Посібники, розроблені в рамках Українсько-швейцарського проекту «Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні».Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Посібники, розроблені в рамках Українсько-швейцарського проекту «Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні».У співпраці з Національною академією державного управління при Президентові України було перекладено, адаптовано та опубліковано три посібники Ради Європи (2009- 2011 рр.)

Посібник для учнів середньої школи «Живемо у демократії. Плани уроків з питань Освіти для демократичного громадянства та Освіти прав людини для загальноосвітніх навчальних закладів / [Р.Голлоб, П. Крапф] за заг.ред.Р. Голлоб, П. Крапф та ін. ; пер. з англ.. та адапт. О.В.Овчарук ; заг. ред. укр. версії Н. Г. Протасова . – К : НАДУ, 2009, 212 с.

Посібник адресовано вчителям та методистам основної школи. Посібник укладено експертами Ради Європи як інструмент для педагогів, що викладають різні навчальні дисципліни та працюють у галузі громадянської освіти/ освіти для демократичного громадянства. Навчальний матеріал у посібнику поданий у легкій, доступній формі, що дозволяє використовувати його як при викладанні спеціального курсу, так і при викладанні окремих модулів й тем на уроках із різних навчальних дисциплін. На думку авторів посібника, знання, уміння та навички у галузі громадянської освіти мають стати підґрунтям для розвитку компетентної молоді, здатної самостійно приймати рішення і сприятимуть становленню молодої людини у різних життєвих сферах.

Впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти прав людини, на думку авторів, базується на таких трьох базових принципах: навчання «про» демократію та права людини; навчання «через» демократію та права людини; навчання «для» демократії та прав людини.

Даний посібник укладено з урахуванням того, що поняття та приклади, наведені у змісті вправ і уроків, є життєвими прикладами і характерні як для країн Європи, так і для України. Вправи, що подані у посібнику, вводять учнів у ситуацію, яку необхідно вирішити, або обговорити, висловити свою позицію. Саме тому укладачі посібника та його перекладачі адаптували саме термінологію, а не зміст посібника, який є цінним своєю автентичністю та тим, що він був успішно апробований у навчальних закладах багатьох європейських країн.

Посібник побудовано на основі інтегрованого підходу, що передбачає його використання як на уроках, так і окремим курсом, і в позакласній роботі з учнями.

У методичному блоці автори подають карту ключових понять ОДГ/ОПЛ і їх місце у процесі навчання відповідно до навчального середовища школи. Крім того, кожен блок тем вмішує послідовно поданий у формі урочного плану, вміщує необхідні елементи (тема, мета та завдання уроку, вправи та завдання для учнів, інформаційний матеріал для вчителя, методи роботи та очікувані результати).

Посібник вміщує такі тематики:

1. Особистість та громада (стереотипи, рівноправність, різноманітність, конфлікти).

2. Беремо відповідальність (права, свободи та відповідальність).

3. Участь (шкільна газета, ЗМІ).

4. Сила та влада (правила та закон, уряди та політики).

Автори посібника розглядають школу, як місце, де учні набувають життєвого досвіду, а саме, як мікрогромаду, що слугує моделлю суспільству. Тому вправи, що подані у посібнику тісно пов’язані зі шкільним життям учнів.

Зростаємо у демократії. Плани уроків для початкових класів з освіти для демократичного громадянства та прав людини (ОДГ/ОПЛ)/ [В. Вайдінгер, Р. Голлоб] заг.ред.Р. Голлоб, П. Крапф та ін.; пер. з англ. та адапт. О.В.Овчарук ; заг. ред. укр. версії Н. Г. Протасова . – К : НАДУ, 2011, 154 с.

Новизна навчального посібника, який розроблено та рекомендовано для країн членів Ради Європи, полягає у важливості поширення знань та розвитку демократичних цінностей школярів в умовах побудови громадянського суспільства. Посібник подано у вигляді набору інструментів для педагогів та учнів в рамках вивчення різних навчальних дисциплін за принципом інтегрованого підходу.

Специфіка посібника полягає у його відповідності потребам української школи в контексті розвитку освіти для демократичного громадянства та членства України в Раді Європи.

Слід окремо зазначити вікову категорію учнів, на яку розраховано даний посібник. Дев’ять розділів складаються з п’яти уроків кожен, які адресовані учням останніх двох років початкової школи (в країнах Європи) віком 10 та 11 років, яка має різну тривалість (від 4-х до 6-ти років навчання). В Україні даний віковий період припадає на 5-і класи середньої школи. Посібник враховує вікові особливості учнів 10-11 рр. та можливості школи щодо впровадження курсу. Окремі розділи можуть бути використані при вивченні мов, географії, історії, суспільствознавчих дисциплін, етики, мистецтв тощо.

Сам зміст ОДГ/ОПЛ побудований на вимірі – навчання через демократію та права людини та додає нової перспективи процесам навчання в рамках існуючої програми через запровадження так званого активного навчання через власний досвід, застосування інтерактивних методів, розвитку критичного мислення та відповідальної участі школярів.

Також важливою є термінологія, що подана у посібнику. Варто зазначити, що терміни, які застосовані у даному посібнику, є відображенням сучасних підходів до викладання дисциплін суспільствознавчого циклу у школах країн Європи. Так, наприклад, дев’ять розділів посібника торкаються таких ключових понять, як ідентичність, право, відповідальність, рівноправність, різноманітність та плюралізм, конфлікт, медіа, права та свободи, уряди та політики, правила та закон. Низка фахових термінів, що використана у посібнику, є також предметом уваги європейських педагогів та стала загальновживаною у контексті освіти для демократичного громадянства та прав людини, відображена у нормативних документах Ради Європи, зокрема у Хартії освіти для демократичного громадянства та освіти прав людини, прийнятої Радою Європи у 2010 році та інших документах.

Укладачі та перекладачі даного посібника при адаптації посібника намагались не втратити автентичність спеціальної термінології, та змістового контексту посібника. Про це свідчать стислі витяги з міжнародних документів та трактування термінів та понять, що вже увійшли в практику вивчення прав людини та освіти для демократії. Важливим є також успішна апробація посібника у низці європейських країн та в Україні.

Українська освіта сьогодні потребує розробки таких навчальних матеріалів, що відповідали б кращим світовим тенденціям. Особливістю посібника є його універсальність та адаптивність до освітніх систем країн-членів Ради Європи, гнучка структура, зручний та зрозумілий методичний інструментарій.

В порівняльно-педагогічному контексті посібник є новим та адаптивним для української школи і сприятиме впровадженню освіти для демократичного громадянства та прав людини на засадах інноваційності та відкритості до систем освіти в європейських країнах.

Навчаємо демократії : базові матеріали з питань демократичного громадянства та прав людини [Р. Голлоб, П. Крапфн, В. Вайдінгер,] заг.ред.Р. Голлоб, П. Крапф та ін. ; пер. з англ. та адапт. Л.І.Паращенко ; заг. ред. укр. версії Н. Г. Протасова . – К : НАДУ, 2011, 158 с.

Даний посібник є наступним у серії посібників, що розроблено для керівників ЗНЗ з питань освіти для демократичного громадянства та освіти прав людини. Основною ідеєю посібника є створення демократичного середовища у навчальному закладі, яке є основною умовою формування демократичного світогляду учнів.

У посібнику викладено європейські підходи до ОДГ/ОПЛ, проаналізовано концепції громадянства, розкрито основні поняття демократії та прав людини. Детально викладено особливості викладання ОДГ/ОПЛ у навчальних закладах, запропоновано механізми впровадження даного напряму у загальноосвітніх навчальних закладах.

Освіта для демократичного громадянства. Посібник для підготовки вчителів з питань освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (вдосконалена версія – вересень 2007) [Р. Голлоб, Е. Хаддлестон, П. Крапф, М.-Х. Салема, В. Спажич-Вркаш]; пер. з англ. та адапт. Л.М.Ващенко ; заг. ред. укр. версії Н. Г. Протасова . – К : Вид-во «Гопак», 2009. - 89 с.

Посібник призначений для підготовки та підвищення кваліфікації вчителів з питань освіти для демократичного громадянства та освіти прав людини. Розділи посібника розкривають основні підходи до розроблення ефективної системи підготовки вчителя. Описано систему підготовки вчителів на етапах базової та поточної підготовки. Важливим елементом посібника є визначення напрямів освітньої політики (розроблення та впровадження політики) та визначено, що у більшості країн впровадження ОДГ відбувається за ініціативи громадських організацій. Визначено необхідність розмежовувати відповідальність за провадження політики викладання ОДГ відповідно від базової та поточної підготовки між відомствами та установами. Доцільним вбачається здійснення координації даного напряму на регіональному напрямі через регіональних радників.

Автори рекомендують при забезпеченні базової підготовки визначити відповідні стандарти, які повинні стати кваліфікаційним мінімумом у роботі вчителя. В посібнику подано перелік професійних компетентностей, що необхідні спеціалістам з викладання курсу ОДГ/ОПЛ. Крім професійних компетентностей виокремлені особистісні якості, якими повинен володіти вчитель, що викладатиме ОДГ/ОПЛ. Важливим автори вважають, що інтерес до питань ОДГ не повинен обмежуватись професійною діяльністю вчителя, а виходити за межі класу і стосуватись повсякденного життя.

Окреме місце займають такі питання, як: форми і методи навчання демократії; управління навчальним процесом і робота з людьми; створення відповідної навчальної атмосфери; моделювання навичок, умінь, цінностей та схильностей; робота з суперечливими питаннями; зв'язок із співтовариством за межами класу; усвідомлення вчителем необхідності удосконалення професійної діяльності; співробітництво; самооцінка школою рівня реалізації ідей навчання демократії; планування розвитку ОДГ у школах та ін.

Підготовка вчителя у посібнику передбачає застосування активних методів навчання, роботу в команді, інтерактивні методи, критичне мислення, участь та ін. Особливе місце відводиться проектній роботі. Автори посібника подають відповідні рекомендації. Посібник містить додатки з прикладами для вивчення з досвіду впровадження ОДГ/ОПЛ у країнах з молодими демократіями (Словенія, Боснія і Герцеговина, Польща та ін.)

Демократичне врядування в школах : [посібник] / [Е.Бекман, Б. Траффорд пер. з англ. та адапт. Л.І.Паращенко ; заг. ред. укр. версії Н. Г. Протасова . – К : НАДУ, 2009. - 100 с.

Автори пропонують набір методик для аналізу й оцінки стану справ у школі, алгоритм змін у ключових напрямках її життя, наводять зразки успішної практики та розвіюють усталені міфи щодо втрати влади при демократичному врядуванні.

Автори посібника закликають до подолання залишків адміністративно-бюрократичного керівництва, утвердження державно-громадської моделі управління освітою на засадах демократичного врядування, формування у всіх учасників навчально-виховного процесу активної громадянської позиції, високої політичної культури і демократичних цінностей.

Громадсько-активні школи в Україні : кроки до дій: Посібник зі створення та управління громадсько-активною школою. - Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» - 2-е видання. – К.:СПД-ФОП Парашин К.С. 2008. – с. 164.

Посібник висвітлює принципи, моделі та підходи до організації громадсько-активної школи. Вміщує практичні поради налагодження співпраці між школою та громадами, висвітлено особливості управління громадсько-активною школою.

Адресовано посібник керівникам навчальних закладів, системі післядипломної педагогічної освіти, керівним кадрам загальної середньої освіти, методистам та вчителям.

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» також розробив низку інших навчальних модулів для курсів підвищення кваліфікації в ІППО та для вчителів, що мають громадянознавчу спрямованість.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.178.91 (0.009 с.)