Міський конкурс на кращого знавця українського правопису 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міський конкурс на кращого знавця українського правопису" Майстер української орфографії "

Н.р.

Завдання для учнів 10-11 класів

Виберіть правильний варіант відповіді

Варіант-1

Тестові завдання (5б.)

Усі прислівники пишуться разом у рядку

А. Куди/небудь, раз/у/раз, час/від/часу, на/вмисне.

Б. Без/пуття, без/упину, без/смаку, босо/ніж.

В. Без/перестанку, в/решті, від/тепер, що/хвилини.

Г. На/пам’ять, як/не/як, по/християнському, на/щастя.

Подовження приголосних в усіх словах відбувається в рядку

А. Іл..я, збіж..я, вел..ю, кут..я.

Б. Колос..я, трет..я, сторіч..я, суд..я.

В. Гіл..ячка, молод..ю., знан..ь, навман..я.

Г. Піддаш..я, жит..єпис, подорож…ю, …лються.

3. На письмі відбувається спрощення в групах приголосних в усіх слова рядка.

А. Улес..ливий, совіс..ний, корис..ний, чес..ний.

Б. Пес..ливий, звіс..но, проїз..ний, турис..ський.

В. Сер..це, піс..ний, жаліс..ливий, студен..ський.

Г. Блис..нути, віс..ник, тиж..невий, шіс..надцять.

4. Усі складні слова слід писати разом у рядку

А. Життє/радісний, авто/тракторний, хіміко/технологічний, блакитно/жовтий.

Б. Нижче/згаданий, вужо/подібний, окислювально/відновний, зерно/збиральний.

В. Глухо/німий, загально/державний, червоно/рожевий, віце/президентський.

Г. Жовто/гарячий, давньо/український, життє/здатний, важко/хворий.

Норми чергування і- й порушено в рядку

А. Стельмах і бондар, Гомер і Платон.

Б. Кравець і швець, веселі й лагідні.

В. Мова й література, вітер і гроза.

Г. Алла і Олена, півонії і айстри.

 

Варіант-2

1. Тестові завдання (5б.)

1. Позначте рядок, у якому всі прикладки потрібно писати окремо.

А. Місто/Москва, заєць/русак, трава/звіробій.

Б. Учений/фізик, ріка/Дніпро, красуня/дівчина.

В. Гора/Ведмідь, велетень/завод, трава/полин.

Г. Розрив/трава, льон/довгунець. Дерево/калина.

2. Позначте рядок, у якому всі іменники в родовому відмінку матимуть закінчення -а(-я):

А. Слон, токар, серпень, грім.

Б. Горобець, мрійник, Кавказ. Гадяч.

В. Дніпро, Буг, стіл, овес.

Г. Брат, мікроб, метр, Київ.

3. Позначте рядок, у якому в закінченнях усіх дієслів треба писати е:

А. Скаж..те, жив..ш, крич..ш, гн..ш.

Б. Хоч..ш, змож..мо, пиш..те, ріж..ш.

В. Їд..ш, бач..те, вийд..ш, в’ян..те.

Г. Говор..те, в’яж..мо, буд..мо, пиш..мо.

4. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс:

А. Який/сь, стань/бо, будь/де.

Б. Десь/то, невідь/як, не/Європа.

В. Казна/як, ледь/ледь, тільки/що.

Г. Якось/то, ні/трохи, все/таки.

5. Виберіть слово чи словосполучення, у написанні якого допущено помилку.

А. Важкий таки.

Б. Без відома.

В. Віце-президент.

Г. Гвінея-бісауський (від Гвінея-Бісау).

Варіант-3

Тестові завдання (5б.)

1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою Ґ:

А Глей, гавеня, гуляш, гулька.

Б Газда, грати, ґудзик, ґедзь.

В. Гучно, гніт, ґвалт, гратчастий.

Г. Гвинт, грунтівка, гнотовий, гравер.

Позначте рядок, у якому в усіх словах при словозміні можливі чергування голосних звуків.

А. Досвід, дрімота, стіл, дріб.

Б. Жінка, болото, кіл, розкіш.

В. Вітер, гора, мороз, мереживо.

Г. Височина, синок, ріг, відхід.

Позначте рядки, у яких усі слова пишуться з м’яким знаком.

А. Стан..ся, камінч..ик, різ..блення, піл..говий.

Б. Дніпровс..кий, дитинон..ці, зац..вісти, віл..но.

В. Різ..бити, сіл..ський, бул..йон, вивіл..нити.

Г. Іспанс..кий, бат..ківщина, віл..ха, дон..чин.

У якому рядку всі слова пишуться з апострофом.

А. В..язи, торф..яний, Аляб..єв, черв..як.

Б. Об..ява, В..чеслав, черв..як, двох..ярусний.

В. Мавп..ячий, пів..Європи, під..яремний, роз…їзд.

Г. Пів..яблука, Усол..єв, рум..яний, кур..єр.

5. Позначте речення, у якому слід використати У:

А. Найбільшу (в,у) своєму житті перемогу він здобув саме сьогодні.

Б. Вона дуже любила співати і виливала душу (в, у) стрілецьких піснях.

В. (В,у) озерах та річках України багато цінних видів риб.

Г. Видатні (в,у)чені всього світу б’ють на сполох з приводу екологічних проблем.

 

Варіант-4

Тестові завдання (5б.)

Особові форми дієслів складають рядок

А забудеш, розсіються, цвісти

Б співаючи, понесуть, збираємо

В засвоїте, катаємось, жартують

Г розквітнуть,щебечуть, заперечувати

Д винайти, поїдуть, зрадіють

Рядок дієприкметників

А квітучий, загорнений, готовий

Б повчальний, байдужий, почутий

В запрошений, вишитий, пожовклий

Г подертий, розкритий, болючий

Д обдуманий, присутній, оновлений

3. Слова, в яких усі приголосні тверді, складають рядок

А щогла, смуга, будинок, ковдра

Б сосна, огорожа, береза, пролісок

В яблуко, дорога, вудка, рибина

Г черевик, вишня, листок, джерело

Д коло, м`ята, бджола, щука

Немає помилок в похідних словах рядка

А Петербург-->петербуржський, Сиваш-->сивашський

Б Прага-->празький, Буг-->бугський

В Дрогобич-->дрогобицький,Запоріжжя-->запоріжський

Г Кременчук-->кременчуцький, чех-->чешський

Д Кагарлик-->кагарлицький, латиш-->латиський

Всі іменники в орудному відмінку однини пишуться з подвоєними приголосними в рядку

А емаль, далеч, жовч

Б акварель, тінь, мудрість

В мазь, вісь, суміш

Г мить, суть, скатерть

Д розповідь, папороть, область

Варіант-5

Тестові завдання (5б.)

Прикметники, вжиті у формі найвищого ступеня порівняння, складають рядок

А найдрібніший, якнайкоротший, наймеш прийнятий

Б найбільш урожайний, абсолютно правильний, найлегший

В найсолодший, зовсім темний, найбільш тривалий

Г найбільш складний, дуже небезпечний, найвибагливіший

Д якнайшвидший, надзвичайно важливий, найбільш популярний

Числівники ужито в реченні

А Козацька сотня розтанула у пітьмі.

Б У спартакіаді взіли участь сто учнів.

В З-поміж альпіністів лише одиниці змогли подолати цей маршрут.

Г Четвірка друзів вирушила в мандри.

Д На майже голих гілках висіло з десяток останніх яблук.

Дієслова майбутнього часу першої особи множини складають рядок

А запрошуватимемо, візьмете, зруйнуємо

Б наспіваєте, розхитуємо, вирішимо

В перенесемо, вигадаєте, подумаємо

Г заморозимо, заслухаємось, виховуватимемо

Д звикатимемо, малюємо, увімкнемо

4.Усі дієприслівники пишуться з не окремо в рядку

А (не) зчувшись, (не) звертаючись, (не) подякувавши

Б (не) дочувши, (не) довиконуючи, (не) сказавши

В (не) обіцяючи, (не) вирішивши, (не) вгаваючи

Г (не) визначивши, (не) змовляючись, (не) хтуючи

Д (не) дослухавши, (не) руйнуючи, (не) знаючи

Головне слово стоїть перед залежним у групі словосполучень

А запросив на концерт, гніздо лелеки, зовсім дорослий

Б бажання жити, поставити кому, вільно дихається

В зустрічають гостей, розмова наодинці, добре слово

Г обладнали кабінет, сповнений гумору, виробництво ліків

Д скосили жито, комусь із дорослих, надто яскравий

Варіант-6

Тестові завдання (5б.)

Усі слова розташовані за алфавітом у рядку

А почути, почухрати, пощедрувати, пошепки

Б зичити, зійти, з`їхати, зйомка

В підгрунтя, підготувати, підданий, підеш

Г націлити, начинити, нащадок, нашити

Д зжувати, ззовні, з`їсти, зітлити

Лексична помилка є в одному зі словосполучень рядка

А висвітлювати події, освітлювати приміщення

Б приводити дитину, призводити до тяжких наслідків

В зв`язаний з умовами життя, пов`язаний рушником

Г познайомити з дівчиною, ознайомити з матеріалом

Д громадська робота, громадянські права

У дієслівних формах на місці пропуску пишеться одна й та ж сама буква в рядку

А нагородити-нагоро..у, мазати-ма..у

Б лазити-за..у, радити-ра..у

В сидіти-су..у, возити-во..у

Г судити-су..у, відгородити-відгоро..у

Д водити-во..у, в`язати-в`я..у

4.Усі іменники в орудному відмінку однини мають закінчення - ею в рядку

А огорожа, миша, голова

Б гуща, тисяча, їжа

В пісня, дорога, каша

Г яблуня, вежа, стіна

Д мережа, тиша, хата

Прикметник у формі вищого ступеня порівняння вжито в реченні

А Цього разу ти написав контрольну значно краще.

Б Влітку птахи співають голосніше.

В Треба висловлюватись лаконічніше.

Г Це завдання набагато складніше за інші.

Д Спробуй підстрибнути вище.

Варіант-7

Тестові завдання (5б.)

Кількісні та порядкові складені числівники вжито у правильних відмінкових формах у рядку

А двомастами шістдесятьома, трьохсот сімдесят восьмим

Б чотирьохсот вісімдесятьох сімох, п`ятсот десятьох

В семистами тридцятьома чотирма, шістсот двадцять другим

Г восьмистам сорока сімом, чотириста сімдесят четвертого

Д на дев`ятистах вісімдесятьох шістьох, сімсот тридцять дев`ятому

2. Рядок дієслів із закінченнями - ете

А розв`яж.., закінч.., прагн..

Б відпочин.., усміх..сь, знайд..

В змокн.., залиш.., принес..

Г одягн.., свисн.., віддяч..

Д перебор.., піднім.., насміл..сь

Рядок активних дієприкметників

А зчорнілий, зблідлий, вилікуваний

Б политий, збліднілий, зігрітий

В здичавілий, побагровілий, зарослий

Г побілілий, уражений, змоклий

Д прив`ялий, здрібнілий, вигранийПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 415; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.04 с.)