Депутатів від загального складу ради.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Депутатів від загального складу ради. 

Використовуючи набуті, знання, розв'яжіть задачі

1. До міської ради було обрано 36 депутатів. За пропозицією найменшої кількості депутатів, які мають право вимагати скликан­ня позачергової сесії, була скликана така сесія. На цю сесію з'яви­лися всі ініціатори скликання сесії та ще 14 депутатів. На пленарне засідання ради було винесено питання про дотермінове припинен­ня повноважень міського голови, оскільки він не забезпечував здійснення наданих йому повноважень. Проти цього рішення про­голосувало 3 депутати, утрималось — 2 депутати, всі інші присутні депутати проголосували за дотермінове припинення повноважень міського голови. Міський голова участі у пленарному засіданні ра­ди не брав.

Скільки голосів не вистачило для прийняття цього рішення ра­дою?

Вкажіть порядок розв'язку цього завдання.

1. На засідання районної ради міста, що складається із 45 депу­татів, було винесено питання про звільнення заступника голови цієї ради на вимогу найменшої кількості депутатів, які мають таке пра­во згідно з чинним законодавством. Окрім голови цієї ради, що проводив засідання, та ініціаторів цього питання, були присутні ще 19 депутатів. Після голосування, голоси розподілились так: «про­ти» — 4 депутати, «утримались» — 3 депутати, решта — проголо­сували «за».

 

Визначити кількість голосів депутатів, які проголосували «за» прийняття цього рішення та його легітимність.

Теми рефератів:

1. Порядок виборів сільського, селищного, міського голови.

2. Статус голови міст Києва.

3. .Статус голів районної, обласної, районної в місті ради.

 

 

Література :

1. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року.

2. Акт проголошення незалежності України прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 року.

3. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року.

4. Про місцеві державні адміністрації //Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV

5. Про місцеве самоврядування //Закон України від 21 травня 1997 року №280/97ВР

6. Про органи самоорганізації населення //Закон України від 11 липня 2001 року №2625-III

7. Конституція Автономної Республіки Крим //Затверджена Законом України від 23 грудня 1998 року.

8. Про столицю України – місто – герой Київ //Закон України від 15 січня 1999 року №401-XIV.

9. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів //Закон України від 10 липня 2010 року № 12487 –VI.

10. Про всеукраїнські та місцеві референдуми //Закон України від 3 липня 1991 року №1286-XII.

11. Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів //Закон України від 4 лютого 1994 року №3949-XII.

12. Про державну службу //Закон України від 16 грудня 1993 року №3723-XII.

13. Про службу в органах місцевого самоврядування //Закон України від 7 червня 2001 року №2493-ІІІ.

14. Європейська хартія місцевого самоврядування //Ратифікована Законом України від 15 липня 1997 року №452/97-ВР

15. Концепція Адміністративної реформи в Україні //Затверджено Указом Президента України від 22 липня 2001 року №810/98.

16. Про концепцію державної регіональної політики //Указ Президента України від 25 травня 2001 року №341/2001

17. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні // Указ Президента України від30 серпня 2001 року №749/2001.

18. Територіальна організація влади в Україні (статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) //Довідник За загальною редакцією А.П.Зайця, Київ, Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002 рік.

19. Конституційне право України, підручник за редакцією В.Ф. Погорілка, Київ, наукова думка,2002 р.

20. Конституційне право. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1/ за ред. В.Ф.Погорілко. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2006. – 544 с. – Т2/ За загальною редакцією Ю.С. Шемшушенка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2008. – 800 с.

21. А.М.Колодій, А.Ю.Олійник Державне будівництво і місцеве самоврядування, навчальний посібник, Київ, Юрінком Інтер 2001 рік.

22. Погорілко В. Ф. , Баймуратов М. О., Бальций Ю. Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник. \За ред. Баймуратова М. О. – 2-ге вид. доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 716 с.

 1. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький Муніципальне право України//Підручник, стереотипне видання. К.: Юрінком Інтер, 2001 рік;

24. О.В.Батанов. Муніципальне право України//Підручник. Відповідальний редактор М.О. Баймуратов – Х.: „Одіссей”,2008. – 528с. серія: „Інноваційні освітні технології у муніципальному праві”;

25. О.В.Батанов. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні, монографія, Київ, 2001 рік

26. Ю. Панейко. Теоретичні основи самоврядування, Мюнхен, 1963 рік.

27. В.М. Кампо. Місцеве самоврядування в Україні, Київ 1997 р.

28. В. Пархоменко. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х років, Київ, 1999рік.

29. В.А. Ясюнас. Основи місцевого самоврядування. Учбовий посібник. Москва, 1998 року.

30. В.В.Таболин. Право муніципального управління, Москва, 1997 рік.

31. В.В.Кравченко, М.В.Пітцик. Муніципальне право України// Навчальний посібник, Київ, Атіка, 2003 рік.

 

Тема 7. Бюджетно-фінансові повноваження органів місцевого самоврядування в Україні.

 1. Поняття бюджетно-фінансових повноважень органів місцевого самоврядування в Україні.
 2. Повноваження органів місцевого самоврядування на отримання доходів у місцеві бюджети.
 3. Основні положення процесу формування місцевих бюджетів.
 4. Особливості складання і виконання районних і обласних бюджетів

Форма контролю – семінар

 

Практичне завдання:

 

Виберіть правильну відповідь

 

 1. Підставою для рішення відповідної ради про ___________ у складі місцевого бюджету може бути виключно закон про Державний бюджет України.

 

· створення спеціального фонду

· позабюджетних коштів

· створення іншого фонду

2. Держава фінансує у _________ обсязі здійснення органами
місцевого самоврядування наданих законом повноважень органів виконавчої влади.

· повному

· необхідному

· мінімальному

3. Самостійність місцевих бюджетів ______________ власними та
закріпленими за ними на стабільній основі законом
загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до закону.

· гарантується

· встановлюється

· забезпечується

Чи правильне вказане твердження? Так/Ні. Якщо „ні” — ви­правіть його.

1. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних,
визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку місцевих податків, зборів та інших обов'язкових
платежів.

2. Складання і виконання районних і обласних бюджетів
здійснюють відповідні державні адміністрації згідно з цим Законом та законом про бюджетну систему.

 

3. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на
основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з
урахуванням економічного, соціального, природного та екологічного стану відповідних територіальних громад виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, встановленого законом.

 

Завершіть речення

1. У доходній частині місцевого бюджету окремо виділяються
доходи, необхідні для виконання власних повноважень, і доходи,
необхідні для забезпечення виконання делегованих законом
повноважень .....

 

2. Порядок зарахування доходів до місцевих бюджетів
визначається законом .....

 

3. Видатки місцевих бюджетів поділяються на дві частини:
видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень місцевого
самоврядування, і видатки, пов'язані з виконанням делегованих
законом повноважень .....

Теми рефератів:

 1. Правові засади складання проектів місцевих бюджетів.
 2. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.
 3. Відповідальність за бюджетні правопорушення.

Література :

 

1. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року.

2. Акт проголошення незалежності України прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 року.

3. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року.

 1. Конституція України. Науково-практичний коментар. Х. ”Право”, 2003,К., Видавничий дім „ІнЮре”,2003,с.808;

5. Європейська хартія місцевого самоврядування //Ратифікована Законом України від 15 липня 1997 року №452/97-ВР

6. Бюджетний кодекс України //Закон України від 08 липня 2010 року №2456-VI.

7. Цивільний кодекс України//Закон України від 16 січня 2003 № 435-IV;

8. Господарський кодекс України//Закон України від 16 січня 2003 року №436-IV;

9. Земельний кодекс України//Закон України від вiд 25.10.2001 № 2768-III.

10. Про місцеві державні адміністрації //Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV

11. Про місцеве самоврядування //Закон України від 21 травня 1997 року №280/97ВР

12. Про органи самоорганізації населення //Закон України від 11 липня 2001 року №2625-III

13. Конституція Автономної Республіки Крим //Затверджена Законом України від 23 грудня 1998 року.

14. Про столицю України – місто – герой Київ //Закон України від 15 січня 1999 року №401-XIV.

15. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів //Закон України від 10 липня 2010 року № 12487 –VI.

16. Про всеукраїнські та місцеві референдуми //Закон України від 3 липня 1991 року №1286-XII.

17. Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів //Закон України від 4 лютого 1994 року №3949-XII.

18. Про державну службу //Закон України від 16 грудня 1993 року №3723-XII.

19. Про службу в органах місцевого самоврядування //Закон України від 7 червня 2001 року №2493-ІІІ.

20. Концепція Адміністративної реформи в Україні //Затверджено Указом Президента України від 22 липня 2001 року №810/98.

21. Про концепцію державної регіональної політики //Указ Президента України від 25 травня 2001 року №341/2001

22. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні // Указ Президента України від30 серпня 2001 року №749/2001.

23. Територіальна організація влади в Україні (статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) //Довідник За загальною редакцією А.П.Зайця, Київ, Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002 рік.

24. Конституційне право України, підручник за редакцією В.Ф. Погорілка, Київ, наукова думка,2002 р.

25. Конституційне право. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1/ за ред. В.Ф.Погорілко. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2006. – 544 с. – Т2/ За загальною редакцією Ю.С. Шемшушенка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2008. – 800 с.

26. А.М.Колодій, А.Ю.Олійник Державне будівництво і місцеве самоврядування, навчальний посібник, Київ, Юрінком Інтер 2001 рік.

 1. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький Муніципальне право України//Підручник, стереотипне видання. К.: Юрінком Інтер, 2001 рік;

28. В.В.Кравченко, М.В.Пітцик. Муніципальне право України// Навчальний посібник, Київ, Атіка, 2003 рік.

29. Погорілко В. Ф. , Баймуратов М. О., Бальций Ю. Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник. \За ред. Баймуратова М. О. – 2-ге вид. доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 716 с.

30. О.В.Батанов. Муніципальне право України//Підручник. Відповідальний редактор М.О. Баймуратов – Х.: „Одіссей”,2008. – 528с. серія: „Інноваційні освітні технології у муніципальному праві”;

31. О.В.Батанов. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні, монографія, Київ, 2001 рік

32. Ю. Панейко. Теоретичні основи самоврядування, Мюнхен, 1963 рік.

33. В.М. Кампо. Місцеве самоврядування в Україні, Київ 1997 р.

34. В. Пархоменко. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х років, Київ, 1999рік.

35. В.А. Ясюнас. Основи місцевого самоврядування. Учбовий посібник. Москва, 1998 року.

36. В.В.Таболин. Право муніципального управління, Москва, 1997 рік.

37. Є.А.Алісов, Л.К.Воронова, С.Т.Кадькаленко та ін. Фінансове право // Підручник за загальною редакцією проф. Л.К.Воронової, Харків: “Консум”, 1998 рік.

38. О.П. Орлюк. Фінансове право: Навчальний посібник. – К,: Юрінком Інтер, 2003р.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.105 (0.011 с.)