Інші форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інші форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування. 

 

Форма контролю: семінар.

 

Практичне завдання:

 

У відповідності з чинним Законом України “ Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів ” від 10 липня 2010 року № 2487 – VI вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, м. Києва та Севастополя, районних, міських, районних у містах рад здійснюються на засадах змішаної виборчої системи.

Проаналізуйте положення окремих статей даного закону про вибори депутатів місцевих рад, зазначаючи при цьому позитивний або негативний вплив на окремі стадії виборчого процесу і результати виборів в цілому.

 

Відповідно до чинного законодавства України підготуйте відповіді на ці питання:

 

 • Хто має право ініціювати місцеву ініціативу?
 • Які саме члени територіальної громади мають право на місцеву ініціативу?
 • Який порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради?
 • Питання, що виносяться шляхом місцевої ініціативи?
 • Хто реєструє місцеву ініціативу?
 • Який порядок розгляду місцевої ініціативи?
 • Хто може виступати ініціатором скликання зборів?
 • Види зборів громадян.
 • Як визначається територія зборів?
 • Хто може бути учасники зборів?
 • Які питання відносяться до компетенції зборів?
 • Які збори є легітимними ?
 • Яким чином органи місцевого самоврядування враховують рішення зборів?

Теми рефератів


 1. Правова природа місцевого референдуму.
 2. Вибори – основна форма безпосередньої участі населення у здійсненні місцевого самоврядування.
 3. Місцеві ініціативи. Правове регулювання їх організації і проведення.

Література:

 

1. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року.

2. Акт проголошення незалежності України прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 року.

3. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року.

 1. Конституція України. Науково-практичний коментар. Х. ”Право”, 2003,К., Видавничий дім „ІнЮре”,2003,с.808;

5. Про місцеві державні адміністрації //Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV

6. Про місцеве самоврядування //Закон України від 21 травня 1997 року №280/97ВР

7. Про органи самоорганізації населення //Закон України від 11 липня 2001 року №2625-III

8. Конституція Автономної Республіки Крим //Затверджена Законом України від 23 грудня 1998 року.

9. Про столицю України – місто – герой Київ //Закон України від 15 січня 1999 року №401-XIV.

10. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів //Закон України від 10 липня 2010 року № 12487 –VI.


11. Про всеукраїнські та місцеві референдуми //Закон України від 3 липня 1991 року №1286-XII.

12. Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів //Закон України від 4 лютого 1994 року №3949-XII.

13. Про державну службу //Закон України від 16 грудня 1993 року №3723-XII.

14. Про службу в органах місцевого самоврядування //Закон України від 7 червня 2001 року №2493-ІІІ.

15. Європейська хартія місцевого самоврядування //Ратифікована Законом України від 15 липня 1997 року №452/97-ВР

16. Концепція Адміністративної реформи в Україні //Затверджено Указом Президента України від 22 липня 2001 року №810/98.

17. Про концепцію державної регіональної політики //Указ Президента України від 25 травня 2001 року №341/2001

18. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні // Указ Президента України від30 серпня 2001 року №749/2001.

19. Територіальна організація влади в Україні (статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) //Довідник За загальною редакцією А.П.Зайця, Київ, Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002 рік.

20. Конституційне право України, підручник за редакцією В.Ф. Погорілка, Київ, наукова думка,2002 р.

21. Конституційне право. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1/ за ред. В.Ф.Погорілко. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2006. – 544 с. – Т2/ За загальною редакцією Ю.С. Шемшушенка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2008. – 800 с.

22. А.М.Колодій, А.Ю.Олійник Державне будівництво і місцеве самоврядування, навчальний посібник, Київ, Юрінком Інтер 2001 рік.

23. Погорілко В. Ф. , Баймуратов М. О., Бальций Ю. Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник. \За ред. Баймуратова М. О. – 2-ге вид. доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 716 с.

 1. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький Муніципальне право України//Підручник, стереотипне видання. К.: Юрінком Інтер, 2001 рік;

25. О.В.Батанов. Муніципальне право України//Підручник. Відповідальний редактор М.О. Баймуратов – Х.: „Одіссей”,2008. – 528с. серія: „Інноваційні освітні технології у муніципальному праві”;

26. О.В.Батанов. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні, монографія, Київ, 2001 рік

27. Ю. Панейко. Теоретичні основи самоврядування, Мюнхен, 1963 рік.

28. В.М. Кампо. Місцеве самоврядування в Україні, Київ 1997 р.

29. В. Пархоменко. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х років, Київ, 1999рік.

30. В.А. Ясюнас. Основи місцевого самоврядування. Учбовий посібник. Москва, 1998 року.

31. В.В.Таболин. Право муніципального управління, Москва, 1997 рік.

32. В.В.Кравченко, М.В.Пітцик. Муніципальне право України// Навчальний посібник, Київ, Атіка, 2003 рік.

 

 

Тема 4. Організаційна єдність місцевого самоврядування в Україні.

 

Сільська, селищна, міська рада склад та форми діяльності.

Виконавчі комітети сільської, селищної, міської ради, склад, порядок утворення та форми діяльності.

Правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Форми контролю: Семінар.

Практичне завдання:

 

 

Оберіть правильну відповідь

 

1. Рада вважається правомочною за умови обрання не менше, як: І/3 2/3 1/2 депутатів від загального складу ради.

2. Чергові вибори депутатів місцевих рад призначаються не пізніше, як за: 80 90 100днів до закінчення терміну повноважень депутатів місцевих рад поточного скликання.

3. Загальний склад ради не повинен перевищувати: 100 120 150депутатів.

4. Сесія ради скликається не менше одного разу па: місяць квартал 6 місяців.

5. Президія Київської міської ради є: виконавчим; дорадчим представницьким органом.

6. Рішення виконкому приймаються на його засіданні: 1/2 1/3 більшістю голосів.

7. Регламент міської ради затверджується не пізніше як на: першій другій третій сесії.

8. Рада попереднього скликання продовжує здійснювати по­вноваження, якщо до ради обрано менше: 1/2 1/3 2/3 її складу.

9. Засідання виконавчого комітету скликаються не рідше од­ного разу на:

Місяць 3 місяці 6 місяців.

 

Чи правильне вказане твердження? Так/Ні Якщо «ні» виправіть його

 

1. Сільський, селищний, міський голова не може бути депута­том будь-якої ради, але може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, зокрема на громадських засадах, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

2. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради призначаються на посаду та звільняються з неї міським головою одноособово за погодженням із радою.

3. Структура, чисельність секретаріату Київської міської ради, витрати на його утримання встановлюються радою за поданням міського голови.

4. До складу виконавчого комітету можуть входити депутати сільської, селищної, міської ради.

5. Персональний склад виконкому затверджується радою за вказівкою сільського, селищного, міського голови.

 

 

Завершіть речення

1. Сесія ради складається з ...

 1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається...
 2. Виконавчі органи підконтрольні ...
 3. Персональний склад виконавчого комітету місцевої ради затверджується...
 4. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської районної у місті ради є...
 5. Рада, в межах своїх повноважень, приймає нормативні акти у формі...

 

Теми рефератів :

1. Форми діяльності місцевих рад

2. Депутатські комісії і фракції рад місцевого самоврядування.

3. Правові акти органів місцевого самоврядування.

Література:

 

1. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року.

2. Акт проголошення незалежності України прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 року.

3. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року.

 1. Конституція України. Науково-практичний коментар. Х. ”Право”, 2003,К., Видавничий дім „ІнЮре”,2003,с.808;

5. Про місцеві державні адміністрації //Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV

6. Про місцеве самоврядування //Закон України від 21 травня 1997 року №280/97ВР

7. Про органи самоорганізації населення //Закон України від 11 липня 2001 року №2625-III

8. Конституція Автономної Республіки Крим //Затверджена Законом України від 23 грудня 1998 року.

9. Про столицю України – місто – герой Київ //Закон України від 15 січня 1999 року №401-XIV.

10. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів //Закон України від 10 липня 2010 року № 12487 –VI.

11. Про всеукраїнські та місцеві референдуми //Закон України від 3 липня 1991 року №1286-XII.

12. Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів //Закон України від 4 лютого 1994 року №3949-XII.

13. Про державну службу //Закон України від 16 грудня 1993 року №3723-XII.

14. Про службу в органах місцевого самоврядування //Закон України від 7 червня 2001 року №2493-ІІІ.

15. Європейська хартія місцевого самоврядування //Ратифікована Законом України від 15 липня 1997 року №452/97-ВР

16. Концепція Адміністративної реформи в Україні //Затверджено Указом Президента України від 22 липня 2001 року №810/98.

17. Про концепцію державної регіональної політики //Указ Президента України від 25 травня 2001 року №341/2001

18. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні // Указ Президента України від30 серпня 2001 року №749/2001.

19. Територіальна організація влади в Україні (статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) //Довідник За загальною редакцією А.П.Зайця, Київ, Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002 рік.

20. Конституційне право України, підручник за редакцією В.Ф. Погорілка, Київ, наукова думка,2002 р.

21. Конституційне право. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1/ за ред. В.Ф.Погорілко. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2006. – 544 с. – Т2/ За загальною редакцією Ю.С. Шемшушенка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2008. – 800 с.

22. А.М.Колодій, А.Ю.Олійник Державне будівництво і місцеве самоврядування, навчальний посібник, Київ, Юрінком Інтер 2001 рік.

23. Погорілко В. Ф. , Баймуратов М. О., Бальций Ю. Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник. \За ред. Баймуратова М. О. – 2-ге вид. доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 716 с.

 1. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький Муніципальне право України//Підручник, стереотипне видання. К.: Юрінком Інтер, 2001 рік;

25. О.В.Батанов. Муніципальне право України//Підручник. Відповідальний редактор М.О. Баймуратов – Х.: „Одіссей”,2008. – 528с. серія: „Інноваційні освітні технології у муніципальному праві”;

26. О.В.Батанов. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні, монографія, Київ, 2001 рік

27. Ю. Панейко. Теоретичні основи самоврядування, Мюнхен, 1963 рік.

28. В.М. Кампо. Місцеве самоврядування в Україні, Київ 1997 р.

29. В. Пархоменко. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х років, Київ, 1999рік.

30. В.А. Ясюнас. Основи місцевого самоврядування. Учбовий посібник. Москва, 1998 року.

31. В.В.Таболин. Право муніципального управління, Москва, 1997 рік.

32. В.В.Кравченко, М.В.Пітцик. Муніципальне право України// Навчальний посібник, Київ, Атіка, 2003 рік.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 123; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.041 с.)