, Рейн, реалізм.

У якому рядку у всі слова треба вставити однакову букву.

А. Вст..гати, бл..щати, кр..чати, н..бесний.

Б. С..ло, зл..тіти, с..двти, з..мляни.

В. Мал..нький, прин..сла, кр..латий, в..сна.

Г. В..селий, бер..зень, в..рхівка, пер..ць.

У якому рядку всі слова мають подвоєння літер на позначення збігу однакових звуків.

А. Денний, ллєш, нетто, оббігти.

Б. Спеццех, пасся, молоддю, знання.

В. Узбережжя, ввійти, ванна, стінний.

Г. Віддаль, сонний, імміграція, юннат.

У яких рядках допущено орфографічні помилки.

А. Не /можу, не/знаєш, не/скажу, не/дізнаюсь.

Б. Не/малюю, не/бачиш, не/кричить, не/навиджу.

В. Не/варити, не/співаєш, не/волити, не/знати.

Г. Не/хтувати. Не/щастить, не/чути, не/ставити.

 

Варіант 18

Тестові завдання (5б.)

1. В якому рядку в закінченнях всіх дієслів треба писати е:

А. Скаж..те, жив..ш, крич..ш, гн..ш.

Б. Хоч..ш, змож..мо, пиш..те, ріж..ш.

В. Їд..ш, бач..те, вийд..ш, в’ян..те.

Г. Говор..те, в’яж..мо, буд..мо, пиш..мо.

2. У якому рядку всі префікси пишуться однаково:

А. З-,с-: …кликати, …худнути, …тиха.

Б. Пре-, при-: …їхати, …хороший, …чепити.

В. З-, с-:… творити, …шити. …чистити.

Г.Пре-, при-: …пекти,..красний, …крашати.

3. Виберіть рядок, у якому всі слова мають одну і ту ж орфограму:

А. Коза..кий, че..кий, юна..кий.

Б. Коза..ина, Німе..ина, Вінни..ина.

В. Оне..кий, запорі..кий, черка..кий.

Г. Рі..ний, соня..ний, позаторі..ній.

4. У якому рядку всі слова потрібно вставити літеру Ґ:

А. …анок, дзи..а,..речний.

Б. О..ріх, …рунт,..роно.

В...азда, …енерал, …удзик.

Г...ава,..уля,..рамота.

5. У якому рядку всі слова потрібно писати з апострофом.

А. З/їхати, а/агітувати, пів/яблука.

Б.Об/ява, черв/як, пів/острів.

В. Кур/йозний, арф/яр, без/язикий.

Г. Дит/ясла, з/ясувати, трьох/ярусний.

 

 

Варіант 19

Тестові завдання (5б.)

1.У якому рядку у всі слова потрібно вставити буквосполучення –ьо-:

А. Дз..об, ма.ор, л..одовик.

Б. С..огодні, л..он, бо..овий.

В. Сл..ота, ц..ого, с..омий.

Г. Т..охкати, д..оготь, в..окати.

2. Виберіть рядок, у якому у всіх словах відбувається спрощення при голосних:

А. Випус..ний, мас..ний, виїз..ний.

Б.Чес..ний, контрас..ний, доблес..ний.

В. Корис..ний, тиж..невий, плюс..нути.

Г. Звіс..но, облас..ний, шіс..надцять.

3. У якому рядку всі слова потрібно писати разом:

А. Дизель/мотор, лісо/сплав, жовто/гарячий.

Б. Пів/яблука, полу/мисок, пів/острова.

В. Напів/прозорий, стоп/кран, проди/світ.

Г. Водо/гін, гори/цвіт, чар/зілля.

4. У якому рядку у всіх словах потрібно вставити літеру –ь-:

А. Т..мяний, д..нювати, буз..ки.

Б. Груз..ко, пал..ці, ін…ший.

В. Вос..мий, в’язкіс..ть, волинс..кий.

Г. Гарнен..кий, винос..ся, у бал..ці.

5. У якому рядку всі слова потрібно писати окремо.

А. Місто/Суми, заєць/біляк, трава/звіробій.

Б. Учитель/фізик, ріка/Дніпро, красуня/дівчина.

В. Місто/Київ, красень/юнак, ласун/ведмідь.

Г. Трава/сон, льон/довгунець, дерево/калина.

 

Варіант 20

Тестові завдання (5б.)

Виберіть рядок, у якому всі прислівники слід писати через дефіс.

А. По/двоє, сяк/так, хоч/не/хоч.

Б. Будь/що/будь, до/вкола, по/іншому.

В. По/людськи, ледь/ледь, десь/інде.

Г. Казна/як, по/сусідськи, рік/у/рік.

2. У якому рядку всі слова завжди потрібно писати з великої літери.

А. Цар, Матір Божа, Сірко.

Б. Південь, Ангел, Верховна Рада.

В. Полісся, Демократична Партія України, Фея, Південне Полісся.

Г. Перун, Президент України, Орден Пошани.

3. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано правильно:

А. Інтермеццо, реформа, істина, океан.

Б. Дефіс, канікули, циркуль, портьєра.

В. Радіо, бюро, авторитетний.

Г. П’юре, мінімум, алея, вілла.

4. Позначте рядок, у якому всі слова потрібно писати разом:

А. Людино/день, лісо/сплав, червоно/гарячий.

Б. Повно/видий, пів/Європи, пів/сотні.

В. Напів/порожній, сам/один, гідро/механіка.

Г. Пів/ява, полу/станок, пів/устав.

5. Позначте рядок, у всі слова якого потрібно вставити літеру е:

А. Свідч..ння, кош..чок, бур..лом.

Б, Мар..во, сит..чко, зверн..ння.

В. Марш..рувати, крюч..чок, мар..ння.

Г. Плет..ння, печ..во, пряд..во.

 

Варіант 21

Тестові завдання (5б.)

Усі числівники кількісні в рядку

А дванадцять, четвертий, тридцять шість

Б сімсот двадцять, сорок один, тринадцятий

В дві тисячі, вісімдесятий, триста

Г сто другий, двісті вісім, чотирнадцять

Д двадцять, вісімсот сорок, дванадцять

Правильно вказане місце наголосу в усіх словах рядка

А симе́трія, металу́ргія, агроно́мія

Б озна́ка, видання́, громадяни́н

В сільськогоспо́дарський, по́каз, при́ріст

Г нена́висть, мере́жа, ви́падок

Д два професори,́ псевдоні́м, анто́нім

3.Пишеться и в усіх рядках

А закол..сати, т..хенький, зб..нтежений

Б понів..чений, м..нувшина, кр..шталевий

В ж..брак, зуп..нитися, сх..литися

Г ц..булина, с..вина, л..шайник

Д зал..шився, в..сілля, с..рдитий

Правильно утворені всі імена по батькові в рядку

А Дмитро Олексійович, Денис Ігоревич, Віктор Олегович

Б Оксана Миколаївна, Зінаїда Георгіївна, Юлія Іллівна

В Яків Васильович, Софія Андріївна, Павло Матвієвич

Г Надія Віталієвна, Олександ Якович, Іван Дмитрович

Д Геннадій Сергійович, Світлана Юр`ївна, Петро Григорович

Усі прикметники пишуться через дефіс у рядку

А (гірсько) лижний, (українсько) німецький, (вічно) зелений

Б (темно) червоний, (науково) дослідний, (хіміко) біологічний

В (кисло) солодкий, (північно) західний, (легко) атлетичний

Г (хлібо) булочний, (військово) морський, (жовто) гарячий

Д (науково) технічний, (м`ясо) молочний, (сільсько) господарський

 

Варіант 22

Тестові завдання (5б.)

1. Виділене слово є прийменником і його слід писати окремо у реченні:

А. На/дворі ніби ще стояло літо.

Б. На сімнадцятому році Остап у/перше пішов на заробітки.

В. На/зустріч мені суне величезне хмаровище.

Г. З/переляку хлопці ніби язика ковтнули.

2. Правильно написано усі слова іншомовного походження в рядку:

А. Інтермецо, опонент, бравісимо, імміграція.

Б. Лібрето, вар’єте, досьє, Вірджинія, бароко.

В. Тонна, кон'юктура, по-сицилійськи, Чилі.

Г. Сирія, сольфеджіо, беладона, мадона.

3. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку:

А. Важко/хворий, віце/президентський, північно/західний.

Б. Військово/технічний, діаметрально/протилежний, літературно/художній.

В. Високо/кваліфікований, радіо/телефонний, середземно/морський.

Г. Парусно/моторний, блідо/рожевий, історико/культурний.

4. Через дефіс слід писати прислівники в рядку:

А. Часто/густо, по/англійський, якось/то, без/угаву.

Б. Як/от, по/латині, де/таки, десь/не/десь.

В. Рука /в/руку, віч/на/віч. Де/факто, аби/як.

Г. Десь/інколи, по/іншому, по/части, хоч/не/хоч.

5. Слова правильно написані в рядку:

А. Кримський півострів, фабрика Киянка, народи півночі, західна Україна.

Б. Москва-ріка, Князівство Монако, вулиця Ярославів вал, Софійський собор.

В. Епоха Відродження, палац спорту, Конституція України, Нобелівська премія.

Г. Ґудзонова затока, шевченківський стиль, Білий дім, Бі-Бі-Сі.

 

Варіант 23

Тестові завдання (5б.)

1. Усі словосполучення написано правильно в рядку.

А. Гострий біль, одноманітне меню, розумна шимпанзе, весь Перу.

Б. Поважний маестро, прийшла міс, швидкий кенгуру, прозорий тюль.

В. Весела попурі, мудра Дороті, офіційний аташе, барабанний дріб.

Г. Крикливий какаду, вчена ступінь, важка путь, мудрий кюре.

2. Апостроф ставиться у всіх словах рядка:

А. Сурм..яний, мавп..ячий, перед…ювілейний, торф..яний.

Б. Між..ярусний, зв..ялений, медв..яний, харків..янин.

В. Розв..язано, черв..як, кон..юктивіт, Х..юстон.

Г. Н..юанс, мркв..яний, без..язикий, реп..ях.

3. Відбувається зміна приголосних при словотворенні в усіх словах рядка:

А. Рига, Париж. Чех, Камчатка.

Б. Безпека, молоко, вік, брат.

В. Сиваш, ткач, люд, турецький.

Г. Парубок, убогий, вереск, високий.

4. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка:

А. Пр..чепа, пр…боркати, пр…міський, пр…гірок.

Б. Пр..вабливий, пр…мудрість, пр…клеїати, пр…м’яти.

В. Пр..уралля, пр…ярок, пр…швидшити, пр…подобний.

Г. Пр..чинити, пр…кордонний, пр…таманний, найпр..красніший.

5. Усі слова з пів-, полу- написано правильно в рядку:

А. Пів’їдальні, пів-Європи, полудень, пів-ясена.

Б. Півмісяць, пів’яблука, пів-Одеси. Пів Дніпра.

В. Пів’ясена¸ пів-України, півмашини, полукіпок.

Г. Півуроку, пів-усмішка, півкниги, пів-Києва.

 

 

Варіант 24

Тестові завдання (5б.)

1. Усі слова пишуться з м’яким знаком у рядку:

А. Міл.., піс..нями, по-козац..кому, Міл..єр.

Б. Лауваз..є, брин..чати, кан..йон, свіжісін..кий.

В. Ад..ю, син.., вбирал..ня, дон..чин.

Г. Л..є, т..мяний, уман..ський, різ..бяр.

2. Літеру И слід писати в усіх словах іншомовного походження рядка:

А. Форт..с..мо, д..лема, К..пр, Цюр..х.

Б. Мавр..кій, Алж..р, С..дней, дец..бел.

В. Ч..пси, бургом..стр, д..зель, Ч..лі.

Г. Корс..ка, Ваш..нгтон, граф..н, Кр..т.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 521; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.95.36 (0.069 с.)