Віддача від масштабу виробництва. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Віддача від масштабу виробництва.В короткостроковому періоді збільшення обсягу виробництва відбувається лише за рахунок змінних факторів виробництва (праця, матеріали). У довгостроковому періоді змінюються всі фактори: праця, капітал, сировина й матеріали.

 

Ефект масштабу виражає реакцію обсягу виробництва продукції на пропорційну зміну всіх факторів виробництва. Існує три варіанти ефекту масштабу:

 

 

Мал. 41 Зростаюча віддача

 

Зростаюча віддача від масштабу — пропорційне збільшення всіх факторів виробництва призводить до більшого збільшення обсягу випуску продукту (мал. 41). Припустимо, що всі фактори виробництва збільшилися удвічі, а обсяг випуску продукту збільшився в тричі. Зростаюча віддача від масштабу зумовлена двома основними причинами. По-перше, підвищенням продуктивності факторів внаслідок спеціалізації і поділу праці при зростанні масштабу виробництва. По-друге, збільшення масштабу виробництва найчастіше не вимагає пропорційного збільшення всього виробництва. Наприклад, подвоєння виробництва циліндричного устаткування (такого, як труби) зажадає збільшення металу менш як вдвічі.

 

 

Мал. 42 Постійна віддача

 

Постійна віддача від масштабу — це ситуація,при якій зміна кількості всіх факторів виробництва, яке викликає пропорційну зміну обсягу випуску продукту. Так, вдвічі більша кількість факторів рівно вдвічі збільшує обсяг випуску продукту (мал. 42).


Мал. 43 Спадна віддача

 

Спадна віддача від масштабу – це ситуація, за якої збалансоване зростання обсягу всіх чинників виробництва призводить до все меншого зростання обсягу випуску продукту. Інакше кажучи, обсяг випуску продукції збільшується меншою мірою, ніж витрати факторів виробництва (мал. 43). Наприклад, усі фактори виробництва збільшилися тричі, а обсяг виробництва продукції – лише вдвічі. Таким чином у виробничому процесі має місце зростаюча, постійна і спадна віддача від масштабу виробництва, коли пропорційне збільшення кількості всіх чинників призводить до зростаючого, постійного чи спадного приросту обсягу випуску продукту. Західні економісти вважають, що нині в більшості видів виробничої діяльності досягається постійна віддача від масштабу. У галузях економіки зростаюча віддача від масштабу потенційно значна, але з певного моменту вона може змінитися спадною віддачею, якщо не здолати процес збільшення масштабів фірм, що затрудняє управління й контроль, не дивлячись те, що технологія виробництва стимулює цю тенденцію.

 


Оптимум виробника.

Оптимум виробника – стан, коли виробник намагається досягти такої комбінації використовуваних ресурсів для виробництва означеного обсягу продукції, за якої величина витрат буде мінімальною.

Якщо у процесі виробництва використовують лише два змінних фактора: праця (Ь) та капітал (К) за відповідними цінами (Рь і Рк), то сукупні витрати (ТС) можна визначити за формулою:

ТС = РЬЬ + РКК

При фіксованих цінах на фактори виробництва можна знай­ти безліч різних наборів капіталу і праці, які можна придбати за ті ж, самі сукупні витрати. Графічне зо­браження таких наборів нази­вається ізокостою (рис. 7.9). Ізокоста — це лінія, що характеризує комбінації витрат змінних фак­торів при фіксованих витратах ви­робництва.

 

 

Рис.7.9

Властивості ізокости:

1. Кут нахилу ізокости за­лежить від цін на фактори виробництва. Оскільки Щ а = К/Ь, а в точ­ках перетину ізокости з осями К (Ь = 0) та Ь (К = 0) сукупні витрати (ТС) визначаються за формулами відповідно: а) для Ь = 0, ТС = РКК; * б) для К = 0, ТС = РЬЬ. То з цих формул знаходимо: К - ТС/ Рк, Ь = ТС/РЬ. Звідси: і§ а = К/Ь = • С/Рк х Р/ТС - Рь/Рк, що й треба було довести. З формули (7.6) випливає, що кут нахилу ізокости збільшу­ється при зростанні ціни праці та зниженні ціни капіталу і, навпаки, кут нахилу ізокости зменшується при зниженні ціни праці та зрос­танні ціни капіталу (рис. 7.10).

 
 


Рис. 7.10. Вплив цін на рух і нахил ізокости: а — зниження ціни праці; б — зростання ціни капіталу

2. Усі точки ізокости відповідають однаковим сукупним
витратам факторії: виробництва.

3. Чим далі від початку координат розміщена ізокоста, тим
більший обсяг ресурсів використовується у виробництві.

Як вже зазначалося, ізокоста — це множина альтернатив­них комбінацій витрат праці та капіталу, при яких витрати вироб­ництва залишаються незмінними. Але яка ж з можливих комбі­націй забезпечить найбільший обсяг виробництва продукції? Для вирішення цього питання потрібно сполучити ізокосту з картою ізоквант (рис. 7.4).

Рівновага виробника — це такий його стан, при якому він не бажає змінювати співвідношення факторів виробництва (праці та капіталу), що задіяні.у виробничому процесі.

Умовою рівноваги є однаковий нахил ізокости та найбільш віддаленої від початку координат ізокванти, що мають спільну точ­ку (т. А на рис. 7.11). Оскільки нахил ізокости визначається співвідношенням цін праці та капіталу, а нахил ізокванти — граничною нормою техно­логічного заміщення, то умову рівноваги можна записати як рівність:

МКТ8ІК = Р,/Рк. А оскільки МКТ8ІК = МРЬ/МРК> то: МРЬ/МРК = Рь/Рк і МР./Р, - МРК/РК.

Останнє рівняння відображає принцип найменших витрат, тобто стан, коли відношення граничних продуктів факторів вироб­ництва (К, Ь) на одиницю вартості ресурсу (Рь, Рк) дорівнюють одне одному.

Якщо така рівність не справджується, то підприємство може отримати приріст продукції без додаткових витрат за рахунок зміни співвідношення факторів виробництва.

Якщо з'єднати точки, що відповідають різним рівням сукуп­них витрат, то отримаємо траєкторію зростання (рис. 7.12).

Рис. 7.11. Рівновага виробника Рис. 7.12. Траєкторія зростання

Траєкторія зростання показує, як змінюється співвідношен­ня факторів виробництва, що забезпечують мінімальні витрати, при збільшенні обсягів виробництва продукції.

Тема 8. Витрати виробництва
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 546; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.006 с.)