Тема 8. Участь держави у формуванні доходів місцевого самоврядування. Міжбюджетні трансферти до місцевих бюджетів. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Участь держави у формуванні доходів місцевого самоврядування. Міжбюджетні трансферти до місцевих бюджетів.Правове регулювання трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам.

Державне регулювання дотацій для вирівнювання місцевих бюджетів в Україні.

Державне регулювання субвенцій на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування.

 

Форма контролю: Семінар

Практичне завдання:

 

Виберіть правильну відповідь

1. Кабінет Міністрів України в особі Міністра фінансів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим в собі Міністра фінансів Автономної Республіки Крим та міські ради в особі керівників їх виконавчих органів можуть надавати гарантії щодо виконання боргових зобов'язань суб'єктам виключно у межах повноважень, встановлених відповідно законом про.......

· місцеве самоврядування в Україні;

· Конституції України;

· Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет.

2. До доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи
їх об'єднань зараховується ____________ від загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" на цій території.

 

· 50 відсотків

· 25 відсотків

· 75 відсотків

 

3. Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати
на договірних засадах кошти відповідних бюджетів для виконання
.....


· делегованих повноважень

· власних повноважень

· державних повноважень

4. Міські (міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) та районні ради можуть передбачати у відповідних бюджетах _______________ бюджетам районів у містах, бюджетам сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань, а також кошти, що передаються з цих бюджетів.

· відповідні кошти

· дотації вирівнювання

· резервні кошти

5. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні ради можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних трансфертів:

 

1) ________ на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування;

 

2) _________ на виконання власних повноважень територіальних
громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань;

 

3) ___________ на виконання інвестиційних проектів;

 

4) інші _________.

· дотації

· субвенції

· позички.

Чи правильне вказане твердження? Так/Ні. Якщо „ні” — ви­правіть його.

1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відповідне рішення про місцевий бюджет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад не мають право здійснювати витрати з відповідного бюджету лише на цілі, які визначені у рішенні про
місцевий бюджет на попередній бюджетний період.


 1. Міністерство фінансів України, Державне казначейство
  України, Державна контрольно-ревізійна служба України, місцеві фінансові органи, голови виконавчих органів міських міст районного значення, селищних та сільських рад, головні розпорядники бюджетних коштів у межах своїх повноважень не можуть призупиняти бюджетні асигнування у разі:

 

1) несвоєчасного і неповного подання звітності про виконання бюджету;

2) невиконання вимог щодо бухгалтерського обліку, складання звітності та внутрішнього фінансового контролю за бюджетними коштами і недотримання порядку перерахування цих коштів;

 

3) подання недостовірних звітів та інформації про виконання бюджету;

 

4) порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов'язань;

 

 

5) нецільового використання бюджетних коштів.

 

3. Для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради можуть отримувати
короткотермінові позички у фінансово-кредитних установах на термін до шести місяців, але у межах поточного бюджетного періоду.

Завершіть речення

1. Рішення щодо необхідності створення резервного фонду місцевого бюджету приймає ....

 1. Бюджетна система України складається з державного бюджету
  та ....

 

 1. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети
  .....

 

 1. Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети ....

 

Теми рефератів:

1. Правове забезпечення розмежування видатків між місцевими бюджетами.

2. Міжбюджетні трансферти поняття, види та їх правова характеристика.

3. Правове забезпечення субвенцій на виконання інвестиційних проектів з місцевих бюджетів.

 

Література :

 

1. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року.

2. Акт проголошення незалежності України прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 року.

3. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року.

 1. Конституція України. Науково-практичний коментар. Х. ”Право”, 2003,К., Видавничий дім „ІнЮре”,2003,с.808;

5. Про місцеві державні адміністрації //Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV

6. Про місцеве самоврядування //Закон України від 21 травня 1997 року №280/97ВР

7. Про органи самоорганізації населення //Закон України від 11 липня 2001 року №2625-III

8. Конституція Автономної Республіки Крим //Затверджена Законом України від 23 грудня 1998 року.

9. Про столицю України – місто-герой Київ //Закон України від 15 січня 1999 року №401-XIV.

10. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів //Закон України від 10 липня 2010 року № 12487 –VI.

11. Про всеукраїнські та місцеві референдуми //Закон України від 3 липня 1991 року №1286-XII.

12. Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів //Закон України від 4 лютого 1994 року №3949-XII.

13. Про державну службу //Закон України від 16 грудня 1993 року №3723-XII.

14. Про службу в органах місцевого самоврядування //Закон України від 7 червня 2001 року №2493-ІІІ.

15. Бюджетний кодекс України //Закон України від 08 липня 2010 року №2456-VI.

16. Про систему оподаткування // Закон України від 25.06. 1991 року.

17. Європейська хартія місцевого самоврядування //Ратифікована Законом України від 15 липня 1997 року №452/97-ВР

18. Концепція Адміністративної реформи в Україні //Затверджено Указом Президента України від 22 липня 2001 року №810/98.

19. Про концепцію державної регіональної політики //Указ Президента України від 25 травня 2001 року №341/2001

20. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні // Указ Президента України від30 серпня 2001 року №749/2001.

21. Про місцеві податки і збори // Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 року.

22. Територіальна організація влади в Україні (статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) //Довідник За загальною редакцією А.П.Зайця, Київ, Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002 рік.

23. Конституційне право України, підручник за редакцією В.Ф. Погорілка, Київ, наукова думка,2002 р.

24. Конституційне право. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1/ за ред. В.Ф.Погорілко. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2006. – 544 с. – Т2/ За загальною редакцією Ю.С. Шемшушенка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2008. – 800 с.

25. А.М.Колодій, А.Ю.Олійник Державне будівництво і місцеве самоврядування, навчальний посібник, Київ, Юрінком Інтер 2001 рік.

26. Погорілко В. Ф. , Баймуратов М. О., Бальций Ю. Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник. \За ред. Баймуратова М. О. – 2-ге вид. доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 716 с.

 1. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький Муніципальне право України//Підручник, стереотипне видання. К.: Юрінком Інтер, 2001 рік;

28. О.В.Батанов. Муніципальне право України//Підручник. Відповідальний редактор М.О. Баймуратов – Х.: „Одіссей”,2008. – 528с. серія: „Інноваційні освітні технології у муніципальному праві”;

29. О.В.Батанов. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні, монографія, Київ, 2001 рік

30. Ю. Панейко. Теоретичні основи самоврядування, Мюнхен, 1963 рік.

31. В.М. Кампо. Місцеве самоврядування в Україні, Київ 1997 р.

32. В. Пархоменко. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х років, Київ, 1999рік.

33. В.В.Кравченко, М.В.Пітцик. Муніципальне право України// Навчальний посібник, Київ, Атіка, 2003 рік.

34. Є.А.Алісов, Л.К.Воронова, С.Т.Кадькаленко та ін. Фінансове право // Підручник за загальною редакцією проф. Л.К.Воронової, Харків: “Консум”, 1998 рік.

35. О.П. Орлюк. Фінансове право: Навчальний посібник. – К,: Юрінком Інтер, 2003р.

Тема 9. Міжнародні стандарти місцевого самоврядування.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 116; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.011 с.)