Гроші та валютні цінності як особливий вид речей 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гроші та валютні цінності як особливий вид речейДо кола об’єктів правовідносин звичайно відносяться матеріально виражені речі, в тому числі гроші та валютні цінності, які справедливо можна віднести до особливих видів речей, тому що розгляд цих об‘єктів варто здійснювати з врахуванням досягнень економічної науки, оскільки сутність, функції, значення та порядок обігу грошей підпадають під об‘єкт вивчення цієї науки, а право закріплює, регулює та охороняє товарно-грошові суспільні відносини.

Отже, одним з різновидів об‘єктів цивільних прав є гроші, і ЦКУ в якості законного платіжного засобу, обов’язкового до приймання на всій території України визнає гривню як грошову одиницю України. Для забезпечення організації готівкового грошового обігу встановлення номіналів, систем захисту, дизайну грошових знаків, створення, виготовлення та зберігання банкнот і монет здійснюється Національним Банком України, який також здійснює емісію національної валюти та встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют (ст. 33 Закону України «Про Національний Банк України»).

Варто відзначити, що гроші, окрім того, що виступають в якості об’єкта цивільних прав можуть виступати і в якості предмета деяких видів цивільних угод. Так, гроші можуть являтися предметом договорів позики та кредиту, так як мета цих договорів полягає у строковому, безвідплатному чи відплатному користуванні грошовими коштами.


У деяких вигадках гроші як об'єкт цивільного права можуть виступати і як індивідуально-визначене майно. В основному це відбувається тоді, коли вони придбані для колекції або виконують функцію речових доказів у скоєному злочині. В цих та інших випадках кожна грошова одиниця індивідуалізується своїм номером і відноситься до речей незамінних і неподільних.

Грошам властиві ознаки родових, подільних і замінних речей. Особливість грошей, як родових і подільних речей, полягає у тому, що вони визначаються не кількістю грошових знаків, а числом вказаних у знаках грошових одиниць - грошовою сумою. Внаслідок цих якостей грошей борг можна погасити будь-якими купюрами.

Гроші виступають як особливий об'єкт цивільного права. Будучи загальним еквівалентом вартості матеріальних благ, вони можуть замінити собою будь-який інший об’єкт відплатних майнових відносин. Грошима можна погасити практично будь-який майновий борг, якщо це не заборонено законом або немає заперечень кредитора.

Слід мати на увазі, що при розрахунках готівкою під грошовими засобами маються на увазі родові ділені речі - банківські квитки і монети, споживчі якості яких визначаються тільки вираженою в них грошовою сумою, а при безготівкових розрахунках - майнові права клієнта банку, виражені в записах про рух грошових сум на його рахунку.


Готівкові гроші виступають засобом збереження вартості абстрактної праці, засобом платежу (мінова вартість), засобом обігу (просторове переміщення грошей – монет, банкнот). Звичайно, безготівковими грошима функція звернення реалізується не в її класичній формі. Рахунок у банку, де значиться певна сума грошей, не переміщується разом з рухом безготівкових грошових коштів. Він може бути відкритий або закритий. Як видно, має місце «розщеплення» грошей на змістовну частину і їх матеріальний носій у тих випадках, коли реалізуються функції обігу та платежу. Звертається обліково-вартісна їх частина у вигляді певної інформації, і в цьому особливість функції звернення безготівкових грошей. Вихід на інформаційну проблему грошей вже мав місце в правовій літературі.

Саме тому інше системне та якісне становище грошей вимагає адекватного відображення цієї зміни в системі права, більш конкретно – в системі об'єктів цивільних прав.

І готівку, і безготівкові гроші є грошима і як об'єкти цивільного права взаємно замінюють один одного. Основним способом розпорядження ними (тобто впливу на них), а також і способом їх використання є їх відчуження.


 

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ОКРЕМИХ ВИДІВ ОБЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Цінні папери: основні властивості та характеристика

У Розділі 2 було розглянуто найпоширеніший вид об’єктів цивільного права – речі. Без винятку кожна особа – фізична або юридична – має у своїй власності хоча б одну річ. Проте цивільне законодавство передбачає існування особливих видів об’єктів цивільного права, які мають вужчу сферу використання та особливий порядок правового режиму. Дані види об’єктів будемо розглядати нижче.

Можемо зазначити, що в умовах становлення ринкової економіки особливі об’єкти цивільного права зазнають дедалі ширшого застосування як у господарському обороті в межах України, так і у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Вагомого значення при цьому набувають цінні папери, які, маючи певну вартість, можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів.

Отже, цінні папери - це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Цінний папір відрізняється від інших документів тим, що він завжди є документом майнового характеру. Але на відміну від інших документів, що фіксують певні майнові права (боргових розписок, страхових полісів, заповітів тощо), цінний папір може бути реалізований лише шляхом його пред'явлення. Інакше кажучи, цінний папір — це такий документ, пред'явлення якого потрібне для здійснення засвідченого ним майнового права.

Цінний папір має бути складений у визначеній законом формі і повинен мати всі необхідні реквізити, перелік яких щодо конкретних видів цінних паперів встановлюється законодавством. Поліграфічне виконання бланків цінних паперів (спосіб друку, папір, засоби захисту тощо) має відповідати встановленим вимогам. Проте слід мати на увазі, що Указом Президента України "Про облік прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність" від 25 травня 1994 p. було встановлено, що випуск цінних паперів може здійснюватися як у паперовій, так і в безпаперовій формі (у вигляді записів в електронних базах даних). Згодом Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 p. визначено правові основи обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні. Цінні папери в Україні можуть випускатися в документарній та бездокументарній формах.

Однією з головних ознак цінного папера є те, що в ньому мають бути чітко засвідчені права володіння або відносини позики чи визначені ті юридичні можливості, на здійснення яких має право законний володілець цінного папера (одержання доходу у вигляді дивідендів або відсотків чи певного майна).

Цінні папери характеризуються також можливістю передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Способи передачі та можливі обмеження щодо передачі залежать від виду цінного папера і можуть бути різними — від вільного обігу до повного індосаменту або до заборони передачі іншим особам.

Залежно від способу визначення уповноваженої особи цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника.

Іменним цінним папером визнається документ, що виписаний на ім'я конкретної особи, яка тільки і може здійснити закріплене цим папером суб'єктивне право.

Цінний папір на пред'явника (пред'явницький), на відміну від іменного, не містить вказівки на конкретну особу, якій треба здійснити виконання. Будь-який держатель цінного папера є особою, уповноваженою на здійснення закріпленого цим папером права.

Іменні цінні папери, якщо інше не передбачено Законом України "Про цінні папери і фондову біржу" або в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи). Цінні папери на пред'явника обертаються вільно.

Відповідно до ст. З цього закону в Україні можуть випускатися такі види цінних паперів: акції, облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик, облігації місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зобов'язання України, ощадні сертифікати, інвестиційні сертифікати, векселі, приватизаційні папери.

Акцією визнається цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Облігація — це цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк з виплатою фіксованого відсотка, якщо інше не передбачено умовами випуску.

Облігації усіх видів розповсюджуються серед підприємств і громадян на добровільних засадах. Громадяни придбають облігації лише за рахунок їх особистих коштів, а підприємства — за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та відсотків за банківський кредит.

Казначейські зобов'язання України — вид цінних паперів на пред'явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу.

Рішення про випуск довгострокових (від 5 до 10 років) та середньострокових (від 1 до 5 років) казначейських зобов'язань приймає Кабінет Міністрів України, а рішення про випуск короткострокових (до одного року) зобов'язань — Міністерство фінансів, які визначають умови їх випуску, включаючи розмір і порядок виплати доходу.

Ощадний сертифікат — письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і відсотків з нього. Ощадні сертифікати можуть бути строковими (під певний договірний відсоток на визначений строк) або до запитання. Законодавство передбачає видачу як іменних сертифікатів (обігу не підлягають, а їх продаж іншим особам є недійсним), так і сертифікатів на пред'явника. Реквізити ощадних сертифікатів визначені в ст. 18 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу".
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 324; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.009 с.)