Концепція громадянської освіти в середній школі України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Концепція громадянської освіти в середній школі УкраїниДана концепція розроблена групою українських науковців та педагогів в межах Проекту "Освіта для демократії в Україні", що є частиною Трансатлантичної програми підтримки громадянського суспільства, яку підтримують уряди США та Європейського Союзу. Автори Концепції визначають поняття ГО, як спеціалізовану, систематичну підготовку людей до суспільного життя в умовах демократії.

Громадянська освіта є складною динамічною системою, що поєднує: громадянські знання, на основі яких формуються уявлення про форми і способи функціонування громадянина в політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному полі демократичної держави; громадянські уміння та досвід участі у соціально-політичному житті суспільства та практичного застосування знань; громадянські чесноти - норми, установки, цінності та якості, притаманні громадянину демократичного суспільства.

Особливість концепції полягає в тому, що автори виокремили проблеми, які спричинили важливість та необхідність впровадження ГО; окреслили основні принципи ГО, охарактеризували ї зміст.

Актуальність побудови системи демократичної громадянської освіти в школі, на погляд авторів, обумовлена такими реаліями політичного життя України: спонтанністю, неузгодженістю та безсистемністю зусиль, спрямованих на демократизацію суспільного життя; низьким рівнем суспільного прийняття демократичного ладу та довіри до нього; недемократичністю відносин між державою та суспільством і державою та особою. На думку авторів, потреба розробки концепції обумовлена:

- недостатньою спрямованістю навчально-виховного процесу в Україні на формування демократичного світогляду;

- необхідністю досягти відповідність теоретичного знання повсякденній соціальній практиці.

Автори концепції виокремили:

- громадянські знання, на основі яких формуються уявлення про форми і способи функціонування громадянина в політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному полі демократичної держави;

- громадянські уміння та досвід участі у соціально-політичному житті суспільства та практичного застосування знань;

- громадянські чесноти - норми, установки, цінності та якості, притаманні громадянину демократичного суспільства.

У 2012 році в Україні було здійснено роботу над новою Концепцією громадянської освіти та виховання (Прес-служба Президента України (10.09.2012 р.). - http://www.president.gov.ua/news/25301.html). У прес-релізі сказано, що «робоча група з питань інформаційної політики та громадянської освіти Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України проаналізувала підсумки моніторингу викладання предметів громадянського циклу у 2012 -2013 роках. На своєму другому засіданні члени робочої групи також обговорили пропозиції Інституту інноваційних технологій та змісту освіти щодо нової Концепції громадянської освіти та виховання в Україні. «За результатами моніторингу підготовлені методичні рекомендації з громадянської освіти та виховання у навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році, які можна знайти на веб-сайтах регіональних управлінь освіти та науки», - поінформував директор Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти, науки, молоді та спорту Олександр Удод. В системі післядипломної педагогічної освіти, курсової підготовки та здобуття другої вищої педагогічної освіти діють 37 курсів для вчителів- викладачів суспільних дисциплін. Серед них - курси «Громадянська освіта», «Цінності демократичного громадянського суспільства», «Впровадження ідей демократичного громадянства». Також передбачені лекції та тренінги на теми «Демократичне самоврядування у школі», «Громадянська освіта в курсі «Я і Україна», «Життя у толерантному суспільстві - стереотипи, упередження», «Особливості викладання курсів з громадянської освіти».

До роботи над даною Концепцією були залучені фахівці Інституту проблем виховання і педагогіки Національної академії педагогічних наук, 27-ми Інститутів післядипломної освіти, Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, Асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова доба», фонду «Відродження». Розробники нової Концепції громадянської освіти та виховання врахували основні положення Указу Глави держави «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації».

Проект Концепції громадянської освіти та виховання в Україні оприлюднений 29 листопада 2012 р. на офіційному сайті Міністерства освіти, молоді та спорту України, до 10 січня тривало офіційне обговорення документу (http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/doc_30112012.doc).

Проект Концепції розроблено Відповідно до протокольного рішення Робочої групи з питань інформаційної політики та громадянської освіти Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України та з метою реалізації державної політики, спрямованої на формування сприятливого середовища для становлення в Україні громадянського суспільства, досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина. В основу Концепції закладено особистісно зорієнтований та діяльнісний, конкретно-історичний підходи. Базовими принципами громадянської освіти та виховання є принципи гуманізму, демократичності, зв’язку з практичною діяльністю, зорієнтованості на позитивні соціальні дії, наступності і безперервності, міждисциплінарності, культуровідповідностиі, полікультурності, інтеркультурності, плюралізму, самоактивності й саморегуляції, системності.

Подано визначення громадянської освіти та виховання:

Громадянська освіта- навчання, спрямоване на формування знань про права і обов'язки людини. Громадянська освіта тісно пов'язана '84{з формуванням соціально-політичної компетентності особистості у суспільній сфері, яка передбачає, перш за все, політичну, правову й економічну освіченість й здатність керуватися відповідними знаннями в умовах кардинальної перебудови суспільства.

Громадянське виховання- процес формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що надає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично, юридично дієздатною та захищеною. Воно покликане виховувати особистість чутливою до свого оточення, долучати її до суспільного життя, в якому права людини виступають визначальними. Громадянське виховання об'єднує в собі суспільну й приватну сфери.

Визначено роль інститутів, що мають забезпечили громадянську освіту і виховання, подано мету, завдання, зміст, форми та методи ГО та виховання, визначено роль системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з питань ГО.

1.2. Проект "Освіта для демократії в Україні"

У березні 2000 р. розпочався проект "Освіта для демократії в Україні" (http://www.edudemocracy.

org.ua/) за підтримки Європейського Союзу та уряду США, ряд українських, європейських та американських установ, організацій та експертів спільно працюють над втіленням проекту. Метою даного проекту стало сприяння розвитку демократичної політичної культури. Завданням проекту було сприяння впровадженню громадянської освіти в середніх школах України в 9-11 класах. Керівництво європейською частиною проекту здійснювалось Інститутом суспільства і політики (Нідерланди) (Instituut voor Publiek en Politiek, IPP) та Мершон-центром Державного університету Огайо (США) (Ohio State University). Трансатлантичне координування було покладено на CIVITAS Інтернешнл (Франція) (CIVITAS International). Основними завданнями проекту були:

сприяння створенню національної політики громадянської освіти в середніх школах;

розробка навчальної програми що описує цілі та зміст громадянської освіти в середніх школах;

створення навчально-методичного забезпечення викладання громадянської освіти в середніх школах;

перепідготовка вчителів;

створення мережі обміну інформацією, розповсюдження матеріалів та підтримка громадянської освіти.

У травні (19-20 травня) 2000 р. було проведено установчу конференцію в Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка. В результаті здійснення проекту більше ніж 150 вчителів, викладачів інститутів удосконалення вчителів, викладачів педагогічних навчальних закладів та університетів, представників НДО брали участь у семінарах та практичних заняттях. Була розроблена Навчальна програма з громадянської освіти в 9-11 класах. Також силами проекту було створено 3 ресурсні центри (Львів, Київ та Сімферополь) та національна мережа фахівців з громадянської освіти, що були підготовлені в рамках заходів проекту з числа методистів та вчителів. Проект завершився у 2002 р.

Проектом "Освіта для демократії в Україні" було створено центри громадянської освіти спільно з Центральним, Кримським та Миколаївським інститутами післядипломної педагогічної освіти. Подібну функцію виконують 11 інформаційних пунктів з громадянської освіти, відкритих при педагогічних університетах, інститутах післядипломної педагогічної освіти, школах у Києві, Полтаві, Чернігові, Рівному, Сумах, Бердянську, Одесі, Донецьку, Харкові, Севастополі та Луганську. За підтримки Проекту було створено Всеукраїнську спілку викладачів суспільних дисциплін та громадянської освіти (президент Т.В.Ладиченко).

В результаті діяльності проекту було здійснено розробку та публікацію низки посібників та впроваджено навчальний курс, а саме: розробка, публікація й обговорення Концепції громадянської освіти в школах України; підготовка й апробація програми курсу "Громадянська освіта" для 9 - 11 класів ЗОШ (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, протокол № 1/11-2216 від 25 квітня 2001 р.) та навчально-методичного забезпечення до нього (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, протокол № 1/11-448 від 11 лютого 2002 р.): навчального посібника "Громадянська освіта" для учнів 9 -

11 класів ЗОШ (К.: Генеза, 2002) та книги для вчителя (Львів: Тека, 2002); підготовка вчителів та забезпечення викладання курсу в 507 школах 23 регіонів України.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 279; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.99.222 (0.006 с.)