Змістовий модуль 1: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 1: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИТема 1. Історичний аспект виникнення держави

Порівняльна характеристика понять “країна”, “суспільство”, “держава”. Поняття і види суспільних відносин та особливості їх впорядкування у додержавний період.

Теорії виникнення держави. Зміни в організації суспільних відносин з появою держави.

Історичні типи держави і права: поняття і загальна характеристика.

Тема 2. Загальна характеристика держави та державної влади.

Поняття і ознаки держави. Функції держави: поняття і види. Органи держави: поняття, ознаки, види.

Поняття і види влади. Особливості державної влади. Органи державної влади. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

Тема 3. Державний лад.

Поняття і загальна характеристика державного ладу. Види і загальна характеристика форм правління.

Політичні режими: поняття і види.

Форми територіального устрою держави: поняття і види.

Тема 4. Особа, суспільство, держава.

Загальна характеристика понять “людина”, “індивід”, “особистість”, “особа” і “громадянин”.

Особливості взаємовідносин особи і суспільства.

Особливості взаємовідносин особи і держави. Правовий статус особи. Поняття громадянства та способи його набуття і припинення. Іноземці, особи без громадянства та особи з подвійним громадянством.

Особливості взаємовідносин суспільства і держави.

Поняття та ознаки правової і соціальної держави.

Тема 5.Поняття і загальна характеристика права.

Соціальні норми: поняття, види. Поняття і ознаки права. Право і мораль.

Функції права. Джерела та форми права: поняття і види. Правові акти.

Принцип верховенства законів.

Систематизація правових актів: поняття і види.

Тема 6.Поняття і структура правової системи

Поняття системи права. Галузі права, правові інститути.

Правові норми: ознаки, структура. Співвідношення правових норм зі статтями правових актів.

Система права і система законодавства.

Види правових систем. Поняття міжнародного права.

Тема 7.Правовідносини

Поняття і види правовідносин. Склад правовідносин.

Суб’єкти права та правовідносин. Правосуб’єктність осіб. Особливості правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб.

Об’єкти правовідносин.

Зміст правовідносин.

Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

Тема 8.Правопорядок і правопорушення

Поняття суспільного порядку та дисципліни, способи їх забезпечення. Правопорядок як складова суспільного порядку. Поняття і гарантії законності.

Поняття правосвідомості.

Поняття правопорушення та його склад. Види правопорушень.

Тема 9. Юридична відповідальність

Поняття та види відповідальності. Поняття, ознаки і підстави юридичної відповідальності; обставини, що її виключають.

Види юридичної відповідальності: поняття, загальна характеристика.

Змістовий модуль 2: ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 1. Конституційне право

Загальна характеристика конституційного права.

Передумови прийняття і загальна характеристика Конституції України.

Основні етапи розвитку української державності. Політико-правове закріплення суверенітету України.

Особливості політичного режиму, форми правління та адміністративно-територіального устрою України.

Тема 2.Основні права, свободи і обов’язки громадян України

Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення.

Поняття і загальна характеристика прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Міжнародні стандарти у сфері прав людини: поняття, акти, що їх визначають.

Загальна характеристика прав, свобод і обов’язків громадян України.

Гарантії та механізми захисту прав і свобод: поняття і види.

Тема 3.Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні

Загальні засади організації державної влади в Україні.

Референдум і вибори як способи безпосереднього волевиявлення народу: поняття, види.

Верховна Рада України. Президент України.Органи державної виконавчої влади України. Кабінет Міністрів. Центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Місцеве самоврядування в Україні.

Органи судової влади України.

Правоохоронні органи України.

 

Кредитний модуль 2.

 

Змістовий модуль 3: ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 

Тема 1. Фінансове право

Загальна характеристика фінансового права.

Бюджетна система України.

Система оподаткування. Платники податків, їхні права та обов’язки. Види податків і зборів.

Відповідальність за порушення фінансового законодавства.

Тема 2. Адміністративне право

Загальна характеристика адміністративного права.

Суб’єкти адміністративного права. Державна служба.

Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.

Підстави адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Тема 3. Екологічне право

Загальна характеристика екологічного права.

Екологічні права і обов’язки громадян.

Використання природних ресурсів. Права і обов’язки власників природних ресурсів та природокористувачів.

Червона книга України.

Тема 4.Кримінальне право

Загальна характеристика кримінального права.

Поняття злочину, склад злочину. Види злочинів. Стадії скоєння злочину. Співучасть у злочині.

Поняття, ознаки і підстави кримінальної відповідальності.

Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність.

Види кримінальних покарань.

Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Змістовий модуль 4: ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 1. Цивільне право

Загальна характеристика цивільного права.

Особливості цивільної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб.

Право власності: поняття, зміст. Види власності. Підстави набуття і припинення права власності. Власність неповнолітніх.

Способи захисту цивільних прав.

Поняття і значення строків позовної давності.

Поняття і умови дійсності правочинів. Цивільні договори.

Поняття спадкового права. Порядок спадкування.

Підстави цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Тема 2.Сімейне право. Житлове право

Загальна характеристика сімейного права.

Умови і порядок укладення та припинення шлюбу.

Особисті та майнові права і обов’язки подружжя, батьків і дітей.

Загальна характеристика житлового права.

Право громадян на житло: зміст і способи реалізації.

Договір житлового найму.

Тема 3.Земельне право

Загальна характеристика земельного права.

Види земель в Україні. Форми та суб’єкти права власності на землю.

Способи набуття та припинення права власності на землю.

Користування землею: поняття, суб’єкти, види.

Права і обов’язки власників земельних ділянок і землекористувачів.

Тема 4. Трудове право

Загальна характеристика трудового права.

Трудовий договір: поняття, зміст, форма, строк, порядок укладення.

Особливості прийому на роботу неповнолітніх.

Механізми регулювання зайнятості молодих фахівців із вищою освітою

Припинення трудового договору: поняття, підстави.

Поняття і види робочого часу та часу відпочинку.

Поняття трудової дисципліни і обов’язки працівника.

Відповідальність за порушення трудового законодавства: поняття, підстави, види.

Дисциплінарні стягнення: поняття, види та порядок їх накладення і зняття.

Матеріальна відповідальність.

Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки

 

Структура навчальної дисципліни

4.1. Денна форма навчання

Змістові модулі / Теми Всього Ауд. зан. Кількість годин, відведених на:
Лекції практичні заняття СРС / ІРС
Модуль 1. Змістовий модуль І. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Тема 1. Історичний аспект виникнення держави            
Тема 2. Загальна характеристика держави та державної влади     0,25
Тема 3. Поняття і загальна характеристика права.     0,25 0,25  
Тема 4. Поняття і структура правової системи.       0,25
Тема 5. Правовідносини     0,5  
Тема 6. Правопорядок і правопорушення     0,5 0,25
Тема 7. Юридична відповідальність     0,5 0,25
Разом у змістовому модулі 1 2 2
       
             Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 121; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.005 с.)