Глухівський національний педагогічний університет 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глухівський національний педагогічний університетІмені Олександра Довженка

Кафедра філософії та політології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

Перший проректор

доц. Г.П. Кузнецова

__________________________

«____» ____________ 2012 року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Правознавство»

 

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки 7.01010101 Дошкільна освіта

Факультет дошкільної і початкової освіти

 

Форма навчання Курс Семестр Загальне навантаження Кількість годин Вид семестрового контролю
Аудиторні заняття Індивідуальна робота студента Самостійна робота,  
Європейські кредити Години Всього Лекції Лабораторні роботи Практичні заняття залік екзамен
Денна    

 

Глухів – 2013 рік

Євдокименко Т.В. Правознавство: [робоча програма навчальної дисципліни підготовки ОКР "Спеціаліст"]. - Глухів: ППК ГНПУ ім. О.Довженка, 2013. - 52 с.

 

 

Робоча програма з правознавства для студентів за напрямом підготовки 7.01010101 Дошкільна освіта, галуззю знань 0304 Право.

___.___.2013 року, Глухів, 2012. - 52 с.

Розроблена на основі навчального плану Напрям підготовки – 7.01010101 Дошкільна освіта

 

 

Розробники: Т.В.Євдокименко – асистент кафедри філософії та політології ГНПУ ім.О.Довженка .

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології

Протокол № ___ від __.__.2013 р.

Завідувач кафедри філософії та політології ______________ ст.викладач Заремський М.Й.

__.__.2013 року

 

Схвалено методичною комісією ГНПУ ім. О.Довженка за напрямом підготовки 7.01010101 Дошкільна освіта

Протокол № ___ від __.__.2013 р.

Голова методичної комісії _______________доц. В.А. Каліш

 

 

Робочий план

 

навчальної дисципліни Основи правознавства

(напрям підготовки – гуманітарна та професійна освіта)

Таблиця 1.

Навчально-хронологічний розподіл навчального навантаження (1 курс, 1 семестр)

Вид навчальної роботи Годин в семестрі /кредитів ЕСТS Розподіл годин по тижнях Підсумковий контроль
Лекційні Заняття                                    
Практичні заняття                                    
Індивідуальна робота                                    
Самостійна робота                                    
Проміжні форми контролю                                      
Всього годин 72/2                                    

 

Євдокименко Т.В. Правознавство : [робоча програма навчальної дисципліни підготовки ОКР «Спеціаліст»]. – Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка, кафедра практичної психології, 2013. – 52 с.

 

 

Робоча програма з правознавства для студентів за напрямом підготовки 7.01010101 Дошкільна освіта, галуззю знань 0101 Педагогічна освіта.

30.06.2012 року, Глухів, 2013. – 23 с.

Розроблена на основі навчального плану напряму підготовки 7.01010101 Дошкільна освіта.

 

Розробники: Т.В.Євдокименко – асистент кафедри філософії та політології.

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології

Протокол № 1 від 28.08.2013 р.

Завідувач кафедри філософії та політології _________ ст.викладач М.Й.Заремський 28.08.2012 року

 

 

Схвалено методичною комісією ГНПУ ім. О. Довженка за напрямом підготовки 7.01010101 Дошкільна освіта.

Протокол № 1 від 30.08.2013 р.

Голова методичної комісії _______________доц. В.А. Каліш

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS – 1   Галузь знань : 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки: 7.01010101 Дошкільна освіта Денна форма навчання Заочна форма навчання
  Статус – нормативна
Модулів – 2 Змістових модулів – 4   Загальна кількість годин − 72 .     ОКР ”Молодший спеціаліст“ Рік підготовки
4-й  
Семестр
8-й  
Лекційні заняття
10 год.  
Практичні заняття
8 год.  
Самостійна робота
 
Індивідуальні завдання
28 год.  
Вид контролю – модульна контрольна робота
               

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

1) для денної форми навчання – 50 %;

2) для заочної форми навчання −

Цілі викладання дисципліни.

Цільова постанова викладення дисципліни “Основи правознавства” у педагогічному ВУЗі полягає у тому, що у взаємодії з іншими історичними, педагогічними та соціальними курсами необхідно сформувати готовність випускника-фахівця до виконання своїх майбутніх професійних функцій на засадах:

- засвоєння чинних нормативно-правових вимог діяльності та підвищення мотивації виконання посадових обов’язків;

- освоєння форм і методів правового впливу з превенції, профілактики протиправної поведінки особистості та груп.

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни:

 

Метою навчальної дисципліни є формування системного уявлення в студентів про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин та вміння використовувати їх у практичному житті.

Завдання вивчення дисципліни:

1) ознайомити студентів з основами теорії держави та права і на цій основі сформувати їхнє уявлення про державно-правові реалії України;

2) поглибити знання студентів про виникнення, типи та форми держави, історію розвитку української державності, сучасну українську державу та її органи;

3) поглибити знання студентів про соціальні норми, сформувати системне уявлення про правові норми, галузі права, правовідносини, правопорядок, правопорушення та юридичну відповідальність;

4) сформувати системне уявлення про способи підтримання правопорядку, механізми захисту прав і свобод;

5) виховувати переконаність у необхідності дотримання правових норм, непримиренність до протиправної поведінки;

6) виробити в студентів уміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою;

7) формувати в студентів навички діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях;

8) сформувати в студентів уміння використовувати набуті знання у практичному житті тощо.

 

1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи правознавства» студенти повинні:

з н а т и:

- об’єкт, предмет, завдання, методологічні, науково-теоретичні та практичні аспекти правознавства;

- понятійно-категоріальний апарат, загальнотеоретичні основи для розуміння питань, що являють собою сучасні держава і право, якими є особливості їх виникнення, функціонування і розвитку, роль та функції в організації суспільних відносин, їх національні особливості тощо.

у м і т и:

- використовувати набуті знання у професійній діяльності, повсякденних ситуаціях.

 

Передбачається виконання двох модульних робіт: 1-ша (за підсумками 1-го і 2-го змістових модулів), 2-га (за підсумками 3-го і 4-го змістових модулів), а також комплексної контрольної роботи.

Підсумковий контроль - залік.

 

Зміст самостійної роботи з дисципліни «Основи правознавства» спрямований на поглиблення теоретичних знань, розвиток самостійного мислення і набування вмінь опрацювання наукової літератури. Все це має сприяти професійному самовизначенню майбутніх фахівців.

Від студентів вимагається:

1. Ведення тематичного словника.

2. Опрацювання літератури з кожної теми за формою, яка обирається самостійно (конспект, тези, план, таблиця, схема, висновки тощо із визначенням особистого ставлення до змісту роботи (за бажанням). Список рекомендованої літератури до кожної теми можна доповнити науковими працями, які студент підібрав самостійно.

Доцільно порівнювати виклад (або зміст) матеріалу з певного питання в різних джерелах. Якщо наукові положення в них повторюються, можна лише анотувати статтю.

3. Висловити своє міркування щодо питань проблемного характеру, які подані до кожної теми. Вони спрямовані на усвідомлення актуальних проблем і пошук шляхів їх вирішення, загострення уваги на суперечностях, які залежать від конкретних умов педагогічного процесу і життєвих обставин.

4. Доцільно основний зміст кожної теми подати у вигляді таблиці або схеми, проаналізувати та доповнити запропоновані таблиці.

5. Виконати завдання на розвиток рефлексивних процесів, аналіз і оцінку власної навчально-професійної діяльності, визначення професійних рис своєї особистості.

Наприкінці опрацювання курсу важливо дати самооцінку якості його засвоєння загалом (або окремих тем). Доцільно поставити собі конкретну оцінку. До того ж обов'язково зазначити свої критерії оцінювання та що було зроблено, щоб відповідати їм.

 

 

Програма навчальної дисципліни

Вступ до “Основ правознавства”

Поняття, мета, завдання і структура курсу. Методичне забезпечення (програма, підручники, правові акти). Особливості роботи на уроках та підготовки до уроків вдома.

 

Кредитний модуль 1.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 275; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.99.222 (0.006 с.)