Тема 5. Правовий статус і організація роботи депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Правовий статус і організація роботи депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад.Законодавство про статус депутатів місцевих рад.

Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради — повноважний і рівноправний член відповідної ради.

Індивідуальні та колективні форми реалізації депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради своїх повноважень у виборчому окрузі.

Основні гарантії депутатської діяльності.

Відкликання депутата місцевої ради.

 

 

Форма контролю: Семінар

 

Практичне завдання:

 

Виберіть правильну відповідь

 

1. Депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути
громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг
18, 21, 25 років

 

2. Депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути
громадянин України, який проживає в Україні не менше

трьох, п'яти десяти років.

3. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим може мати не більше

 

П’яти, десяти, п’ятнадцяти помічників-консультантів

 

 

4. Помічники-консультанти депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим працюють у Верховній Раді Автономної Республіки Крим

 

На громадських засадах державними службовцями

За цивільно – правовими угодами


5. У разі пропуску депутатом місцевої ради протягом

Півроку року півтора року

більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому
законом порядку.

 

6. Депутат місцевої ради може мати до

трьох п'яти семи

помічників-консультантів

Чи правильне вказане твердження? Так/Ні. Якщо „ні” — ви­правіть його.

 

1. Про порушення кримінальної справи стосовно депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також про обраний щодо нього запобіжний захід відповідний орган ради, який порушив кримінальну справу чи обрав запобіжний захід, повідомляє Верховну Раду Автономної Республіки Крим не пізніше трьох робочих днів з дня відповідно порушення кримінальної справи чи застосування запобіжного заходу.

 

2. Право вносити пропозиції про відкликання депутата місцевої
ради до територіальної виборчої комісії належить вищестоящій раді, а також зборам виборців та зборам (конференціям) об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків, які відповідно до Закону України мають право висувати кандидатів у депутати і знаходяться на території відповідного виборчого округу.


Завершіть речення

1. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини
пленарних засідань ради або засідань постійної комісії,
невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її
органів відповідна рада може звернутися до ...

 

2. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а депутат міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови місцевої державної адміністрації з питань....

 

3. Орган або посадова особа, до яких звернено запит,
зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради
....

Теми рефератів:

1. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради — представник інтересів Автономної Республіки Крим, тери­торіальної громади, виборців свого виборчого округу.

2. Право депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради у раді та її органах.

3. Відкликання депутата місцевої ради.

 

 

Література :

1. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року.

2. Акт проголошення незалежності України прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 року.

3. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року.

  1. Конституція України. Науково-практичний коментар. Х. ”Право”, 2003,К., Видавничий дім „ІнЮре”,2003,с.808;

5. Про місцеві державні адміністрації //Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV

6. Про місцеве самоврядування //Закон України від 21 травня 1997 року №280/97ВР

7. Про органи самоорганізації населення //Закон України від 11 липня 2001 року №2625-III

8. Конституція Автономної Республіки Крим //Затверджена Законом України від 23 грудня 1998 року.

9. Про столицю України – місто – герой Київ //Закон України від 15 січня 1999 року №401-XIV.

10. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів //Закон України від 10 липня 2010 року № 12487 –VI.

11. Про всеукраїнські та місцеві референдуми //Закон України від 3 липня 1991 року №1286-XII.

12. Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів //Закон України від 4 лютого 1994 року №3949-XII.

13. Про державну службу //Закон України від 16 грудня 1993 року №3723-XII.

14. Про службу в органах місцевого самоврядування //Закон України від 7 червня 2001 року №2493-ІІІ.

15. Європейська хартія місцевого самоврядування //Ратифікована Законом України від 15 липня 1997 року №452/97-ВР

16. Концепція Адміністративної реформи в Україні //Затверджено Указом Президента України від 22 липня 2001 року №810/98.

17. Про концепцію державної регіональної політики //Указ Президента України від 25 травня 2001 року №341/2001

18. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні // Указ Президента України від30 серпня 2001 року №749/2001.

19. Територіальна організація влади в Україні (статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) //Довідник За загальною редакцією А.П.Зайця, Київ, Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002 рік.

20. Конституційне право України, підручник за редакцією В.Ф. Погорілка, Київ, наукова думка,2002 р.

21. Конституційне право. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1/ за ред. В.Ф.Погорілко. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2006. – 544 с. – Т2/ За загальною редакцією Ю.С. Шемшушенка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2008. – 800 с.

22. Погорілко В. Ф. , Баймуратов М. О., Бальций Ю. Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник. \За ред. Баймуратова М. О. – 2-ге вид. доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 716 с.

23. А.М.Колодій, А.Ю.Олійник Державне будівництво і місцеве самоврядування, навчальний посібник, Київ, Юрінком Інтер 2001 рік.

  1. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький Муніципальне право України//Підручник, стереотипне видання. К.: Юрінком Інтер, 2001 рік;

25. О.В.Батанов. Муніципальне право України//Підручник. Відповідальний редактор М.О. Баймуратов – Х.: „Одіссей”,2008. – 528с. серія: „Інноваційні освітні технології у муніципальному праві”;

26. О.В.Батанов. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні, монографія, Київ, 2001 рік

27. Ю. Панейко. Теоретичні основи самоврядування, Мюнхен, 1963 рік.

28. В.М. Кампо. Місцеве самоврядування в Україні, Київ 1997 р.

29. В. Пархоменко. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х років, Київ, 1999рік.

30. В.А. Ясюнас. Основи місцевого самоврядування. Учбовий посібник. Москва, 1998 року.

31. В.В.Таболин. Право муніципального управління, Москва, 1997 рік.

32. В.В.Кравченко, М.В.Пітцик. Муніципальне право України// Навчальний посібник, Київ, Атіка, 2003 рік.

 

 

Тема 6. Правовий статус і організація роботи сільських, селищних, міських голів та голів районної, обласної, районної у місті ради.

.

  1. Правовий статус сільських, селищних, міських голів та голів районної, обласної, районної у місті ради.
  2. Повноваження сільського, селищного, міського голови.
  3. Повноваження голів, районної, обласної, районної в місті ради та їх заступників.

 

Форма контролю: семінар

 

Практичне завдання:

 

Виберіть правильну відповідь

 

1. Селищний голова звітує про свою роботу перед територіаль­ною громадою не рідше одного разу на:

 

3 місяці 6 місяців 12 місяців.

 

2. Сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконт­рольним і відповідальним перед:

 

Президентом України, ВРУ, КМУ;

• територіальною громадою, радою, державою;

• районною та обласною радою.

 

3. На вимогу якої кількості депутатів голови сільських, селищ­них, міських рад зобов'язані прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів:

 

Депутатів відповідної ради.

 

4. Дотермінове припинення повноважень сільських, селищних, міських голів передбачається за рішенням:

виконкому;

• місцевого референдуму;

• загальних зборів.

 

5. Питання про дотермінове припинення повноважень Київського міського голови вноситься на розгляд ради за ініціати­вою не менш як:

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 162; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.015 с.)