Вкажіть форму власності територіальної громади. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вкажіть форму власності територіальної громади.А.Приватна.

Б. Комунальна.

В. Державна.

Г.Власність українського народу.

2.Установіть відповідність між правами дитини згідно Конвенції про права дитини і їх конкретним змістом:

1) на життя, ім.»я, громадянство, на піклування з боку батьків, на збереження своєї індивідуальності;

2) право висловлювати власні думки та збиратися з метою висловлювання своїх власних поглядів;

3) право користуватися найдосконалішими послугами системи охорони здоров’я, благами соціального забезпечення, на рівень життя;

4) право на освіту, на користування культурними цінностями.

А) особисті; Б) політичні; В) соціальні; Г) культурні

 

3.„Партія молодих патріотів” має намір висунути кандидатом на чергових президентських виборах 2015 року доцента Київського університету 14.12.1978 р народження, який має дуже цікаву програму й на думку його прихильників відповідає усім вимогам, щоб стати найкращим президентом в історії людства. До того ж, як і вимагає Конституція України, кандидат має право голосу, постійно проживає в Україні усе своє життя й володіє державною мовою. А яка ваша точка зору?

 

Варіант №24

Виконайте тестові завдання.

Який вид юридичної відповідальності буде нести фізична особа за підробку грошових знаків та за ухилення від сплати податків?


А.Дисциплінарну.

Б. Цивільну.

В. Адміністративну.

Г.Кримінальну.

2. Розподіліть наведені нижче повноваження органів державної влади.

Верховна Рада України Президент України Кабінет Міністрів України Місцеві державні адміністрації Конституційний Суд України Суди загальної юрисдикції
           

1.Вирішення питань про відповідність Конституції України законів та інших нормативно-правових актів.

2.Підготовка та виконання обласних і районних бюджетів.

3.Затвердження об′єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

4.Забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики

5.Офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

6.Відправлення правосуддя.

7.Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку.

8.Прийняття рішення про припинення громадянства України, про надання притулку в Україні.

9.Розробка проекту закону про Державний бюджет України і забезпечення виконання Державного бюджету.

10.Призначення на посаду та звільнення з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора України.

11.Встановлення державних символів України.


Обмеження правосуб′єктності громадян України.

3. Напередодні виборів депутатів сільської ради, сільський голова скликав загальні збори мешканців і, „щоб не розводити бюрократизм” запропонував обрати всіх депутатів прямо на сході підняттям рук. Учитель місцевої школи зауважив, що цього робити не можна, на що сільський голова відповів: „Згідно із Законом України „Про органи самоорганізації населення” від 11.07.2001 р. усі питання місцевого значення вирішуються територіальною громадою і чи не найпершим принципом самоврядування проголошено гласність”. Щоб ви сказали, якби були присутні на цих зборах?

 

Варіант №25

Виконайте тестові завдання.

Вкажіть форму власності територіальної громади.

А.Приватна.

Б. Комунальна.

В. Державна.

Г.Власність українського народу.

 

2.Установіть відповідність між юридичним фактом і його назвою в залежності від характеру правових наслідків:

1.Укладення шлюбу;

2.Набуття громадянства України;

3.Присвоення звання «Заслужений працівник освіти»;

4.Припинення дії договору найму житла;

5.Призначення керівником юридичного відділу;

6.Конфіскація майна.

А.Правовстановлюючі;

Б.Правозмінюючі;

В.Правоприпиняючі.

 

3. Верховна Рада України розглядає питання, пов'язане з унесенням змін до Конституції. Дана пропозиція одержала 284 голоси народних депутатів. Студент Анатолій зрозумів, що будуть внесені зміни до Основного Закону, адже Верховна Рада приймає закони, постанови та інші акти простою більшістю від її конституційного складу (не менше як 226 голосів народних депутатів). Чи правильно він міркує?

 

Варіант №26

Виконайте тестові завдання.

Вкажіть подію, нерозривно пов’язану з фізичною особою, що підлягає державній реєстрації.

А Народження дитини

Б Досягнення відповідного віку

В Обмеження цивільної дієздатності

Г Інвалідність.

2. Установіть відповідність між видом юридичної відповідальності і діянням.

1.Кримінальна відповідальність. А. Невиконання договору.
2. Адміністративна відповідальність. Б. Крадіжка.
3.Цивільно-правова відповідальність. В. Прогул.
4. Дисциплінарна відповідальність. Г. Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях.
  Ґ.Невиконання партійного доручення

3. Дніпропетровська обласна державна адміністрація подала на розгляд Верховної Ради України проект закону. Чи зобов'язана Верховна Рада його розглянути?

 

 

Рекомендована література

 1. Конституція України
 2. Правознавство: Навч.посіб.за ред.С.В.Дрожжиної. – К., 2006. – 350 с.
 3. Гавриш С.Б. Правознавство: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ.рівень / С.Б.Гавриш, В.Л.Сутковий, Т.М.Філіпенко. – К.: Генеза, 2010. – 416 с.: іл.
 4. Наровлянський О.Д. Правознавство: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2010. – 232 с.: іл.
 5. Правознавство - В.В.Копєйчиков
 6. Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій / За заг. ред. В.В Копейчикова — К., 1997.
 7. Правознавство, В.Ф.Опришко, Ф.П.Шульженко, С.І.Шимон та ін/ Видавницво:КНЕУ, 2003
 8. «Устав і закон руський» (російсько-візантійські договори 911 і 944 р.р.)
 9. «Руська правда»
 10. Литовські статути 1529, 1566 і 1588 р.р.
 11. Зборівський (1649) і Білоцерківський (1651) договори.
 12. Конституція Пилипа Орлика 1710 р.
 13. Статути Слов′янського товариства Св.Кирила та Мефодія.
 14. IV Універсал УНР, 9 січня 1918 р.
 15. Українські радянські Конституції 1919, 1929, 1937 і 1978 р.р.
 16. Декларація про державний суверенітет України,
 17. Акт проголошення незалежності України, 24.08.1991 р.
 18. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища (25 червня 1991 р.)
 19. Закон України „Про природно-заповідний фонд” (16 червня 1992 р.) //ВВР. – 1992. - №34.
 20. Земельний Кодекс України
 21. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 22. Цивільний кодекс України
 23. Кримінальний кодекс України
 24. Сімейний Кодекс України
 25. Житловий Кодекс України
 26. Податковий кодекс України
 27. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»
 28. Закон України «Про освіту»
 29. Закон України «Про вищу освіту»
 30. Загальна декларація прав людини. Документ ООН, прийнятий і проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року.
 31. Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Рим, 4 листопада 1950 року. Ратифіковано Законом України від 17.07.1997 року №475/97-ВР.
 32. Про попередження насильства в сім′ї. Закон України від 15.11.2001 р. №2789-III.
 33. Закон України «Про міліцію»
 34. Закон України «Про судоустрій і статус суддів»
 35. Закон України «Про прокуратуру»
 36. Закон України «Про вибори народних депутатів України»
 37. Закон України «Про громадянство», 2001 р.
 38. Закон України «Про об′єднання громадян»
 39. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»
 40. Закон України «Про політичні партії в Україні»//Від.ВРУ. – 2001. - №23. – ст.118.
 41. Закон України «Про професійно-технічну освіту»
 42. Закон України «Про судоустрій і статус суддів»
 43. Закон України «Про мови в Україні»
 44. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища (25 червня 1991 р.)
 45. Закон України „Про природно-заповідний фонд” (16 червня 1992 р.) //ВВР. – 1992. - №34.

Контрольні питання до іспиту (заліку) „ Основи правознавства”

1. Предмет і метод правознавства.

2. Правознавство в системі суспільних наук.

3. Історія розвитку науки про державу і право.

4. Влада та соціальні норми у додержавний період розвитку суспільства.

5. Виникнення держави. Основні теорії виникнення держави.

6. Виникнення права, його розвиток та зв'язок з державою.

7. Основні етапи розвитку української державності.

8. Поняття держави, її ознаки та місце у політичній системі суспільства.

9. Функції держави: їх види та зміст.

10. Поняття державного суверенітету. Внутрішній та зовнішній суверенітет держави.

11. Апарат державної влади: загальна характеристика. Апарат державної влади України.

12. Форма державного правління: поняття і види. Форма державного правління в Україні.

13. Форма державного устрою: поняття і види. Форма державного устрою в Україні.

14. Політичний режим: поняття і види. Особливості політичного режиму сучасної України.

15. Поняття і принципи правової держави. Розбудова правової держави в Україні.

16. Поняття, ознаки та сутність права. Об'єктивне і суб'єктивне право.

17. Загальносоціальні та спеціально-юридичні функції права.

18. Співвідношення моралі і права: єдність, розходження,взаємодія.

19. Поняття норми права, її ознаки та структура.

20. Джерела права.

21. Поняття нормативного акта, його види.

22. Поняття правової системи. Основні правові сім'ї народів світу.

23. Система права: поняття, основні складові елементи. Загальна характеристика системи права України.

24. Поняття і структура правовідносин.

25. Юридичні факти, їх класифікація.

26. Поняття правосвідомості. Структура і види правосвідомості.

27. Правова культура: поняття і структура. Правова культура в Україні.

28. Законність і правопорядок. Юридичні гарантії законності.

29. Поняття і види правомірної поведінки.

30. Правопорушення. Види правопорушень.

31. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

32.Загальна характеристика конституційного права України.Суб'єкти та об'єкти конституційних правовідносин.

33. Поняття конституції, її ознаки. Види конституцій.

34. Структура, основні ознаки та особливості Конституції України.

35. Конституційний процес в Україні.

36. Декларація про державний суверенітет України, її зміст та значення.

37. Акт проголошення незалежності України, його зміст і значення.

38. Загальна характеристика конституційного ладу України.

39. Конституція України про суверенітет та незалежність України.

40. Україна - демократична, правова, соціальна держава.

41. Принцип розподілу влади. Розподіл влади в Україні.

42. Людина як найвища соціальна цінність в Україні.

43. Культурна та мовна політика в Україні.

44. Конституційне регулювання питань власності в Україні.

45. Принципи політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності в Україні.

46. Державні символи України.

47. Поняття громадянства. Громадянство України.

48. Класифікація основних прав і свобод громадян України та їх зміст.

49. Конституційні обов'язки громадянина України.

50. Референдум як найважливіша форма безпосередньої демократії. Конституція України про референдум.

51.Виборча система в Україні.

52. Основні принципи виборчого права в Україні. Виборчі цензи в Україні.

53. Поняття законодавчої влади. Верховна Рада України, її функції та повноваження.

54. Законодавчий процес в Україні.

55. Голова держави. Президент України, його конституційний статус.

56. Виконавча влада в Україні. Кабінет Міністрів України,порядок його формування та повноваження.

57. Прокуратура України, її структура і функції.

58. Поняття судової влади. Судова система України.

59. Принципи правосуддя в Україні. Основні засади судочинства в Україні.

60. Поняття конституційної юрисдикції. Конституційний Суд України: порядок формування та повноваження.

61. Поняття самоврядування. Система органів місцевого самоврядування в Україні.

62. Основні засади національно-територіального устрою України.

63. Конституційне регулювання системи адміністративно-територіального устрою України. Конституційний статус Автономної Республіки Крим.

64. Порядок внесення змін до Конституції України.

65. Перехідні положення Конституції України, їх зміст.

66.Загальна характеристика цивільного права України.Цивільний кодекс України, його характеристика.

67. Суб'єкти та об'єкти цивільних правовідносин. Цивільна правоздатність і дієздатність.

68. Поняття та види власності в Україні. Захист права власності.

69. Цивільно-правові угоди: поняття і види.

70. Спадкування за законом і за заповітом. Час і місце відкриття спадщини.

71. Кримінальне право як галузь права України. Загальна характеристика кримінального кодексу України.

72. Кримінальний закон, його дія в просторі і часі. Зворотна сила кримінального закону.

73. Поняття, ознаки та види злочину. Склад злочину.

74. Кримінальна відповідальність, її підстави. Обставини, що виключають кримінальну відповідальність.

75. Стадії вчинення злочину. Добровільна відмова від вчинення злочину.

76. Співучасть у вчиненні злочину. Види співучасті.

77. Кримінальне покарання: поняття, цілі і види.

78. Сімейне право як галузь права України. Загальна характеристика кодексу України про шлюб і сім'ю.

79. Акти громадянського стану - поняття та характеристика.

80. Умови та порядок укладення та розірвання шлюбу в Україні.

81. Особисті й майнові права та обов'язки подружжя, батьків і дітей.

82. Адміністративне право і державне управління в Україні.Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення.

83. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність.

84. Трудове право як галузь права України. Загальна характеристика Кодексу законів про працю України.

85. Трудові правовідносини в Україні.

86. Житлове право як галузь права України. Загальна характеристика Житлового кодексу України.

87. Право громадян на житло і форми його реалізації.

88. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища: загальна характеристика.

89. Екологічні права та обов'язки громадян. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення.

90. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні. Види організаційно-правових форм підприємницької діяльності.


Питання для проведення поточного та підсумкового контролю

Змістовий модуль 1., Змістовий модуль 2. Основи теорії держави. Основи теорії права

1. Поняття держави та її ознаки.
2. Форми держави. Класифікація держав за їх формами.
3. Функції держави.
4. Держави, які існували на території сучасної України.
5. Поняття права та його ознаки.
6. Функції права.
7. Джерела права.
8. Система законодавства: поняття і структура.
9. Закони і підзаконні акти.
10. Поняття і ознаки правових актів.
11. Нормативно-правові та індивідуально-правові акти.
12. Основні галузі права України.
13. Систематизація нормативно-правових актів.
14. Поняття, ознаки та види норм права.
15. Структура норм права.
16. Правовідносини: поняття, основні ознаки та види.
17. Структура правовідносин.
18. Суб’єкти права: поняття і види.
19. Правоздатність і дієздатність.
20. Поняття, ознаки та види правопорушень.
21. Склад правопорушень.
22. Поняття, підстава, ознаки, функції та види юридичної відповідальності.
23. Поняття законності та правопорядку, їх гарантії.

Змістовий модуль 3. Основи публічного права

. Основи Конституційного права України.

1. Загальна характеристика Акту проголошення незалежності України.
2. Конституція України – Основний Закон держави.
3. Конституційний лад України, його принципи.
4. Форма правління, державного устрою й політичного режиму України.
5. Державні символи України.
6. Набуття громадянства України та його припинення..
7. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина.
8. Конституційні обов’язки людини і громадянина.
9. Виборча система України.
10. Поняття референдума і види референдума в Україні.
11. Система органів державної влади.
12. Правовий статус і повноваження Верховної Ради України.
13. Конституційний статус народного депутата України.
14. Президент України, його повноваження.
15. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування, повноваження.
16. Центральні органи виконавчої влади в Україні.
17. Місцеві органи виконавчої влади.
18. Поняття і принципи місцевого самоврядування.
19. Органи місцевого самоврядування.
20. Конституційні принципи правосуддя.
21. Конституційний Суд України.
22. Система судів загальної юрисдикції.
23. Поняття, система і завдання правоохоронних органів України.
24. Правовий статус міліції.
25. Правовий статус Служби безпеки України.
26. Прокуратура України, її повноваження.
27. Адвокатура та нотаріат в Україні.

Основи адміністративного права
1. Відносини, які регулюються адміністративним правом. Суб’єкти права.
2. Поняття, сфери та методи державного управління .
3. Поняття і види адміністративних примушувань.
4. Поняття, ознаки і засади адміністративної відповідальності.
5. Поняття і ознаки адміністративного правопорушення /проступка/.
6. Склад адміністративного проступку.
7. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.
8. Види адміністративних стягнень.
9. Органи, що вповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
10. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

 

Основи фінансового, господарського та підприємницького права
1. Поняття фінансового права і фінансової системи України.
2. Бюджетна система та державний бюджет України.
3. Поняття податку і його види. Прибутковий податок з фізичних осіб.
4. Поняття підприємництва. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.
5. Поняття та суб’єкти господарського права в Україні.
6. Правовий статус підприємств в Україні.
7. Господарські договори.
8. Порядок визнання суб’єкта господарювання банкротом.
9. Відповідальність за порушення у сфері господарювання.

 

Основи кримінального права
1. Поняття кримінального права. Поняття і ознаки злочину
2. Склад злочину. Характеристика ознак складу злочину.
3. Поняття і підстави кримінальної відповідальності.
4. Поняття осудності і неосудності.
5. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.
6. Співучасть у вчинені злочину.
7. Покарання і його види. Відповідальність неповнолітніх.

Основи цивільного права
1. Поняття, предмет та джерела цивільного права.
2. Поняття, структура цивільних правовідносин та їх види.
3. Особисті немайнові права громадян та майнові права громадян і юридичних осіб.
4. Суб’єкти ( фізичні та юридичні ) цивільного права.
5. Об’єкти цивільного права.
6. Поняття, види та форми правочин.
7. Умови дійсності правочин, недійсності правочин.
8. Поняття та зміст права власності.
9. Форми права власності.
10. Суб’єкти та об’єкти права власності.
11. Цивільно-правовий захіст права власності. Інтелектуальна власність.
12. Поняття та види зобов’язань, підстави їх виникнення та припинення. Сторони у зобов’язаннях.
13. Поняття, види та форми договорів.
14. Поняття та характеристика договору куплі-продажу, договору дарування.
15. Поняття та характеристика договору дарування, договору найма.
16. Захист прав споживачів.
17. Поняття спадкового права. Спадкоємство за заповітом та за законом, його оформлення.
18. Поняття, підстави та особливості цивільно-правової відповідальності.

 

Основи житлового, земельного та екологічного права
1. Право громадян на житло і форми його реалізації.
2. Договір найма жилого приміщення. Приватизація державного жилого фонду.
3. Право власності на землю. Права та обов’язки землекористувача. Оренда землі.
4. Вирішення земельних спорів. .
5. Екологічні права та обов’язки громадян.
6. Відповідальність за порушення екологічного законодавства.

Основи сімейного права
1. Шлюб та умови його укладення. Державна Реєстрація шлюбу. Недійсність шлюбу.
2. Особисті немайнові права та обов’язки подруження.
3. Шлюбний договір. Припинення шлюбу.
4. Права батьків і дітей на майно. Аліментні обов’язки батьків та дітей.
5. Позбавлення батьківських прав. Усиновлення.
6. Опіка та піклування над дітьми. Патронат над дітьми.

Основи трудового права та права соціального забезпечення
1. Поняття, сторони, зміст та види трудового договору.
2. Трудові правовідносини його структура. .
3. Порядок укладання й дії колективних договорів.
4. Умови та порядок прийняття на роботу. Випробування при наймі на роботу та строк випробування. Порядок ведення трудових книжок.
5. Підстави припинення трудового договору.
6. Порядок припинення трудового договору по ініціативі робітника.
7. Порядок припинення трудового договору по ініціативі власника.
8. Поняття робочого часу та його види.
9. Особливості праці жінок та молоді.
10. Поняття і види часу відпочинку.
11. Заробітна плата. Тарифна система.
12. Поняття дисципліни праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути про дисципліну.
13. Заохочення за зразкове виконання трудових обов’язків.
14. Види, порядок накладання та зняття дисциплінарних стягнень.
15. Поняття матеріальної відповідальності працівників і її види.
16. Порядок відшкодування підприємству шкоди, завданої працівником.
17. Органи, що розглядають трудові спори. Індивідуальні та колективні трудові спори.
18. Види пенсій, державна допомога сім’ям з дітьми.
19. Юридичні гарантії права на охорону здоров’я.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 444; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.024 с.)