Змістовий модуль 2. ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 2. ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИТема 8. Конституційне право     0,5  
Тема 9. Основні права, свободи і обов’язки громадян України     0,5  
Тема 10. Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні      
Разом у змістовому модулі 2
Всього у кредитному модулі 1 4 4
Змістовий модуль 3. ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Тема 11. Фінансове право        
Тема 12. Адміністративне право        
Тема 13. Екологічне право        
Тема 14. Кримінальне право        
Разом у змістовому модулі 3  

Змістовий модуль 4. ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 15. Цивільне право    
Тема 16. Сімейне право. Житлове право      
Тема 17. Земельне право        
Тема 18. Трудове право    
Разом у змістовому модулі 4 6 4
Всього у кредитному модулі 2 4
Всього

 

Лекційний модуль 1 (4 год.)

Лекція 1.Загальна характеристика держави та державної влади (0,25 год)

Поняття і ознаки держави. Функції держави: поняття і види. Органи держави: поняття, ознаки, види.

Поняття і види влади. Особливості державної влади. Органи державної влади. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

Лекція 2. Основи теорії права (0,25 год)

Соціальні норми: поняття, види. Поняття і ознаки права. Право і мораль.

Функції права. Джерела та форми права: поняття і види. Правові акти.

Принцип верховенства законів.

Систематизація правових актів: поняття і види.

Поняття системи права. Галузі права, правові інститути.

Лекція 3. Правовідносини. Правопорядок і правопорушення. Юридична відповідальність (1,5 год)

Правові норми: ознаки, структура. Співвідношення правових норм зі статтями правових актів.

Система права і система законодавства.

Види правових систем. Поняття міжнародного права.

Поняття і види правовідносин. Склад правовідносин.

Суб’єкти права та правовідносин. Правосуб’єктність осіб. Особливості правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб.

Об’єкти правовідносин.

Зміст правовідносин.

Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

Поняття суспільного порядку та дисципліни, способи їх забезпечення. Правопорядок як складова суспільного порядку. Поняття і гарантії законності.

Поняття правосвідомості.

Поняття правопорушення та його склад. Види правопорушень.

Поняття та види відповідальності. Поняття, ознаки і підстави юридичної відповідальності; обставини, що її виключають.

Види юридичної відповідальності: поняття, загальна характеристика.

Лекція 4. Конституційне право України. Основні права, свободи і обов’язки громадян України (1 год)

Поняття, предмет і методи конституційного права. Джерела.

Передумови прийняття і загальна характеристика Конституції України.

Основні етапи розвитку української державності. Політико-правове закріплення суверенітету України.

Особливості політичного режиму, форми правління та адміністративно-територіального устрою України.

Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення.

Поняття і загальна характеристика прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Міжнародні стандарти у сфері прав людини: поняття, акти, що їх визначають.

Загальна характеристика прав, свобод і обов’язків громадян України.

Гарантії та механізми захисту прав і свобод: поняття і види.

Лекція 5. Органи державної влади України. Місцеве самоврядування (1 год)

Загальні засади організації державної влади в Україні.

Референдум і вибори як способи безпосереднього волевиявлення народу: поняття, види.

Верховна Рада України. Президент України.Органи державної виконавчої влади України. Кабінет Міністрів. Центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Місцеве самоврядування в Україні.

Органи судової влади України.

Правоохоронні органи України.

Семінарський модуль (4 год.)

Змістовий модуль 1: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА (2 год)

Питання семінару

1.Теорії походження держави. Які фактори вплинули на процес створення держави?

2.Охарактеризуйте ознаки держави.

3.Що таке суверенітет? Охарактеризуйте нормативно-правові акти України, які закріплюють суверенітет держави, народу, нації.

4.Форма держави. Визначте форму правління, форму державного устрою, політичний режим сучасної України.

5.Охарактеризуйте монархію як форму правління.

6.Охарактеризуйте республіку як форму правління.

7.Порівняйте ознаки федерації і конфедерації.

8.Охарактеризуйте демократичні та недемократичні політичні режими.

9.Дайте визначення права, охарактеризуйте ознаки права.

10.Порівняйте правові та інші соціальні норми

1). за походженням; 2).за сферою дії; 3).за ступенем деталізації; 4).за формою вираження; 5).за терміном дії; 6).за способом охорони від порушень.

11.Охарактеризуйте елементи правовідносин.

12.Охарактеризуйте елементи правосуб’єктності.

13.Що таке «правомірна поведінка»?

14.Що таке «правопорушення»?

15.Що таке «законність»?

16.Що таке «правопорядок»?

Основи публічного права України. Основи конституційного права України (2 год)

Питання семінару

1. Конституційне право, його особливості та місце в системі законодавства.

2. Загальні засади конституційного ладу України.

3. Народовладдя в Україні та форми його здійснення.

4. Громадянство України як один з інститутів конституційного права.

5. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України.

Реферати:

1. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні.

2. Державна символіка України.

3. Система органів державної влади в Україні

4. Виборча система та виборчий процес в Україні.

5. Порядок обрання та повноваження Президента України.

6. Порядок формування та повноваження Верховної Ради України.

7. Порядок формування та повноваження Кабінету Міністрів України.

8. Конституційний статус державної мови і мов національних меншин в Україні.

9. Права людини і громадянина: етапи розвитку та становлення.

10. Права і свободи людини і громадянина в Україні.

Нормативно-правові акти і рекомендована література

1.Конституція України.

2.Гавриш С.Б. Правознавство: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ.рівень / С.Б.Гавриш, В.Л.Сутковий, Т.М.Філіпенко. – К.: Генеза, 2010. – 416 с.: іл.

3.Наровлянський О.Д. Правознавство: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2010. – 232 с.: іл.

4. Правознавство: Навч.посіб. за ред.С.В.Дрожжиної. – К., 2006.– 350 с.

5. Закон України «Про громадянство», 2001 р.

6. Закон України «Про об′єднання громадян»

7. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

8.Закон України «Про політичні партії в Україні»//Від.ВРУ. – 2001. - №23. – ст.118.

9.Закон України «Про освіту»

10.Закон України «Про вищу освіту»

11.Закон України «Про професійно-технічну освіту»

12. Закон України «Про судоустрій і статус суддів»

13. Закон України «Про засади державної мовної політики»

Модуль самостійної роботи 1 (28 год)

Порівняльна характеристика понять “країна”, “суспільство”, “держава”. Поняття і види суспільних відносин та особливості їх впорядкування у додержавний період.

Теорії виникнення держави. Зміни в організації суспільних відносин з появою держави.

Історичні типи держави і права: поняття і загальна характеристика.

Поняття і загальна характеристика державного ладу. Види і загальна характеристика форм правління.

Політичні режими: поняття і види.

Форми територіального устрою держави: поняття і види.

Загальна характеристика понять “людина”, “індивід”, “особистість”, “особа” і “громадянин”.

Особливості взаємовідносин особи і суспільства.

Особливості взаємовідносин особи і держави. Правовий статус особи. Поняття громадянства та способи його набуття і припинення. Іноземці, особи без громадянства та особи з подвійним громадянством.

Особливості взаємовідносин суспільства і держави.

Поняття та ознаки правової і соціальної держави.

Вибори. Референдум.Виборча система. Виборчий процес.

Підсумкова тека

Письмове опитування

Тестові завдання

I. Блок тестів до тем: "Теорії виникнення держави", "Поняття, ознаки і функції держави"

1. Заповніть таблицю:

Апарат сучасної держави

2. Вкажіть, яке визначення найбільш повно відбиває сутність держави

1) Держава - це універсальна форма організації суспільства,центральний елемент політичної системи.

2) Держава - це система органів та інститутів, що здійснюють владні повноваження на основі верховенства права, розподілу влади і визнання рівності та свободи за всіма учасниками суспільних відносин.

3) Держава - це основний інститут політичної системи суспільства,створюваний для організації і управління життям населення на певній території за допомогою державної влади, що має загальнообов'язковий характер.

3. Хто автор терміна «держава»?

1) Аристотель

2) Ш. Л. Монтеск'є

3) Н. Макіавеллі

4) К.Маркс

4. Визначте, яким теоріям походження держави відповідають такі положення

1) Держава - результат прояву божественної волі.

2) Держава - результат розвитку сім'ї, механічного об'єднання людей.

3) Держава - результат розвитку виробництва, приватної власності та експлуатації.

4) Держава - результат екологічних, демографічних та психологічних чинників.

5) Держава - результат раціонального об'єднання людей на основі угоди між ними.

6) Держава - результат дії військово-політичних чинників.

Варіанти відповідей:

1) Договірна теорія;

2) Теорія насильства;

3) Теологічна теорія;

4) Марксистська (соціально-економічна) теорія;

5) Теорія школи політичної антропології;

6) Патріархальна теорія.

5. Обов'язковими ознаками держави є

1) Територія;

2) Пост президента;

3) Апарат державної влади;

4) Населення;

5) Податкова система;

6) Конституція.

6. Яке з наведених визначень характеризує поняття державного суверенітету?

1) Політико-правовий зв'язок людини з певною державою.

2) Основний політико-правовий акт, що визначає основи суспільного і державного устрою.

3) Політико-правова властивість державної влади, що визначає її верховенство і незалежність.

7. Внутрішній суверенітет держави проявляється

1) у поширенні державної влади на все населення і громадські організації країни;

2) у можливості зосередження державної влади в руках глави держави або одного з органів держави;

3) у виняткових повноваженнях держави на самостійне видання і застосування загальнообов'язкових норм, що регулюють суспільні відносини;

4) у схваленні і всенародній підтримці діяльності державної влади.

8. Декларація про державний суверенітет України була прийнята

1) 16 липня 1990 р.;

2) 24 серпня 1991 р.;

3) 1 грудня 1991 р.;

4) 28 червня 1996 р.

9. Акт проголошення незалежності України був прийнятий

1) 16 липня 1990 р.;

2) 24 серпня 1991 р.;

3) 1 грудня 1991 р.;

4) 28 червня 1996 р.

10. Назвіть основні функції держави:

ІІ. Блок тестів до теми "Форма держави"

1. Заповніть таблицю:

Форми правління

Форми державного устрою

Політичні режими

2. Який різновид форми правління існує в Україні?

3. Визначте, які судження відповідають змісту президентської форми правління.

1) в державі існує пост президента;

2) уряд формується парламентом;

3) президент має право розпускати парламент;

4) парламент не має права розформовувати уряд;

5) президент є главою держави та уряду.

4. Для якого різновиду форми правління є правильним таке положення:

«Уряд формується із членів партій, що одержали більшість на виборах у парламент країни».

5. Визначте форму державного устрою, що існує в наведених нижче державах.

1) Німеччина

2) Італія

3) Росія

4) США

5) Франція

6) Швейцарія

7) Україна

8) Японія

6. Визначте форму правління, що існує в наведених нижче державах.

1) Великобританія

2) Росія

3) Франція

4) Україна

5) Іспанія

6) Данія

7) США

8) Японія

7. На що може вказувати наявність у державі двопалатного парламенту?

1) На парламентську монархію;

2) На парламентську республіку;

3) На федеративний державний устрій;

4) На демократичний політичний режим.

8. Які судження є неправильними для демократичних політичних режимів?

1) Всі демократичні режими гарантують виконання прав людини.

2) Всі демократичні режими припускають існування легальної опозиції.

3) Всі демократичні режими грунтуються на президентській формі правління.

4) Всі демократичні режими характеризуються розподілом влади.

5) Для демократичних режимів характерно федеративний, а не унітарний державний устрій.

9. Реалізація принципу поділу влади свідчить про наявність

1) Федерації

2) Парламентської республіки

3) Демократичного режиму

4) Суверенітету держави

10. Яким політичним режимам властиві такі риси?

1) Наявність загальнообов'язкової ідеології, що обгрунтовує необхідність існування даного режиму, однопартійність, відсутність опозиції.

2) Відсутність єдиної ідеології, монополізація політичної сфери державою.

3) Ідеологічний плюралізм, наявність опозиції,багатопартійність.

ІІІ. Блок тестів до теми "Загальна теорія права"

1. З наведених визначень оберіть те, яке найповніше визначає юридичний зміст поняття "право".

1. Право - це обгрунтована, виправдана свобода або можливість поведінки, що визнається в суспільстві.

2. Право - це сукупність норм, що прийняті більшістю суспільства як загальнообов'язкові та порушення яких тягне за собою громадський осуд.

3. Право - це система встановлених державою загальнообов'язкових, формально визначених норм, що регулюють суспільні відносини.

4. Право - це норми, за порушення яких настає юридична відповідальність.

2. Вкажіть ознаки, притаманні нормам права.

1. Норми права мають загальнообов'язковий характер.

2. Норми права підтримуються громадською думкою.

3. Норми права підтримуються примусовою силою держави.

4. Норми права мають чітке формальне визначення.

5. Норми права мають загальний характер та розраховані на багаторазове застосування.

6. Норми права поступово утверджуються у суспільній свідомості і лише після цього набувають загальнообов'язковий характер.

3. Яким елементам правової норми відповідають наведені нижче визначення?

1. Елемент норми права, що містить у собі суб'єктивні права та юридичні обов'язки, тобто визначає, яким повинна бути поведінка.

2. Елемент норми права, що вказує на умови та обставини дії правила поведінки.

3. Елемент норми права, що передбачає наслідки виконання чи невиконання правила поведінки.

4. Судове або адміністративне рішення по конкретній юридичній справі, якому надається загальнообов'язкове, юридичне значення і яким керуються при вирішенні подібних справ, має назву

1. Правовий інцидент.

2. Правовий прецедент.

3. Імпічмент.

5. Які з наведених нижче визначень характеризують закон?

1. Санкціоноване державою звичайне правило поведінки загального характеру.

2. Офіційний документ, прийнятий в особливому порядку органом законодавчої влади або референдумом.

3. Обов'язкові правила поведінки загального характеру, що встановлені за домовленістю і згодою двох чи більше суб'єктів та забезпечуються державою.

4. Правовий документ, що має вищу юридичну силу та регулює найбільш важливі суспільні відносини.

6. З якого віку громадянин отримує правоздатність?

1. З моменту народження.

2. З 14 років.

3. З 16 років.

4. З 18 років.

5. З моменту одруження.

7. З якого віку дієздатність набувається у повному обсязі?

1. З моменту народження.

2. З 14 років.

3. З 16 років.

4. З 18 років.

5. З моменту одруження.

8. Визначте, які з наведених ознак є ознаками правомірної поведінки, а які - ознаками правопорушення.

1. Об'єктивна можливість і необхідність.

2. Суспільна небезпека.

3. Винність.

4. Гарантованість і державна охорона.

5. Протиправність.

6. Бажаність і допустимість.

7. Відповідність поведінки нормам права.

8. Караність.

9. До обставин, що виключають юридичну відповідальність,відносять

1. Казус.

2. Неосудність.

3. Алкогольне або наркотичне сп'яніння.

4. Необхідну оборону.

5. Крайню необхідність.

6. Щире каяття.

7. Фізичний або психічний примус.

8. Незнання чинного законодавства.

10. Визначте до яких видів проступків відносяться такі варіанти протиправної поведінки:

1. Невиконання або порушення виконання договірних зобов'язань

2. Прогули, запізнення на роботу, пропуски навчальних занять

3. Дрібні крадіжки

4. Порушення правил дорожнього руху

5. Порушення правил фінансового звіту

6. Заподіяння майнової шкоди

7. Невиконання правил протипожежної безпеки

8. Невиконання розпоряджень адміністрації підприємства

IV. Блок тестів до теми "Основи конституційного права"

1. Термін «конституція» означає:

а) устрій;

б) закон;

в) договір.

2. Конституційне право - це

а) теорія права;

б) галузь права;

в) інститут права.

3. Яку іншу назву має Конституція?

а) Державний Закон;

б) Головний Закон;

в) Основний Закон.

4. Конституцію визначають як

а) офіційний письмовий документ, що приймається вищим представницьким органом влади і містить в собі усі закони країни;

б) офіційна, урочиста програмна заява принципового характеру вищих органів державної влади, яка є орієнтиром для подальшого правотворчого процесу;

в) нормативний акт вищої юридичної сили, що закріплює основи суспільного та державного ладу країни, правовий статус громадян, форми правління та державного устрою, принципи організації та повноваження органів державної влади.

5. Характерними ознаками конституції є

а) конституція - основа національної системи права;

б) конституція - закон, що має найвищу юридичну силу;

в) конституція - закон, який приймається виключно загальновизнаними демократичними способами;

г) конституція - закон, який приймається на невизначений строк;

д) конституція - закон, який має підвищений ступінь стабільності.

6. Писану конституцію складають

а) один або декілька змістовноузгоджених між собою нормативних актів (законів);

б) група політико-правових уявлень стосовно організації державного життя;

в) зібрання великої групи законів, конституційних звичаїв,правових прецедентів.

7. Яку з наведених нижче конституцій вважають першим в світі писаним Основним Законом?

а) конституцію Японії;

б) конституцію Іспанії;

в) конституцію США;

г) конституцію Польщі;

д) конституцію Франції.

8. Конституцію як зібрання окремих конституційних законів,звичаїв та прецедентів має

а) США;

б) Великобританія;

в) Франція;

г) Японія;

д) Україна.

9. Розробка та введення в дію конституції одноособовим актом монарха має назву

а) ратифікація;

б) кодифікація;

в) імпічмент;

г) октроювання.

10. До демократичних засобів прийняття конституції відносять

а) прийняття конституції вищим законодавчим органом влади;

б) прийняття конституції референдумом;

в) прийняття конституції главою держави (президентом або монархом); в) прийняття конституції конституційною асамблеєю (зборами).

V. Блок тестів до теми "Конституційний процес в Україні"

1. Норми права феодального міста закріплювались

а) «Правдою Ярослава»;

б) Берестейською унією;

в) Магдебурзьким правом;

г) Литовськими статутами.

2. Конституцію Пилипа Орлика було прийнято

а) у 1654 році;

б) у 1710 році;

в) у 1774 році;

г) у 1870 році;

д) у 1918 році.

3. Конституція Пилипа Орлика передбачала

а) встановлення національного суверенітету;

б) забезпечення демократичних прав людини;

в) розподіл державної влади;

г) соціальний захист населення;

д) правильні усі варіанти.

4. Створення УНР було проголошено

а) I Універсалом Центральної Ради;

б) II Універсалом Центральної Ради;

в) III Універсалом Центральної Ради;

г) IV Універсалом Центральної Ради.

5. Самостійність і незалежність України проголосив

а) I Універсал Центральної Ради;

б) II Універсал Центральної Ради;

в) III Універсал Центральної Ради;

г) IV Універсал Центральної Ради.

6. Конституція М. Грушевського була затверджена

а) Центральною Радою;

б) Національною Радою;

в) Державним Секретаріатом;

г) народом України.

7. За роки існування СРСР в Україні було прийнято

а) 1 конституція;

б) 2 конституції;

в) 3 конституції;

г) 4 конституції.

8. Останню конституцію Радянської України було прийнято

а) у 1937 році;

б) у 1977 році;

в) у 1978 році;

г) у 1986 році.

9. Основним Законом України до прийняття нової Конституції вважались

а) Конституція УРСР;

б) Декларація про державний суверенітет України;

в) Акт проголошення незалежності України;

г) правильні усі варіанти.

10. Декларацію про державний суверенітет України було прийнято

а) 16 липня 1990 року;

б) 24 жовтня 1990 року;

в) 24 серпня 1991 року.

11. Декларація про державний суверенітет України проголошувала

а) недоторканість та неподільність території України;

б) громадянство України;

в) демократичний політичний режим;

г) єдине джерело державної влади - народ України;

д) правильні усі варіанти.

12. За своєю юридичною природою, Декларація про державний суверенітет України є

а) правовим фундаментом для Конституції України, законів України;

б) правовою основою для визначення позиції республіки при укладенні міжнародних договорів, угод;

в) правильні усі варіанти.

13. Акт проголошення незалежності України було прийнято

а) 16 липня 1990 року;

б) 24 серпня 1991 року;

в) 1 грудня 1991 року.

14. Акт проголошення незалежності України було затверджено на Всеукраїнському референдумі

а) 24 квітня 1991 року;

б) 24 серпня 1991 року;

в) 1 грудня 1991 року.

15. Закон України про правонаступництво було прийнято

а) 12 вересня 1991 року;

б) 2 липня 1992 року;

в) 26 жовтня 1993 року.

VI. Блок тестів до теми "Конституція України як Основний Закон держави"

1. Конституцію України було прийнято

а) 7 жовтня 1996 року;

б) 28 червня 1996 року;

в) 27 серпня 1996 року.

2. За загальними ознаками Конституцію України можна визначити як

а) писану конституцію;

б) жорстку конституцію;

в) народну конституцію;

г) правильні усі варіанти.

3. Конституція України складається з

а) 14 окремих розділів;

б) преамбули та 14 розділів;

в) преамбули та 15 розділів.

4. Конституція України містить в собі

а) 161 статтю та 14 пунктів перехідних положень;

б) 241 статтю та 14 пунктів перехідних положень.

5. Преамбула містить в собі

а) цілі та завдання Конституції;

б) причини та мотиви прийняття Конституції;

в) дату прийняття та строки введення в дію Конституції;

г) правильні усі варіанти.

6. Конституцію України було прийнято

а) від імені Верховної Ради України;

б) від імені Президента України;

в) від імені народу Україні.

7. Конституцію України було прийнято

а) Верховною Радою України;

б) Президентом України;

в) Урядом України;

г) Конституційним Судом України;

д) народом України.

8. Український народ складають

а) всі люди, які живуть в Україні;

б) українці;

в) громадяни України усіх національностей;

г) правильні усі варіанти.

9. Конституція є результатом здійснення українською нацією

а) права на забезпечення основних прав і свобод;

б) права на незалежність;

в) права на самовизначення;

г) правильні усі варіанти.

10. Як на витоку прийняття Конституції Преамбула посилається на

а) Декларацію про державний суверенітет України;

б) Акт проголошення незалежності України;

в) офіційний проект Конституції України;

г) Загальну Декларацію прав людини;

д) правильні усі варіанти.

VII. Блок тестів до теми "Загальні положення Конституції України"

1. Згідно з Конституцією, Україна визначається як

а) суверенна держава;

б) незалежна держава;

в) демократична держава;

г) соціальна держава;

д) правова держава.

2. Територія України в межах існуючого кордону є

а) цілісною;

б) недоторканою;

в) правильні усі варіанти.

3. Україна, згідно з Конституцією, є

а) унітарною державою;

б) федеративною державою;

в) конфедерацією;

г) форму державного устрою Конституція України не встановлює.

4. Найвищою соціальною цінністю в Україні визнаються

а) людина, її життя і здоров'я;

б) честь і гідність;

в) недоторканість і безпека;

г) правильні усі варіанти.

5. Головним обов'язком української держави є

а) захист суверенітету;

б) прийняття законів;

в) забезпечення прав і свобод людини.

6. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є

а) Верховна Рада України;

б) Президент України;

в) народ України;

г) правильні усі варіанти.

7. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні має

а) Верховна Рада України;

б) Президент України;

в) Конституційний Суд України;

г) народ України;

д) правильні усі варіанти.

8. За формою правління Україна є

а) республікою;

б) монархією.

9. В Україні існує

а) єдине громадянство;

б) подвійне громадянство;

в) поняття громадянства Конституцією не визначається.

10. Народ України може здійснювати владу

а) безпосередньо;

б) через органи державної влади;

в) через органи місцевого самоврядування.

11. Принцип верховенства права в Україні

а) визнається;

б) діє.

12. Норми Конституції є

а) нормами загальної дії;

б) нормами прямої дії;

в) нормами обов'язкової дії.

13. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України,

а) можливе;

б) можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції;

в) не можливе.

14. Держава забезпечує

а) ринкову направленість економіки;

б) планову направленість економіки;

в) соціальну направленість економіки;

г) правильні усі варіанти.

15. Суспільне життя в Україні грунтується на засадах

а) політичної багатоманітності;

б) економічної багатоманітності;

в) ідеологічної багатоманітності;

г) правильні усі варіанти.

16. Цензура в Україні

а) заборонена;

б) не заборонена;

в) Конституцією не визначено.

17. Захист суверенітету та територіальної цілісності України покладається на

а) Верховну Раду України;

б) Президента України;

в) Прокуратуру України;

г) Збройні Сили України.

18. Під державною мовою розуміють

а) мову більшості населення країни;

б) мову корінної нації;

в) мову офіційного спілкування, яка визнається законом.

19. Державною мовою в Україні є

а) українська мова;

б) українська та російська мови;

в) українська та татарська мови.

20. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюється

а) законом, що приймається не менш як 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України;

б) законом, що приймається не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України;

в) законом, що приймається не менш як 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України.

VIII. Блок тестів до теми "Права, свободи і обов'язки людини та громадянина"

1. Громадянство визначається як

а) сукупність правил, які регулюють поведінку фізичних і юридичних осіб;

б) політична і правова приналежність особи до певної держави;

в) здатність людини своїми діями здобувати права і створювати для себе обов'язки.

2. Документами, що підтверджують громадянство України, є

а) паспорт громадянина України;

б) військовий білет;

в) свідоцтво про народження;

г) права водія.

3. Найважливіші питання, пов'язані з прийняттям,відновленням, втратою та виходом з громадянства вирішує

а) Конституційний Суд України;

б) Президент України;

в) Верховна Рада України;

г) Кабінет Міністрів України.

4. Правовими документами, що стали основою для створення розділу «Права, свободи та обов'язки людини та громадянина» є

а) Загальна Декларація прав людини;

б) Європейська Конвенція про права людини;

в) Пакти ООН про економічні, соціальні та культурні права людини;

г) правильні усі варіанти.

5. Згідно з Конституцією України

а) усі люди є вільні у своїй гідності та правах;

б) усі люди є рівні у своїй гідності та правах;

в) правильні усі варіанти.

6. Права і свободи людини є

а) невідчужуваними;

б) непорушними;

в) правильні усі варіанти.

7. Рівність прав жінки ті чоловіка забезпечується

а) наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності;

б) у здобутті освіти і професійній підготовці;

в) спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок;

г) правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства;

д) правильні усі варіанти.

8. Право на свободу світогляду і віросповідання включає

а) можливість сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої;

б) можливість безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди;

в) можливість вести релігійну діяльність;

г) правильні усі варіанти.

9. Членами політичних партій в Україні можуть бути

а) лише громадяни України;

б) громадяни України та іноземні громадяни;

в) усі люди - незалежно від свого правового статусу.

10. Право власності передбачає

а) право володіти своєю власністю;

б) право користуватися своєю власністю;

в) право розпоряджатися своєю власністю;

г) правильні усі варіанти.

11. Право на соціальний захист передбачає

а) забезпечення людини у разі втрати працездатності;

б) забезпечення людини у разі втрати годувальника;

в) забезпечення людини у разі безробіття з незалежних від неї обставин;

г) забезпечення людини у старості;

д) правильні усі варіанти.

12. Право на достатній життєвий рівень передбачає

а) достатнє харчування;

б) одяг;

в) житло;

г) роботу;

д) освіту.

13. Громадянин України може бути позбавлений громадянства

а) у разі вчинення тяжкого злочину;

б) у разі вчинення злочину проти держави;

в) якщо людина тривалий час знаходиться за межами України;

г) громадянин України не може бути позбавлений громадянства.

14. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє

а) прокуратура;

б) адвокатура;

в) нотаріат;

г) Конституційний Суд України;

д) Уповноважений із справ людини.

15. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується

а) свобода пересування;

б) вільний вибір місця проживання;

в) право вільно залишати територію України;

г) правильні усі варіанти.

16. До обов'язків громадян України відносять

а) захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності;

б) шанування державних символів України;

в) обов'язок додержуватися Конституції України та законів України;

г) правильні усі варіанти.

17. Кожний громадянин України зобов'язаний

а) не заподіювати шкоду природі;

б) відшкодовувати завдані ним збитки;

в) правильні усі варіанти.

18. Обов'язковою визнається

а) неповна загальна середня освіта;

б) повна загальна середня освіта.

19. Громадяни України зобов'язані

а) заробляти собі на життя працею, яку вони вільно обирають або на яку вільно погоджуються;

б) сплачувати податки та збори у розмірах, встановлених законом;

в) правильні усі варіанти.

20. Обов'язки батьків та дітей передбачають, що

а) батьки повинні утримувати дітей до їх повноліття;

б) повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків;

в) правильні усі варіанти.

IX. Блок тестів до теми "Вибори. Референдум"

1. Вибори та референдум є

а) формами безпосередньої демократії;

б) формами представницької демократії.

2. Право обирати своїх представників до парламенту, органів місцевого самоврядування має назву

а) активного виборчого права;

б) пасивного виборчого права.

3. Право голосу на виборах і референдумах мають

а) лише громадяни України;

б) громадяни України та іноземні громадяни;

в) усі люди - незалежно від свого правового статусу.

4. Віковий ценз щодо реалізації права голосу на виборах та референдумах складає

а) 16 років;

б) 18 років;

в) 21 рік.

5. Вибори в Україні відбуваються на основі

а) рівного виборчого права;

б) прямого виборчого права;

в) загального виборчого права;

г) правильні усі варіанти.

6. Всеукраїнський референдум призначається

а) Верховною Радою України;

б) Президентом України;

в) народом України;

г) правильні усі варіанти.

7. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу

а) не менш як двох третин населення України;

б) не менш як трьох мільйонів громадян України, за умови, що підписи зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області;

в) не менш як ста тисяч громадян України.

8. Не мають права голосу на виборах та референдумах

а) військовослужбовці;

б) громадяни, яких визнано судом недієздатними;

в) державні службовці.

9. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання

а) про зміну території України;

б) про реалізацію права народу на самовизначення;

в) правильні усі варіанти.

10. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань

а) податків;

б) бюджету;

в) амністії;

г) правильні усі варіанти.

X. Блок тестів до теми "Верховна Рада України"

1. Верховна Рада України є

а) вищим органом законодавчої влади;

б) єдиним органом законодавчої влади;

в) правильні усі варіанти.

2. Конституційний склад Верховної Ради України -

а) 250 народних депутатів;

б) 300 народних депутатів;

в) 400 народних депутатів;

г) 450 народних депута
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 257; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.01 с.)