Законодавство, спеціальна та довідникова література (для всіх тем навчального курсу) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Законодавство, спеціальна та довідникова література (для всіх тем навчального курсу) 

1. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року.

2. Акт проголошення незалежності України прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 року.

3. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року.

4. Конституція України. Науково-практичний коментар. Х. ”Право”, 2003,К., Видавничий дім „ІнЮре”,2003,с.808;

5. Європейська хартія місцевого самоврядування //Ратифікована Законом України від 15 липня 1997 року №452/97-ВР.

6. Бюджетний кодекс України //Закон України від 08 липня 2010 року №2456-VI.

7. Цивільний кодекс України//Закон України від 16 січня 2003 № 435-IV;

8. Господарський кодекс України//Закон України від 16 січня 2003 року №436-IV;

9. Земельний кодекс України//Закон України від вiд 25.10.2001 № 2768-III.

10. Про місцеві державні адміністрації //Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV

11. Про місцеве самоврядування //Закон України від 21 травня 1997 року №280/97ВР

12. Про органи самоорганізації населення //Закон України від 11 липня 2001 року №2625-III

13. Конституція Автономної Республіки Крим //Затверджена Законом України від 23 грудня 1998 року.

14. Про столицю України – місто-герой Київ //Закон України від 15 січня 1999 року №401-XIV.

15. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів //Закон України від 10 липня 2010 року № 12487 –VI.


16. Про всеукраїнські та місцеві референдуми //Закон України від 3 липня 1991 року №1286-XII.

17. Про статус депутатів місцевих рад депутатів //Закон України від 11 липня 2002 року №93-IV.

18. Про державну службу //Закон України від 16 грудня 1993 року №3723-XII.

19. Про службу в органах місцевого самоврядування //Закон України від 7 червня 2001 року №2493-ІІІ.

20. Про систему оподаткування // Закон України від 25.06. 1991 року.

21. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації// Закон України від 23 вересня 1997 року №539/97-ВР.

22. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів// Закон України від 23 вересня 1997 року №540/97-ВР.

23. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону// Закон України від 22 червня 2000 року N 1835-III.

24. Про прокуратуру// Закон України від 5 листопада 1991 року.

25. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини//Закон України від 23 грудня 1997 року №776/97-ВР.

26. Про військовий обов’язок і військову службу// Закон України від25 березня 1992 року №2232-XII.

27. Про державний кордон України//Закон України від 4 листопада 1991 року №1777-XII.


28. Про Державну прикордонну службу України//Закон України від 3 квітня 2003 року №661-IV.

29. Про Антимонопольний комітет України//Закон України від 26 листопада 1993 року №3659-XII.

30. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності//Закон України від 23 березня 1996 року №98/96-ВР.

31. Про правовий режим надзвичайного стану//Закон України від 16 березня 2000 року №1550-III.

32. Про правовий режим воєнного стану //Закон України від 6 квітня 2000 року №1647-III.

1. Про оренду державного та комунального майна//Закон України від 10 квітня 1992 року №2269-XII.

2. Про приватизацію державного майна// Закон України від 4 березня 1992 року №2163-XII.

3. Про приватизацію державного житлового фонду// Закон України від 19 червня 1992 року №2482-XII.

4. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом// Закон України від 14 травня 1992 року №2343-XII.

5. Про концесії// Закон України від 16 липня 1999 року №997-XIV.

6. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності// Закон України від 3 березня 1998 року №147-ВР.

33. Про оцінку майна майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні// Закон України від 12 липня 2001 року №2658-III.

34. Про Національну раду з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування//Указ Президента України від 21 лютого 2008 року N 149/2008;

35. Про Фонд сприяння становленню і розвитку місцевого та регіонального самоврядування України //Указ Президента України від 19 грудня 1995 року N 1167/95;

36. Про Положення про Фонд сприяння місцевому
самоврядуванню України та склад його правління //Указ Президента України від 5 травня 1996 року N 306/96;

37. Про утворення Ради з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування // Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 309;

38. Про Положення про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради України //Рішення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради України N 1 від 19.11.98.

39. Концепція Адміністративної реформи в Україні //Затверджено Указом Президента України від 22 липня 2001 року №810/98.

40. Про концепцію державної регіональної політики //Указ Президента України від 25 травня 2001 року №341/2001

41. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні // Указ Президента України від30 серпня 2001 року №749/2001.

42. Про місцеві податки і збори // Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 року.

43. Територіальна організація влади в Україні (статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) //Довідник За загальною редакцією А.П.Зайця, Київ, Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002 рік.

44. Конституційне право України, підручник за редакцією В.Ф. Погорілка, Київ, наукова думка,2002 р.

45. Конституційне право. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1/ за ред. В.Ф.Погорілко. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2006. – 544 с. – Т2/ За загальною редакцією Ю.С. Шемшушенка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2008. – 800 с.

46. Погорілко В. Ф. , Баймуратов М. О., Бальций Ю. Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник. \За ред. Баймуратова М. О. – 2-ге вид. доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 716 с.

47. Орзих М. Ф., Баймуратов М. А. Международные стандарты местного самоуправления. О., 1996;

48. Баймуратов М. А. Проблема международной правосубъектности органов местного самоуправления Украины. О., 1996;

49. Баймуратов М. А Восприятие Украиной международних стандартов местного самоуправления. В кн.: Ідеологія державотворення в Україні: Історія і сучасність. К 1997.

50. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький Муніципальне право України//Підручник, стереотипне видання. К.: Юрінком Інтер, 2001 рік;

51. О.В.Батанов. Муніципальне право України//Підручник. Відповідальний редактор М.О. Баймуратов – Х.: „Одіссей”,2008. – 528с. серія: „Інноваційні освітні технології у муніципальному праві”;

52. А.М.Колодій, А.Ю.Олійник Державне будівництво і місцеве самоврядування, навчальний посібник, Київ, Юрінком Інтер 2001 рік.

53. О.В.Батанов. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні, монографія, Київ, 2001 рік

54. Ю. Панейко. Теоретичні основи самоврядування, Мюнхен, 1963 рік.

55. В.М. Кампо. Місцеве самоврядування в Україні, Київ 1997 р.

56. В. Пархоменко. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х років, Київ, 1999рік.

57. В.В.Кравченко, М.В.Пітцик. Муніципальне право України// Навчальний посібник, Київ, Атіка, 2003 рік.

58. Є.А.Алісов, Л.К.Воронова, С.Т.Кадькаленко та ін. Фінансове право // Підручник за загальною редакцією проф. Л.К.Воронової, Харків: “Консум”, 1998 рік.

59. О.П. Орлюк. Фінансове право: Навчальний посібник. – К,: Юрінком Інтер, 2003р.

60. В.А. Ясюнас. Основи місцевого самоврядування. Учбовий посібник. Москва, 1998 року.

61. В.В.Таболин. Право муніципального управління, Москва, 1997 рік.

62. О.Е.Кутафін, В.І.Фадєєв. Муніципальне право Російської федерації// Підручник. - 2-е переробл. і доп. – М.; Юрист,2004.-559с;

63. В.В.Пилін. Муніципальне право Російської федерації// Підручник. – СПб.: Видавництво ”Юридичний центр Прес”, 2003. – 765с;

64. Муніципальне право Росії: Підручник для ВНЗ/ Під ред. проф. А.С. Прудникова, проф.Нікітіна.-3-є вид., перероб. і доп.- М.:ЮНІТІ-ДАНА, Закон і право,2004-399с;

 

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДО КУРСУ

„МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

1. Предмет і метод муніципального права.

2. Система муніципального права.

3. Правові норми та інститути муніципального права.

4. Муніципально – правові відносини, поняття та види.

5. Суб'єкти муніципально – правових відносин.

6. Джерела муніципального права.

7. Муніципальне право як наукова та навчальна дисципліна.

8. Ідея місцевого самоврядування, поняття, сутність.

9. Теорія народного суверенітету Й. Альтузіуса.

10. Принцип субсидіарності в теорії народного суверенітету Й. Альтузіуса, поняття та його значення.

11. Ідея місцевого самоврядування в творчості фізіократів у XVIII у Франції.

12. Система місцевого самоврядування в творчості Дюпона де Немура. Його праця “Проект муніципалітетів”.

13. Ідея місцевого самоврядування в творчості представників утопічного соціалізму та комунізму.

14. Поняття самоврядної ідеї в США в кінці XVIII і початку XIX століть.

15. Ідея представницької правління та місцевої демократії у вченні Дж.-С. Мілля.

16. Наукові начала щодо розуміння сутності місцевого самоврядування.

17. Основні теорії місцевого самоврядування, поняття та їх відмінності.

18. Державницька теорія місцевого самоврядування, поняття, ознаки, сутність.

19. Вільна громада – як основна теорія місцевого самоврядування, поняття, ознаки, сутність.

20. Особливості теорії “муніципального дуалізму” як теорія місцевого самоврядування.

21. Вразливість (недоліки) громадівської теорії місцевого самоврядування.

22. Вразливість (недоліки) теорії “ муніципального дуалізму” як теорії місцевого самоврядування.

23. Хиби та позитиви в державницькій теорії місцевого самоврядування.

24. Модель місцевого самоврядування в Україні за Конституцією України.

25. Розвиток місцевого самоврядування в законодавстві України з 1990р. – по 28 червня 1996 р.

26. Європейська хартія місцевого самоврядування та моделі місцевого самоврядування, які втілені в її положеннях.

27. Умови здійснення владних функцій на місцевому рівні за Європейською хартією місцевого самоврядування.

28. Адміністративний нагляд за діяльністю місцевого самоврядування за Європейською хартією місцевого самоврядування, порядок та межі.

29. Порядок приєднання до Європейської хартії місцевого самоврядування та порядок її денонсації.

30. Співвідношення місцевого самоврядування та державної влади в Україні.

31. Принципи місцевого самоврядування як специфічного форми публічної влади.

32. Завдання та функції місцевого самоврядування в Україні.

33. Правові основи місцевого самоврядування в Україні.

34. Конституція України – основоположний акт визнання і гарантування місцевого самоврядування в Україні.

35. Поняття системи місцевого самоврядування в Україні та її елементи.

36. Основні муніципальні системи зарубіжних країн.

37. Основні періоди становлення і розвитку місцевого самовря­дування в Україні.

38. Період виникнення вітчизняних форм територіального са­моврядування в Україні.

39. Період Магдебурзького права та козацької демократії в Ук­раїні.

40. Місцеве самоврядування в Україні як складової частини Російської Імперії.

41. Політико-правові основи організації місцевої влади в Укра­їні за радянських часів.

42. Місцеве самоврядування в Україні після проголошення не­залежності.

43. Місцеве самоврядування за Конституцією України.

44. Місцеве самоврядування: теоретичне та юридичне визна­чення. Атрибути і критерії місцевого самоврядування.

45. Місцеве самоврядування як право населення на самостійне вирішення питань місцевого значення.

46. Місцеве самоврядування як інститут громадянського су­спільства.

47. Місцеве самоврядування як інститут системи конституцій­ного ладу.

48. Місцевий референдум в Україні. Правове регулювання референдних відносин в місцевому самоврядуванні.

49. Муніципальне виборче право і виборчі системи. Муніци­пальна виборча система в Україні.

50. Місцеві вибори в Україні: правові засади, особливості та по­рядок проведення.

51. Загальні збори громадян за місцем проживання як форма участі населення у вирішенні питань місцевого значення.

52. Місцеві ініціативи, звернення громадян в органи місцевого самоврядування та громадські слухання як форми участі населен­ня в здійсненні місцевого самоврядування в Україні.

53. Система місцевого самоврядування в Україні.

54. Територіальна громада як первинний суб'єкт місцевого са­моврядування: поняття, ознаки та процеси її конституювання в сучасній Україні.

55. Правовий статус людини — члена територіальної громади у місцевому самоврядуванні.

56. Муніципальні права і свободи особистості в Україні.

57. Поняття та види органів місцевого самоврядування в Україні.

58. Представницькі органи місцевого самоврядування в України.

59. Рада – як представницький орган місцевого самоврядування в Україні.

60. Особливості правової природи обласних та районних рад в Україні.

61. Сільський, селищний, міський голова та його місце в системі місцевого самоврядування.

62. Виконавчі органи місцевого самоврядування в Україні.

63. Основні положення статусу депутата місцевої ради.

64. Органи самоорганізації населення, поняття та порядок їх створення.

65. Порядок визначення загального складу місцевих рад.

66. Особливості виборів депутатів сільської, селищної, міської, районної у місті ради (Закон України від 6 квітня 2004 року № 1667 – IV).

67. Особливості виборів сільського, селищного, міського голови(Закон України від 6 квітня 2004 року № 1667 – IV).

68. Особливості виборів депутатів районної, обласної ради (Закон України від 6 квітня 2004 року № 1667 – IV).

69. Особливості здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в Україні.

70. Особливості здійснення повноваження сільського, селищного, міського голови за Конституцією України.

71. Спосіб розподілу повноважень в системі місцевого самоврядування в Україні.

72. Розподіл повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських Рад за їх правовою природою та за галузями місцевого самоврядування і соціально-культурного розвитку в Україні.

73. Повноваження сільського, селищного, міського голови як самостійного елемента системи місцевого самоврядування в Україні.

74. Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів.

75. Розподіл повноважень районної (обласної) ради, за їх правовою природою відповідно до Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

76. Виключні повноваження районної (обласної) ради в Україні за характером роботи та їх характеристики.

77. Порядок формування рад місцевого рівня.

78. Сесія як форма діяльності рад.

79. Порядок скликання та початку роботи новообраної сільської, селищної, міської ради.

80. Чергові сесії місцевої ради, порядок їх скликання та проведення.

81. Регламентні правила місцевої ради як нормативний акт, що врегульовує її діяльність.

82. Постійні комісії місцевої ради, порядок їх утворення та завдання.

83. Правові акти постійних комісій місцевих рад порядок їх прийняття. Юридична сила цих актів.

84. Тимчасові контрольні комісії як органи місцевої ради. Порядок їх утворення та склад.

85. Правові документи діяльності тимчасової контрольної комісії.

86. Принцип повноти системи постійних комісій, поняття та сутність.

87. Виконавчий комітет місцевої ради як самостійний орган місцевого самоврядування.

88. Основні елементи правового статусу депутата АРК та місцевих рад.

89. Повноваження депутата місцевої ради та депутата Верховної Ради АРК.

90. Форми роботи депутата місцевої ради та депутата Верховної Ради АРК.

91. Депутатське звернення депутата місцевої ради та депутата Верховної Ради АРК.

92. Депутатський запит депутата місцевої ради та депутата Верховної Ради АРК.

93. Депутатське запитання депутата місцевої ради

94. Основні гарантії депутатської діяльності депутата Верховної Ради Автономної республіки Крим.

95. Основні гарантії депутатської діяльності депутата місцевої ради.

96. Відкликання депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад.

97. Порядок утворення та склад виконавчого комітету місцевої ради.

98. Форми діяльності виконавчого комітету місцевої ради.

99. Секретар місцевої ради та його правовий статус.

100. Повноваження секретаря місцевої ради. Особливості статусу цієї посадової особи.

101. Структурні підрозділи виконавчого комітету місцевої ради та критерії їх розподілу.

102. Правовий статус голови районної, обласної, районної у місті ради.

103. Повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради.

104. Правовий статус заступника голови районної, обласної, районної у місті ради.

105. Президія (колегія) районної, обласної ради. Правовий статус, завдання та склад.

106. Виконавчий апарат районної, обласної ради. Завдання, порядок утворення та структура.

107. Депутатські групи та фракції в місцевих радах та їх вплив на роботу органів місцевого самоврядування.

108. Правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

109. Порядок прийняття та набрання чинності рішень місцевої ради.

110. Випадки таємного голосування, щодо прийняття рішень місцевої ради.

111. Порядок прийняття та набрання чинності рішень виконавчого комітету місцевої ради.

112. Поняття органу самоорганізації населення та принципи орга­нізації та діяльності органу самоорганізації населення.

113. Право жителів обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення.

114. Порядок створення органів самоорганізації населення.

115. Повноваження органів самоорганізації населення.

116. Відносини місцевих державних адміністрацій з органа­ми місцевого самоврядування, територіальними громадами і їх посадовими особами.

117. Відносини органів місцевого самоврядування з орга­нами господарювання.

118. Поняття права комунального власності в Україні.

119. Суб'єкти права комунальної власності в Україні.

120. Об'єкти права комунальної власності в Україні.

121. Поняття бюджету, його економічне, правове та політичне

значення.

122. Структура Бюджетної системи України та її правові засади.

123. Юридичне визначення зведеного (консолідованого) бюджету в Україні та його система.

124. Правові принципи Бюджетної системи України.

125. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування.

126. Правовий порядок формування місцевих бюджетів в Україні.

127. Склад документів що додаються до проекту рішення про місцевий

бюджет.

128. Зміст рішення ради про місцевий бюджет.

129. Порядок і терміни затвердження рішення районної, обласної, міської ради про місцевий бюджет

130. Порядок і терміни затвердження рішення районної в місті, селищної та сільської ради про місцевий бюджет.

131. Правовий порядок виконання місцевих бюджетів за доходами.

132. Правовий порядок виконання місцевих бюджетів за видатками.

133. Правові особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття.

134. Правові особливості складання і виконання районних і обласних бюджетів.

135. Поняття та правова природа доходів місцевих бюджетів.

136. Класифікація доходів місцевих бюджетів та їх правове забезпечення.

137. Поняття та правова природа видатків місцевих бюджетів.

138. Правові критерії класифікації видатків місцевих бюджетів.

139. Правові нормативи відрахувань від прибуткового податку з громадян до бюджетів місцевого самоврядування.

140. Фінансово-правовий норматив бюджетної забезпеченості, поняття та сутність.

141. Поняття державних коригуючих коефіцієнтів фінансових нормативів бюджетної забезпеченості.

142. Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів.

143. Поняття міжбюджетних трансфертів та їх види.

144. Трансферти які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам.

145. Правове визначення дотації вирівнювання місцевим бюджетам.

146. Правове врегулювання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів. Формула розподілу.

147. Правове визначення кошику доходів місцевого бюджету.

148. Правове визначення індексу відносної податкоспроможності.

149. Державно-правові підстави призначення субвенцій.

150. Правовий порядок та принципи міжбюджетних трансфертів.

151. Поняття бюджетного правопорушення в Україні.

152. Правові підстави для зупинення бюджетних асигнувань в Україні.

153. Нецільове використання бюджетних коштів. Юридичні наслідки цих діянь за чинним законодавством України.

154. Відповідальність органів місцевого самоврядування за порушення бюджетного планування.

155. Порядок накладання стягнення за бюджетні правопорушення.

156. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб.

157. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами.

158. Від­повідальність органів та - посадових осіб місцевого само­врядування перед державою.

159. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед юри­дичними і фізичними особами.

160. Дострокове припинення повноважень ради.

161. Дострокове припинення повно­важень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради.

162. Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації насе­лення.

163. Правова природа міжнародних стандартів.

164. Європейська Хартія місцевого самоврядування і Всесвітня декларація про місцеве самоврядування як джерела міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування.

165. Європейська типова конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади.

166. Стандарти місцевого самоврядування Європейського Союзу.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 101; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.037 с.)