СУЧАСНИЙ СТАН ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СУЧАСНИЙ СТАН ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИВ УКРАЇНІ

Автори: Іванюк І.В., Овчарук О.В., Терещенко А.Б.

Дослідження здійснено за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в

рамках проекту «Сучасний стан громадянської освіти в Україні та європейських країнах»

Результати дослідження було обговорено під час

науково-практичних семінарів в Інституті

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН

України та Київського ліцею бізнесу за участі

представників наукової, науково-педагогічної

громадськості.

© ГО «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої

політики»

Київ -2013

ВСТУП

Останні десятиліття стає зрозумілим, що суспільні перетворення пов’язані, в першу чергу, зі змінами у свідомості людини. На тлі суспільних перетворень та їх трансформацій у системах освіти важливу роль відіграє питання формування громадянина, його громадянської культури, освіченості у правовому, суспільному та політичному полі. Питання громадянської освіти постає в даному аспекті одним з ключових. Особливу роль у виокремленні громадянської освіти, як сектору, відіграють ті процеси, що пов’язані з інтеграцією України у європейський та світовий освітній простір. Адже пріоритетом нашої країни проголошується саме формування свідомого, активного, демократичного громадянина, здатного жити та діяти у громадянському суспільстві, що постійно оновлюється і розвивається.


Сплеск інтересу та важливості громадянської освіти, пов'язаний, насамперед, з тими процесами, що відбуваються на світовій арені сьогодні. Серед них:

_ зміни на геополітичній мапі світу;

_ відродження демократій;

_ встановлення нових, демократичних урядів та політик;

_ зміни у суспільній свідомості;

_ виокремлення загальнолюдських демократичних цінностей;

_ реформи у суспільному, економічному, політичному житті;

_ реформи в освітніх системах тощо.

Останнім часом в суспільстві відчувається певний скепсис щодо розбудови політики демократії та інституту прав людини. Особливо це відчувається серед молоді, покоління, що покликане будувати суспільні стосунки, бути відповідальними за власне життя та життя інших, брати активну участь у розбудові демократичних інститутів у державі. Сьогодні відчувається брак громадянської свідомості шкільної молоді на тлі розбудови демократичного простору держави.

Дана ситуація спостерігається внаслідок багатьох факторів, серед яких один з важливих - недостатня обізнаність та поінформованість щодо основ демократичного громадянства, важливості та дієвості інститутів прав людини, верховенства права та ролі молоді у цих процесах.


Отримати важливі знання стосовно демократичного громадянства та демократичних принципів співіснування можливе не тільки за умови викладання в школі та надалі у вищих навчальних закладах предметів громадянознавчого циклу, а й через активну участь в демократичних процесах, серед яких: учнівське та студентське самоврядування, участь у проектах, що спрямовані на підтримку та запровадження основ демократії в навчальних закладах, формування власної громадянської самосвідомості та громадянської участі та ін., що, незаперечно, є важливим разом з системним впровадженням основ знань з громадянства в систему шкільної освіти.

Проблема громадянської освіти привертає увагу як дослідників та розробників з країн, що належали до соціалістичного табору, так і країн з розвиненою демократією. Важливим сьогодні вбачається здійснення аналізу того досвіду, що сьогодні може бути виокремлений як успішна практика та застосований для вирішення багатьох проблем у сфері виховання громадянина демократичної культури. В країнах Європи та світу сьогодні стали вже загальновживаними ті поняття, що стосуються знань та компетентностей у сфері громадянськості, що тісно пов’язані з поняттям громадянської освіти. Саме погляди на поняття «громадянин», «громадянськість», «участь у прийнятті рішень», «відповідальність», «свободи» та ін. є у фокусі змістового наповнення курсів та проектів з громадянської освіти.

Останні роки на міжнародній арені з’явилась низка ініціатив, що остаточно виокремили та підкреслили важливість освіти громадянина демократичного суспільства. У прийнятій Радою Європи у 2010 р. Хартією освіти для демократичного громадянства та освіти прав людини проголошується необхідність та важливість для кожної країни «виховання, підготовки, інформування, практики та діяльності, спрямованих на передачу знань, навичок та усвідомлення, а також на розвиток ставлення та поведінки, розширення можливостей здійснювати й захищати свої демократичні права та відповідальність у суспільстві, цінувати багатоманітність, відігравати активну роль в демократичному житті з метою просування й захисту демократії та верховенства права».

Фактом залишається й те, що освітяни, на жаль, по-різному підходять до результатів, які має отримати учень внаслідок вивчення предметів громадянознавчого циклу. Більше, як в Україні, так і в країнах постсоціалістичного табору переважає знанієвий (енциклопедичний) підхід, який не надає необхідних навичок та компетентностей реалізовувати отримані знання на практиці незважаючи на те, що громадянська компетентність є складовою освітніх стандартів, що прийняті за останні два роки.

Українські вчителі були і залишаються рушіями тих змін, що відбуваються житті учнівської молоді, їх вплив на формування демократичного середовища у закладі є незаперечним. Однак, загальний скепсис та розчарування суспільства, недостатнє усвідомлення ролі вчителя у процесах демократичних зрушень не дозволяє повністю створити умови для системи підготовки та підвищення кваліфікації вчителів в Україні та для розвитку необхідних професійних якостей у сфері викладання громадянської освіти, яка загалом викладається за традиційними зразками. Залишається проблемою недостатнє усвідомлення педагогічними колами ролі громадянської освіти, яка залишається у школі на так званих вторинних ролях.

Досвід країн з розвиненими демократіями надає можливість поглянути на громадянську освіту не як на предмет, а як напрям та освітню політику, що має постати у центрі уваги освітян та суспільства. У даному контексті важливим є здійснення огляду проектів та програм міжнародних організацій та тих структур, що сприяють розширенню спектру освітніх технологій викладання курсів з громадянської освіти.

Особливу роль у процесах здійснення громадянської освіти відіграють інституції та організації, що реалізують проекти та програми з громадянської освіти. Державні та громадські організації мають подекуди різні погляди на стратегію громадянської освіти, однак, одностайно визначають її необхідність та важливість.

В рамках даного дослідження особливо важливим є аналіз навчально-методичних матеріалів з громадянської освіти, результатів їх впровадження впродовж останніх десятиліть. І особливо важливою залишається суспільна думка щодо результатів громадянської освіти, зокрема точка зору вчителів та учнів. Тому в рамках дослідження експертами Агенції розвитку освітньої політики проведено опитування вчителів та учнів щодо їх поглядів на громадянську освіту, її окремі аспекти та важливість у їхньому житті та суспільстві. Отже, дане дослідження спрямоване на аналіз та узагальнення досвіду впровадження курсів з громадянської освіти, проектів та програм у даній галузі та їх результатів, що здійснювалось завдяки проведенню глибинних інтерв’ю, опитувань учнів, вчителів, спеціалістів післядипломної педагогічної освіти, Міністерства освіти, молоді та спорту України, представників громадських організацій та тих, хто безпосередньо реалізує громадянську освіту у системі загальноосвітніх навчальних закладів. Автори дослідження сподіваються, що його висновки та результати сприятимуть виокремленню здобутків у даній сфері та окреслять спектр проблем, що залишаються досі невирішеними та потребують відповідних кроків з боку освітніх кіл.

Дослідження проводилось громадською організацією «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики» в рамках проекту «Сучасний стан громадянської освіти в Україні та європейських країнах» за фінансової підтримки освітніх програм Міжнародного фонду «Відродження». Дослідження тривало з 01.09.2012 по 31.12.2012. Збір емпіричних даних відбувався у період з 02.10.2012 по 09.11.2012.__
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 126; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.49.228 (0.008 с.)